Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

10-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ........ 1961

o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru

Komunistické strany Československa

Se zřetelem k tomu, že ústřední výbor Komunistické strany Československa sloučil Vysokou stranickou školu a Institut společenských věd v jedinou instituci s názvem "Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa",

předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa má postavení vysoké školy. Absolventi této školy mají práva a povinnosti absolventů vysokých škol.

§ 2

Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa má oprávnění udělovat vědecké hodnosti podle zákonného opatření č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti.

§ 3

Vládní nařízení č. 97/1953 Sb., o Vysoké stranické škole při ústředním výboru Komunistické strany Československa, a zákon č. 70/1957 Sb., o Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, se zrušují.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1961.

Důvodová zpráva

V souladu s tendencí soustředit výchovu stranických pracovníků rozhodl ústřední výbor Komunistické strany Československa o sloučení Vysoké stranické školy a Institutu společenských věd v jedinou instituci s názvem Vysoká stranická škola - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa.

Protože tedy dochází ke sloučení obou stranických vědeckých institucí v jedinou, je třeba pozměnit dosavadní právní předpisy, které se jich dotýkají. Jde o vládní nařízení č. 97/1953 Sb., o Vysoké stranické škole při ÚV KSČ, které stanoví, že škola má postavení vysoké školy a že její absolventi mají práva a povinnosti absolventů vysokých škol, dále o zákon č. 70/1957 Sb., o Institutu společenských věd při ÚV KSČ, který stanoví, že Institut je oprávněn udělovat vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd.

To se provádí předloženým návrhem zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění.

V Praze dne 4. srpna 1961

Předseda vlády:

v z. Barák


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP