Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

13-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ................. 1962

o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Zřizuje se Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků; Ústřední správa je ústředním orgánem státní správy, zřízeným při předsednictvu vlády.

§ 2

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se v celé své činnosti zaměřuje důsledným prosazováním státní disciplíny na úseku nákupu zemědělských výrobků na posílení autority státního plánu nákupu a závaznosti nákupních smluv s cílem dosáhnout toho, aby všechny zemědělské závody plnily řádně své povinnosti vůči společnosti.

Hlavními úkoly Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků jsou zejména:

- účastnit se aktivně v úzké spolupráci s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství při sestavování a projednávání návrhu jednotného plánu zemědělské výroby a nákupu v celostátním měřítku i při jednání s kraji a okresy a zabezpečovat, zejména při rozpisu plánu výroby a nákupu, aby úkoly státního nákupu se opíraly o dostatečné zajištění úkolů ve výrobě,

- zajišťovat správné provedení kontraktace,

- koordinovat a kontrolovat ve věcech nákupu činnost všech nákupních organizací,

- řídit Zemědělské nákupní a zásobovací podniky včetně jejich podnikové činnosti i jejich bilanční činnosti týkající se zásob nakupovaných zemědělských výrobků, řádné ochrany převzatých zásob a zajišťovat řádné plnění plánovaných potřeb a prostředků pro zabezpečení zemědělské výroby,

- řídit práci Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků,

- sledovat účinnost opatření vyplývajících ze systému nákupu, zkoumat podklady a předkládat rozbory a návrhy na řešení otázek systému nákupu zemědělských výrobků.

§ 3

V čele Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků je její předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.

§ 4

Podrobné vymezení úkolů Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků obsahuje statut, který na návrh jejího předsedy vydá vláda.

§ 5

(1) Jako orgán Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků se zřizuje Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku. V čele Oblastní správy je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává předseda Ústřední správy.

(2) Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku plní své úkoly v úzké spolupráci s orgány Slovenské národní rady. Rozsah úkolů Oblastní správy vymezí statut Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

§ 6

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků je oprávněna vydávat na základě příslušných zákonů a vládních nařízení v oboru své působnosti obecně závazné předpisy a metodicky řídit činnost na úseku nákupu zemědělských výrobků.

§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Význam nákupu zemědělských výrobků, ať jde o jeho řízení a uplatňování systému nákupu nebo o vlastní zajišťování a provádění nákupu, tak i jeho úkol aktivně působit na rozvoj zemědělské výroby, vyžaduje, aby těmto otázkám byla věnována soustředěná pozornost, ústředním orgánům byly předkládány včas odpovědné zprávy a rozbory s potřebnými návrhy, aby byla cílevědomě řízena činnost národních výborů na úseku nákupu a aby bylo upevněno a zkvalitněno řízení práce nákupních organizací a prohloubena kontrola jejich činnosti.

Doposud je péče o plnění nákupu zemědělských výrobků a řízení činnosti zemědělských nákupních a zásobovacích podniků svěřena ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství. V činnosti ministerstva, kterému kromě řízení zemědělství přísluší též řízení lesního hospodářství a vodního hospodářství, převažují na úseku zemědělství otázky rozvoje zemědělské výroby a řešení obtíží v zemědělské výrobě, což vytváří podmínky pro to, aby otázkám zajišťování nákupu byla věnována menší pozornost. Z těchto důvodů ukazuje se účelným vyčlenit do samostatného ústředního, orgánu všechnu agendu týkající se řízení nákupu, jeho zajišťování i vlastního provádění včetně starosti o skladování a manipulaci se státními fondy zemědělských výrobků a materiálního zajištění dodávkových smluv prováděného dnes zemědělskými nákupními a zásobovacími podniky.

S ohledem na zásadní význam ústředního řízení nákupu a s ohledem na to, že jde o koordinaci činnosti nákupních orgnizací, které jsou v organizaci několika ministerstev, ukazuje se nejvhodnějším vytvořit při předsednictvu vlády samostatný ústřední orgán - Ústřední správu nákupu zemědělských výrobků. V čele Správy bude předseda, který se bude zúčasňovat schůzí vlády. Předsedu na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.

Předseda Ústřední správy se bude opírat o poradní a koordinační orgán, ve kterém kromě vedoucích pracovníků jeho aparátu budou náměstci ministrů zemědělství, lesního a vodního hospodářství, potravinářského průmyslu, vnitřního obchodu, náměstek předsedy Státní plánovací komise a zástupce Ústředního úřadu pro věci národních výborů.

Jako orgán Ústřední správy bude na Slovensku zřízena Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků, jejíhož vedoucího bude jmenovat a odvolávat předseda Ústřední správy. Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků bude své úkoly plnit v úzké spolupráci s orgány Slovenské národní rady. Rozsah úkolů Oblastní správy stanoví statut Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

Ústřední správa se v celé své činnosti zaměří důsledným prosazováním státní disciplíny na úseku nákupu zemědělských výrobků na posílení autority státního plánu nákupu a závaznosti nákupních smluv s cílem dosáhnout toho, aby všechny zemědělské závody plnily řádně své povinnosti vůči společnosti.

Plán zemědělské výroby a nákupu zůstává jednotný. Ústřední správa se aktivně v nejužší spolupráci s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství účastní při jeho sestavování a projednávání v celostátním měřítku i při jednání s kraji a okresy a bude zajišťovat, aby úkoly státního nákupu se opíraly o dostatečné zajištění úkolů ve výrobě.

Ústřední správa: bude řídit a kontrolovat zemědělské nákupní a zásobovací podniky v celém rozsahu jejich dosud vykonávané činnosti; při rozdělování osiv, sadby, hnojiv, krmiv a ostatních materiálních prostředků bude se řídit plánem v dohodě se zemědělskými orgány, v otázkách nákupu bude kontrolovat a koordinovat činnost všech ostatních nákupních organizací.

K zajištění uvedené činnosti budou vyčleněny příslušné pracovní útvary ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

Rovněž bude převeden Ústřední inspektorát Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků.

Jak vyplývá z uvedené funkční náplně, bude v zájmu zajištění účinnějšího řízení nákupu zemědělských výrobků novému ústřednímu orgánu kromě řídicí, kontrolní a operativní činnosti podřízena také nákupní organizace zemědělských nákupních a zásobovacích podniků. Jejich sdružení bude zrušeno a nový ústřední orgán bude zemědělské nákupní a zásobovací podniky řídit přímo.

Zřízení ústředního orgánu umožní centrálním orgánům účinněji řídit práci národních výborů a nákupních organizací při plnění úkolů nákupu.

V souvislosti se zřízením ústředního orgánu pro řízení nákupu zemědělských výrobků bude proto třeba stanovit, že jedna nákupní organizace, a to řízená Ústřední správou, bude vystupovat vůči zemědělským závodům jako hlavní smluvní partner a koordinovat práci všech ostatních nákupních složek. Budou to krajské zemědělské nákupní a zásobovací podniky a jejich okresní závody.

Ředitelé ústředně řízené nákupní organizace i národní výbory budou moci za této situace lépe a účinněji kontrolovat plnění úkolů nákupu a smluvních závazků všemi nákupními organizacemi. Vedoucí pracovníci této ústředně řízené nákupní organizace budou přímo vedeni ústřední správou nákupu a jí budou za plnění svých úkolů bezprostředně odpovědni. Zároveň jsou však povinni úzce spolupracovat s národními výbory a pomáhat jim v přípravě i rozmístění úkolů plánu a při zabezpečování jejich plnění.

Takovéto řešení nepovede k vytváření duplicitních mezičlánků, sladí centrální zájem se zájmy a podmínkami místními a umožní, aby pravomoc národních výborů v plnění úkolů plánu rozvoje výroby a nákupu zemědělských výrobků se plně uplatnila v souladu s celospolečenskými zájmy. Naopak umožní posílit úlohu národních výborů, protože se budou moci opírat o koordinovanou činnost nákupních organizací.

V Praze dne 11. dubna 1962.

Předseda vlády:

v z. dr Dolanský v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP