15-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne .............. 1962,

kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi.

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb., se mění takto:

První věta § 2 odst. 4 se mění a zní:

"(4) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je člen vlády, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Státní plánovací komise, někteří hospodářští ministři a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Důvodová zpráva

Poslední porada představitelů komunistických, a dělnických, stran členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci, která se konala ve dnech 6. a 7. června 1962 v Moskvě, vyzvedla v plném souladu se zásadami a cíli politiky Československé socialistické republiky prvořadý význam spojování úsilí o rozvoj národního hospodářství každé socialistické země se společným úsilím o upevnění a rozšíření hospodářské spolupráce a vzájemné pomoci. V souvislosti s úsilím o další zdokonalování a prohlubování všech forem hospodářské spolupráce a vzájemné pomoci zejména cestou koordinace národohospodářských plánů, specializace a kooperace výroby, technické pomoci a vědeckotechnické spolupráce i spolupráce při využívání přírodních zdrojů vystupuje do popředí též nutnost zdokonalovat organizační základy hospodářské spolupráce socialistických zemí. To se projevuje v nové úpravě orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci s cílem zvýšit její úlohu, autoritu a odpovědnost.

Tyto skutečnosti se výrazným způsobem promítnou též do náplně činnosti vlády a zejména jejího předsednictva a vyžádají si i změny v rozdělení úkolů mezi členy předsednictva vlády. Dosavadní znění zákona o Státní plánovací komisi stanovilo závazně, že předsedou Státní plánovací komise je místopředseda vlády. V souvislosti s předpokládaným pověřením jednoho z členů předsednictva vlády funkcí v novém orgánu Rady vzájemné hospodářské pomoci jeví se účelným pozměnit zákon o Státní plánovací komisi tak, aby umožnil pověřit funkcí předsedy Státní plánovací komise i jiného člena vlády než místopředsedu vlády. Předložený návrh zákonného opatření mění proto ustanovení o předsedovi Státní plánovací komise tak, že stanoví, že předsedou je člen vlády. Pověří-li podle tohoto ustanovení president republiky funkcí předsedy Státní plánovací komise ministra, bude ji vykonávat s označením ministr-předseda Státní plánovací komise.

V Praze dne 5. června 1962

Předseda vlády:

v z. Barák, v z. dr Dolanský v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP