Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

2-P

Návrh

poslanců Kleňhové-Besserové, Čermáka, Fišarové, Lörincze a Štefánika

na vydání zákonného opatření

předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců NS

Podepsaní navrhují, aby se předsednictvo Národního shromáždění usneslo na tomto zákonném opatření:

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne ........................ 1960

o náhradách poslanců Národního shromáždění

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1) Poslancům Národního shromáždění náleží na úhradu výdajů souvisících s výkonem poslaneckého mandátu, náhrada 1500 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.

(2) Předsedům výborů Národního shromáždění přísluší vedle náhrady podle odst. 1 další náhrada 1000 Kčs měsíčně.

(3) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 8000 Kčs, místopředsedům Národního shromáždění 5000 Kčs měsíčně.

§ 2

(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo orgánů Národního shromáždění, jichž je poslanec členem, a za účast při jiných příležitostech z pověření předsednictva Národního shromáždění, jakož i za dobu potřebnou k cestám na stanovené místo a zpět, náleží poslanci náhrada 100 Kčs denně.

(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odst. 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (např. členům jednotných zemědělských družstev) poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku stát.

(3) Poslanci mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků. Pro cesty na schůze Národního shromáždění nebo jeho orgánů nebo pro cesty, k nimž byli pověřeni předsednictvem Národního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních používat též letadel.

§ 3

Náhrady podle § 1 odst. 1 a 2 a § 2 odst. 1 jsou náhradami podle § 3 odst. 5 zákona č. 76/1952 Sb. o dani ze mzdy.

§ 4

Zákon č. 62/1954 Sb. o náhradách poslanců Národního shromáždění se zrušuje.

§ 5

Toto zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.

Důvodová zpráva

Iniciativní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění, nahrazuje dosavadní úpravu, provedenou zákonem č. 62/1954 Sb. o náhradách poslanců Národního shromáždění.

Spočívá stejně jako tento zákon na demokratickém pojetí funkce poslance, který je zástupcem pracujících ve svém volebním obvodu a který bude i nadále pracovat vedle výkonu své funkce na svém pracovišti. Základem jeho příjmu bude tedy pracovní odměna ze zaměstnání a na svém pracovišti bude odměňován podle stejných zásad jako každý jiný pracující.

Ústava Československé socialistické republiky vyzdvihla Národní shromáždění jako nejvyšší zastupitelský orgán státní moci a uložila všem jeho členům, aby intenzívně pracovali nejen v Národním shromáždění a jeho orgánech, zejména ve výborech Národního shromáždění, ale také ve svých poslaneckých obvodech v nejužší součinnosti s národními výbory a se všemi pracujícími.

Práce poslance Národního shromáždění proto bude nyní daleko náročnější a bude vyžadovat větší pracovní vypětí než dosud, také i proto, že nynější poslanecké obvody jsou větší, než byly dříve.

Výdaje spojené s poslaneckou prací v obvodu a kraji, cestování po závodech, JZD, účast na schůzích, jsou mu nahrazovány náhradou podle § 1 odst. 1.

S tím počítala již dosavadní úprava poslaneckých náhrad a proto v hlavních zásadách zůstává navrhované opatření nezměněno. Poněvadž se však předpokládá, že nyní poslanci Národního shromáždění budou výkonem své funkce v obvodu zaneprázdněni více než dosud, nepovažuje se již náhrada 1200 Kčs za přiměřenou a navrhuje se proto její zvýšení na 1500 Kčs. Tato náhrada jako dosud nebude podléhat zdanění.

Vzhledem k zvlášť vyzdvižené úloze výborů Národního shromáždění je nutno očekávat, že předsedové těchto výborů budou svojí funkcí zatíženi natolik, že tato poslanecká náhrada, i když nyní zvýšená, by nepostačila krýt výdaje, spojené s výkonem funkce předsedy výboru. V důsledku toho se navrhuje, aby předsedům výborů Národního shromáždění byla poskytnuta další náhrada ve výši 1000 Kčs měsíčně, která rovněž nebude podléhat zdanění.

Současně se navrhuje upravit také funkční platy předsedy Národního shromáždění a jeho místopředsedů. Navrhuje se jejich zvýšení u předsedy Národního shromáždění z 5000 na 8000 Kčs, u místopředsedů z 3300 Kčs na 5000 Kčs měsíčně. K tomuto zvýšení dochází proto, že tyto funkční platy budou plně zdaněny, zatímco dosavadní funkční platy byly od daně osvobozeny. Nová úprava umožní mimo jiné řádné pojištění těchto funkcionářů a postaví je i z hlediska zdaňování jejich příjmů na stejnou úroveň se všemi ostatními pracujícími. Čistá výše jejich příjmů zůstane přibližně stejná, jako dosud.

Těmto funkcionářům nepřísluší již náhrada podle § 1 odst. 1 navržené úpravy; přísluší jim však, pokud budou předsedy výborů Národního shromáždění, náhrada podle odst. 2.

V podstatě beze změny zůstávají ustanovení o úhradě hotových výloh spojených s účastí poslance na schůzích Národního shromáždění, nebo jeho orgánů, nebo na pracích, které mu budou předsednictvem Národního shromáždění konkrétně uloženy.

Poslanci budou potřebovat pro výkon své funkce také pracovní volno, což bude mít za následek snížení jejich pracovní odměny, kterou by jinak získali na svém pracovišti. Proto v § 2 odst. 2 se navrhuje, aby za ušlý výdělek dostali přiměřenou náhradu.

V zákonném opatření je navržena účinnost této nové úpravy již od 1. července 1960 a to z toho důvodu, aby byla v souhlasu s praktickým zahájením nového volebního období nového Národního shromáždění.

V Praze dne 11. července 1960

Kleňhová-Besserová, Čermák, Fišarová, Lörincz, Štefánik


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP