Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

28-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne .......... 1964,

o příplatcích na lázeňskou péči

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1) Za lázeňskou péči, poskytuje-li se podle předpisů o nemocenském pojištění, o sociálním zabezpečení nebo o nemocenské péči v ozbrojených silách, lze vybírat od účastníků této péče příplatky.

(2) Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ústřední radou odborů a ostatními zúčastněnými orgány stanoví, ve kterých případech, za jakých podmínek a v jaké výši se příplatky na lázeňskou péči vybírají; jde-li o lázeňskou péči podle předpisů o nemocenské péči v ozbrojených silách, provede tuto úpravu ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými orgány.

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Důvodová zpráva

Lázeňská péče, tj. léčení v lázních a v klimatických místech je u nás součástí preventivní a léčebné zdravotní péče. Zároveň se však těm, kdo jsou pojištěni nebo jinak zabezpečeni pro případ nemoci, poskytuje podle předpisů o tomto pojištění nebo zabezpečení dosud bezplatně jako jedna z dávek jejich nemocenského pojištění, popřípadě zabezpečení v nemoci. Je to ovšem dávka fakultativní, na kterou není právní nárok. Poskytuje se výběrově podle potřeb zdravotního stavu zabezpečených pracovníků nebo jejich rodinných příslušníků, avšak přihlíží se zároveň také k jejich pracovním a občanským zásluhám.

Podle výsledků jednání lednového pléna ÚV KSČ o životní úrovni má být docíleno úspor také ve společenských spotřebních fondech, týkajících se úseků zdravotnických služeb. Podle usnesení vlády ze dne 7. února 1964 č. 76 se má zavést v případech, kdy se lázeňské léčení neuskutečňuje v době pracovní neschopnosti, částečná úhrada za pobyt v lázních.

Navrhované zákonné opatření samo příplatky na lázeňskou péči nezavádí, ale zjednává legislativní podklad k tomu, aby mohly být zavedeny. V dosavadních předpisech o nemocenském pojištění i ve všech dalších systémech zabezpečení v nemoci je totiž výslovně stanovena bezplatnost lázeňské péče.

Podle zmocnění obsaženého v zákonném opatření vydá ministerstvo zdravotnictví, a pokud jde o lázeňskou péči v ozbrojených silách, ministerstvo národní obrany a vnitra, v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné směrnice o tom, ve kterých případech, za jakých podmínek a v jaké výši se budou příplatky na lázeňskou péči vybírat, a tyto směrnice bude možno podle potřeb a získaných zkušeností nově upravovat. Navrhuje se přitom, aby se příplatky nevybíraly při léčení závažných nemocí zvlášť označených v indikačních seznamech, při kterých se lázeňská péče poskytuje mimo dovolenou na zotavenou (v době pracovní neschopnosti).

Navrhovaným opatřením nevzniknou státnímu rozpočtu žádné výdaje, naopak dává podklad pro to, aby mohly být získány nové příjmy.

V Praze dne 27. května 1964

Předseda vlády:

Lenárt v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP