Národní shromáždění republiky Československé

Číslo tisku

12-P

Rok: 1961

orig. č. 74-III.


Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

74

Vládní návrh

Zákon

ze dne

o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zákony a zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění se vyhlašují ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky (dále jen "Sbírka zákonů").

§2

Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

a) vládní nařízení;

b) usnesení vlády, která vláda určí k vyhlášení ve Sbírce zákonů;

c) vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů;

d) vyhlášky krajských národních výborů, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nutné nebo účelné;

e) vyhlášky o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nutné nebo účelné; spolu s vyhláškou lze za téže podmínky vyhlásit i znění mezinárodní smlouvy nebo dohody;

f) jiná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády, jejích členů nebo ústředních orgánů, stanoví-li to zákon nebo vyžaduje-li to povaha věci.

§ 3

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též:

a) zákony Slovenské národní rady a nařízení jejího předsednictva, stanoví-li tento způsob vyhlášení zákon Slovenské národní rady;

b) usnesení předsednictva Slovenské národní rady, která předsednictvo určí k vyhlášení ve Sbírce zákonů;

c) jiná opatření Slovenské národní rady a jejího předsednictva, stanoví-li to zákon nebo vyžaduje-li to povaha věci.

§ 4

(1) Vydání obecně závazných právních předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů, jejichž znění není účelné ve Sbírce zákonů vyhlásit, zejména pro omezený počet organizací nebo osob, na které se vztahují, je třeba ve Sbírce zákonů oznámit.

(2) Předpisy uvedené v odstavci 1 musí být každému přístupny u orgánu, který je vydal, a u dalších orgánů stanovených v oznámení.

§ 5

Tiskové chyby ve Sbírce zákonů se opravují redakčním sdělením.

§ 6

(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána; tento den platí za den vyhlášení předpisů, které jsou v částce uveřejněny.

(2) Jednotlivé předpisy a opatření vyhlašované ve Sbírce zákonů se opatřují běžnými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(3) Zkratka Sbírky zákonů je "Sb.".

§ 7

Pokud v předpisech vyhlášených ve Sbírce zákonů není stanoveno jinak, nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

§ 8

(1) Sbírka zákonů vychází ve vydání českém a ve vydání slovenském; obě vydání vycházejí současně.

(2) Redakce Českého vydání Sbírky zákonů náleží ministerstvu spravedlnosti, redakce slovenského vydání Slovenské národní radě.

§ 9

Místní národní výbory zajistí, aby byl v jejich úřadovnách v úředních hodinách každému přístupný výtisk Sbírky zákonů.

§ 10

(1) Zrušuje se zákon č. 77/1959 Sb., o Sbírce zákonů a o Úředním listě.

(2) Rozhodnutí, opatření a sdělení, která se podle dosavadních předpisů mají uveřejňovat v Úředním listě, uveřejní se pouze jinými způsoby, které tyto předpisy stanoví; pokud pro ně tyto předpisy jiný způsob uveřejnění nestanoví, není napříště třeba je uveřejňovat. Je-li stanoveno, že lhůta se počítá ode dne uveřejnění oznámení v Úředním listě, počítá se tato lhůta ode dne jiného způsobu uveřejnění.

(3) Vyhlášky o státních normách se uveřejňují ve Věstníku Úřadu pro normalizaci.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

Důvodová zpráva

Platná právní úprava - zákon č. 77/1959 Sb. - převzala z dřívější doby dva úřední oznamovatele - Sbírku zákonů a Úřední list.

Úprava Sbírky zákonů jako prostředku sloužícího k uveřejňování popř. registrování obecně závazných předpisů se v průběhu platnosti zákona plně osvědčila. Zároveň však ztratil jakékoliv opodstatnění jako publikační prostředek právních předpisů Úřední list. K uveřejnění právních předpisů v Úředním listě došlo také jen v několika mimořádných případech. Pokud slouží Úřední list jako prostředek k uveřejňování různých úředních sdělení, je v něm jejich většina publikována pouze z tradičních důvodů a vcelku bez praktického významu. To platí např. o vyhlašování konkursů na uvolněná místa, o oznámení o zřízení státních přírodních rezervací atp. Proto byly v souvislosti se snahou o co nejvyšší úspornost v oblasti administrativy i se snahou omezit co nejvíce písemná opatření jako prostředky řízení státního a hospodářského aparátu vzneseny při prověrce právních předpisů náměty na zrušení Úředního listu a na převedení jeho obsahu v nezbytné míře do jiných oznamovatelů.

Průzkum, který byl v této věci proveden, ukázal, že Úřední list v nynější podobě je skutečně postradatelný.

Předložená osnova vychází proto ze zásady, že od 1. ledna 1962 přestane Úřední list vycházet. Většinu jeho obsahu - pokud jej bude vůbec třeba uveřejňovat - bude možné přesunout do jiných prostředků bez jakékoli úpravy právním předpisem. Výslovné úpravy vyžaduje však otázka uveřejňování vyhlášek o vydání technických norem, pro něž bylo dosud uveřejnění v Úředním listě předepsáno zákonem.

Některé dosavadní předpisy, zejména občanský soudní řád, stanoví v několika případech, že určitá skutečnost má být vyhlášena v Úředním listě. Tento způsob vyhlašování však nemá v současné době opodstatnění. Proto se předpisy, které tuto povinnost stanoví, mění, a zároveň se upravuje počítání lhůt, jejichž počátek se podle dosavadních předpisů stanoví podle dne uveřejnění vyhlášky v Úředním listě.

Kromě uvedených ustanovení, kterými se provádí zrušení Úředního listu, obsahuje osnova ustanovení o Sbírce zákonů, vesměs převzatá ze zákona dosavadního, v němž se plně osvědčila. Do těchto ustanovení byly promítnuty změny vyplynuvší z nové, socialistické ústavy, zejména změny v uspořádání a pravomoci slovenských národních orgánů. Výpočet předpisů a opatření uveřejňovaných ve Sbírce zákonů plně umožňuje důsledné zachovávání pravidel pro publikaci právních předpisů obsažených ve vládním usnesení z 20. října 1961 ke zprávě o celkovém stavu a potřebě změn právního řádu z hlediska nové ústavy a návrhu na zlepšení tvorby, zjednodušení a zlidovění právního řádu.

Provedení navrhovaného zákona si nevyžádá zvýšení nároků na státní rozpočet, ani zvýšení počtu pracovníků. Naopak bude znamenat zřetelnou úsporu papíru i drobné úspory v nákladech národních výborů a ostatních organizací za předplatné Úředního listu.

V Praze dne 6. prosince 1961

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr spravedlnosti:

dr. Neuman v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP