Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

1-P

Vládní návrh

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne ...................... 1960

o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb.,

o platech členů vlády

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Zrušuje se dekret presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.

§ 2

Platy členů vlády se upravují na úroveň platů ředitelů větších průmyslových podniků; podrobnosti stanoví vláda.

§ 3

Základní funkční plat členů vlády podléhá zdanění podle zákona o dani ze mzdy.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.

Důvodová zpráva

Dekretem presidenta republiky č. 57/1945 Sb. byly upraveny platy členů vlády. Na základě této úpravy mají členové vlády příjmy, které sestávají ze základního platu ministra ve výši 16.000 Kčs, činovního přídavku ve výši 16.000 Kčs a representačního přídavku ve výši 20.000 Kčs, to znamená celkem 52.000 Kčs ročně.

U předsedy vlády činí tato celková částka 68.000 Kčs, u náměstků předsedy vlády 60.000 Kčs a u ministrů zahraničních věcí a zahraničního obchodu 56.000 Kčs.

Podle výnosu ministra financí, vydaného na základě zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, podléhá zdanění pouze část příjmů členů vlády, a to základní plat a 40 % činovního přídavku.

Tato úprava, provedená již v roce 1945, je vývojem překonána, a proto se navrhuje zrušit příslušný dekret presidenta republiky.

Bude účelné, aby novou úpravu této otázky provedla vláda svým usnesením. Pokud jde o výši platů členů vlády, navrhuje se, aby byly na úrovni platů ředitelů větších průmyslových podniků.

Základní funkční platy členů vlády budou v celé šíři podléhat zákonu o dani ze mzdy.

V Praze dne 8. července 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP