Čtvrtek 30. ledna 1969

Čtvrtek dne 30. ledna 1969

/Začátek schůze v 10,04 hod./

Přítomno 394 poslanců obou sněmoven dle prezenčních listin.

Předsedající mpř. SL Miková: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, zahajuji první společnou schůzi sněmoven Federálního shromáždění - Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Vítám vládu Československé socialistické republiky, představitele České národní rady, Slovenské národní rady, členy vlády Slovenské i České socialistické republiky a všechny ostatní hosty.

Zásady federativního uspořádání našeho státu, které od počátku letošního roku vstupují úspěšně do života, realizují se v těchto dnech ustavením nejvyššího federálního zastupitelského orgánu. Včera, 29. ledna 1969, konaly své ustavující schůze Sněmovna lidu a Sněmovna národů. Dnes se schází první společná schůze obou sněmoven, aby dokončila podle ústavního zákona o československé federaci volby sněmovních orgánů a projednala programové prohlášení federální vlády.

Členové předsednictva Federálního shromáždění, zvolení ve Sněmovně lidu a ve Sněmovně národů, zaujali svá místa na předsednické tribuně.

Ze Sněmovny lidu jsou to tito poslanci: Ing. Antonín Bichler, Josef Borůvka, Lubomír Dohnal, Alexander Dubček, Jozef Gabriška, Ľudovít Hanúsek, Leopold Hofman, akad. Viktor Knapp, Růžena Kolářová, MVDr. Jiří Lacina, Bohuslav Laštovička, Elena Litvajová, Július Lörincz, Božena Machačová, Jozef Mjartan, Alois Poledňák, Antonín Pospíšil, Josef Smrkovský, Jozef Valo, Josef Zedník.

Z poslanců zvolených v České socialistické republice byli ve Sněmovně národů zvoleni do předsednictva Federálního shromáždění tito poslanci: prof. MUDr. František Bláha, PHDr. Čestmír Císař, Evžen Erban, Jiří Hrdlička, Jindřich Kouba, JUDr. Mirko Matyáš, Karel Neubert, Karel Poláček, RSDr. Josef Špaček, Ing. Josef Toman, CSc.

Dále byli ve Sněmovně národů zvoleni do předsednictva Federálního shromáždění tito členové z poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice: prof. JUDr. Peter Colotka, Ing. Karol Cserge, prof. JUDr. Dalibor Hanes, prof. JUDr. Vojtech Hatala, JUDr. Gustáv Husák, Michal Chorváth, doc. Vasiľ Kapišovský, RSDr. Jolana Kašičková, Ondrej Klokoč, prof. Ing. Jozef Rosa, DrSc.

V souvislosti s účinností ústavního zákona o čs. federaci odvolal president republiky vládu ČSSR dnem 31. prosince 1968.

Jmenování federální vlády oznámil president republiky předsednictvu Národního shromáždění dopisem ze dne 1.ledna 1969, z něhož cituji:

"Předsednictvu Národního shromáždění.

Sděluji, že jsem podle čl. 61 ústavního zákona o československé federaci jmenoval Ing. Oldřicha Černíka předsedou vlády Československé socialistické republiky, prof. dr. Petra Colotku místopředsedou vlády, Dr. Samuela Falťana, CSc. místopředsedou vlády, Františka Hamouze místopředsedou vlády, lng. Václava Valeše místopředsedou vlády."

President republiky ve svém dopise dále uvádí, že jmenoval ministry vlády Československé socialistické republiky a pověřil řízením

- ministerstva zahraničních věcí Ing. Jána Marko,

- ministerstva národní obrany generálplukovníka Ing. Martina Dzúra,

- ministerstva vnitra Jana Pelnáře,

- ministerstva plánování RNDr. Františka Vlasáka,

- ministerstva financí Ing. Bohumila Suchardu,

- ministerstva zahraničního obchodu Ing. Jána Tabačka,

- ministerstva práce a sociálních věcí Michala Štancľa.

President republiky dále sdělil, že jmenoval ministry vlády Československé socialistické republiky a předsedy výborů vlády:

Ing. Jiřího Typolta, CSc. ministrem - předsedou výboru pro ceny,

Ing. Miloslava Hruškoviče ministrem - předsedou výboru pro technický a investiční rozvoj,

Ing. Josefa Krejčího ministrem - předsedou výboru pro průmysl,

prof. MVDr. Kolomana Boďu ministrem - předsedou výboru pro zemědělství a výživu,

JUDr. Františka Řeháka, CSc. ministrem - předsedou výboru pro dopravu,

Ing. Milana Smolku ministrem - předsedou výboru pro pošty a telekomunikace,

JUDr. Jaroslava Havelku ministrem - předsedou výboru pro tisk a informace,

JUDr. Bohuslava Kučeru ministrem vlády Československé socialistické republiky,

Jana Paulyho ministrem vlády Československé socialistické republiky.

Citovaným dopisem president republiky dále sdělil, že státními tajemníky vlády Československé socialistické republiky jmenoval:

Václava Pleskota v ministerstvu zahraničních věcí,

plk. JUDr. Jána Majera v ministerstvu vnitra,

Ing. Jána Krause v ministerstvu plánování,

Jozefa Gajdošíka v ministerstvu financí,

Ing. Ludvíka Úbla v ministerstvu zahraničního obchodu,

RSDr. Vlastu Brablcovou v ministerstvu práce a sociálních věcí.

Dopisem ze dne 16. ledna 1969 sdělil pak president republiky předsednictvu Národního shromáždění, že podle článku 61 ústavního zákona o čs. federaci jmenoval generálporučíka ing. Václava Dvořáka státním tajemníkem vlády Československé socialistické republiky v ministerstvu národní obrany.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, v této chvíli je ve společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění přítomno 263 členů Sněmovny lidu, dále 67 poslanců, které do Sněmovny národů zvolila Česká národní rada a 64 poslanců, které do Sněmovny národů zvolila Slovenská národní rada.

Společná schůze sněmoven je schopna usnášení.

Svou nepřítomnost omluvili tito poslanci Sněmovny lidu: Smrkovský, Valo, Nepomucký, Rudolf Zíma, Manďák, Németh a akad. Málek. Dále jsou omluveni delší dobu nemocní poslanci Miska, dr. Dolanský, Kotlebová a Solčányová.

Z poslanců Sněmovny národů jsou na dnešní schůzi omluveni poslanci Hraško, Poláček, Fischerová a Mihálik.

Z členů vlády, kteří nejsou poslanci Federálního shromáždění, se omluvil ministr národní obrany generálplukovník ing. Martin Dzúr.

Předsednictvo Národního shromáždění, které svolalo společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů na podkladě své působnosti podle čl. 143 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci, vám předkládá ke schválení tento návrh pořadu:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění

2. Volba I. místopředsedy Federálního shromáždění

3. Volba dalších místopředsedů Federálního shromáždění

4. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky podle článku 69 ústavního zákona o čs. federaci.

Jsou k návrhu pořadu dotazy nebo připomínky? Nejsou - budeme tedy hlasovat.

Protože jde o jednoduchý procedurální návrh, budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů současně.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Návrh pořadu byl schválen většinou hlasů poslanců obou sněmoven.

/Řízení schůze převzal posl. prof. Žiak./

Předsedající posl. prof. Žiak: Vážené Federálne zhromaždenie, prikročíme k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

l. a 2. Voľba predsedu Federálneho zhromaždenia a I. podpredsedu Federálneho zhromaždenia

Navrhujem, aby súčasne s voľbou predsedu bola vykonaná i voľba prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia; tým by bol vybavený i druhý bod schváleného programu.

Poslanci obidvoch snemovní budú hlasovať súčasne zdvihnutím ruky.

Kto súhlasí s týmto návrhom? /Hlasuje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem.

Pred zahájením schôdze dostali všetci poslanci obidvoch snemovní návrh volebného poriadku pre dnešnú schôdzu. Tento návrh vychádza z rovnakých zásad ako volebné poriadky, podľa ktorých sme postupovali včera pri voľbách do snemovných orgánov.

Má niekto pripomienky alebo dotaz k tomuto návrhu volebného poriadku pre voľbu predsedu a podpredsedu FZ?

Dotazov ani pripomienok niet.

Dávam hlasovať o návrhu volebného poriadku. Hlasovať budú opäť poslanci obidvoch snemovní súčasne zdvihnutím ruky.

Kto súhlasí s návrhom volebného poriadku, nech zdvihne ruku! /Hlasuje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem.

Pre schválenie volebného poriadku sa vyslovili všetci poslanci Snemovne ľudu i Snemovne národov, bol teda schválený uznesením obidvoch snemovní.

Skôr než pristúpime k voľbe, oznamujem, že pri volebných aktoch na dnešnej schôdzi budú pôsobiť tie isté volebné komise, ktoré boli zvolené v Snemovni ľudu a Snemovni národov včera 29. januára 1969. Ich úlohy a zodpovednosť stanoví volebný poriadok.

O slovo požiadal predseda Ústredného výboru Národného frontu poslanec Evžen Erban, ktorý vám predloží návrh v mene skupiny poslancov. Udeľujem mu slovo.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP