Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

25-P

Návrh předsednictva Národního shromáždění

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ..... 1964

o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění

a zákona o volbách do národních výborů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I.

Zákon č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb. a zákonného opatření č. 26/1961 Sb. se mění a doplňuje takto:

§ 48 zní:

"§ 48

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dnů poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.

(2) Předsednicívo Národního shromáždění nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení všeobecných voleb do Národního shromáždění.

(3) Pro řízení doplňovacích voleb zřídí předsednictvo Národního shromáždění pro celé volební období Národního shromáždění ústřední volební komisi pro doplňovací volby. Komise se skládá z předsedy, náměstka, tajemníka a z dalších šesti členů. Orgánem ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady; má stejné složení."

Čl. II.

Zákon č. 39/1960 Sb. o volbách do národních výborů se mění a doplňuje takto:

§ 50 zní:

"§ 50

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance národního výboru, stanoví doplňovací volby rada národního výboru vyššího stupně a jde-li o poslance krajského národního výboru, nebo Národního výboru hlavního města Prahy, vláda. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dní poté, co se místo poslance národního výboru uprázdnilo.

(2) Orgán uvedený v odstavci 1 nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení všeobecných voleb do národních výborů."

Čl. III.

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Podle zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění ve znění zákona č. 37/1980 Sb. a zákonného opatření č. 26/1961 Sb. stanoví v případě uprázdnění místa poslance Národního shromáždění předsednictvo Národního shromáždění doplňovací volbu, která musí být vykonána do 90 dnů od uprázdnění místa poslance. Obdobně stanoví zákon č. 39/1960 Sb. c volbách do národních výborů tuto povinnost se stejnou lhůtou vládě, uprázdní-li se místo poslance krajského národního výboru nebo Národního výboru hl. m. Prahy a radě vyššího národního výboru při uprázdnění místa poslance nižšího národního výboru.

Toto opatření má zajistit, aby uprázdněná místa poslanců v zastupitelských sborech nezůstávala zbytečně dlouho neobsazena a aby tak právo občanů na zastoupení v zastupitelských sborech nebylo zkracováno.

Dojde-li však k uprázdnění místa poslanců do zastupitelských sborů krátce před skončením volebního období a provedením nových všeobecných voleb, provedla by se potom volba ve stejném volebním obvodu ve velmi krátkém čase za sebou, což není ani účelné, ani nevyhovuje zamýšlenému účelu doplňovací volby. Stanoveni a provedení doplňovací volby v tomto případě by mohlo mít za následek i snížení významu volebního práva a tím i snížení významu samé poslanecké funkce.

Poněvadž by však pouhé neprovedení doplňovacích voleb v těchto případech za současného zákonného stavu odporovalo dosavadním zákonným předpisům, je třeba, aby příslušná ustanovení volebních zákonů a to § 48 zákona o volbách do Národního shromáždění a § 50 o volbách do národních výborů byla pozměněna, a to v tom smyslu, aby doplňovací volby, které by měly být vypsány a prováděny koncem volebního období, zejména v době, kdy již budou vyhlášeny volby všeobecné, nemusely být provedeny. Kdyby ovšem bylo účelné přesto doplňovací volby provést, nová úprava to připouští a ponechává rozhodnutí o jejím ustanovení, resp. provedení volné úvaze tomu orgánu, který je příslušný k stanovení doplňovací volby.

Proto navrhovaná osnova novelizace zákona č. 27/1954 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 39/1960 Sb. doplněním o odst. 2 § 48 zákona č. 27/1954 Sb. a odst. 2 § 50 zákona č. 39/1960 Sb. umožňuje předsednictvu Národního shromáždění, případně vládě nebo radě vyššího národního výboru nevyhlásit nebo neprovést již vyhlášenou doplňovací volbu na uprázdněné místo poslance Národního shromáždění resp. národního výboru v případě, že by mělo dojít k provedení doplňovací volby v době, kdy již byly vyhlášeny všeobecné volby do Národního shromáždění nebo do národních výborů.

V Praze dne 13. ledna 1964

Dr. Škoda v. r.

Fierlinger v. r.

ověřovatel

předseda Národního shromáždění


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP