Věda

viz: Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

 

Vědecký výzkum

viz: Pracoviště, Vývojová

 

Vídeňská úmluva

viz: Úmluva o diplomatických stycích

 

Vietnamská demokratická republika

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou soc. republikou a Vietnamskou demokratickou republikou podepsaná dne 14. ledna 1963 v Hanoji. T. 138.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. Václav Sinkule,

na poř. 21, 25. 9. 1963; 41,

s Konzulární úmluvou vysloven souhlas 43.

 

Vláda

viz: též Osobní rejstřík

 

Vládní výbor pro cestovní ruch

Vládní návrh zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch. T. 24-P.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zpr. t. 162, zprav. posl. F. Kakos,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 112,

osnova zákona schválena 132.

Zákon č. 104 Sb. ze dne 5. 12. 1963.

 

Vlajka, Státní

viz: Znaky, Státní

 

Vody, Pobřežní, Pásmo souvislé

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Volby

též:

Národní shromáždění

 

Slovenská národní rada

 

Výbory, Národní

 

Předsednictvo NS

 

Výbory NS

 

Mandáty, Ověření

 

Volby

Doplňovací volba soudce z povolání vojenského soudu. Zprav. mpř. NS J. Valo. 16, 19. 12. 1962; 76.

soudce z povolání vojenského soudu zvolen 77,

slib nově zvoleného soudce z povolání vojenského soudu 77.

Návrh výboru ústavně právního na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů. T. 7-P.

Projednáno a schváleno P 11, 10. 3. 1961,

zpráva předsedy NS pro plenum t. 38,

schváleno 7, 18. 4. 1961; 163.

Zákon č. 26 Sb. z 10. 3. 1961.

Doplňovací volba výborů Národního shromáždění.

Na poř. 23, 31. 1. 1964; 195,

členové výborů NS zvoleni, 196.

 

Volby - Nejvyšší soud

Volba soudců Nejvyššího soudu a soudců z povolání vojenských soudů.

11, 21. 12. 1961; 29.

Soudci Nejvyššího soudu zvoleni 31,

soudci z povolání vojenských soudů a soudci vojenského kolegia Nejvyššího soudu zvoleni 31,

předseda Nejvyššího soudu a jeho náměstkové zvoleni 32,

Slib nově zvolených soudců 32.

Doplňovací volba soudce z povolání Nejvyššího soudu a volba předsedy Nejvyššího soudu.

Úvodní zpráva předs. NS Zd. Fierlinger,

na poř. 18, 6. 3. 1963; 75,

soudce z povolání Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího soudu zvolen 76,

slib nově zvoleného předsedy Nejvyššího soudu 77.

Doplňovací volba soudců z povolání Nejvyššího soudu.

Návrh přednesl mpř. NS J. Kyselý,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 112,

soudci zvoleni 113,

slib nově zvolených soudců 113.

Doplňovací volba soudců Nejvyššího soudu.

Na poř. 23, 31. 1. 1964; 196,

slib nově zvolených soudců Nejvyššího soudu 197.

 

Volby soudců

Návrh zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. T. 179.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. mpř. NS dr. Škoda,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 5,

zákon schválen 17.

Zákon č. 36 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Volby - ÚKLKS

Volba členů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

Zprav. posl. Pavel Hron,

na poř. 18, 6. 3. 1963; 77,

členové Ústřední komise lidové kontroly a statistiky zvoleni 78,

slib nově zvolených členů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky 79.

 

Vozidla, Motorová

Vládní návrh zákona o dani z motorových vozidel. T. 191.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zprav. posl. Tymeš,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 117,

zákon schválen 134.

Zákon č. 98 Sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Výbory, Národní (volby)

viz: Národní shromáždění

 

Výbory, Národní

viz: Ústřední úřad pro věci národních výborů

 

Výbory, Národní

Vládní návrh zákona o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. T. 41.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 47; zpravodaj V. Červinka,

na poř. 8, 26. 6, 1961; 14,

osnova zákona přijata 27.

Zákon č. 60 Sb. ze 26. 6. 1961.

 

Výbory NS

též: Komise NS

 

Výbor dočasný (60 členů)

Pro projednání návrhu ústavy Československé republiky.

Zřízen a zvolen 1, 9. 7. 1960; 27.

 

Výbor dočasný (24 členů)

Pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění.

Zřízen a zvolen 1, 9. 7. 1960; 27.

 

Výbor kulturní (34 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 128.

 

Výbor mandátový (14 členů)

Zřízen a zvolen 1, 9. 7. 1960; 29.

 

Výbor pro plán a rozpočet (35 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 127.

 

Výbor průmyslový (40 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 127.

 

Výbor ústavně právní (31 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 127.

 

Výbor zahraniční (26 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 128.

 

Výbor zdravotní (30 členů)

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 128.

 

Výbor zemědělský

Zřízen a zvolen 2, 12. 7. 1960; 128.

 

Výbory NS

Doplňovací volba předsednictva NS a výborů Národního shromáždění.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 110,

volba provedena 112.

Doplňovací volba členů výborů NS.

Tisk bez č.

Návrh přednesl mpř. A. Fiala,

na poř. 8, 27. 6. 1961; 142,

volba schválena 8, 27. 6. 1961; 142.

Doplňovací volba členů výborů NS.

Návrh přednesl mpř. NS A. Pospíšil,

na poř. 10, 30. 11. 1961; 185,

volba schválena 10, 30. 11. 1961; 186.

Doplňovací volba členů výborů NS.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 52,

volba provedena 15, 5. 7. 1962; 54.

Doplňovací volba členů výborů NS.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 74,

volba provedena 16, 19. 12. 1962; 76.

Doplňovací volba členů výborů NS.

Návrh přednesl mpř. NS Jozef Valo,

na poř. 18, 6. 3. 1963; 74,

členové výboru zvoleni.

 

Výroba, rostlinná

Vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby. T. 185.

Přik. výb. zeměděl.,

zprav. posl. Svoboda Mir. inž.,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 30,

osnova zákona schválena 91.

Zákon č. 61 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Výroba, zemědělská

Zpráva ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství Vratislava Krutiny o provádění usnesení ÚV KSČ o zemědělské výrobě a o zajištění jarních prací.

13, 29. 3. 1962; 5,

zpráva vzata na vědomí 13, 29. 3. 1962; 47.

 

Výrobci zvukových záznamů

viz: Úmluva, Mezinárodní o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací

 

Výrobky, zemědělské

viz: Zákonná opatření

 

Výrobky zemědělské

Vládní návrh zákona o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav. T. 94.

Přik. výb. úst. práv. a zeměděl.,

zpr. ústní; zprav. M. Zelman,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 44,

vládní návrh zákona schválen 47.

Zákon č. 67 Sb. z 5. 7. 1962.

 

Vysoká stranická škola

Vládní návrh zák. opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa. T. 10-P.

Projednán a schválen P 17, 9. 8. 1961,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 61,

schváleno 9, 19. 9. 1961; 194.

Sb. zák. č. 86 z 9. 8. 1961.

 

Výstavba, investiční

viz: Státní komise pro investiční výstavbu

 

Vyznamenání

Návrh presidenta republiky na vydání zákona o propůjčování vyznamenání. T. 93.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. mpř. NS dr. V. Škoda,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 34,

návrh zákona schválen 37.

Zákon č. 62 Sb. z 5. 7. 1962.

 

Vztahy, Právní, mezinárodní

Vládní návrh zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu). T. 149.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zpr. t. 166, zprav. posl. J. Šubrt,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 83,

osnova zákona schválena 99.

Zákon č. 101 Sb. ze dne 4. 12. 1963.Přihlásit/registrovat se do ISP