Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

9-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ................. 1961

o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky

k předsednictvu vlády

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Státní arbitráž Československé socialistické republiky se přičleňuje k předsednictvu vlády.

Čl. II

Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 77/1953 Sb. se mění takto:

1. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Orgány státní arbitráže se skládají z hlavního arbitra, přiměřeného počtu zástupců hlavního arbitra a státních arbitrů. Hlavní arbitry jmenuje orgán, při němž je státní arbitráž zřízena, který též zajišťuje její osobní a věcné potřeby."

2. § 5 zní:

"Hlavní arbitr Československé socialistické republiky má právo předkládat návrhy opatření v hospodářských věcech vládě a hlavní arbitr při krajském národním výboru radě krajského národního výboru."

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem .....................

Důvodová zpráva

Vládním nařízením č. 77/1953 Sb., o nové organizaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy, byla Státní arbitráž ČSSR přičleněna k ministerstvu spravedlnosti. Toto organizační začlenění Státní arbitráže ČSSR již nevyhovuje s ohledem na různost úkolů obou orgánů.

V důsledku změn v systému plánování a řízení národního hospodářství, kdy byla zvýšena odpovědnost výrobních podniků a výrobních hospodářských jednotek za zásobování národního hospodářství řadou důležitých výrobků, jsou vztahy mezi dodavateli a odběrateli stále více určovány mírou důsledného uplatnění smluvní úpravy podle předpisů o hospodářských smlouvách. Arbitrážní orgány mají stále větší možnost ovlivňovat tyto vztahy a přispívat k odstraňování případných nedostatků při konkretizaci státního plánu a při jeho plnění.

Aby vláda mohla účinně používat státní arbitráže k prosazování dílů stanovených státním plánem, navrhuje se přičlenění Státní arbitráže ČSSR k předsednictvu vlády.

Provedení navrhovaného zákonného opatření nebude znamenat nové výdaje pro státní rozpočet.

V Praze dne 13. července 1961.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP