Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

6-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ..................... 1961,

kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, se mění takto:

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) Peněžní jednotkou na území Československé socialistické republiky je počínajíc dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví počínajíc dnem 1. ledna 1961 na 8 Kčs za 1 rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Důvodová zpráva

1. S platností od 1. ledna 1961 byl zvýšen zlatý obsah rublu (parita) a jeho kurs k americkému dolaru 4,44krát, při současném vnitřním zhodnocení 10krát (snížením cen a mezd, které s platností od téhož data byly sníženy 10krát).

Perspektivou sovětského rublu je při neustálém a rychlém tempu rozvoje národního hospodářství a při trvalém snižování maloobchodních cen v SSSR neustálý růst kupní síly. Naproti tomu perspektivou amerického dolaru je neustálý pokles jeho kupní síly v důsledku krizového vývoje kapitalistického hospodářství a rozkladu koloniální soustavy, politiky vojenských paktů, velkých výdajů na zbrojení, zvyšování státního dluhu a neustálého růstu cen a životních nákladů. Narůstající těžkosti imperialistických států prohlubují hospodářské těžkosti i rozpory jako např. silný mezinárodní pokles kupní síly amerického dolaru.

Novými opatřeními SSSR zároveň se změnou cen a mezd byla uvedena v soulad vnitřní a mezinárodní hodnota sovětského rublu.

V důsledku změny zlatého obsahu (parity) a kursu rublu k americkému dolaru a úměrně i k měnám ostatních kapitalistických zemí byly zrušeny i příplatky k oficiálním kursům měn kapitalistických zemí, jichž ss před 1. lednem 1961 používalo pro neobchodní platy.

2. Z opatření vlády SSSR z 15. listopadu 1960 o zvýšaní zlatého obsahu rublu vyplývá i nový poměr Kčs k rublu.

Zlatý obsah československé koruny je stanoven zákonem č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, na 0,123426 gramů ryzího zlata. Na základě propočtu se změní kurs Kčs v poměru k rublu takto:

 

Zlatý obsah g

Kurs Kčs v poměru k rublu

 

Kčs

rublu

stav před 1. 1. 1961

0,123426

0,222168

1,80 Kčs

stav od 1. 1. 1961

0,123426

0,987412

8,— Kčs

Tento propočet byl, vzájemně odsouhlasen a dohodnut mezi Státní bankou SSSR a Státní bankou československou.

Nový kurs Kčs k rublu vyžaduje provedení zákonné úpravy dosavadního znění § 2 odst. 1 uvedeného zákona č. 41/1953 Sb., protože v tomto ustanovení je vyjádřen nejen zlatý obsah československé koruny, která se rovná 0,123426,gramů ryzího zlata, ale i její kursový poměr k rublu v relaci 1 rubl = 1,80 Kčs, což není v souladu s novým kursovým poměrem obou měn v souvislosti se zvýšením zlatého obsahu rublu od 1. ledna 1961, který činí 1 rubl = 8 Kčs.

Zahraniční obchod probíhá na základě světových cen, které se vcelku shodují se světovými hodnotami vyjadřovanými ve zlatě. Změně kursů československé koruny vůči novému sovětskému rublu bude odpovídat na druhé straně i změna zahraničně obchodních cen stanovených v rublech. Při dovozu zboží z SSSR nebo při vývozu zboží do SSSR nebudeme proto v hmotném vyjádření dodávat a v hodnotovém vyjádření platit více, resp. neobdržíme méně, než je tomu dosud.

V Praze dne 17. února 1961.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP