Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

7-P

Návrh

výboru ústavně právního

na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění,

kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění

a zákona o volbách do národních výborů

Výbor ústavně právní navrhuje podle čl. 52 ústavy a § 31 j. ř., aby se předsednictvo Národního shromáždění usneslo na tomto zákonném opatření:

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ....................... 1961,

kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění

a zákona o volbách do národních výborů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb. se mění takto:

1. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Seznam volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění uveřejní předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů přede dnem volby."

2. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Pro řízení voleb do Národního shromáždění na území celého státu zřídí předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 55 dnů přede dnem volby ústřední volební komisi."

3. § 14 odst. 1 zní:

"(1) Orgánem Ústřední volební komise na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby."

4. § 28 odst. 1 zní:

"(1) Den voleb do Národního shromáždění stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem."

5. § 48 včetně nadpisu zní:

"§ 48

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dnů poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.

(2) Pro řízení doplňovacích voleb zřídí předsednictvo Národního shromáždění pro celé volební období Národního shromáždění ústřední volební komisi pro doplňovací volby. Komise se skládá z předsedy, náměstka, tajemníka a dalších 6 členů. Orgánem ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady; má stejné složení."

Čl. II

Zákon č. 39/1960 Sb. o volbách do národních výborů se mění takto:

1. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů ústřední volební komise jmenuje předsednictvo Národního shromáždění na návrh ústředního výboru Národní fronty. Předsedu, jeho náměstka, tajemníka a potřebný počet dalších členů Slovenské volební komise jmenuje předsednictvo Slovenské národní rady na návrh ústředního výboru Slovenské národní fronty."

2. § 30 odst. 1 zní:

"(1) Den voleb do národních výborů stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem."

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Nová socialistická ústava stanoví v čl. 60 odst. 4, že vyhlašovat volby do Národního shromáždění (tj. volby všeobecné a doplňovací) a všeobecné volby do ostatních zastupitelských sborů přísluší předsednictvu Národního shromáždění. Tím ústava pozměnila ustanovení zákona o volbách do NS, zákona o volbách do národních výborů a zákona SNR o volbách do SNR, podle nichž příslušela tato práva vládě, a pokud jde o volby do SNR, sboru pověřenců.

V souvislosti s těmito změnami provedenými již ústavou je nutno pozměnit dosavadní volební zákony také v otázce práva jmenovat ústřední volební komise pro všeobecné volby do Národního shromáždění, pro všeobecné volby do ostatních zastupitelských sborů a pro doplňovací volby do Národního shromáždění, které dosud příslušelo vládě, dále právo jmenovat Slovenskou volební komisi pro volby do Národního shromáždění (tj. oblastní orgán ústřední volební komise), kterou dříve jmenoval sbor pověřenců. Konečně jde i o právo vyhlašovat volební obvody pro volby do Národního shromáždění. Navrhuje se, aby ústřední volební komisi jak pro volby do NS, tak pro všeobecné volby do národních výborů jmenovalo předsednictvo Národního shromáždění a aby předsednictvo Národního shromáždění též vyhlašovalo volební obvody pro volby do NS.

Vyhlašovat doplňovací volby do KNV (a to i na Slovensku) a do NV hl. m. Prahy zůstává v působnosti vlády.

Odpovídající úpravy v zákonu SNR o volbách do SNR přísluší provést Slovenské národní radě, neboť jde o její zákonodárnou kompetenci (čl. 73 odst. 4 ústavy).

Ministerstvo vnitra bude i nadále zajišťovat práce organizačně technické povahy spojené s přípravou voleb a podklady pro ústřední volební komise; potřebné finanční a materiálové prostředky zabezpečuje ve svém plánu a v rozpočtu, resp. v plánech a v rozpočtech národních výborů. Tato agenda ministerstva vnitra není — stejně jako dosud — v zákonech vyjádřena.

Je však třeba sladit zákon o volbách do NS s ústavou, pokud jde o jmenování ústřední volební komise pro volby do NV. I když tato změna může se prakticky uplatnit teprve po uplynutí volebního období do NV, tj. za tři a půl roku, musí být před novými všeobecnými volbami provedena a nelze vycházet z předpokladu, že později bude ještě jiná příležitost tuto změnu provést.

V Praze dne 4. března 1961.

Dr. Bohuslav Kučera v. r.,

Dr. Václav Škoda v. r.,

ověřovatel

předseda výboru ústavně právního


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP