20-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ...... ledna 1963

o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv,

energetiky, dopravy a spojů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1) Z ministerstva paliv a energetiky se zřizují

ministerstvo paliv aí

Ústřední správa energetiky.

(2) Ústřední správa energetiky je ústřední orgán státní správy pro řízení energetiky. V čele Ústřední správy energetiky je člen vlády. Vedením Ústřední správy energetiky jej pověřuje president republiky.

§ 2

(1) Z ministerstva dopravy a spojů se zřizují

ministerstvo dopravy aí

Ústřední správa spojů.

(2) Ústřední správa spojů je ústřední orgán státní správy pro řízení spojů. V jejím čele je vedoucí, kterého jmenuje, a odvolává na návrh vlády president republiky.

§ 3

Podrobnější vymezení úkolů nově zřizovaných ústředních orgánů provede vláda.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

V roce 1960 bylo zřízeno z ministerstev paliv a energetiky a vodního hospodářství nové ministerstvo paliv a energetiky. Sloučením ministerstev paliv a energetiky byl sledován cíl vytvořit centrální orgán schopný řídit práci a vývoj dvou vzájemně navazujících základních oblastí energetické základny národního hospodářství, tj. oblasti těžby a úpravy paliv a oblasti výroby a rozvodu elektřiny, tepla a plynu. Zkušenosti z více než dvouletého sloučení řízení odvětví paliv a energetiky v jednom ministerstvu ukazují, že narůstající složitost problematiky obou odvětví bránila tomu, aby se vedení ministerstva soustředilo ve stejné míře na účinné řešení všech otázek, které vyžaduje řízení obou odvětví. Souviselo to se skutečností, že téměř trvale napjatá palivová situace vyžadovala, aby pozornost vedení ministerstva se soustřeďovala na problémy uhelného průmyslu. To vedlo k tomu, že řešení problémů energetického odvětví se mnohdy oddalovalo a situace v energetice se zhoršovala. Nebylo dostatečně důrazně prosazováno a zaostávalo řešení naléhavých problémů náležitého předstihu v rozvoji energetické základny, problémů rozvoje teplárenství, technického rozvoje a řady dalších důležitých otázek energetiky.

Základem pro vyřešení dnešní obtížné situace v zásobování národního hospodářství energií je zajištění plnění úkolů v investiční výstavbě. Je třeba soustředit se na to, aby se překonalo zaostávání investiční výstavby energetických děl a likvidovala provozní nespolehlivost nových energetických zařízení. Napjatost palivových a energetických bilancí vyžaduje přísné a účelnější hospodaření s palivy a energií. Přes široce rozvinuté hnutí za dosažení 1 % úspor paliv a energie je celá akce teprve v počátcích. Doposud se zaměřovala převážně jen na uplatnění jednodušších a namnoze krátkodobých opatření. Je třeba přejít k systematickému a důsledně vedenému řízení otázek úspor paliv a energie. Ještě náročnější úkoly než dosud stojí před energetikou při řešení koncepce jejího dlouhodobého rozvoje.

Obtížnost současné situace a náročnost současných i perspektivních úkolů energetiky spolu s širokou a obtížnou problematikou odvětví paliv nedávají záruku, že při dosavadním organizačním spojení obou odvětví by byly jejich úkoly úspěšně zvládnuty. I přes některé klady dnešního organizačního uspořádání jeví se proto účelné vyčlenit odvětví energetiky z dosavadního ministerstva paliv a energetiky a řídit je samostatnou Ústřední správou energetiky.

Hlavním úkolem tohoto orgánu bude zabezpečovat proporcionální rozvoj odvětví energetiky v souladu s rozvojem celého národního hospodářství a zajištovat zásobování národního hospodářství a obyvatelstva elektřinou a teplem. Proto budou tomuto orgánu podřízeny všechny dosavadní organizace odvětví energetiky, zejména výrobní a rozvodné energetické podniky, státní energetický dispečink, příslušné ústavy pro projektování a výzkum i Státní energetická inspekce. Dále by zůstala nové ústřední správě gesce nad závodními elektrárnami. Bude zachován i vztah nového orgánu k národním výborům při zajištování prací energetických komisí. Ústřední správa by byla pověřena též mezinárodním projednáváním energetických otázek, jakož i zastupováním v mezinárodních komisích, v orgánech Rady vzájemné hospodářské pomoci apod.

Ústřední správa energetiky bude hospodářským ústředním orgánem státní správy. Vzhledem k důležitosti odvětví energetiky i s ohledem na úlohu ústřední správy při řešení otázek mezinárodní spolupráce se navrhuje, aby v jejím čele stál člen vlády.

K zabezpečení vysoké úrovně ústředního řízení směřuje též návrh na zrušení dosavadního ministerstva dopravy a spojů a na vytvoření ministerstva dopravy a Ústřední správy spojů.

XII. sjezd KSČ vytýčil úkol obnovit soulad mezi dopravou a ostatními odvětvími našeho národního hospodářství v souvislosti s tím, že rychlý rozvoj výrobních sil klade zvláště v našich podmínkách mimořádné nároky na všechny druhy dopravy, zejména pak na dopravu železniční.

Ministerstvo dopravy musí soustředit všechny síly a všechnu pozornost na koordinované a důsledné řízení všech dopravních systémů, na nejhospodárnější využití veškerých dopravních zařízení tak, aby doprava maximálně pokrývala všechny dopravní potřeby našeho národního hospodářství, na mobilizaci všech stávajících vnitřních rezerv, které v dopravě máme. Spolu s tím musí ministerstvo dopravy věnovat všechnu pozornost urychlené přípravě investičních akcí o vysoké technické úrovni, které si vyžádá rozsáhlá rekonstrukce všech dopravních systémů.

Navrhuje se proto vyčlenit z dosavadního ministerstva dopravy a spojů řízení spojů, které bude zabezpečovat Ústřední správa spojů. Vedoucí tohoto ústředního orgánu bude přímo podřízen vládě a bude také předkládat vládě přímo návrhy z oblasti problematiky spojů.

V Praze dne 4. ledna 1963.

Předseda vlády:

V. Široký v.r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP