Paříž

viz: Smlouvy, Mezinárodní

 

Péče, Těhotné ženy a matky

Vládní návrh zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky. T. 183.

Přik. výb. zdrav. a úst. práv.,

zprav. posl. Šťastná,

na poř. 25, 25. 3. 1964; 4,

osnova zákona schválena 16.

Zákon č. 58 Sb. ze dne 25. 3. 1964.

 

Péče, Veterinární

Vládní návrh zákona o veterinární péči. T. 42.

Přik. výb. zemědělskému,

zpr. t. 49; zpravodajem inž. L. Benešová,

na poř. 8, 26. 6. 1961; 55,

osnova zák. schválena 75.

Zákon č. 66 Sb. z 26. 6. 1961.

 

Plán, Hospodářský

Výklad předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpoklady pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

Projev místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise inž. O. Šimůnka. 10, 30. 11. 1961; 81.

Výklad předsedy Státní plánovací komise vzat na vědomí 10, 30. 11. 1961; 155.

Zpráva ministra-předsedy Státní plánovací komise o plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na rok 1963.

Projev ministra-předsedy SPK Indry. 17, 24. 1. 1963; 6.

Zpráva ministra-předsedy SPK Indry vzata na vědomí 17, 25. 1. 1963; 157.

 

Plán, Pětiletý hospodářský. (druhý)

Zpráva vlády podle čl. 41 odst. l ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky v roce 1960. 7, 17. 4. 1961; 7.

Zpráva místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise inž. Otakara Šimůnka. 7, 17. 4. 1961; 33.

Zvolena návrhová komise. 7, 17. 4. 1961; 33.

Zpráva předsedy návrhové komise posl. Jozefa Valo. 7, 18. 4. 1961; 91.

Usnesení Národního shromáždění ke zprávě vlády schváleno 7, 18. 4. 1961; 93.

 

Plán, Pětiletý hospodářský (třetí)

Vládní návrh zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky. T. 21.

Výb. pro plán a rozp., zeměděl., prům., kulturní a zdrav.,

zpr. t. 26; zprav. Ján Mockovčiak,

na poř. 4, 16. a 17. 11. 1960; 11,

osnova zákona přijata 143.

Zákon č. 165 Sb. ze 17. 11. 1960.

 

Plán, státní

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964. T. 171.

Výb. pro plán a rozpočet,

zprav. mpř. NS Valo Jozef,

na poř. 23, 30. a 31. 1. 1964; 10.

Zákon č. 15 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Platy

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945, č. 57 Sb., o platech členů vlády. T. 1-P.

Projednáno a schváleno P 4, 13. VII. 1960,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 13,

schváleno 4, 16. 11. 1960, 10.

Zákon č. 110 Sb. ze 13. 7. 1960.

 

Plavba, vnitrozemská

Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě. T. 159.

Přik. výb. pro plán a rozp. a ústav. práv.,

zprav. posl. Varmuža Vlad.,

na poř. 23, 31. 1. 1964; 166.

Zákon č. 26 Sb. ze dne 31. 1. 1964.

 

Politika, Zahraniční

Výklad ministra zahraničních věcí Václava Davida k zahraničně politickým otázkám.

Řeč ministra zahraničních věcí Václava Davida na poř. 18, 6. 3. 1963; 32.

Vzat na vědomí 71.

 

Polsko

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 17. května 1960. T. 28.

Přik. výb. zahr. a úst. práv.,

zprav. L. Wait,

na poř. 5, 15. 12. 1960; 70,

schvalovací usnesení přijato 74.

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Čs. soc. republiky k projevu souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. července 1961. T. 64.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. V. Ircing,

na poř. 10, 29. 11. 1961; 75,

schvalovací usnesení přijato 80.

 

Poplatky, notářské

viz: Notářské poplatky

 

Poplatky, Správní

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích. T. 4-P.

Projednáno a schváleno P 4, 14. VIII. 1960,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 16,

schváleno 4, 16. 11. 1960, 10.

Zákon č. 138 Sb. z 14. 9. 1960.

 

Pořádek, Socialistický

viz: Výbory, Národní

 

Poslanci

viz: Mandáty - ověření

 

Poslanci

Návrh poslanců Kleňhové-Besserové ... na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců NS. T. 2-P.

Projednáno a schváleno P 2, 13. 7. 1960,

zpráva předsedy NS pro plénum t. 14,

schváleno 4, 16. 11. 1960, 10.

Zákon č. 111 Sb. ze 13. 7. 1960.

 

Pověřenci

viz: Slovenská národní rada

 

Pověřenci SNR

Vládní návrh zákona o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů. T. 197.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. posl. Litvajová,

na poř. 26, 4. 6. 1964; 55,

zákon schválen 59.

Zák. č. 93 Sb. ze dne 4. 6. 1964.

 

Práce, Bezpečnost a ochrana zdraví

viz: Bezpečnost

 

Práce, Jarní

viz: Výroba, Zemědělská

 

Práce - organizace, vyjednávání

(Mezinárodní organizace práce)

Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 4 o noční práci žen, přijaté Generální konferencí Mezinárodní organizace práce, která se konala od 29. října 1919 ve Washingtonu. T. 126.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. B. Danielová,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 100,

s výpovědí Úmluvy vysloven souhlas 102.

 

Pracoviště, Vývojová, vědeckovýzkumná

Vládní návrh zákona o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně). T. 123.

Přik. výb. úst. práv.,

zpr. t. 136; zprav. Z. Dohnalová,

na poř. 20, 9. 7. 1963; 56,

osnova zák. schválena 73.

Zák. č. 55 Sb. ze dne 9. 7. 1963.

 

Právo, Mezinárodní soukromé a procesní

Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. T. 145.

Přik. výb. úst. právnímu,

zpr. t. 165, zprav. posl. J. Janulík,

na poř. 22, 4. prosince 1963; 76,

osnova zákona schválena 83.

Zák. č. 97 Sb. ze dne 4. 12. 1963.

 

President republiky

Návrh presidenta republiky Antonína Novotného, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Indonéskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. května 1961. T. 54.

Přik. výb. zahr.,

zpravodaj posl. J. Míšková,

na poř. 9, 19. 9. 1961; 93,

schvalovací usnesení 102.

 

President republiky

Návrh presidenta republiky Antonína Novotného na vydání zákona o propůjčování vyznamenání. T. 93.

Přik. výb. úst. práv.,

zprav. mpř. NS dr. V. Škoda,

na poř. 15, 5. 7. 1962; 34,

návrh zákona schválen 37.

Zákon č. 62 Sb. z 5. 7. 1962.

 

Protokol o prodloužení Smlouvy

Návrh presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. T. 160.

Přik. výb. zahraničnímu,

zprav. posl. H. Leflerová,

na poř. 22, 4. 12. 1963; 7,

protokol schválen 36.

 

Předsednictvo Národního shromáždění

viz: Osobní rejstřík

 

Předsednictvo Národního shromáždění

(Projednání a schválení zákonných opatření schválených předsednictvem Národního shromáždění viz pod příslušnými hesly.)

 

Předsednictvo Národního shromáždění

V 1. schůzi předsednictva NS dne 9. 7. 1960 projednán a schválen vládní návrh zák. opatření předsednictva z 2. 6. 1960 č. 75 Sb. o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích. T. 36-P.

Toto zákonné opatření schváleno ve 2. schůzi NS, konané 11. a 12. 7. 1960.

V 2. schůzi předsednictva NS dne 13. 7. 1960 projednány a schváleny:

1. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb. o platech členů vlády. T. 1-P.

2. Návrh poslanců Kleňhové-Besserové, Čermáka, Fišarové, Lörincze a Štefánika na vydání zákonného opatření předsednictva NS o náhradách poslanců NS. T. 2-P.

Tato zákonná opatření byla schválena ve 4. schůzi NS, konané 16. 11. 1960.

Ve 3. schůzi předsednictva NS dne 10. 8. 1960 byl projednán a schválen vládní návrh zák. opatření, kterým se mění vládní nař. č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy. T. 3-P.

Toto zákonné opatření schváleno ve 4. schůzi NS, konané 16. 11. 1960.

Ve 4. schůzi předsednictva NS dne 14. 9. 1960 byl projednán a schválen vládní návrh zák. opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích. T. 4-P.

Toto zákonné opatření schváleno ve 4. schůzi NS, konané 16. 11. 1960.

V 5. schůzi předsednictva dne 12. 10. 1960 byl projednán nelegislativní pořad.

V 6. schůzi předsednictva NS dne 24. 10. 1960 schváleno usnesení NS ke zprávě presidenta republiky o činnosti čs. delegace na XV. zasedání Valného shromáždění OSN;

schválen návrh pozdravného poselství NS parlamentům nových nezávislých států.

V 7. schůzi předsednictva NS dne 9. 11. 1960 schválen návrh na vydávání Zpráv pro poslance NS.

V 8. schůzi předsednictva NS dne 9. 12. 1960 schválena systemizace Kanceláře Národního shromáždění.

V 9. schůzi předsednictva NS dne 11. ledna 1961 byl projednán a schválen vlád. návrh zák. opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi. T. 5-P.

Schválen organizační a pracovní řád KNS.

Zákonné opatření t. 5-P schváleno v 6. schůzi NS, konané 18. 1. 1961.

V 10. schůzi předsednictva NS dne 18. 1. 1961 Společná schůze předsednictva NS a rady poslanců.

V 11. schůzi předsednictva NS dne 8. 2. 1961 byla projednávána příprava státního rozpočtu na rok 1962.

Ve 12. schůzi předsednictva NS dne 10. 3. 1961 projednány a schváleny vládní návrhy zák. opatření

1. kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě. T. 6-P.

2. kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů. T. 7-P.

Tato zákonná opatření schválena v 7. schůzi NS, konané 18. 4. 1961.

Ve 13. schůzi předsednictva NS dne 12. 4. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

Zasláno blahopřání presidiu Nejvyššího Sovětu SSSR K letu prvního člověka do vesmíru. - Schválena usnesení výborů.

Ve 14. schůzi předsednictva NS dne 10. 5. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 15. schůzi předsednictva NS dne 14. 6. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 16. schůzi předsednictva NS dne 26. 6. 1961 byl projednán a schválen vládní návrh t. 50 o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

Tento vládní návrh t. 50 schválen v 8. schůzi NS, konané 26. 6. 1961.

V 17. schůzi předsednictva NS dne 12. 7. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 18. schůzi předsednictva NS dne 9. 8. 1961 byly projednány a schváleny vládní návrhy zák. opatření

1. o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů. T. 8-P.

2. o přičlenění Státní arbitráže ČSSR k předsednictvu vlády. T. 9-P.

3. o Vysoké škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru KSČ. T. 10-P.

Tato zákonná opatření schválena v 9. schůzi NS, konané 19. 9. 1961.

V 19. schůzi předsednictva NS dne 12. 9. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 20. schůzi předsednictva NS dne 22. 9. 1961 byl projednán a schválen vládní návrh zákonného opatření o náhradě mzdy při vojenském cvičení. T. 11-P.

Toto zákonné opatření schváleno v 10. schůzi NS, konané 30. 11. 1961.

V 21. schůzi předsednictva NS dne 11. 10. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

Rozeslání Výzvy Národního shromáždění k uzavření mírové smlouvy s Německem.

Plán a rozpočet Kanceláře NS.

V 22. schůzi předsednictva NS dne 8. 11. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 23. schůzi předsednictva NS dne 13. 12. 1961 byl projednán nelegislativní pořad.

V 24. schůzi předsednictva NS dne 10. 1. 1962:

1. Schváleno usnesení předsednictva NS ke zprávě komise pro kontrolu výkonu trestu na svobodě o výchově mravně narušené mládeže.

2. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů v předloženém znění (t. 12-P).

Toto zákonné opatření schváleno ve 12. schůzi NS, konané 23. 2. 1962.

V 25. schůzi předsednictva NS dne 31. 1. 1962:

Zápis nebyl pořizován.

V 26. schůzi předsednictva NS dne 14. 2. 1962:

Projednán nelegislativní pořad.

V 27. schůzi předsednictva NS dne 14. 3. 1962:

Projednán nelegislativní pořad.

V 28. schůzi předsednictva NS dne 11. 4. 1962:

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (t. 13-P).

Zák. opatření schváleno ve 14. schůzi NS, dne 18. 5. 1962.

V 29. schůzi předsednictva NS dne 11. 5. 1962:

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o začlenění čs. akademie zemědělských věd do Československé akademie věd. P-14.

Toto zákonné opatření schváleno ve 14. schůzi NS dne 18. 5. 1962.

V 30. schůzi předsednictva NS dne 13. 6. 1962:

1. Návrh na některé změny v organizačním a pracovním řádu KNS.

2. Zpráva o návštěvě delegace NS v Sovětském svazu ve dnech 24. 5.-5. 6. 1962.

V 31. schůzi předsednictva NS dne 11. 7. 1962:

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi (15-P).

Toto zákonné opatření schváleno v 16. schůzi NS dne 19. 12. 1962.

V 32. schůzi předsednictva NS dne 12. 7. 1962:

Projednán nelegislativní pořad.

V 33. schůzi předsednictva NS dne 8. 8. 1962:

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD (16-P).

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic (17-P).

Tato zákonná opatření byla schválena v 16. schůzi NS dne 19. 12. 1962.

Prohlášení předsednictva NS k výzvě Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

V 34. schůzi předsednictva NS dne 12. 9. 1962:

Projednán nelegislativní pořad.

V 35. schůzi předsednictva NS dne 10. 10. 1962:

Závěry a projednávání dokumentu k XII. sjezdu KSČ o výhledech naší socialistické společnosti ve výborech NS.

V 36. schůzi předsednictva NS dne 14. 11. 1962:

Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o používání některých předpisů za branné pohotovosti státu; zejména v oboru soudnictví a prokuratury.

Toto zák. opatření bude vydáno v případě vyhlášení branné pohotovosti státu.

V 37. schůzi předsednictva NS dne 12. 12. 1962:

Projednán nelegislativní pořad.

V 38. schůzi předsednictva NS dne 5. 1. 1963:

1. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství P-18.

2. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o zřízení Státního cenového výboru P-19.

3. Vládní návrh zákonného opatření předsednictva NS o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energie, dopravy a spojů (20-P).

Tato zákonná opatření byla schválena v 17. schůzi NS dne 25. 1. 1963.

V 39. schůzi předsednictva NS dne 13. 2. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 40. schůzi předsednictva NS dne 6. 3. 1963:

Společná schůze předsednictva NS a rady poslanců.

V 41. schůzi předsednictva NS dne 13. 3. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 42. schůzi předsednictva NS dne 12. 4. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 43. schůzi předsednictva NS dne 7. 5. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 44. schůzi předsednictva NS dne 12. 6. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 45. schůzi předsednictva NS dne 10. 7. 1963:

Projednán nelegislativní pořad.

V 46. schůzi předsednictva NS dne 14. 8. 1963:

1. Vládní návrh zák. opatření předsednictva NS o Státní komisi pro investiční výstavbu. 21-P.

Toto zák. opatření schváleno ve 21. schůzi NS 25. 9. 1963.

2. Návrh na zřízení mezivýborové komise poslanců pro sledování realizace opatření k urychlení technického rozvoje v letech 1964 a 1965.

V 47. schůzi předsednictva NS dne 11. 9. 1963:

1. Návrh předsednictva NS na vydání ústavního zákona o skončení vol. období zastupitelských orgánů.

V 48. schůzi předsednictva NS dne 9. 10. 1963:

1. Schválení Smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou, sjednané v Moskvě dne 5. srpna 1963. T. 22-P.

2. Vypsání doplňovacích voleb do NS.

3. Zpráva o návštěvě indonéské parlamentní delegace v ČSSR.

4. Zpráva o delegaci parlamentní skupiny čs.-francouzského přátelství do Francie.

V 49. schůzi předsednictva NS dne 13. 11. 1963:

1. Vládní návrh zák. opatření předsednictva NS o Státní mzdové komisi. 23-P.

Toto zák. opatření schváleno ve 22. schůzi NS 5. 12. 1963.

V 50. schůzi předsednictva NS dne 11. 12. 1963:

Nelegislativní pořad.

V 51. schůzi předsednictva NS dne 8. 1. 1964:

Nelegislativní pořad.

V 52. schůzi předsednictva NS dne 12. 2. 1964:

Projednán neleg. pořad.

V 53. schůzi předsednictva NS dne 26. 2. 1964:

1. Vyhlášení voleb do NS, SNR, NV a voleb soudců do okresních soudů.

V 54. schůzi předsednictva NS dne 11. 3. 1964:

Projednán nelegislativní pořad.

V 55. schůzi předsednictva NS dne 8. 4. 1964:

1. Vládní návrh zák. opatření předsednictva NS o Správě státních hmotných rezerv. 26-P.

Toto zák. opatření schváleno ve 26. schůzi NS 5. 6. 1964.

2. Informace o návštěvě britské parlamentní delegace v ČSSR.

3. Informace o návštěvě delegace Svazové skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie v ČSSR.

4. Platová úprava pro manuální pracovníky v oboru Kanceláře NS.

V 56. schůzi předsednictva NS dne 13. 5. 1964:

1. Usnesení předsednictva ÚV KSČ o prohloubení činnosti NS a SNR.

V 57. schůzi předsednictva NS dne 17. 6. 1964:

1. Vládní návrh zák. opatření předsednictva NS, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání. 27-P.

2. Vládní návrh zák. opatření předsednictva NS o příplatcích na lázeňskou péči. 28-P.

Tato zák. opatření schválena v 1. schůzi NS 24. 6. 1964.

Zpráva předsedy Národního shromáždění podle článku 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění.

(Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963.

O Státní mzdové komisi.)

Zprav. mpř. NS dr. J. Kyselý,

na poř. 22, 5. 12. 1963; 135,

opatření předsednictva NS schválena 137.

Doplňovací volba členů předsednictva NS.

Návrh přednesl předs. NS Zd. Fierlinger na poř. 2, 12. 6. 1960; 126.

Volba provedena 2, 12. 6. 1960; 127.

Doplňovací volba člena předsednictva NS.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo, na poř. 15, 5. 7. 1962; 54.

Volba provedena 15, 5. 7. 1962; 54.

Doplňovací volba člena předsednictva NS.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo, na poř. 16, 19. 12. 1962; 74.

Volba provedena 16, 19. 12. 1962; 76.

Doplňovací volba předsednictva NS a výborů Národního shromáždění.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo, na poř. 20, 9. 7. 1963; 110.

Volba provedena 112.

Doplňovací volba člena předsednictva NS.

Návrh přednesl mpř. NS J. Valo, na poř. 21, 25. 9. 1963; 45.

Volba provedena 21, 25. 9. 1963; 45.

 

Příjmy obyvatelstva:

DaněPřihlásit/registrovat se do ISP