Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

4-P

Vládní návrh

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne....................1960,

kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 se zrušuje.

2. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků stanoví ministerstvo financí, které může též stanovit, že vedle poplatku se nepožaduje náhrada výdajů spojených s provedením poplatných úkonů."

3. § 10 odst. 2 až 4 zní:

"(2) Ministerstvo financí může přiznat osvobození ode všech nebo jen od některých druhů poplatků i jiným orgánům, osobám nebo skupinám osob, než jsou uvedeny v odstavci 1, stanovit věcná osvobození pro určité úkony, učinit opatření k zamezeni nebo zmírnění tvrdostí anebo povolit jiné úlevy.

(3) Ministerstvo financí může pověřit národní výbory a jiné orgány, aby povolovaly úlevy v jednotlivých případech.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou poplatky jimi vybírané snížit nebo prominout také z důvodu vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu."

4. § 10 odst. 5 se zrušuje.

5. § 14 zní:

"Pro řízení, vybírání a vymáhání ve věcech poplatků podle tohoto zákona platí všeobecné předpisy o řízení ve věcech daňových a o vymáhání daní."

6. § 16 zní:

"(1) Správní poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

(2) Ministerstvo financí může stanovit, že poplatky za úkony národních výborů jsou přímým příjmem rozpočtů národních výborů; v těchto případech se poplatky nevybírají kolkovými známkami."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.

Důvodová zpráva

Zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, splnil za dobu uplynuvší od jeho vydání v podstatě svůj úkol. Dovršení socialistické výstavby a úspěchy ve všech oblastech lidské činnosti, dosažené cílevědomým úsilím našeho pracujícího lidu, a zajištění dalšího budování vyspělé socialistické společnosti však vyžadují, aby jednotlivá ustanovení tohoto zákona, která byla již vývojem překonána, byla změněna a doplněna tak, aby vyhovovala nynějšímu stavu, dalšímu vývoji naší společnosti a zásadám zakotveným v ústavě Československé socialistické republiky.

Je třeba změnit především ta ustanovení zákona, která nejsou ve shodě se zvýšenou pravomocí a odpovědností národních výborů. Zejména je na místě ponechat některé poplatky vybírané národními výbory jako jejich přímý příjem, což dosud nebylo možné. Podle dosavadní úpravy mohlo povolovat úlevy v individuálních případech (s výjimkou sociálně odůvodněných případů) výhradně ministerstvo financí, a to i včetně případů menšího významu. Tento stav je v rozporu se všeobecnou zásadou zvyšování pravomoci a odpovědnosti národních výborů. Z toho důvodu se dává do zákona zmocnění přenést rozhodování o jednotlivých žádostech za úlevy (§ 10 odst. 3) na národní výbory, případně i jiné orgány. Dále se vypouštějí dosavadní zvláštní ustanovení o řízení v poplatkových věcech a nahrazují se zásadou, že pro řízení o správních poplatcích platí všeobecné předpisy o daňovém řízení. Tím je také odstraňována dosavadní nejednotnost řízení na úseku státních příjmů.

Změny vyplývající z nové úpravy budou provedeny vyhláškou ministerstva financí, k níž budou připojeny též nové sazebníky.

Nová socialistická ústava stanoví v čl. 72, že závazné právní předpisy k provedení zákonů a vládních nařízení vydávají ministerstva. Z těchto důvodů se mění ustanovení § 5 odst. 1 a zrušuje dosavadní ustanovení § 3 odst. 2.

Rovněž nové znění § 10 odst. 2 je důsledkem ustanovení čl. 72 ústavy. Nové znění § 10 odst. 3 vyplývá z rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů. Ustanovení dosavadních odstavců 3 a 4 v § 10 je nadále zbytečné, poněvadž podle nového znění § 14 platí pro řízení, vybírání a vymáhání ve věcech poplatků všeobecné předpisy o řízení ve věcech daňových, které upravují i otázky snížení nebo prominutí.

Nové znění § 16 umožňuje, aby poplatky vybírané národními výbory byly jejich přímým příjmem a zvyšuje tak jejich hmotnou zainteresovanost, což je na místě zejména v případech, kde národní výbory mají přímou odpovědnost za provádění úkonů, za které jsou vybírány správní poplatky. Pro příště budou tudíž příjmem národních výborů správní poplatky za místní šetření, za povolení stavby a užívání stavby, za povolení domácích porážek prasat, za lovecké a rybářské lístky apod.

Navrhované změny a doplňky zákona o správních poplatcích nemají samy o sobě finanční dosah. Nová úprava sazebníků vyplývající z vyhlášky ministerstva financí, kterou bude proveden zákon o správních poplatcích po přijetí navrhovaného zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, bude však znamenat snížení státních příjmů zhruba o 45 až 50 miliónů Kčs, které bude z převážné části nahrazeno snížením nákladů socialistického sektoru (ca 30 mil. Kčs) a snížením nákladů na administrativu.

V Praze dne 2. září 1960.

Předseda vlády:

v z. dr. Dolanský v. r.,

místopředseda vlády.

Ministr financí:

v zastoupení ministra

inž. Sucharda v. r.,

I. náměstek ministra.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP