Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

23-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne .......... 1963

o Státní mzdové komisi

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Státní mzdová komise je ústřední orgán vlády, který podle zásadních směrnic vlády a v dohodě s Ústřední radou odborů řídí mzdovou politiku.

§ 2

Předsedu Státní mzdové komise a ostatní její členy jmenuje a odvolává vláda.

§ 3

Ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky podle zásadních směrnic vlády nebo podle směrnic Státní mzdové komise vydaných na základě směrnic vlády. Při provádění mzdové politiky postupují v dohodě s orgány Revolučního odborového hnutí.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti Státní mzdové komise stanoví statut, který na návrh Státní mzdové komise schvaluje vláda. Vláda též podrobněji vymezí působnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy na úseku mzdové politiky.

§5

Státní mzdová komise, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy vydávají k zabezpečení svých úkolů při řízení a provádění mzdové politiky obecně závazné mzdové předpisy.

§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise, ve znění čl. IV zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 60/1956 Sb.

§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Státní mzdová komise byla zřízena v roce 1951. V základním právním předpisu (vládní nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise) je vyjádřen charakter komise jako "vrcholný orgán pro řízení státní mzdové politiky". V čele Státní mzdové komise je podle ustanovení § 3 tohoto nařízení předseda vlády.

Na základě dosavadních zkušeností a s přihlédnutím k odpovědnosti vlády za všechny úseky národního hospodářství jeví se účelné, aby se Státní mzdová komise stala jednoznačně orgánem vlády, který řídí podle zásadních směrnic vlády mzdovou politiku. Rovněž je třeba pozměnit dosavadní ustanovení o tom, že v čele Státní mzdové komise stojí předseda vlády.

Uvedené změny jsou vyjádřeny v návrhu zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým bude nahrazeno dosavadní nařízení č. 27/1951 Sb.

Navržené zákonné opatření si nevyžaduje nové výdaje ze státního rozpočtu.

V Praze dne 1. listopadu 1963.

Předseda vlády:

Lenárt v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP