Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

8-P

Vládní návrh

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne ................. 1961

o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů

Vycházejíc ze směrnic ústředního výboru Komunistické strany Československa upevnit ústřední řízení národních výborů, lépe zajišťovat konkrétní pomoc národním výborům a těsněji koordinovat činnost ministerstev (ústředních orgánů) ve vztahu k národním výborům a zřídit za tím účelem Vládní komisi pro národní výbory a Ústřední úřad pro věci národních výborů,

předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

§ 1

Ústřední úřad pro věci národních výborů se zřizuje při vládě jako ústřední orgán státní správy.

§ 2

Hlavním úkolem Ústředního úřadu pro věci národních výborů je připravovat pro vládu (její orgány) návrhy týkající se výstavby a činnosti národních výborů a rozpracovávat otázky dalšího rozvoje národních výborů a jejich úlohy ve vyspělé socialistické společnosti. Podle pokynů vlády (jejích orgánů) Ústřední úřad pro věci národních výborů pomáhá národním výborům plnit jejich úkoly a odhalovat vznikající nedostatky a v těsném styku s národními výbory a za pomoci ministerstev (ústředních orgánů) zajišťuje jejich překonání; organizuje výměnu zkušeností z organizátorské a výchovné práce národních výborů, zevšeobecňuje a rozšiřuje kladné zkušenosti z této práce; koordinuje činnost ministerstev ve vztahu k národním výborům, zejména vydávání právních předpisů a směrnic, pořádání celostátních porad a jiných akcí a poskytování pomoci národním výborům při řešení problémů rozvoje jednolivých odvětví, a plní další úkoly, kterými jej vláda (její orgány) pověří. Při výkonu této činnosti je oprávněn kontrolovat práci národních výborů.

§ 3

(1) Do působnosti Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí z ministerstva vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných organizací a shromáždění, matrik, jakož i organizačně technických příprav voleb, poměrů poslanců a systemizace aparátu národních výborů.

(2) Na úseku služeb obyvatelstvu a místního průmyslu Ústřední úřad pro věci národních výborů zajišťuje jednotné řešení zásadních otázek metodických, mzdových a cenových, technického rozvoje, přípravy a kvalifikace kádrů a dále též provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o správě bytového majetku.

(3) Při plnění svých úkolů může Ústřední úřad pro věci národních výborů vydávat na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 4

V čele Ústředního úřadu pro věci národních výborů je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

Působnost a organizaci Ústředního úřadu pro věci národních výborů podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda.

§ 6

Ministerstva (ústřední orgány) a národní výbory těsně spolupracují s Ústředním úřadem pro věci národních výborů a poskytují mu potřebnou pomoc při plnění jeho úkolů. Ministerstva jsou povinna s ním projednávat všechna připravovaná opatření týkající se národních výborů.

§ 7

Správa pro rozvoj místního hospodářství se začleňuje do Ústředního úřadu pro věci národních výborů. Vládní nařízení č. 66/1959 Sb., o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodásřtví, se zrušuje.

§ 8

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Ústřední výbor KSČ se na svém plenárním zasedání ve dnech 21. a 22. června 1961 zabýval též prací národních výborů v nových podmínkách a stanovil, aby bylo upevněno ústřední řízení národních výborů, lépe zajišťována konkrétní pomoc národním výborům při plnění jejich úkolů a těsněji koordinována činnost ministerstev a ostatních ústředních úřadů ve vztahu k národním výborům. Za tím cílem si vláda podle směrnic ÚV KSČ zřídí jako svůj pomocný orgán Vládní komisi pro národní výbory. Hlavním úkolem této komise bude pomáhat vládě plnit její ústavní funkci řídit a kontrolovat práci národních výborů.

Ve své činnosti se Vládní komise pro národní výbory bude především zaměřovat na důsledné zabezpečování plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu, provádění zákonů, nařízení a usnesení vlády i na organizování konkrétní pomoci národním výborům k plnění hlavních úkolů i k řešení vznikajících problémů. Vládní komise bude zajišťovat plné uplatnění celospolečenských zájmů v práci národních výborů a dbát, aby místní a dílčí zájmy byly uváděny do souladu s celospolečenskými zájmy i aby místní iniciativa byla usměrňována a využívána k plnění celospolečenských úkolů. Vládní komise bude napomáhat v účinném rozvíjení organizátorské a výchovné práce národních výborů a pečovat o zvyšování politické a odborné úrovně poslanců i pracovníků národních výborů. Rovněž bude koordinovat činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů ve vztahu k národním výborům a kontrolovat, jak pomáhají národním výborům při řešení problémů rozvoje jednotlivých odvětví, řeší zásadní otázky koncepce rozvoje odvětví a zabezpečují odborné řízení odvětví, mzdovou a cenovou politiku, technický rozvoj apod.

V čele Vládní komise bude místopředseda vlády, jejími dalšími členy budou vedoucí činitelé některých ministerstev a ústředních orgánů i národních výborů.

Aparátem Vládní komise pro národní výbory a zároveň ústředním orgánem státní správy pro obstarávání některých záležitostí týkajících se národních výborů bude Ústřední úřad pro věci národních výborů, k jehož zřízení se předkládá návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění.

Ústřední úřad pro věci národních výborů bude pracovat podle směrnic a pokynů vlády a Vládní komise pro národní výbory. Jeho hlavním úkolem, jak je uvedeno v § 2, bude pomáhat národním výborům při plnění úkolů, organizovat výměnu zkušeností z jejich organizátorské a výchovné práce, koordinovat činnost ministerstev (ústředních orgánů) ve vztahu k národním výborům při výkonu některých úkolů a připravovat pro Vládní komisi pro národní výbory návrhy týkající se činnosti a výstavby národních výborů.

Kromě své funkce být aparátem Vládní komise pro národní výbory bude Ústřední úřad pro věci národních výborů obstarávat některé záležitosti, které dosud ve vztahu k národním výborům náležely do působnosti ministerstva vnitra (§ 3 odst. 1).

Ústřední úřad pro věci národních výborů bude dále ústředním orgánem státní správy na úseku služeb a místního průmyslu (§ 3 odst. 2). Z toho důvodu se do něho také začleňuje Správa pro rozvoj místního hospodářství. Mimo to Ústřední úřad pro věci národních výborů bude zajišťovat provádění předpisů o hospodaření s nebytovými místnostmi; dosud tuto funkci plní aparát předsednictva vlády.

V čele Ústředního úřadu pro věci národních výborů bude vedoucí, kterého bude jmenovat a odvolávat vláda.

Provedení zákonného opatření není pro letošní rok spojeno s vyššími nároky na státní rozpočet. Náklady na zřízení a činnost Ústředního úřadu pro věci národních výborů budou kryty převodem prostředků z předsednictva vlády, ministerstva vnitra a Správy pro rozvoj místního hospodářství, popřípadě uhrazeny vládou z její rozpočtové rezervy. Podrobné vyčíslení výdajů na činnost Ústředního úřadu pro věci národních výborů bude uvedeno v návrhu státního rozpočtu na rok 1962.

V Praze dne 13. července 1961.

Předseda vlády:

V. Široký, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP