Účty, Státní závěrečné

Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle článku 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1959. T. 11.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. t. 20; zprav. F. Tymeš,

na poř. 4, 17. 11. 1960; 144,

závěrečný účet schválen 151.

Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Čs. soc. republiky za rok 1960. T. 45.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zprav. posl. Fr. Tymeš,

na poř. 8, 27. 6. 1961: 133,

závěrečný účet schválen 140.

Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle článku 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1961. T. 91.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. ústní; zprav. Kejda Fr.,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 28,

závěrečný účet schválen 34.

Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1962. T. 130.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

zpr. ústní; zprav. Fr. Tymeš,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 10,

závěrečný účet schválen 26.

 

Ulbricht, Walter,

vedoucí stranické a vládní delegace NDR

Projev jakožto vedoucího stranické a vládní delegace Německé demokratické republiky. 14, 18. 5. 1962; 7.

 

Umělci, Národní

Vládní návrh zákona o národních umělcích. T. 131.

Přik. výb. kulturnímu,

zpr. ústní; zprav. O. Homola,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 73,

osnova zák. schválena 76.

Zákon č. 56 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Umělci, Výkonní (ochrana)

viz: Úmluva, Mezinárodní o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací

 

Úmluva, Konzulární

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou soc. republikou a Vietnamskou demokratickou republikou podepsaná dne 14. ledna 1963 v Hanoji. T. 138.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. Sinkule,

na poř. 21, 25. 9. 1963; 41,

s Konzulární úmluvou vysloven souhlas 43.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou, podepsaná dne 8. listopadu 1963 v Praze. T. 176.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Špálovský,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 99,

s Konzulární úmluvou vysloven souhlas 102.

 

Úmluva, Mezinárodní

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací ze dne 26. října 1961.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. dr. Kahuda,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 102,

s Mezinárodní úmluvou vysloven souhlas 105.

 

Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Úmluva o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání, přijatá v Paříži dne 14. prosince 1960 na jedenáctém zasedání Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. T. 99.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. R. Müller,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 64,

s Úmluvou vysloven souhlas 69.

 

Úmluva o diplomatických stycích (vídeňská)

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Vídeňská úmluva o diplomatických stycích podepsaná za Československou socialistickou republiku ve Vídni dne 18. dubna 1961. T. 116.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. V. Sinkule,

na poř. 18, 6. 3. 1963; 71,

s Úmluvou vysloven souhlas 74.

 

Úmluva o konzulárních stycích.

Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o konzulárních stycích mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 24. června 1963. T. 143.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. J. Míšková,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 133,

s Úmluvou vysloven souhlas 135.

 

Úmluva o noční práci žen

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu. T. 126.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. B. Danielová,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 100,

s výpovědí Úmluvy vysloven souhlas 102.

 

Úmluva o odborové svobodě a ochraně odborového práva

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87 o odborové svobodě a ochraně odborového práva, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 9. července 1948 v San Francisku. T. 127.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. E. Chlebec,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 102,

s Úmluvou vysloven souhlas 105.

 

Úmluva o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 1. července 1949 v Ženevě. T. 128.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. J. Závěta,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 105,

s Úmluvou vysloven souhlas 108.

 

Úmluva, týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111 týkající se diskriminace v zaměstnání a povolání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 25. června 1958 v Ženevě. T. 129.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. M. Jirásková,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 108,

s Úmluvou vysloven souhlas 110.

 

Úmluva o výsadách a imunitách

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti. T. 125.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. Š. Minárik,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 94,

s Úmluvou vysloven souhlas 97.

 

Úmluvy

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Úrazy

Vládní návrh zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání. T. 71.

Přik. výb. průmysl., zdravot. a úst. práv.,

zpr. t. 75; zprav. J. Mátl,

na poř. 11, 21. 12. 1962; 33,

návrh zákona schválen 49.

Zákon č. 150 Sb. z 29. 12. 1961.

 

Ústava

Návrh předsednictva Národního shromáždění na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů. T. 140.

Návrh přednesl zprav. posl. Šebík Ján,

na poř. 21, 25. 9. 1963; 39,

ústavní zákon schválen 40.

Zákon č. 75 Sb. ze dne 25. září 1963.

 

Ústava Československé socialistické republiky

Návrh na vydání ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky. T. 1.

Přik. výb. dočasnému 1, 9. 7. 1960,

zpr. t. 7; zprav. Jiří Hendrych,

rozd. 2, 11. 7. 1960,

na poř. 2, 11. 7. 1960; 39,

ústava ČSSR schválena 120.

Ústavní zákon č. 100 Sb. z 11. 7. 1960.

 

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

viz: Volby

 

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků

viz: Zákonná opatření

 

Ústřední úřad pro věci národních výborů

Vládní návrh zák. opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů. T. 8-P.

Projednán a schválen P 17, 9. 8. 1961,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 59,

schváleno 9, 19. 9. 1961; 194.

Sb. zák. č. 85 z 9. 8. 1961.

 

Ústřední úřad státní kontroly a statistiky

Vládní návrh zákona o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. T. 50.

Projednáno v předs. NS P 15, 26. 6. 1961,

zpr. předsednictva NS t. 51, mpř. NS dr. Škoda,

na poř. 8, 26. 6. 1961; 10,

osnova zák. přijata 13.

Zákon č. 56 Sb. z 26. 6. 1961.Přihlásit/registrovat se do ISP