Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

21-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ................. 1963

o Státní komisi pro investiční výstavbu

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky, majíc na zřeteli rostoucí význam investiční výstavby při dalším rozvoji národního hospodářství, jakož i nutnost zabezpečit účinné řízení celého průběhu investiční výstavby tak, aby bylo dosaženo vysoké technické, ekonomické a kulturní úrovně staveb, jejich hospodárného provádění a včasného uvádění výrobních kapacit do spolehlivého provozu, se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Zřizuje se Státní komise pro investiční výstavbu jako ústřední orgán vlády pro řízení investiční výstavby. Státní komise pro investiční výstavbu odpovídá za uplatňování nejnovější techniky a vysoké společenské úrovně a efektivnosti v přípravě i provádění investiční výstavby.

§ 2

Státní komise pro investiční výstavbu plní tyto hlavní úkoly:

- řídí a organizuje přípravu investiční výstavby tak, aby byla zabezpečena její nejvyšší technická, ekonomická, kulturní a společenská úroveň;

- řídí typizaci v investiční výstavbě;

- řídí, organizuje a provádí expertízu dokumentů podkládajících investiční výstavbu;

- řídí územní plánování;

- řídí činnost stavebních úřadů;

- řídí výzkumnou činnost teoretickometodických otázek v oboru investiční výstavby, určuje technickohospodářské ukazatele a normy lhůt výstavby a provádí opatření pro dosažení maximální efektivnosti investic;

- řídí koncepci výstavby měst a vesnic a zajišťuje uplatnění hledisek architektury v investiční výstavbě;

- řídí projektovou činnost a metodiku rozpočtování v investiční výstavbě; zajišťuje ekonomické využití projektových kapacit a vypisuje a povoluje projektové soutěže;

- kontroluje průběh výstavby zvlášť důležitých staveb a provádí nutná opatření pro jejich včasné uvedení do provozu;

- povoluje u staveb jmenovitě schvalovaných vládou zahájení výstavby z hlediska projektového, hmotného a kapacitního zabezpečení.

§ 3

(1) Státní komise pro investiční výstavbu zabezpečuje své úkoly v soudružské spolupráci s ostatními ústředními orgány a krajskými národními výbory.

(2) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní plánovací komisí při sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména plánu investiční výstavby. Z hledisek své působnosti vyslovuje souhlas se zařazováním jednotlivých staveb do návrhů jmenovitých seznamů předkládaných vládě ke schválení.

(3) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky zejména při přípravě plánu rozvoje vědy a techniky a uplatňuje požadavky, vyplývající z potřeb investiční výstavby. Ve své řídící činnosti zajišťuje uplatnění závěrů výzkumu a vývoje provedených Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

(4) Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky na úseku kontroly procesu investiční výstavby a tvorby a vyhodnocování statistické evidence.

§ 4

Pro koordinaci a zabezpečení úkolů Státní komise pro investiční výstavbu na Slovensku se zřizuje útvar při Slovenské národní radě. Náplň činnosti a počet pracovníků tohoto útvaru stanoví předsednictvo Slovenské národní rady v dohodě s předsedou Státní komise pro investiční výstavbu. Organizaci útvaru upraví zákon Slovenské národní rady.

§5

K zabezpečení přípravy a realizace plánované investiční výstavby je Státní komise pro investiční výstavbu z pověření vlády oprávněna

- prověřovat stav přípravy a realizace investiční výstavby v ministerstvech a krajských národních výborech, popřípadě v podnicích a organizacích jimi řízených a ukládat jim potřebná opatření;

- ukládat krajským národním výborům vypracování a realizaci opatření na úseku územního plánování, architektury a stavebního řízení.

§ 6

(1) Státní komise pro investiční výstavbu se skládá z předsedy, kterým je člen vlády, z náměstků předsedy Státní komise pro investiční výstavbu a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda.

(2) Práci Státní komise pro investiční výstavbu a jejího aparátu řídí její předseda.

(3) Úkoly, odpovědnost a metody práce Státní komise pro investiční výstavbu podrobněji vymezí statut, který vydá vláda.

§ 7

Státní komise pro investiční výstavbu plní své úkoly za široké účasti aktivů kvalifikovaných pracovníků z výrobních podniků, vysokých škol, projektových ústavů, vědeckých institucí, ústředních úřadů a národních výborů. Práci aktivu organizuje a řídí tak, aby přispěla ke spojování obecných poznatků s konkrétními zkušenostmi podniků a národních výborů a vytvářela předpoklady k zabezpečení souladu mezi společenskými, podnikovými a místními zájmy.

§ 8

Státní komisi pro investiční výstavbu jsou podřízeny:

Výzkumný ústav výstavby a architektury,

Studijní a typizační ústav,

Státní ústav rajónového plánování.

§ 9

Státní komise pro investiční výstavbu může na základě zákonů a vládních nařízení vydávat v oboru své působnosti obecné právní předpisy.

§ 10

Ministerstva výstavby se s nově vymezenou působností v odvětví stavební výroby a výroby stavebních hmot, dílců a konstrukcí mění v ministerstvo stavebnictví.

§ 11

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Usnesení XII. sjezdu Komunistické strany Československa ukládá zavést v investiční činnosti důsledné ústřední řízení s prosazováním celospolečenských hledisek a zajištěním přednostní a včasné výstavby těch kapacit, na nichž záleží rozvoj celé země.

V dosavadním vývoji investiční výstavby bylo dosaženo významných výsledků zejména v uvedení do provozu velkého počtu rozsáhlých nových kapacit, jaké dříve nebyly v naší zemi realizovány. Přitom se však v procesu investiční výstavby dlouhou dobu projevují některé závažné nedostatky, snižující její celkovou efektivnost, které se v posledním období dokonce prohlubovaly.

Nedostatky v investiční výstavbě byly v minulosti podrobeny řadě rozborů, jejichž závěry se v podstatě shodovaly. Ke stejným závěrům dospěla celostátní konference o investiční výstavbě, rozbor negativních jevů v investiční výstavbě projednávaný v roce 1962 v politickém byru ústředního výboru Komunistické strany Československa a ve vládě a předsjezdová diskuse. Většina rozborových materiálů zpracovaných před XII. sjezdem postihovala podstatu problematiky a doporučovala řadu správných opatření. V praxi se však nepodařilo navržená opatření v plném rozsahu realizovat.

Byla prokázána škodlivost nadměrné rozestavěnosti a na řadě konkrétních příkladů nízká technická, architektonická a ve svém souhrnu nízká společenská úroveň nově budovaných staveb, opožděné uvádění nových kapacit do provozu, nedostatky v rozmisťování investiční výstavby a v celé její plánovací a projektové přípravě i samotném provádění staveb.

Nejsouhrnnější charakteristika nedostatků v investiční výstavbě je obsažena ve zprávě ústředního výboru KSČ na XII. sjezdu, kde je uvedeno:

"Nejkoncentrovaněji se projevily slabiny řídící a plánovací činnosti v investiční výstavbě. Ve snaze aspoň v základě vyrovnat soulad mezi zdroji a potřebami byla veliká část investiční výstavby zařazena do prvních let třetího pětiletého plánu bez náležité projektové a konstrukční připravenosti, bez úplného zajištění stavebních prací a dodávek strojů. Tak velký rozsah investiční výstavby se ukázal nad naše síly... Tím došlo k umrtvení miliardových hodnot, s jejichž produkcí jsme počítali a které se měly významně podílet na vysokých tempech růstu výroby."

Zvládnutí celého procesu investiční výstavby předpokládá koordinaci a důsledné zajišťování úkolů vědy a techniky, zvýšení úrovně plánování a jednotného technickoekonomického řízení investiční výstavby.

Předpokladem zvýšení úrovně plánování investiční výstavby a jejího hmotného zajištění je v prvé řadě zdokonalení a prohloubení metod dlouhodobého plánování rozvoje a rozmisťování výrobních sil. K tomu bude třeba zejména propracovat metody přípravy podkladů umožňujících zkvalitnění dlouhodobého a perspektivního plánování, zesílit požadavky na ekonomické rozbory a věcné plánování namísto převažujícího plánování globálních finančních objemů.

Hlavní problémy obnovení správných vztahů mezi zdroji a potřebami naší investiční výstavby a navíc uplatnění kvalitativně nových požadavků vyplývajících ze závěrů XII. sjezdu KSČ zůstávají však dosud nedořešeny.

Proto bude třeba se zaměřit v nejbližších letech zvláště na vyrovnání hmotných zdrojů pro investiční výstavbu a jejich potřeb co do času a struktury dodávek tak, aby byly zabezpečeny především stavby rozhodující o rozvoji národního hospodářství.

V minulém období rovněž nebyl řízen rozvoj vědy a techniky tak, aby jeho výsledky příznivě ovlivňovaly technickou úroveň investiční výstavby a její efektivnost.

Současný stav v investiční výstavbě vyžaduje jednotu technickoekonomického řízení a rozhodování konkrétních a bezodkladných problémů, tvrdý postup proti rozptylování prostředků s cílem snížit rozestavěnost a potlačit resortismus a lokální patriotismus. Souběžně s tím je nutno řešit organizační, metodické a teoretické otázky investiční výstavby.

Řízení procesu investiční výstavby je roztříštěno mezi několik ústředních orgánů. Prakticky neexistuje jednotné řízení komplexního procesu investiční výstavby, které by vyvažovalo působení všech činitelů ovlivňujících investiční výstavbu v časové návaznosti a nutné koordinaci. Jde o zvládnutí celého průběhu investičního procesu od zajišťování výhledových studií výstavby, územní koncepce výstavby měst a vesnic, přípravné dokumentace, projektové dokumentace včetně posuzování a schvalování dokumentů až k fázi realizace s řešením technických, odběratelsko-dodavatelských i ostatních vztahů a až k uvedení vybudovaných základních fondů do provozu, jejich plného využití a technickoekonomického vyhodnocení.

Celkový stav je zhoršován také tím, že ministerstva a KNV nezabezpečují důsledné uplatňování celostátních směrnic a rozhodnutí v investiční výstavbě a potřebnou technickoekonomickou a společenskou úroveň investiční výstavby v rámci své působnosti.

Neuspokojivé řešení všech uvedených otázek je zvláště tíživé, protože právě při jejich řešení se rozhoduje o kvalitativní úrovni investiční výstavby a jednotným řízením lze čelit rozpornosti místních a resortních zájmů se zájmy celospolečenskými.

Vytvoření Státní komise pro investiční výstavbu bude doplněna soustava ústředního řízení o orgán zabezpečující kvalitativní stránku investiční výstavby v celém procesu socialistické rozšířené reprodukce. Přitom zůstává zachována plná odpovědnost Státní plánovací komise za jednotu národohospodářského plánu a odpovědnost Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky za jednotnou koncepci rozvoje vědy a techniky. K dosažení nejvyšší společenské účinnosti v řízení národního hospodářství budou tyto tři orgány koordinovat svou činnost v duchu soudružské spolupráce.

Státní komise pro investiční výstavbu

bude zodpovídat straně a vládě za jednotné technickoekonomické řízení investiční výstavby. Činnosti nového orgánu budou organizačně rozčleněny do pěti základních skupin:

1. řízení přípravy investiční výstavby;

2. řízení projektové činnosti a spolupráce s příslušnými československými orgány na řešení otázek mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce;

3. řízení výstavby měst a vesnic a architektury;

4. kontrola a koordinace procesu investiční výstavby;

5. řízení vztahů v investiční výstavbě, normativní a informativní činnost.

Posílení ústředního technickoekonomického řízení investiční výstavby neznamená snížení odpovědnosti ministerstev a krajských národních výborů vymezené zákony. Účinnost ústředního řízení je naopak podmíněna zvýšením úrovně řízení na ministerstvech a krajských národních výborech. Bude nutno zvýšit odpovědnost ministerstev a KNV za přípravu a plnění úkolů státního plánu na úseku investiční výstavby včetně řízení technického rozvoje a zavádění nové techniky. Ústřední investoři se musí stát místy, která cílevědomě řídí investiční výstavba příslušných odvětví.

Na úrovni KNV je nutné posílit řízení územního plánování a ovlivňování investičního rozvoje jednotlivých odvětví z hlediska oblastních vztahů. To předpokládá, aby ministerstva a KNV zvýšily úroveň své řídící práce především v těchto činnostech:

- v přednostním zajišťování přípravné a projektové dokumentace staveb rozhodujících pro národní hospodářství soustředěním projektových kapacit na tyto úkoly;

- soustředění a zabezpečení materiálových zdrojů a výrobních kapacit na realizaci staveb rozhodujících pro národní hospodářství. V souvislosti s tím zajistit odpovídající úroveň kompletace staveb;

- zpracovávání plánů investiční výstavby s promítnutím základních hledisek její efektivnosti s cílem urychleného uvádění nově budovaných kapacit do provozu;

- zpracovávání návrhů plánu rozvoje vědy a techniky včetně návrhů plánů typizace, unifikace a experimentálních staveb a zabezpečování jejich realizace;

- zajišťování evidence základních fondů a pasportů podřízených organizací a jejich soustavného vyhodnocování (včetně bytového fondu);

- řízení, organizování a provádění expertizy dokumentů podkládajících investiční výstavbu, tj. zejména koncepci výstavby měst a vesnic, územních plánů všech druhů a přípravné a projektové dokumentace staveb;

- zabezpečení expertizy přípravné a projektové dokumentace staveb a zvýšení odpovědnosti při jejím schvalování;

- vypracování podkladů pro tvorbu technickohospodářských ukazatelů, norem lhůt výstavby a předpisů upravujících vztahy v investiční výstavbě;

- řízení projektových organizací podle zásad stanovených Státní komisí pro investiční výstavbu a využití jejich kapacit pro řešení koncepčních otázek investičního rozvoje odvětví a oborů;

- řízení komplexní bytové a občanské výstavby v souladu s celkovým rozvojem oblastí a požadavky na vysokou technickou, ekonomickou i estetickou úroveň staveb i jejich vybavení;

- vykonávání funkce technického dozoru;

- v územním plánování a stavebním řízení.

Státní komise pro investiční výstavbu bude zajišťovat své základní úkoly (jako expertizu, uplatňování zásad jednotné celostátní technické politiky v přípravné a projektové dokumentaci i ostatní řídící činnosti) pomocí aktivů kvalifikovaných pracovníků z výrobních podniků, vysokých škol, projektových ústavů, vědeckých institucí, resortů, národních výborů apod. Práci aktivů bude organizovat, řídit a za výsledky jejich činnosti ponese plnou odpovědnost. Přitom se vychází z předpokladu, že činnost aktivů bude v odpovídajících případech honorována. Sloučením praktických zkušeností se znalostmi odborníků bude zabezpečena potřebná technická a ekonomická úroveň ústředního celostátního řízení, zejména odborné posouzení dokumentů podkládajících investiční výstavbu.

Státní komise pro investiční výstavbu bude využívat části kapacit státních a krajských projektových ústavů, jejichž činnost bude ovlivňovat i z věcného hlediska tím, že bude ústředním gestorem pro plán průzkumných a projektových prací. Tento systém řízení umožní zajišťovat i generální řešení náročných a technologicky složitých staveb i jiných úkolů celostátního významu za přímé účasti nejlepších odborníků ze všech úseků národního hospodářství. Tyto formy práce budou přinášet i soustředěnost obecných znalostí s konkrétními zkušenostmi výrobně hospodářských jednotek a vytvářet předpoklady k odstraňování rozporností mezi celospolečenskými, podnikovými a místními zájmy na základě ideové jednoty při zajišťování politiky strany.

K celostátnímu řízení procesu územního plánování bude Státní komise pro investiční výstavbu především využívat prací Státního ústavu pro rajónové plánování, který jí bude přímo podřízen.

Řízení otázek týkajících se vytváření životního prostředí a zvýšení úlohy architektury v přípravě a realizaci investiční výstavby bude Státní komise pro investiční výstavbu uskutečňovat využíváním prací Výzkumného ústavu výstavby a architektury, který jí bude přímo podřízen. Činnost tohoto ústavu bude zaměřena také k soustavnému výzkumu činitelů ovlivňujících celý proces investiční výstavby. V oblasti této skupiny úkolů; bude Státní komise pro investiční výstavbu úzce spolupracovat se Svazem architektů ČSSR.

Pro jednotné uplatnění typizace v projektové činnosti a ve výstavbě bude Státní komise pro investiční výstavbu používat prací Studijního a typizačního ústavu, který jí bude podřízen.

Pro zabezpeční úkolů Státní komise pro investiční výstavbu se předpokládá cca 250 pracovníků. Část předpokládaného počtu pracovních míst je již dnes systematizována pro tuto činnost v ústředních orgánech (Státní plánovací komisi, Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a v ministerstvu výstavby).

Při koordinaci a zabezpečování úkolů v investiční výstavbě na Slovensku bude Státní komise pro investiční výstavbu používat útvaru, který se zřídí při Slovenské národní radě.

V Praze dne ... srpna 1963

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP