Úterý 13. prosince 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Vávra.

Zapisovatelé: Dubický, dr inž. Fulík.

185 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: Z vlády republiky Česko-Slovenské: předseda vlády Beran; ministři Sidor, arm. gen. Syrový, Čipera, div. gen. Eliáš, dr Feierabend, dr Fischer, dr Havelka, dr Chvalkovský, dr Kalfus, dr Kapras, dr Klumpar, dr Krejčí, dr Šádek. Z vlády slovenské: předseda vlády dr Tiso; ministři dr Ďurčanský, Teplanský, dr Vančo. Z vlády podkarpatoruské: předseda vlády Vološin. Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi v 15 hod. 27 min. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Změny ve vládě.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 2. prosince 1938, č. j. 8615/909 S-38 m. r., že pan president republiky přijal podanou mu demisi celé vlády, zprostil předsedu vlády a ostatní její členy úřadů a jmenoval rozhodnutím ze dne 1. prosince 1938 posl. Rudolfa Beran a předsedou vlády Česko-Slovenské republiky. Zároveň jmenoval členy vlády Česko-Slovenské republiky: vyslance dr Františka Chvalkovského a pověřil ho řízením ministerstva zahraničních věcí; odb. přednostu dr Otakara Fischera a pověřil ho řízením ministerstva vnitra; odb. přednostu dr Josefa Kalfuse a pověřil ho řízením ministerstva financí; prof. dr Jana Kaprase a pověřil ho řízením ministerstva školství a nár. osvěty; prof. dr Jaroslava Krejčího a pověřil ho řízením ministerstva spravedlnosti spolu s ministerstvem pro sjednocení zákonů a organisace správy; gen. tajemníka Ústředního svazu česko-slovenských průmyslníků dr Vlastimila Šádka a pověřil ho řízením ministerstva průmyslu, obchodu a živností; divis. gen. Aloise Eliáše a pověřil ho řízením ministerstva železnic spolu s ministerstvem pošt a telegrafů; starostu Dominika Čiperu a pověřil ho řízením ministerstva veř. prací; předsedu Česko-slovenské obilní společnosti dr Ladislava Feierabenda a pověřil ho řízením ministerstva zemědělství; arm. gen. Jana Syrového a pověřil ho řízením ministerstva nár. obrany; ředitele Ústřední soc. pojišťovny dr Vladislava Klumpara a pověřil ho řízením ministerstva soc. péče spolu s ministerstvem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

Dále jmenoval posl. Karla Sidora a senátního radu dr Jiřího Havelku členy vlády.

Předsedou vlády Slovenské krajiny jmenoval Msgra dr Jozefa Tisa a pověřil ho řízením věcí z oboru ministerstev vnitra, soc. péče a veř. zdravotnictví, a členy této vlády: posl. Pavla Teplanského s pověřením říditi věci z oboru ministerstev financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství; advokáta dr Ferdinanda Ďurčanského s pověřením říditi věci z oboru ministerstev železnic, pošt a telegrafů a veř. prací; profesora Matúše Černáka s pověřením říditi věci z oboru ministerstva školství a nár. osvěty; poslance dr Miloše Vanča s pověřením říditi věci z oboru ministerstva spravedlnosti.

Předsedou vlády Podkarpatské Rusi jmenoval Msgra Augustina Vološina a posl. Juliana Révaye členem této vlády.

Dále sdělil předseda vlády:

přípisem ze dne 2. prosince 1938, č. j. 8617/1075 S m. r., že vláda republiky Česko-Slovenské zvolila ve své schůzi dne 1. prosince 1938 náměstky předsedy vlády ministry Sidora a arm. gen. Syrového;

přípisem ze dne 11. prosince 1938, č. j. 8781/909 S-38 m. r., že pan president republiky pověřil rozhodnutím ze dne 11. prosince 1938 ministra divis. gen. Eliáše řízením ministerstva dopravy a min. dr Klumpar a řízením ministerstva soc. a zdravotní správy.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. dr Novotnému; na tento týden posl. Petráškovi, Šalátovi, Stundovi.

Omluvili se

nemocí posl.Kočandrle, Pik.

Vzdání se mandátu.

Posl. dr Stránský oznámil přípisem ze dne 6. prosince 1938, že se vzdal poslaneckého mandátu.

Změny v klubech.

Posl. inž. Nečas a Srb a oznámili přípisem ze dne 2. prosince 1938 utvoření klubu poslanců národní strany práce.

Členy tohoto klubu stali se podle sdělení ze dne 1. prosince 1938 tito poslanci klubu čsl. soc.-dem. strany dělnické: Bechyně, Brožík, Dlouhý, Ešner, Hampl, Hladký, R. Chalupa, Jaša, Jurnečková-Vorlová, Klein, F. Kučera, Jar. Kučera, Al. Langer, Laušman, dr Macek, dr Mareš, dr Meissner, inž. Nečas, Neumeister, Němec, Nový, Pik, Polach, Remeš, Srba, Stivín, Tayerle, Tymeš a Vaverka.

Podle přípisu z téhož dne přestali býti členy klubu poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické též poslanci:Bečko, Benda, dr Dérer, Kopasz a dr Markovič a přihlásili se za hospitanty klubu poslanců národní strany práce.

Do klubu národní strany práce přihlásili se dále poslanci: dr Kozák, dr Moudrý, dr Patejdl a Richter, kteří přestali býti klubu poslanců čsl. strany nár. socialistické, což oznámili přípisem ze dne 30. listopadu 1938.

Předsednictvo klubu poslanců národní strany práce ustavilo se takto: Předseda posl. inž. Nečas; I. místopředseda posl. Richter, II. místopředseda posl. Remeš, III. místopředseda posl. Hladký; jednatel posl. Srba; pokladník posl. Tymeš.

Poslanec Jenšovský oznámil přípisem ze dne 9. prosince 1938, že přestal býti členem klubu poslanců čsl. strany nár. socialistické.

Změny ve výboru.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr Neumana a Fr. Langra za posl. dr Patejdla a Richtra; klub poslanců národní strany práce posl. dr Patejdl a za posl. inž. Nečase a posl. Richtr a za posl. dr Macka.

Od vlády došlo.

Přípisem ze dne 12. prosince 1938, č. j. 30.700/38 m. r., sdělil předseda vlády, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru.

Přípisem ze dne 7. prosince 1938, č. j. 8611/364 S, sdělilo předsednictvo ministerské rady, že viceguvernér Podkarpatské Rusi ve funkci přednosty zemského úřadu pro Podkarpatskou Rus vyhlásil v dohodě s presidentem vrchního soudu v Košicích a vrchním prokurátorem v Košicích podle čl. I/3 §u 1 zákona č. 168 Sb. z. a n. z r. 1922 a zákona č. 315 Sb. z. a n. z r. 1936 dnem 1. listopadu 1938 stanné právo pro obvod okresního úřadu ve Volové pro zločiny vzpoury (§§ 153 až 155 zák. čl. V z r. 1878), vraždy (§ 278), úmyslného zabití (§§ 279 a 280), loupeže (§§ 344 až 349) a pro zločiny obecné nebezpečného poškození cizího majetku na vodních dílech, železničních telegrafech a telefonech (§§ 429, 434-436, 439 zák. čl. V z r. 1878 a § 12 zák. čl. XXXI z r. 1888).

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČS sdělil přípisy ze dne 22. listopadu 1938, že senát projednal a přijal:

ve 123. schůzi dne 22. listopadu 1938 osnovy ústavních zákonů:

o autonomii Slovenskej krajiny (tisk 741- IV sen. 1938),

o autonomii Podkarpatské Rusi (tisk 742- IV sen. 1938), a to ve znění usneseném posl. sněmovnou;

ve 122. a 123. schůzi dne 19. a 22. listopadu 1938 obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsanou v Paříži dne 21. března 1938 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, číslo 80 Sbírky zákonů a nařízení (tisk 698-IV sen. 1938);

ve 123. a 124. schůzi dne 22. listopadu 1938 obchodní smlouvu mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednanou výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937 (tisk 653-IV sen. 1938);

přípisem ze dne 18. listopadu 1938, č. 8990 a), že senát projednal ve 121. schůzi dne 18. listopadu 1938 ústní zprávu o činnosti Stálého výboru v době mezi sedmým a osmým zasedáním čtvrtého volebního období a usnesl se podle §u 54, odst. 15 ústavní listiny schváliti v této zprávě uvedená opatření Stálého výboru;

přípisem ze dne 23. listopadu 1938, č. 9035, ze senát provedl ve 124. schůzi dne 22. listopadu 1938 doplňovací volbu Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny a zvolil: členem Stálého výboru sen. dr Mederlyho za býv. sen. Franka a náhradníky členů Stálého výboru: sen. dr Fritze za býv. sen. Krczala, sen. inž. Marušáka za býv. sen. Pánka a sen. Slámu za býv. sen. Reyzla.

Přikázáno výborům:

rozpočtovému vládní nařízení ze dne 29. listopadu 1938:

č. 306 Sb. z. a n., o přechodném odkladu umořovací služby státního dluhu (přípis ze dne 2. prosince 1938, č. j. 29.725/38 m. r.);

č. 307 Sb. z. a n., kterým se přechodně odkládá úrokování a úmor některých nestátních pevně zúročitelných cenných papírů (přípis ze dne 2. prosince 1938, č. j. 29.726/38 m. r.);

soc.-politickému vládní nařízení ze dne 11. listopadu 1938:

č. 282 Sb. z. a n., jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. října 1938, č. 244 Sb. z. a n., o úpravě zaměstnávání osob z území obsazených cizí mocí (přípis ze dne 23. listopadu 1938, č. j. 28.634/38 m. r.),

č. 283 Sb. z. a n., o některých opatřeních v oboru Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a nemocenské pojišťovny československých státních drah (přípis ze dne 23. listopadu 1938, č. j. 28.635/38 m. r.),

č. 292 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Ústav pro péči o uprchlíky (přípis ze dne 24. listopadu 1938, č. j. 28.716/38 m. r.);

techn.-dopravnímu vládní nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 309 Sb. z. a n., o některých opatřeních souvisících se zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav -Brno-Vídeň (přípis ze dne 5. prosince 1938, č. j. 29.925/38 m. r.);

ústavně-právnímu vládní nařízení:

ze dne 11. listopadu 1938, č. 280 Sb. z. a n., kterým se mění § 16, odst. 2 zákona ze dne 4. července 1931, č. 131 Sb. z. a n. o soudnictví ve sporech z poměru pracovního. služebního a učebního (o pracovních soudech) (přípis ze dne 21. listopadu 1938, č. j. 28.471/38 m. r.),

ze dne 4. listopadu 1938, č. 281 Sb. z. a n., o úpravě smluv sjednaných státem (přípis ze dne 23. listopadu 1938, č. j. 28.633/38 m. r.),

ze dne 16. listopadu 1938, č. 286 Sb. z. a n., kterým se mění zákon o stálých seznamech voličských (přípis ze dne 21. listopadu 1938, č. j. 28.470/38 m. r.),

ze dne 19. listopadu 1938, č. 297 Sb. z. a n., o přeložení sídla zemského úřadu pro Podkarpatskou Rus (přípis ze dne 28. listopadu 1938, č. j. 29.192/38 m. r.),

ze dne 25. listopadu 1938, č. 301 Sb. z. a n., kterým se provádí smlouva ze dne 20. listopadu 1938 mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce (přípis ze dne 28. listopadu 1938, č. j. 29.191/38 m. r.);

zásobovacímu vládní nařízení ze dne 16. listopadu 1938, č. 294 Sb. z. a n., o cenách piva (přípis ze dne 24. listopadu 1938, č. j. 28.717/38 m. r.);

zemědělskému a soc.-politickému vládní nařízení ze dne 25. listopadu 1938, č. 304 Sb. z. a n., o přechodném umístění zemědělců z území obsazených cizí mocí (přípis ze dne 30. listopadu 1938, č. j. 29.460/38 m. r.);

živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 19. listopadu 1938, č. 302 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují předpisy hlavy VII živnostenského řádu (o živnostenských organisacích vyššího řádu) (přípis ze dne 30. listopadu 1938, č. j. 29.461/38 m.r.);

Došly dotazy

posl. J. Sedláčka:

min. soc. péče o nutnosti zachovati všechna práva těm členům Léčebného fondu, kteří byli vypuzeni jako samosprávní zaměstnanci ze zabraného území (č. D 581-IV),

min. veř. prací, min. vnitra a nár. obrany o nutnosti zřízení technického oddělení při okresním úřadě v Prostějově za účelem rychlejšího postupu při stavbě dálkových silnic (č. D 582-IV).

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Návrhy tisky 1435, 1436 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zápisy o 151. až 155. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 151. až 155. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č. S.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádost okr. soudu v Lomnici nad Pop. ze dne 24. listopadu 1938, č. Nt 62/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Vávry pro urážku na cti (§§ 1, event. 2 zákona č. 108/33 Sb.z. a n.) (č. J 367-IV).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP