Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

26-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne.........1964

o Správě státních hmotných rezerv

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Správa státních hmotných rezerv je ústřední orgán pro plánování, tvorbu, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a pro další úkoly na úseku státních rezerv, kterými ji pověří vláda. V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 2

(1) Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje vytváření státních hmotných rezerv v národním hospodářství a k tomu účelu zejména

a) předkládá vládě potřebné podklady pro vytváření státních hmotných rezerv;

b) vypracovává ve spolupráci se Státní plánovací komisí a dalšími zúčastněnými ústředními orgány návrhy nomenklatury, časových norem stavů a plánů doplnění;

c) vede evidenci o stavech a pohybech státních hmotných rezerv a provádí jejich financování ze státního rozpočtu;

d) stanoví v dohodě s příslušným ústředním orgánem zásady o ochraňování jednotlivých materiálů a předkládá vládě návrhy časových norem obměny;

e) kontroluje státní hmotné rezervy a stanoví zásady kontrolní činnosti ve spolupráci s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky;

f) zajišťuje řízení o zápůjčkách státních hmotných rezerv.

(2) Správa státních hmotných rezerv vykonává další úkoly, jimiž ji pověří vláda.

§ 3

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány odpovídají za včasné dodávky materiálů do státních hmotných rezerv a zabezpečují tvorbu, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv v podřízených organizacích v souladu se státním plánem.

(2) Organizace určené příslušným ministerstvem (ústředním orgánem) spravují státní hmotné rezervy, odpovídají za jejich přejímku, dlouhodobé skladování, včasné obměňování a ochranu podle předpisů o správě národního majetku.

(3) Materiály určené do státních hmotných rezerv musí být dodávány v druzích, jakosti, obalech a způsobem vyhovujícím dlouhodobému skladování.

§ 4

(1) O trvalém uvolnění státních hmotných rezerv rozhoduje vláda.

(2) Státní hmotné rezervy mohou být dočasně použity povolením zápůjčky. Povolování zápůjček upraví vláda.

§ 5

Úkoly Správy státních hmotných rezerv, zejména plánování, tvorbu, používání, ochraňování, financování a kontrolu státních hmotných rezerv upravuje podrobněji statut státních rezerv, který schvaluje vláda.

§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 43/1959 Sb., o Správě státních hmotných rezerv.

§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinností dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Usnesení XII. sjezdu Komunistické strany Československa upozornilo na nutnost vytvářet a udržovat soustavu potřebných rezerv. Státní rezervy jako zvláštní fond určený pro překonání nepředvídaných poruch v národním hospodářství a pro posílení obranyschopnosti státu jsou nezbytnou podmínkou pro zabezpečení stability rozšířené reprodukce socialistioké ekonomiky. Rozbor používání státních rezerv ukazuje, že tyto rezervy se významně podílejí na překonání disproporcí v průběhu plnění státního plánu. Je třeba zabezpečit, aby hledisko vytváření dostatečných rezerv, včetně rezerv hmotných, bylo považováno za jedno z hlavních hledisek určujících plánovaný rozvoj národního hospodářství, jednotlivých jeho odvětví a oborů.

Ve smyslu rozboru situace vytváření státních hmotných rezerv a úkolů příslušných ústředních orgánů na tomto úseku jeví se účelným zajišťovat další tvorbu státních hmotných rezerv na základě sestavování časových norem stavů, vyjádřených ve dnech celostátní spotřeby příslušných surovin, polotovarů a výrobků, zahrnutých do nomenklatury státních hmotných rezerv. Návrh předpokládá, že tyto časové normy stavů by byly vládou projednávány a schvalovány zároveň s plánem doplnění, tedy v období, kdy lze posoudit objektivní potřebu i možnosti vytvoření státních hmotných rezerv a staly by se po svém schválení také důležitým podkladem pro dispozici státními hmotnými rezervami.

Při respektování zásady o jednotě všech druhů zásob a rezerv a povinné koordinaci jejich tvorby a používání v národním hospodářství, navrhuje se pověřit Správu státních hmotných rezerv plánovací funkcí na úseku státních hmotných rezerv. Statut předpokládá, že návrhy časových norem stavů, nomenklatury, rozmístění a návrhy plánů doplnění bude připravovat Správa ve spolupráci se Státní plánovací komisi, ministerstvy národní obrany a financí a s příslušnými hospodářskými resorty. Tyto návrhy musí být sestaveny v souladu s tvorbou zásob a ostatních rezerv.

Dosavadním základním předpisem o Správě státních hmotných rezerv je vládní nařízení č. 43/1959 Sb., které se doporučuje zpřesnit vzhledem k úpravě funkce tohoto orgánu na úseku plánování a používání státních hmotných rezerv.

Dosud platný základní předpis uvádí, že Správa státních hmotných rezerv je ústřední orgán pro tvorbu, ochranu, kontrolu a financování státních rezerv. Navrhuje se provést odpovídající úpravu zásadního vymezení působnosti tohoto orgánu tak, aby obsahovalo také plánovací činnost na úseku státních hmotných rezerv.

Ve smyslu § 1 předkládané osnovy zákonného opatření se navrhuje, aby Správa státních hmotných rezerv měla i další úkoly na úseku státních rezerv, a to v rozsahu, který stanoví vláda. Správa vykonává podle dosavadních praváděcích předpisů některé úkoly na úseku státních mobilizačních rezerv, a to pokud jde o jejich financováni, evidenci a kontrolu.

V § 2 osnovy zákonného opatření jsou uvedeny nejdůležitější úkoly Správy státních hmotných rezerv.

Důležitou částí předkládaného návrhu jsou ustanovení zahrnutá v § 3, jimiž se ukládá ministerstvům a ostatním ústředním orgánům odpovědnost za včasné dodávky materiálů do státních hmotných rezerv a za jejich tvorbu, ochranu a kontrolu v podřízených organizacích v souladu se státním plánem.

Z hlediska jednotlivých organizací, u nichž se státní rezervy tvoří a jsou skladovány, je významné ustanovení o jejich úkolech a odpovědnosti za jejich přejímku, dlouhodobé skladování, včasné obměňování a ochranu. Podrobnosti stanoví statut a zásady o ochraňováni, které vydává Správa státních hmotných rezerv v dohodě s příslušným resortem.

Navrhované ustanovení o tom, že materiály určené do státních hmotných rezerv musí být dodávány v druzích, jakosti, obalech a způsobem vyhovujícím požadavkům dlouhodobého skladování, se stane podkladem základních podmínek dodávky státních rezerv, které budou vydány v souvislosti s připravovaným hospodářským kodexem a které nahradí dosavadní nejednotné dodatky.

V § 4 osnovy jsou uvedena základní ustanovení o uvolňování státních hmotných rezerv.

Předkládaný návrh zákonného opatření o Správě státních hmotných rezerv a usnesením vlády ze dne 25. ledna 1964 č. 46 schválený statut státních rezerv znamenají podstatné zjednodušení právní úpravy, protože v důsledku platnosti těchto nových předpisů se zruší vládní nařízení č. 43/1959 Sb., usnesení vlády č. 2193/1956, jímž byl vydán statut státních hmotných rezerv a statut rezerv obilovin, usnesení vlády č. 567/1959, kterým byl vydán statut Správy a další předpisy.

Provedení navrhovaného zákonného opatření o Správě státních hmotných rezerv si nevyžádá zvýšených výdajů ve státním rozpočtu a neovlivní nepříznivě finanční situaci organizací, v nichž jsou vytvářeny státní rezervy.

V Praze dne 20. března 1964

Předseda vlády:

Lenárt v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP