Saerul Saleh, ministr a předseda Prozatímního národního shromáždění Indonéské republiky

Přítomen jednání plenární schůze Národního shromáždění. 9, 19. 9. 1961; 101.

 

Silnice

Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon). T. 57.

Přik. výb. úst. práv. a průmysl.,

zpr. t. 69; zpr. K. Doupovec,

na poř. 10, 30. 11. 1961; 155,

osnova zákona přijata 167.

Zákon č. 135 Sb. ze 7. 12. 1961.

 

Slevy pro dovoz strojů a přístrojů

viz: Celní slevy

 

Slovenská národní rada

viz: Národní shromáždění

 

Slovenská národní rada

Vládní návrh zákona o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady. T. 4.

Výb. úst. práv. 12. 7. 1960,

zpr. t. 10; zprav. Anton Perkovič,

rozd. 2, 12. 7. 1960,

na poř. 2, 12. 7. 1960; 202,

osnova zákona přijata 205.

Zákon z 12. 7. 1960 č. 108 Sb.

Vládní návrh zákona o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů. T. 197.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Litvajová,

na poř. 26, 4. 6. 1964; 55,

zákon schválen 59.

Zák. č. 93 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

 

Služba, měrová

Vládní návrh zákona o měrové službě. T. 81.

Přik. výb. průmysl.,

zpr. ústní; zprav. P. Benko,

na poř. 13, 29. 3. 1962; 72,

osnova zákona schválena 76.

Zákon č. 35 Sb. ze dne 31. března 1962.

 

Smlouvy, Mezinárodní

Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu:

1. Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 revidovaná naposled dne 31. října 1958 v Lisabonu, podepsaná za Československou republiku dne 17. dubna 1959 v Bernu;

2. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a jejich mezinárodního zápisu ze dne 31. října 1958 spolu s Prováděcím řádem k této dohodě ze dne 31. října 1958, podepsaná za Československou republiku dne 17. dubna 1959 v Bernu;

3. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidovaná naposled v Lisabonu dne 31. října 1958. T. 35.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Julie Prokopová,

na poř. 7, 18. 4. 1961; 157,

schvalovací usnesení přijato 161.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Čes. soc. republiky k projevu souhlasu Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém, podepsaná v New Yorku dne 30. října 1958, Úmluva o volném moři, podepsaná v New Yorku dne 30. října 1958 a Úmluva o pevninské mělčině, podepsaná v New Yorku dne 31. října 1958. T. 39.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. J. Illa,

na poř. 8, 26. 6. 1961; 75.

schvalovací usnesení přijato 81.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o státním občanství vdaných žen, sjednaná v New Yorku dne 20. února 1957 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 3. září 1957. T. 77.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. B. Danielová,

na poř. 12, 23. II. 1962; 150,

schvalovací usnesení přijato 153.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Čes. soc. republiky k projevu souhlasu Smlouva o Antarktidě, sjednaná ve Washingtonu dne 1. prosince 1959. T. 80.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. J. Prokopová,

na poř. 13, 29. 3. 1962; 76,

schvalovací usnesení přijato 82.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Čes. soc. republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1961. T. 85.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. G. Číž,

na poř. 14, 18. 5. 1962; 24,

schvalovací usnesení 29.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích, podepsaná v Praze dne 10. listopadu 1961, spolu se Závěrečným protokolem. T. 90.

Přik. výb. zahraničnímu a úst. práv.,

zpravodajem posl. J. Zima,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 47,

schvalovací usnesení 52.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963. T. 132.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodajem posl. mpř. NS A. Fiala,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 97.

se smlouvou vysloven souhlas 100.

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. H. Leflerová,

na poř. 22, 4. prosince 1963; 7,

protokol schválen 36.

Vládní návrh, kterým se předkládá NS ČSSR k vyslovení souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963. P-22.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. mpř. dr. J. Kyselý,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 135,

se smlouvou vysloven souhlas 137.

Vyhl. č. 90 sb. z 6. 12. 1963.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 16. prosince 1963. T. 186.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Závěta,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 154,

schvalovací usnesení přijato 157.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná dne 20. prosince 1963 v Praze. T. 190.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Minárik,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 151,

schvalovací usnesení přijato 154.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964. T. 189.

Přik. výb. úst. práv. a zahraničnímu,

zprav. posl. Míšková,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 148,

schvalovací usnesení přijato 151.

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 2. dubna 1964. T. 196.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. Jirásková,

na poř. 26, 5. 6. 1964; 142,

schvalovací usnesení přijato 151.

 

Soudce z povolání vojenského soudu

viz: Volby

 

Soudci

Vládní návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců z povolání. T. 63.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Jozef Fogel,

na poř. 10, 29. XI. 1961; 68,

osnova zákona schválena 75.

Zákon č. 142 Sb. z 29. XI. 1961.

 

Soudci Nejvyššího soudu

 

Soudci z povolání vojenských soudů

viz: Volby

 

Soudy

Zpráva předsedy Nejvyššího soudu dr. Urválka o činnosti a dalších úkolech soudů při upevňování socialistické zákonnosti. 11, 21. 12. 1961; 5.

Vládní návrh občanského soudního řádu. T. 147.

Přik. výb. úst. právnímu,

zpr. t. 164, zprav. posl. dr. B. Kučera,

na poř. 22, 4. prosince 1963; 67,

osnova zák. schválena 72.

Zákon č. 99 Sb. ze dne 4. prosince 1963.

 

Soudy, Lidové místní

Vládní návrh zákona o místních lidových soudech. T. 36.

Přik. výb. úst. práv.,

zpravodaj Anton Perkovič,

na poř. 7, 18. 4. 1961; 129,

osnova zákona přijata 156.

Zákon č. 38 Sb. z 18. 4. 1961.

 

Soudy, Organizace

Vládní návrh zákona o organizaci soudů. T. 43.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. inž. Jiří Flieger,

na poř. 8, 26. 6. 1961; 28,

osnova zákona schválena 51.

Zákon č. 62 Sb. ze 26. 6. 1961.

Návrh zákona o organizaci soudů a volbách soudců. T. 179.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. mpř. NS dr. Škoda,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 5,

zákon schválen 17.

Zákon č. 36 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Soudy, skončení volebního období

Vládní návrh ústavního zákona o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů. T. 170.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Fogel Jozef,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 187.

Zákon č. 16 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Soustava, Výchovy a vzdělávání

viz: Zákon, Školský

 

Správa Státní

viz: Orgány, Ústřední

 

Správa státních hmotných rezerv

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv. P-26.

Na poř. 26, 5. 6. 1964; 157,

zák. opatř. předsednictva schváleno 158.

Zák. opatření č. 94 Sb. ze dne 5. 6. 1964.

 

Stanice, Strojní a traktorové

viz: Fondy, Podnikové pracujících

 

Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu změna článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválená rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní atomové agentury dne 4. října 1961. T. 98.

Přik. výb. zahraničnímu,

zpravodaj posl. J. Galik,

na poř. 16, 19. 12. 1962; 69,

se změnou vysloven souhlas 71.

 

Statistika

viz: Kontrola, Státní

 

Státní arbitráž ČSSR

viz: Arbitráž státní

 

Státní báňská správa

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy. T. 3-P.

Projednáno a schváleno P 3, 10. 8. 1960,

zpráva předsedy NS pro plenum t. 15,

schváleno 4, 16. 11. 1960, 10.

Zákon č. 124 Sb. z 10. 8. 1960.

 

Státní energetická inspekce

Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce. T. 92.

Přik. výb. pro plán a rozpočet,

zpr. ústní; zprav. J. Kulička,

na poř.: 15, 5. 7. 1962; 38,

Vládní návrh zákona schválen 43.

Zákon č. 64 Sb. z 5. 7. 1962.

 

Státní komise pro investiční výstavbu

Zpráva předsedy Národního shromáždění o vydání zákonného opatření předsednictva NS o Státní komisi pro investiční výstavbu. T. 141.

21, 25. 9. 1963; 43,

zákonné opatření předsednictva NS schváleno 45.

Zákon č. 62 Sb. ze dne 14. srpna 1963.

 

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

Vládní návrh zákona o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky. T. 79.

Přik. výb. průmysl.,

zpr. t. 83; zprav. Zd. Smékal, inž.,

na poř. 12, 23. II. 1962; 143,

osnova zákona schválena 149.

Zákon č. 17 Sb. z 1. 3. 1962.

 

Státní komise pro vědecké hodnosti

Vládní návrh zákona o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti. T. 175.

Přik. výb. kulturnímu,

zpr. t. 182, zprav. posl. Lörincz,

na poř. 24, 26. 2. 1964; 92,

osnova zákona schválena 99.

Zákon č. 53 Sb. ze dne 26. 2. 1964.

 

Státní plánovací komise

viz: Zákonné opatření

 

Státní plánovací komise

Vládní návrh zákonného opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi. T. 5-P.

Projednáno a schváleno P-9, 11. 1. 1961,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 33,

schváleno 6, 18. 1. 1961; 6.

Sb. zák. č. 1 z 11. 1. 1961.

Vládní návrh zákona o Státní plánovací komisi. T. 134.

Přik. výb. pro plán a rozp.,

úst. zpr. zprav. Čermák J.,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 26,

osnova zákona schválena 34.

Zákon č. 52 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Stéblová

O železničním neštěstí u stanice Stéblová.

4, 16. 11. 1960; 6.

 

Stroje a přístroje

viz: Celní, slevy

 

Svaz sovětských socialistických republik

viz: Protokol o prodloužení Smlouvy

 

Svaz sovětských socialistických republik

Zpráva předsedy NS Zd. Fierlingera o návštěvě NS ČSSR ve Svazu sovětských socialistických republik a v Německé demokratické republice. 15, 5. 7. 1962; 8.

Zpráva předsedy NS Fierlingera jednomyslně schválena 15, 5. 7. 1962; 27.

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. H. Leflerová,

na poř. 22, 4. prosince 1963; 7,

protokol schválen 36.

 

Škop, Metoděj

(nám. ředitele Ústř. správy spojů)

Odpověď na dotaz posl. Manďáka o telekomunikacích. T. 195.

Na poř. 26, 5. 6. 1964; 158.

 

Štancl, Michal

(předseda Stát. úřadu soc. zabezp.)

Projev o sociálním zabezpečení družstevních rolníků T. 194 a o sociálním zabezpečení T. 193.

Na poř. 26, 4. 6. 1964; 8.Přihlásit/registrovat se do ISP