Úterý 2. srpna 1938

(Začátek schůze v 15 hod. 19 min.)

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Taub, dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Vávra.

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

250 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři dr Dérer, Ježek, dr Zadina.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 150. schůzi poslanecké sněmovny.

Sněmovna je způsobilá jednati.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 4. července 1938, č. 55.839/1938-9, že na místo posl. Liebla, který se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu voleni do posl. sněmovny náhradníka Artura Nickela, kovářského pomocníka v Novosedlicích, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Ministerstvo vnitra sdělilo dále přípisem z téhož dne, č. 54.845/1938-9, že na místo posl. Wagnera, který se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Josefa Kürbela, stolaře ve Vimperku, a že mu vydalo ověřující list poslanecký. (Hluk. Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Oba pp. poslanci dostavili se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formule, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to též v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásili, a pp. slibující ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem na svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovacích formulí a pp. posl. Nickela a Kürbela žádám, aby přistoupili ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Předseda: Pan posl. Nickel.

Posl. Nickel (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. Kürbel.

Posl. Kürbel (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Vzdání se mandátu.

Posl. Fischer oznámil přípisem ze dne 9. července 1938, že se vzdal poslaneckého mandátu.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. inž. Karmasinovi, dr Köllnerovi, inž. dr Lokschovi, dr Luschkovi, Mayovi, Němcovi (SdP), Suroviakovi, Synkovi, Vičánkovi.

Omluvili se

nemocí posl. Ešner, Jäkel, Jobst, dr Lukáč, Zápotocký.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Révaye a Zierhuta na den 12. května t. r.

Změny ve výborech.

Do výboru ústavněprávního vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. dr Meissnera za posl. Hladkého.

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Dlouhého za posl. Révaye.

Do výboru techn.-dopravního vyslal klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Haningera za posl. Michálka.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Zápotockého za posl. Klimenta.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 23. května 1938, č. j. 3924/1076/S 38 m. r., že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy atd. zastupuje pana ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy Ježka pan ministr financí dr Kalfus a navzájem pana ministra dr Kalfuse zastupuje pan ministr Ježek, dále že pana ministra spravedlnosti dr Dérera zastupuje pan ministr soc. péče inž. Nečas a navzájem pana ministra soc. péče inž. Nečase zastupuje pan ministr spravedlnosti dr Dérer.

Dále sdělil předseda vlády, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona, kterým se uvádějí pro území Podkarpatské Rusi v platnost některé zákony školské (přípis ze dne 27. června 1938, č. j. 15.445/38 m. r.);

zákona o zcizení státního nemovitého majetku, spravovaného ředitelstvím státních železáren a oceláren na Slovensku v Podbrezové, státním báňským ředitelstvím v Rožnavě, státní báňskou správou v Železníku a státním báňským ředitelstvím v Petřvaldě (přípis ze dne 19. července 1938, č. j. 18.273/1938 m. r.);

zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona č. 117 Sb. z. a n. z r. 1924, o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, ve znění zákona čís. 25 Sb. z. a n. z r. 1936 (přípis ze dne 26. července 1938, č. j. 18.938/38 m. r.).

Předseda vlády zaslal dále přípisem ze dne 28. července 1938, č. 19.227/38 m. r., zprávu ministra financí o zcizení a zatížení státních nemovitostí v roce 1937, podle ustanovení čl. XIX finančního zákona ze dne 18. prosince 1936, č. 311 Sb. z. a n. - postoupeno výboru rozpočtovému.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 19. května 1938, čís. 48/38, že se usnesl ověřiti volbu poslanců:

Rudolfa Schwarze, správce státní ludové školy v Pohorelé, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Rázuse;

Emanuela Haningera, ředitele Ústředního svazu živností stavebních pro Č. S. R. v Praze-Smíchově, nastoupivšího na místo zemřelého posl. J. V. Najmana;

Josefa Musila, rolníka v Nové Vsi, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Marka;

Františka Klajbana, strojníka a legionáře v Hronci, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Polívky;

Gustava Hackera, rolníka v Podbořanech, nastoupivšího na místo dr Spiny, jenž se mandátu vzdal.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil, že senát projednal a schválil ve 117. a 118. schůzi dne 11. a 17. května 1938:

dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n. (tisk 579-IV sen. 1937),

obchodní smlouvu mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsanou v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n. (tisk 649-IV sen. 1938) (přípisy ze dne 17. května 1938);

ve 118. a 119. schůzi dne 17. a 18. května 1938:

dodatkovou dohodu k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 135 Sb. z. a n. z r. 1932, sjednanou výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. (tisk 650-IV sen. 1938),

dodatkovou úmluvu pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 22. prosince 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n. (tisk 651-IV sen. 1938) (přípisy ze dne 18. května 1938);

ve 119. schůzi dne 18. května 1938 ve znění usneseném posl. sněmovnou osnovy:

zákona o soustavě drobných peněz (tisk 702-IV sen. 1938),

zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků (tisk 703-IV sen. 1938) (přípisy ze dne 18. května 1938).

Od guvernéra Národní banky došlo.

Guvernér Národní banky zaslal přípisem ze dne 10. května 1938 definitivní výtisk výroční zprávy a výročních účtů Národní banky Československé za rok 1937 se zprávou o řádné valné hromadě, konané dne 26. února 1938, došlé podle §u 37 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n. - postoupeno výboru rozpočtovému.

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Stanislava min. vnitra a min. nár. obrany ve věci provádění CPO (č. D 520-IV);

posl. Tichého min. železnic ve věci uvolnění kázně zaměstnanectvem německé národnosti a stíhání protistátní činnosti zaměstnanců (č. D 521-IV);

posl. J. Sedláčka:

vládě republiky Československé o upírání práva býti volenu do obecních zastupitelstev státním obvodním lékařům v obcích usedlým (č. D 522-IV),

min. zahraničních věcí a min. vnitra:

o některých válečných poškozencích z Velkého Bočkova na Podkarpatské Rusi (č. D 523-IV),

o válečné náhradě škody pro Víta Kašlíka, bývalého nájemce velkostatku v Posadzie Nowomiejskej, okres Dobromil v Haliči, nyní bez zaměstnání v Drahanovicích u Olomouce (č. D 524-IV),

min. železnic:

o bytových a komunikačních poměrech na stanici v Mariánském údolí, okres Olomouc, a o nutnosti stavby obytného do mu a úpravy nádraží (č. D 525-IV),

o urychlení vypracování a schválení systemisace pro ozbrojené strážní oddíly železniční (č. D 533-IV),

ve věci přesunu odjezdu večerního vlaku osobního na trati Prostějov-Kostelec na Hané-Chornice a zavedení zvláštního sobotního motorového vlaku na téže trati (č. D 535-IV),

o náhradách železničním zaměstnancům při nezaviněném zpoždění vlaku (č. D 540-IV),

min. financí o poškozování státních financí v tabákové továrně v Mukačevě předčasným, podezřelým a protizákonným pensionováním zaměstnankyň továrny (č. D 543-IV),

min. zemědělství o poškozování dělníků a jejich rodin kantinou při státních lesích a statcích v Jasině (Černá Tisa) (č. D 544-IV),

min. soc. péče:

o snaze Úrazových pojišťoven zvýšiti úrazové sazby pojistného a o nutnosti kontroly úrazového pojištění a hospodářství těchto pojišťoven (č. D 545-IV),

o žádosti Československé lékařské stavovské rady za samostatné řešení sociálního pojištění lékařů vzhledem ku smíšenému poměru a zvláštnímu postavení lékařů (č. D 539-IV),

min. školství a nár. osvěty o nutnosti snížení počtu žactva v třídách pomocných škol (č. D 526-IV),

min. vnitra o zřízení četnické stanice v Bušíně, polit. okres Zábřeh n. M. (č. D 549-IV),

dodatek k dotazu posl. J. Sedláčka min. vnitra a min. zahraničních věcí o nutnosti urychlené likvidace náhrad za válečné škody obyvatelstvu Jasiny a též jiným občanům republiky Československé (k č. D 491-IV);

posl. dr Luschky min. financí o výmazu dlužných daní Augustina Valáška, majetníka zbytkového statku v Úvalnu v okrese krnovském (č. D 528-IV);

posl. Illinga vládě o převzetí správců a učitelů německých veřejných hudebních škol jako státních učitelů (č. D 529-IV);

posl. inž. Peschky min. průmyslu, obchodu a živností, že se obchodní styky poškozují nepoměrně velkým průtahem při vydání dovozního povolení u zboží podléhajícího rychlé zkáze (č. D 530-IV);

posl. dr Kellnera min. vnitra o nepřípustném šetření četnictvem v obci Dolním Gruntu nad Labem u Podmokel (č. D 531-IV);

posl. G. Böhma min. financí o protizákonných vyměřovacích důvodech berní správy v Nejdku (č. D 532-IV);

posl. Stanislava a Bruknera min. financí o rušení berních úřadů v sídlech soudních okresních měst (č. D 536-IV);

posl. Vodičky min. železnic o propuštění dvou stavebních inženýrů ze zaměstnání na stavbě jednokolejné železnice Stražsko-Prešov pro příslušnost ke komunistické straně (č. D 537-IV);

posl. Hintermüllera min. vnitra a financí o podpoře krupobitím postiženého zemědělského lidu v obcích: Borovany, Vrcov, osada Růžov, obec Radostice, Záluží, Strážkovice, osada Řevnovice, Komářice, Lomec, Střížov, Pašinovice, Stropnice, okres Č. Budějovice (č. D 538-IV);

posl. Neumeistra:

min. financí:

ve věci urážky válečných poškozenců úředníkem důchodkového kontrolního úřadu revidentem Pokorou (č. D 527-IV),

ve věci zadání trafiky v Ústí nad Labem (č. D 547-IV),

min. vnitra ve věci četnického vyšetřování (č. D 534-IV),

min. nár. obrany ve věci vrácení letadla (č. D 546-IV);

posl. dr Porubszkyho min. zemedelstva o penzijných veciach úradníkov, ktorí boli zamestnaní na rozparcelovaných veľkostatkoch, a ich vdov (č. D 541-IV);

posl. dr Korlátha min. školstva a nár. osvety o tom, prečo bol prepustený zo služby Moric Rosner, učiteľ na štátnej škole vo Veľkej Bereznej, bytom v Užhorode (č. D 542-IV);

posl. dr Klímy min. spravedlnosti o trestní záležitosti občana Konráda Henleina, spisy č. j. St 6226/38 Státního zastupitelství v Praze (č. D 548-IV).

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotazy: posl. dr Korlátha č. D 413-IV, posl. Révaye č. D 437, 438, 440-IV, posl. Knotka č. D 484- IV, posl. dr Goldsteina č. D 496-IV, posl. dr Kugla č. D 497-IV;

min. zemědělství na dotazy: posl. J. Sedláčka č. D 456 a 487-IV, posl. R. Böhma č. D 279-IV;

min. pošt a telegrafů na dotazy posl. J. Sedláčka č. D 492 a 506-IV;

min. nár. obrany na dotaz posl. Klimenta a Śliwky č. D 501-IV;

min. soc. péče a min. financí na dotaz posl. Schenka č. D 450-IV;

min. vnitra a zahraničních věcí na dotazy posl. J. Sedláčka č. D 491 a 524-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotazy: posl. Janalíka č. D 473-IV, posl. Hintermüllera č. D 474-IV, posl. J. Sedláčka č. D 481-IV;

min. veř. prací na dotaz posl. J Sedláčka č. D 464-IV;

min. soc. péče na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 490-IV;

min. spravedlnosti na dotazy: posl. inž. Karmasina č. D 466-IV, posl. dr Korlátha č. D 476-IV;

min. financí na dotazy: posl. Otáhala č. D 380-IV, posl. Neumeistra č. D 112, 407, 409, 503-IV;

min. vnitra na dotazy: posl. J. Sedláčka č. D 397 a 470-IV, posl. Machačové-Dostálové č. D 494-IV, posl. dr Korlátha č. D 477-IV;

min. železnic na dotazy: posl. J. Sedláčka č. D 469, 488, 533-IV, posl. dr Neumana č. D 502-IV, posl. Tichého č. D 521-IV.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP