Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

27-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ............. 1964,

se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Na paměť 20. výročí bojů ve Slovenském národním povstání zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stanovy

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání

Čl. 1

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání je zřízena jako čestné uznání k ocenění účasti v bojích proti fašismu ve Slovenském národním povstání, ve kterých se upevnily svazky bratrských národů Čechů a Slováků, dále prohloubilo československo-sovětské přátelství i solidarita všech sil bojujících proti hitlerovskému fašismu.

Čl. 2

Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit příslušníkům armády a partyzánských oddílů, kteří se zúčastnili bojů ve Slovenském národním povstání, a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti se Slovenským národním povstáním organizovanou a soustavnou bojovou činností, popřípadě jinak přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci Slovenskému národnímu povstání.

Čl. 3

Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit vojenským útvarům, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic Slovenského národního povstání, a obcím, které se jako celek účastnily Slovenského národního povstání nebo mu poskytly významnou pomoc.

Čl. 4

Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit též cizím státním příslušníkům a vojenským útvarům.

Čl. 5

Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání propůjčuje president republiky na návrh vlády. Vládě předkládá návrhy Slovenská národní rada; jde-li o propůjčení medaile vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládá návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidentu republiky přímo.

Čl. 6

Zároveň s Pamětní medailí k 20. výročí Slovenského národního povstání se vydá diplom.

Zemře-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým, kteří ji však nenosí.

Medaile propůjčená "in memoriam" padlým a zemřelým se nenosí, ale odevzdá se do pietní úschovy pozůstalým, popřípadě bude uložena v muzeu Slovenského národního povstání.

Čl. 7

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání je bronzový (patinovaný) kruh o průměru 35 mm. V reliéfu lícní strany medaile je postava ženy, která symbolizuje ozbrojené lidové povstání. Při okraji je nápis: "Slovenské národné povstanie 1944-1964". Na rubu je státní znak a nápis: "Československá socialistická republika".

Stuha medaile je 40 mm široká. Ve středu stuhy je 1 mm široký bílý proužek s červeným průsvitem, po obou jeho stranách 1 mm široký modrý proužek a 18,5 mm široký červený pruh.

Čl. 8

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání se nosí na levé straně prsou za Dukelskou pamětní medailí. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 40 mm dlouhé.

Čl. 9

Věci Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání spravuje Kancelář presidenta republiky.

Důvodová zpráva

Usnesením předsednictva ÚV KSČ ze dne 21. dubna a 5. května 1964 bylo schváleno zřízení Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání, zásady pro její propůjčování, jakož i další opatření souvisící s propůjčením medaile.

Pamětní medaile bude mít charakter státního vyznamenání (čestného uznání). Propůjčovat ji bude president republiky na návrh vlády. Vládě předloží návrhy Slovenská národní rada. Půjde-li o propůjčení medaile vojákům nebo příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů MV, bude předkládat návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidentu republiky přímo.

Aby bylo možno spravedlivě ocenit nejen bojové zásluhy desetitisíců přímých účastníků Slovenského národního povstání, ale i zásluhy tisíců občanů, kteří se na přípravě Slovenského národního povstání podíleli sice nepřímo, ašak neméně významně, navrhuje se zřídit medaili na širší základně.

Z dostupných podkladů vyplývá, že se Slovenského národního povstání zúčastnilo kolem 70 000 vojáků povstalecké armády a na 20 000 partyzánů. V průběhu Slovenského národního povstání padlo na 20 000 lidí (tyto údaje uvádí slovenský ÚV SPB). Do výroby bude zadáno zatím 70 000 kusů.

Vzhledem k předvídanému rozsahu se doporučuje neřešit propůjčování medaile pouze jednorázově k 20. výročí Slovenského národního povstání. Nelze předpokládat, že by bylo možno již k tomuto datu celou akci beze zbytku národními výbory zvládnout. Proto bude vhodné pokračovat v propůjčování medaile i k 20. výročí osvobození republiky a po tomto datu řešit jen zbývající jednotlivé případy.

Se zřetelem k naléhavosti všech opatření se navrhuje provést úpravu zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění.

Náklady spojené se zřízením medaile ve výši asi 650 000 Kčs uhradí ze svého rozpočtu ministerstvo národní obrany.

V Praze dne 27. května 1964

Předseda vlády:

Lenárt v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP