Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

16-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne .......... 1962

o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory

na úseku stavební investiční výstavby JZD

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Pro spory ze závazkových poměrů podle vládního nařízeni č. /1962 Sb., kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD, jsou příslušné orgány státní arbitráže.

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Z podnětu zemědělského a ústavně právního výboru Národního shromáždění bude počínaje 1. lednem 1963 systém hospodářských smluv zaveden i pro stavební investiční výstavbu JZD, aby byla i na tomto úseku zlepšena organizace investiční výstavby a odstraněny nedostatky v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Potřebné vládní nařízení, vydané podle § 2 odst. 2 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, schválila vláda dne 6. července 1962.

Zároveň je třeba rozšířit působnost orgánů státní arbitráže na spory ze závazkových poměrů vznikajících při provádění stavební investiční výstavby JZD nebo společných družstevních podniků, zřízených podle §§ 33 a násl. zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech. Dosud totiž podle § 7 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění pozdějších předpisů nejsou orgány státní arbitráže pro rozhodování sporů, v nichž jednou ze stran je JZD, příslušné. Činnost státní arbitráže na tomto úseku se však nebude omezovat jen na rozhodování jednotlivých sporů, ať už předsmluvních nebo ze smluv. Hlavním jejím úkolem, zejména v prvním období, bude naučit všechny účastníky zemědělské investiční výstavby používat příslušných předpisů jako účinného nástroje k organizaci vzájemných vztahů a k zabezpečení stavební investiční výstavby.

I když zatím nelze přesně odhadnout počet arbitrážních sporů, bude zajištění této činnosti vyžadovat již v roce 1962 zvýšení systemizovaného stavu orgánů státní arbitráže asi o 23 pracovníků a s tím souvisící zvýšení mzdového fondu o cca 178 000 Kčs. Přitom se počítá s využitím pomoci širokého aktivu hospodářských pracovníků, jako např. patronátních závodů, které mají zkušenosti z úpravy vztahů mezi socialistickými organizacemi, okresních patronátních komisí, řízených odborovými orgány, lektorů Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Předpokládá se, že arbitrážní orgány budou instruovat též pověřené pracovníky zemědělských odborů okresních národních výborů.

Budou-li naznačené způsoby pomoci účinně rozvinuty, je možno předpokládat, že rozšíření systému hospodářských smluv na úsek stavební investiční výstavby JZD přinese prospěch nejen jednotlivým jednotným zemědělským družstvům, ale prospěje i plánovitému rozvoji celého národního hospodářství.

V Praze dne 6. července 1962.

Předseda vlády:

v z. dr. Dolanský v. r.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP