Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

3-P

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne ...................... 1960,

kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb.,

o organizaci státní báňské správy

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky usneslo se podle čl. 60 ústavy na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Ustanovení §§ 1 a 6 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, se mění a zní takto:

"§ 1

(1) Státní báňskou správu vykonávají:

1. Ústřední báňský úřad v Praze,

2. Obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Stodu, Lokti, Teplicích, Pardubicích, Brně, Ostravě, Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích a Spišské Nové Vsi.

(2) Z pobočky Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici se sídlem v Prievidzi se zřizuje Obvodní báňský úřad v Prievidzi.

§ 6

Zřizovat a rušit obvodní báňské úřady náleží vládě, která též stanoví podrobnější úpravu státní báňské správy."

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Důvodová zpráva

Dnem 1. ledna 1958 zřídil předseda Ústředního báňského úřadu vyhláškou č. 265/1957 Ú. l. pobočku Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici se sídlem v Prievidzi k výkonu státní báňské správy v okresu Prievidza.

Pobočka vykonává vrchní dozor nad uhelnými závody v Handlové a Novákách, zatím co Modrokamenské uhelné doly byly dosud podřízeny vrchnímu dozoru Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici. Ježto pobočka má přímý styk s hospodářským orgánem nadřízeným uhelným závodům a je personálně vybavena odborníky, pokud se týká uhelného hornictví, byla projednána změna pobočky na obvodní báňský úřad s kompetencí pro uhelný průmysl v kraji Středoslovenském. Obvodní báňský úřad v Banské Bystrici bude vykonávat státní báňskou správu v kraji Středoslovenském, pokud se týká hornictví rudného a nerudného.

Vzhledem ke zrušení ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, novou ústavou je třeba k novelizaci vládního nařízení č. 20/1954 Sb. formy zákona, kterým se vláda současně pověřuje nadále zřizovat a rušit obvodní báňské úřady a vydávat statut státní báňské správy.

Předseda Ústředního báňského úřadu může podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb. měnit sídla a obvody obvodních báňských úřadů a vymezit jejich působnost. Příslušný návrh s ohledem na nové územní členění státu je připraven k vydání.

Navrhovanou změnu pobočky na Obvodní báňský úřad v Prievidzi nevzniknou požadavky na státní rozpočet.

V Praze dne 19. července 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP