Pátek 29. května 1970

/Jednání zahájeno v 8.34 hod./

Predseda FZ prof. dr. D. Hanes:

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci!

Otváram prerušené rokovanie spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov, ktorého sa, tak ako včera, vzhľadom na jeho význam zúčastňuje opäť prezident Československej socialistickej republiky armádny generál Ludvík Svoboda. Vítam tiež Predsedníctvo ÚV KSČ na čele so súdruhom Gustávom Husákom a ostatných hostí. /Potlesk./

Zo Snemovne ľudu sa na dnešnú schôdzu ospravedlnili poslanci: Valo, Dolanský, Miska, Solčányová, Jedlička, Kuličková, Sopr, Žilinský, Brunner, Růžička, Lomský, Lörincz a Nový.

Zo Snemovne národov sa ospravedlnili poslanci: Souček, Holomek, Strcula, Ptáček, Lúčan, Císař, Turek, Löbl, Varga, Faglic, Chorváth, Matuška, Václav Novotný, Šimek, Neubert, Klokoč, Sádovský a Sobotníková.

Skôr než prikročíme k rokovaniu o dnešnom programe, oznamujem vám, že snemovne zvolili do Predsedníctva Federálneho zhromaždenia poslanca Josefa Kempného, Štefana Infnera a Jaroslava Kalkusa. Dovoľte, aby som blahoželal novým členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a poprial im úspechy v tejto novej funkcii.

Obidve snemovne navrhli, aby sme na dnešnej schôdzi prerokovali

2. Správu o činnosti vlády Československej socialistickej republiky

Má niekto pripomienku alebo doplňujúci návrh k programu dnešnej schôdze? /Nemal./

Nemá nikto. Môžeme pristúpiť k tomuto jedinému bodu programu dnešného nášho rokovania.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Vláda Československej socialistickej republiky predstupuje dnes pred Federálne zhromaždenie so správou o svojej doterajšej činnosti, o tom, čo vykonala v rámci svojej pôsobnosti v konsolidačnom procese pri realizácii záverov a uznesení ÚV KSČ v jednotlivých oblastiach života našej socialistickej spoločnosti.

Bolo už v iných súvislostiach konštatované, že dochádza k postupnému zlepšeniu situácie na rôznych úsekoch nášho života. Dosiaľ sa však nepodarilo celkom doriešiť a prekonať všetky dôsledky minulého obdobia, a preto správa vlády tiež zahrňuje úlohy, ktoré si federálna vláda na najbližšie obdobie svojej činnosti vytyčuje.

Prosím predsedu vlády Československej socialistickej republiky súdruha dr. Lubomíra Štrougala, aby predniesol správu vlády.

Předseda vlády ČSSR dr. L. Štrougal:

Soudruhu presidente, soudružky a soudruzi poslanci!

Dovolte, abych vám jménem vlády Československé socialistické republiky podal zprávu o její činnosti a dosažených výsledcích za uplynulé období, zejména od ledna t.r., a o dalším zaměření její práce.

Současný stav naší společnosti, hlavní rysy dnešní vnitropolitické situace dokládají zcela přesvědčivě, jak velká práce byla vykonána od dubna 1969. Čím více se vzdalujeme od tohoto data, tím více vyniká jeho význam pro československou společnost. Již dnes je zřejmé, že duben 1969 znamenal zásadní zvrat, neboť vytvořil předpoklady pro zastavení rozkladného, katastrofického procesu, ke kterému došlo v roce 1968 a který pokračoval i po srpnu téhož roku, tedy poté, kdy internacionální pomoc socialistických zemí poskytla možnost jej zastavit. Ale nejen to, duben 1969 představuje obrat také proto, že vytvořil předpoklady pro postupné, ale důsledné uskutečňování těch záměrů, o jejichž řešení usilovalo lednové plénum ÚV KSČ v roce 1968.

Srovnání tehdejších i dnešních poměrů dává vysoké ocenění ústřednímu výboru Komunistické strany Československa v čele s jeho prvním tajemníkem soudruhem Gustávem Husákem.

Je velkou zásluhou ústředního výboru KSČ, jeho nejužšího vedení a početného stranického aktivu, že můžeme dnes pracovat organizovaněji, cílevědoměji, že vůbec může vláda vykonávat své funkce, že atmosféra, kterou se v zemi podařilo vytvořit, je atmosférou dělnosti, věcnosti a konstruktivní práce, atmosférou, která dovoluje postupně se soustředit na konkrétní řešení věcných problémů naší společnosti, kterých je, jak sami víte, nemálo.

Jasný a srozumitelný program konsolidace, který vytyčil ÚV KSČ v květnu minulého roku, závěry zářijového a letošního lednového pléna ÚV KSČ představují základní direktivu - politickou linii, o jejíž naplnění usilovala a usiluje vláda v rámci svých kompetencí. Soustřeďovala svou hlavní pozornost především k tomu, aby byly obnoveny a upevněny funkce socialistického státu ve všech jeho článcích, aby soustava orgánů federace - federální i národní orgány - pracovaly sladěně a jednotně, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivní řešení vážných ekonomických problémů, pro obnovení důvěry a posilování našich spojeneckých svazků s bratrskými socialistickými zeměmi, především se SSSR.

Jednoroční úsilí se kladně projevilo jak ve změně vnitropolitické situace, tak i v konsolidaci zahraničně politických vztahů republiky.

Mezi pozitivní rysy současné vnitropolitické situace počítá vláda především politickou porážku bloku protisocialistických a pravicových sil, jejich izolaci a znemožnění jejich legálního působení, narůstající vědomí našeho lidu o tom, že vývoj roku 1968 a části roku 1969 směřoval proti jejich vlastním zájmům, proti socialismu a jeho základním garancím. Současně s tím podstatně vzrostlo vědomí o správnosti politického kursu nastoupeného v dubnu 1969 ústředním výborem strany.

Oprávněnost tohoto závěru lze vyvodit jak z rozvoje iniciativy a přístupu k pracovním úkolům, tak i z rostoucí podpory, které se dostává politice ústředního výboru a vlády prokazující, že značná část společnosti se angažuje a chce se angažovat, jak to ostatně ukázaly mimo jiné i oslavy 1. máje a 25. výročí osvobození.

Za neméně významné považujeme, že se podařilo zastavit proces rozpadu řídících funkcí státu, že se znovu daří obnovovat funkci národohospodářského plánu a že došlo i k upevnění mocenskopolitických nástrojů socialistického státu.

Chci ubezpečit Federální shromáždění, že dosažené výsledky v konsolidačním procesu nikterak nepřeceňujeme. Zbývá udělat ještě příliš mnoho, než abychom mohli být spokojeni a mohli hovořit o čistém stole, a to jak v politické oblasti, v upevnění řídících orgánů státu, tak zejména v hospodářství.

Dovolte mi, abych se podrobněji zabýval jednotlivými oblastmi činnosti vlády.

Hlavní pozornost věnovala vláda hospodářské problematice: vypracování plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1970 a jeho provádění.

V tomto roce se po dvou letech rozvoj národního hospodářství řídí opět podle jednotného závazného státního plánu. Víte, v jak složitých podmínkách probíhala jeho příprava. K řešení nakupených věcných problémů v ekonomice bylo třeba urychleně obnovit jeho úlohu, upevnit řídící funkce státu a jeho orgánů.

Bez toho by pokračoval živelný vývoj, který by vyústil do neřešitelných konců a podlomil by úsilí strany o politickou konsolidaci poměrů. Proto byl a je plán na letošní rok doslova bojovým programem naší strany, nás, kteří pracujeme ve vládě, všech socialistických sil v naší zemi, je náročným programem poctivé a obětavé práce pro socialistickou republiku.

Plán na rok 1970 vychází z toho, že v posledních dvou letech se nejen prohloubily rozpory v hospodářství, ale současně se zvýšily mobilizovatelné rezervy, především neinvestičního charakteru. A právě tyto rezervy dovolily postavit plán na letošní rok tak, že vážné narušení ekonomického vývoje v posledních letech není třeba řešit za cenu jeho stagnace a na účet pracujících. Plán se naopak zaměřuje na udržení dynamiky rozvoje, na vyrovnání největších abnormalit v ekonomice a umožňuje odkrývat zdroje pro postupný růst hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva. Rozhodli jsme se pro střízlivou a reálnou hospodářskou politiku s hlavním důrazem na stabilizaci vnitřního trhu, udržení a plnější zabezpečování životní úrovně, ovládnutí živelného vývoje v investiční výstavbě a její postupné plánovité řízení a na zmírnění nerovnováhy ve vnějších vztazích.

Snažíme se rozvíjet pozitivní výsledky, které se začaly objevovat už v druhé polovině loňského roku. Snažíme se o dořešení některých nedopracovaných problémů plánu, zejména v investiční výstavbě a v zahraničním obchodě. Neříkáme, že se nám v plánu na letošní rok podařilo vyřešit vše k naší plné spokojenosti. Jsme při veškeré snaze přece jen omezeni mírou problémů z minulosti, i tím, že nevládneme ještě dostatečně účinnými nástroji ani v plánu, ani v řídící praxi. Rozhodující však je, že dnes již nejen známe hlavní slabiny, ale víme také, jakým směrem postupovat, abychom postupně nacházeli optimální řešení.

Propracováváme se jak k řešení perspektivních věcných problémů, tak i postupně vyjasňujeme jednotlivé problémy v oblasti řízení.

Chceme postupovat reálně, dobře si rozmýšlet jednotlivé kroky a opatření, protože všelijakých improvizací už u nás bylo dost. Klademe při veškeré své práci důraz na to, aby současně s upevněním úlohy plánu a řídících článků v hospodářství byla v plném rozsahu obnovena disciplína, iniciativa, odpovědnost za svěřený úsek tak, jak to vyžadují principy demokratického centralismu, na nichž chceme a musíme naše národní hospodářství důsledně dobudovat a podle nichž je třeba socialistické hospodářství řídit, má-li přinést maximální efekt.

Na lednovém plénu ústředního výboru Komunistické strany Československa bylo konstatováno - a chci to zde opět zdůraznit - že vláda bude všechny hospodářské pracovníky na ministerstvech, generálních ředitelstvích i na podnicích hodnotit podle toho, jak se postaví k úkolům státního plánu a jak je budou zabezpečovat, jak spolu se stranickými a odborovými organizacemi získají pracující pro plnění úkolů letošního plánu.

A nyní k dosavadním výsledkům plnění plánu na rok 1970.

Souhrnně lze vývoj národního hospodářství za první čtyři měsíce hodnotit tak, že v něm převládají pozitivní tendence. Důsledky letošní mimořádně tuhé a dlouhé zimy byly alespoň v průmyslu překonány a dynamika růstu se za poslední měsíce výrazně zlepšila. Zpoždění z prvních měsíců bylo dohnáno a za první čtyři měsíce dosahuje již růst průmyslové výroby celoročního plánovaného tempa 6,7 %. Je o 0,2 % vyšší. Plánované tempo růstu bylo např. překročeno v těžbě a zušlechťování uhlí, rud, v chemickém, v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém průmyslu. Plánovaného tempa nebylo dosaženo v průmyslu stavebních hmot, strojírenském a kovodělném, potravin, skla, porcelánu, keramiky a v energetice.

Stavebnictví dosahuje za první čtyři měsíce rychlejší než plánované tempo růstu. Neprojevuje se to ale zatím v plnění hlavního cíle plánu - ve výrazném růstu bytové výstavby.

V zemědělství je situace ovlivněna letošní zimou. Jarní práce se zpozdily zhruba o tři týdny. Bylo zaoráno přes 100 000 ha ozimých obilovin a na 50 000 ha víceletých pícnin. Nepodařilo se dosáhnout většího časového předstihu v dodávkách průmyslových hnojiv, zejména ke zlepšení stavu ozimů.

I na úseku mechanizace je mnoho oprávněných stížností, které, jak se ukázalo při projednávání interpelací poslanců, nestačíme v této době uspokojivě a rychle vyřešit.

Produktivita práce se vyvíjela v prvním čtvrtletí rychlejším než plánovaným tempem a stoprocentně zajistila růst výroby. Udržuje si předstih před růstem průměrných mezd, i když ne v takovém rozsahu, jak předpokládá plán. Některé tendence ve vývoji mezd za březen a duben ukazují, že tato oblast bude vyžadovat zvýšenou péči, aby bylo zaručeno, že proti vyplaceným mzdám bude ve všech případech stát také odpovídající množství použitelné produkce.

Na první místo klade plán letošního roku dosažení viditelného zlepšení na vnitřním trhu, jak zvýšenými dodávkami spotřebního zboží a potravin, tak i regulací vývoje příjmů obyvatelstva. Dodávky zboží na vnitřní trh vzrostly v prvním čtvrtletí /včetně dovozu/ proti stejnému období v minulém roce o více než 11 %, přičemž zásoby koncem minulého roku byly o několik miliard vyšší, než jsme v plánu předpokládali. Za první čtyři měsíce letošního roku se zvýšil maloobchodní obrat jen o 1,5 % a tedy zdaleka nedosahuje výše uvažované v plánu. Přitom maloobchodní obrat v potravinách a u řady ostatních základních potřeb se vyvíjí normálním tempem bez větších poruch. Vývoj obratu za průmyslové zboží odráží, pravda, na jedné straně naše bohužel již tradiční sortimentní nedostatky, na druhé straně je neplnění maloobchodního obratu u některých druhů zboží třeba posuzovat v souvislosti s vysokými nákupy obyvatelstva v předminulém a minulém roce, což je třeba velmi reálně a opatrně oceňovat.

Celkem příznivých výsledků na vnitřním trhu bylo dosaženo tím, že - úsilím politických, státních a hospodářských orgánů byla i na tomto úseku obnovena řídící úloha národohospodářského plánu.

K určitému zlepšení přispělo i to, že postupně prosazenými opatřeními ve výrobě a v dovozu se podařilo zabezpečit zvýšení zásob v obchodě, zlepšuje se tak celkové krytí maloobchodního obratu zbožím, i když v sortimentní skladbě stále trvají nedostatky;

- byla postavena hráz živelnému vývoji ve mzdách a v ostatních příjmech obyvatelstva; zlepšuje se postupně vztah mezi vývojem mezd, produktivitou práce a objemem výroby;

- všeobecným zákazem zvyšování maloobchodních cen byl zastaven jejich předchozí živelný vývoj. Důsledné uplatňování zákazu a zvýšená kontrola jsou současně jedním z důležitých faktorů všeobecného uklidnění trhu.

K určitému zlepšení situace v zásobování obyvatelstva palivy přispěli především horníci iniciativním překračováním plánované těžby.

Pro řešení některých sortimentních obtíží, např. v textilním zboží, obuvi, nábytku, ale i u řady tzv. maličkostí, které ovšem podmiňují život a spokojenost lidí, vytvořila vláda předpoklady uvolněním prostředků na dovoz surovin, výrobního zařízení apod. Nad úroveň plánu zvyšujeme rovněž dovoz zboží ze socialistických zemí.

Federální vláda v úzké součinnosti s národními vládami považuje i pro svou další práci v tomto roce za velmi významné udržet a nadále zlepšovat celkem slibné výsledky dosažené na vnitřním trhu u vědomí toho, jak zásadní význam ze všech možných politických a ekonomických důvodů má vyrovnaný, klidný a stále bohatší vnitřní trh. Bude to vyžadovat, aby rovněž vývoj v investiční výstavbě a zahraničním obchodě byl v dalším období usměrněn do plánovaných vztahů, protože bez toho bychom situaci na vnitřním trhu nemohli považovat za definitivně vyřešenou.

Na návrh vlády byl schválen zákon o zvýšení nejnižších důchodů, k jehož realizaci má být přikročeno od 1.10.1970. Je to jediné sociální opatření, které můžeme za stávající situace realizovat. Jsme přesvědčeni, že toto opatření řeší situaci v nejnaléhavější oblasti a že bude ze strany naší veřejnosti pozitivně oceněno. Jsme si vědomi také toho, že existuje řada problémů v oblasti sociální politiky. Nezapomínáme na ně, a jakmile to dovolí naše ekonomická situace, budeme je řešit.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP