Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

5-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne .....................1960,

kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3 tohoto znění:

"(2) Státní plánovací komise připravuje a vládě předkládá návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství, včetně návrhů komplexních plánů rozvoje hospodářství řízeného národními výbory v jednotlivých krajích, řeší územní proporce v těchto návrzích, zajišťuje soulad rozvoje hospodářství řízeného ústředně a rozvoje hospodářství řízeného národními výbory a usměrňuje řešení zásadních otázek spojených s plněním úkolů státního plánu v jednotlivých odvětvích národního hospodářství a na území jednotlivých krajů.

(3) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné součinnosti s ministerstvy, s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti pracujících; krajským národním výborům pomáhá při vypracování návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství a při řešení zásadních problémů souvisících s plněním úkolů komplexního rozvoje krajů."

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

2. § 3 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Orgánem Slovenské národní rady pro úsek plánování a oblastním orgánem Státní plánovací komise je Slovenská plánovací komise.

(2) Slovenská plánovací komise se skládá z předsedy, kterým je místopředseda Slovenské národní rady, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Slovenské plánovací komise, někteří pověřenci Slovenské národní rady a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky na Slovensku. Volí a odvolává je Slovenská národní rada, která též stanoví počet členů Slovenské plánovací komise."

3. V § 4 odst. 1 se slova "sbor pověřenců" nahrazují slovy "orgány Slovenské národní rady".

Čl. II

Předseda Státní plánovací komise se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona o Státní plánovací komisi, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Vládní nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování, je zrušeno.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Důvodová zpráva

Navrhovanou novelizací se do zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, promítají změny, které nastaly po jeho vydání, zejména v důsledku rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a zvýšení jejich úlohy v hospodářské a kulturní výstavbě na základě usnesení plenárního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, které se konalo ve dnech 7. a 8. dubna 1960, jakož i v důsledku nového ústavního uspořádání slovenských národních orgánů.

K jednotlivým ustanovením osnovy zákonného opatření je třeba říci toto:

K článku I:

K bodu 1:

Potřeba doplnit zákon o Státní plánovací komisi dalšími ustanoveními určujícími působnost Státní plánovací komise jako ústředního orgánu vlády pro plánování národního hospodářství, zejména její vztahy ke krajským národním výborům, byla dána významným rozšířením pravomoci a odpovědnosti národních výborů jako orgánů státní moci a správy na jednotlivých stupních řízení a zvýšením jejich úlohy v hospodářské a kulturní výstavbě. Tyto zásady vyjádřené v usnesení dubnového pléna ÚV KSČ a zakotvené zejména v zákoně č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a v nové ústavě ČSSR, bylo třeba promítnout též do zákona o Státní plánovací komisi. Děje se tak vložením dvou nových odstavců do § 2. Zvláštní důraz je zde položen na širokou spolupráci Státní plánovací komise s ústředními orgány státní správy, s krajskými národními výbory a s širokým aktivem pracujících v duchu zásad demokratického centralismu, jakož i na pomoc, kterou Státní plánovací komise při plnění svých úkolů poskytuje krajským národním výborům.

K bodu 2:

V odstavci 1 je vyjádřeno nové postavení Slovenské plánovací komise jako orgánu Slovenské národní rady pro úsek plánování. V postavení Slovenské plánovací komise jako oblastního orgánu Státní plánovací komise nedochází ke změně.

Navrhovaná úprava odstavce 2 vyplývá z nového vymezení úkolů Slovenské národní rady. Sepětí funkce předsedy Slovenské plánovací komise s funkcí místopředsedy Slovenské národní rady je již zakotveno v § 2 odst. 2 zákona č. 108/1960 Sb., o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady; podle tohoto ustanovení je předsedou Slovenské plánovací komise místopředseda Slovenské národní rady.

K článku III:

Předložená osnova odstraňuje též překonané vládní nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování.

Ústředna hmotného zásobování, tímto nařízením zřízená, byla zrušena již vládním nařízením č. 94/1951 Sb.; její působnost přešla tehdy na Státní úřad plánovací. Podle navržené osnovy jsou zrušena i ostatní ustanovení vládního nařízení č. 201/1950 Sb., týkající se zejména metodiky hmotného zásobování, překonaná novými metodickými předpisy.

Provedením tohoto zákonného opatření nevzniknou vyšší náklady, které by zatěžovaly státní rozpočet.

V Praze dne 25. listopadu 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP