Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

14-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ............. 1962

o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé

akademie věd

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

V zájmu komplexního řešení základních teoretických problémů zemědělské vědy za účasti všech vědních oborů a žádoucího rozvoje základního teoretického výzkumu důležitého pro zemědělství přecházejí úkoly základního teoretického výzkumu, které dosud plnila Československá akademie zemědělských věd, na Československou akademii věd. Zajišťování ostatních úkolů Československé akademie zemědělských věd přísluší ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 2

Výzkumná pracoviště Československé akademie zemědělských věd plnící úkoly základního teoretického výzkumu se začleňují do Československé akademie věd; ostatní výzkumná pracoviště Československé akademie zemědělských věd se přímo podřizují ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 3

Podrobné rozdělení výzkumných úkolů a výzkumných pracovišť provede předseda Československé akademie věd v dohodě s ministrem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 4

Členství v Československé akademii zemědělských věd spolu s právy a povinnostmi s ním spojenými zaniká.

§ 5

Zrušuje se zákon č. 90/1952 Sb., o Československé akademii zemědělských věd, ve znění zákona č. 6/1956 Sb., a zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 90/1958 Sb., o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku.

§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1962.

Důvodová zpráva

Dosavadní organizační uspořádání zemědělského výzkumu nevyhovuje požadavkům rozvoje socialistické velkovýroby a nezabezpečuje úkol pozvednout úroveň zemědělství na úroveň průmyslu.

Československá akademie zemědělských věd, zřízená zákonem č. 90/1952 Sb., jako vrcholná instituce zemědělských věd, podléhající ministru zemědělství, lesního a vodního hospodářství a řídící všechny zemědělské a lesnické výzkumné ústavy, byla zaměřena především k plnění úkolů odvětvového významu. Jako taková vyřešila řadu úkolů, především pro potřebu praxe. Nebylo však dosaženo potřebného předstihu teoretického zemědělského výzkumu před potřebami výroby. Dosavadní výsledky vědeckého bádání zemědělství se provádějí převážně empiricky a jsou v určité izolovanosti od ostatních vědních oborů, jako je matematika, fyzika apod.

Československá akademie věd, vzhledem k existenci samostatné zemědělské akademie, se v minulosti zabývala základním výzkumem teoretických problémů rozvoje výrobních sil a výrobních vztahů v zemědělství jen v omezeném rozsahu.

V souvislostí s novou organizací Československé akademie věd, kdy jsou Akademii uloženy nové náročné úkoly a stanoveno její základní poslání a odpovědnost, jeví se proto účelné řešit také otázky zemědělského výzkumu, včetně jeho organizačního uspořádání. Přitom třeba přihlédnout i k tomu, že ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství jako jediné resortní ministerstvo s ohledem na existenci Československé akademie věd, nemá - kromě dvou ústavů vodohospodářských - vlastních vědeckovýzkumných pracovišť.

S ohledem na uvedené skutečnosti se navrhuje začlenit Československou akademii zemědělských věd do Československé akademie věd a podřídit zemědělský výzkum resortního významu přímo ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

K zabezpečení prací základního teoretického výzkumu v oblasti přírodních, technických a ekonomických věd, které jsou důležité pro rozvoj zemědělství, a to především ve fyzice, geologii, chemii, biologii, výzkumu půdy, melioracích krajiny, fyziologii a genetice rostlin a živočichů a v základních politickoekonomických problémech zemědělství budou do Československé akademie věd začleněna některá pracoviště a pracovní kolektivy Československé akademie zemědělských věd zabývající se dosud základními výzkumnými úkoly v těchto oborech. Základní úkoly z uvedených vědních oborů budou zahrnuty do plánu vědeckovýzkumných prací existujících vědeckých kolegií Československé akademie věd tak, aby se řešení i těchto teoretických otázek stalo náplní práce Československé akademie věd jako celku. Aby bylo zabezpečeno řešení příslušných úkolů biologických věd, bude v Československé akademii věd vytvořeno kolegium biologických základů zemědělství.

S těmito pracovišti a pracovními kolektivy Československé akademie zemědělských věd vyčlení se do Československé akademie věd příslušné základní vědeckovýzkumné úkoly, hmotné vybavení, rozpočtované finanční prostředky a stavební i jiné investice, plánované pro vyčleněná pracoviště a úkoly ve třetím pětiletém plánu, jakož i odpovídající počet hospodářských a administrativních pracovníků pro správu těchto pracovišť.

Ostatní vědeckovýzkumná pracoviště převádějí se pod přímé řízení ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství. V ministerstvu bude zřízen útvar vědy a výzkumu k metodickému vedení těchto pracovišť a ke koordinaci jejich vědeckovýzkumných prací.

Počítá se s tím, že členové Československé akademie zemědělských věd, jejichž vědecké výsledky odpovídají požadavkům kladeným na členství v Československé akademii věd, budou zvoleni řádnými členy - akademiky nebo členy korespondenty Československé akademie věd. Z ostatních členů Československé akademie zemědělských věd bude z části posílen vysokoškolský pedagogický sbor, další členové budou pracovat na vědeckovýzkumných nebo jiných pracovištích.

Začleněním Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd zaniká členství v Československé akademii zemědělských věd. V důsledku toho zanikají práva a povinnosti s tímto členstvím spojené.

Vzhledem k navrhovaným opatřením je nutno zrušit dosavadní předpisy o Československé akademii zemědělských věd, totiž zákon č. 90/1952 Sb. ve znění zákona č. 6/1956 Sb. a zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 90/1958 Sb.

Provedením zákonného opatření nevzniknou nové nebo zvýšené finanční náklady; lze očekávat, že v souvislosti se zánikem členství v Československé akademii zemědělských věd bude dosaženo v roce 1962 úspor ve výši cca Kčs 760 000.-.

V Praze dne 25. dubna 1962.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP