Čtvrtek 7. dubna 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr Markovič, Košek, Sivák, Vávra, Taub.

Zapisovatelé: Šalát, Michálek.

191 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Dérer, dr Kalfus, inž. Nečas.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi v 11 hod. 17 min. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Venclovi; na dnešní a zítřejší den posl. Hintermüllerovi, Stanislavovi.

Omluva.

Lékařské vysvědčení předložil posl. dr Rosche.

Změny ve výborech.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Kopřivu za posl. Döllinga.

Do výboru techn.-dopravního vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Laušmana za posl. A. Langra.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 6. dubna 1938, č. j. 9365/1938 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o gremiích porodních asistentek (porodních pomocnic).

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 6. dubna t. r., že senát projednal a schválil ve 110. a 111. schůzi dne 30. března a 6. dubna 1938:

osnovu zákona o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 492-IV sen. 1937); osnovu zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování. stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trest. věcech (celní kartel) (tisk 646-IV sen. 1938);

Úmluvu mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsanou v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne (tisk 652-IV sen. 1938).

Došly dotazy

posl. Klimenta a Śliwky min. nár. obrany pro znemožňování a nepřijímání do zaměstnání dělníků německé národnosti (č. D 501- IV);

posl. dr Neumana min. železnic ve věci zavedení autobusové pravidelné osobní dopravy na trati Písek-Vodňany-Sedlec-Čes. Budějovice (č. D 502-IV);

posl. Neumeistra min. financí ve věci exekučního prodeje na zaplacení daní (č. D 503- IV).

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Vládní návrh tisk 1313 - přikázán výboru brannému.

Usnesení senátu tisky 1321, 1322 - přikázány výboru ústavně-právnímu.

Návrh tisk 1295 - přikázán výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 1315, 1320.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádost disc. rady adv. komory v Praze ze dne 28. března 1938, č. Dis. 209/38, za souhlas s kárným stíháním posl. dr Neuwirtha (č. J 332-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů ústavně právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 800), jímž se doplňuje ustanovení §u 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (tisk 1314).

Zpravodaji jsou: za výbor ústavně-právní p. posl. F. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. Martinásek.

Oba páni zpravodajové přednesli již své zprávy v minulé, 145. schůzi dne 5. dubna t. r., kdy začato bylo jednání o této věci.

Poněvadž jsou přihlášeni řečníci, zahájím rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 30 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Přihlášeni jsou řečníci: na straně "proti" pp. posl. Vodička, Sogl; na straně "pro" p. posl. Pozdílek.

Dávám slovo p. posl. Vodičkovi.

Posl. Vodička: Vážená sněmovno!

Mezi prvními zákony přijatými v posledních letech v zájmu zvýšení obrany republiky je zákon č. 82 z r. 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Tento důležitý zákon přišel právě v nejvyšší čas. Byl přijat v době, kdy fašistické státy na světě nastoupily cestu zesílených válečných hrozeb, provokací [ ] a kdy svět byl postaven před hroznou a strašnou perspektivu, že bude porušen mír a vyprovokována nová světová válka, ve které nejen armáda, nýbrž i civilní obyvatelé se stávají předmětem zuřivých válečných útoků a masakrování nepřítelem.

Zákonem o ochraně a obraně proti leteckým útokům měla býti uskutečněna ochrana a obrana civilního obyvatelstva cestou zorganisování všech druhů ochranných a obranných prostředků proti leteckým útokům, vybudováním protileteckých krytů a opatřením masek všem občanům republiky.

Uplynula již 3 léta od vydání tohoto zákona a po této stránce bylo celkem pro ochranu a obranu civilního obyvatelstva učiněno velmi málo, téměř nic. To nutno s velkou vážností konstatovati dnes, kdy se ocitá Československo ve velmi nebezpečné situaci [ ].

V dnešní válce je to civilní obyvatelstvo, je to pracující lid a zejména dělnická třída, které jsou především aerochemickou válkou ohroženy. Je to proto, že fašistický nepřítel ve snaze rychle ukončiti válku provádí soustředěné letecké útoky na velká a důležitá města, na vojenská střediska a průmyslová centra, aby je jako hlavní místo odporu zničil a aby masakrováním obyvatelstva leteckými bombami a kulomety vyvolal paniku, podlomil a otřásl morálkou a dohnal lid ke kapitulaci.

Pracující lid a zejména dělníci jsou především a nejvíce ohroženi také proto, že hustě obydlené dělnické čtvrti bývají též cílem nepřátelských útoků, neboť vybití značné části dělníků může znamenati i ochromení válečné výroby a tím urychlení vojenské porážky.

A za takovéto situace a za takového nebezpečí nebylo učiněno u nás téměř nic, aby civilní obyvatelstvo bylo pro případ leteckých útoků dostatečně chráněno. Nutno říci, že tento stav je daleko horší, než se zdá. Zatím co boháči, bankéři, akcionáři, fabrikanti jako majitelé nádherných paláců a vil si v nich ze zisků dělníky vydřených postavili dokonalé kryty a kromě toho mají možnost všemi prostředky rychle odjeti do bezpečí na venkov, není k ochraně dělníků v továrnách a závodech, k ochraně civilního obyvatelstva v domech a dětí ve školách krytů, kde by v případě nebezpečí nalezli útočiště.

Při tom nutno pranýřovati cynismus majitelů továren a závodů, kteří za kryty určili k tomu se nehodící a nezpůsobilé místnosti, které nechali označiti tabulkou "Protiletecký kryt" a kteří dělníkům svých továren, činným při civilní protiletecké ochraně, dávají srážeti za takto promeškanou dobu z jejich mezd.

Tak, jako není krytů, nemají pracující lidé ani masek. Nemají jich proto, že není za co si je koupiti, neboť cenově jsou lidu nepřístupny. Protiplynové masky stejně jako zbraně jsou objektem neslýchaných zisků a jejich ceny určuje kartel. Bývalý francouzský ministr letectví Pierre Cot vystoupil velmi ostře proti spekulantům s protiplynovými maskami, kteří jsou příčinou, že pracující lid nemá masek. Na jejich adresu řekl (čte): "Je bolestné, že protiplynová obrana může býti jistým jednotlivcům prostředkem k obohacení. Stavím obchodníky s maskami do jedné řady s obchodníky s děly. Tito spekulanti se smrtí se mi hnusí." A francouzský generál Ponderoux charakterisoval tyto obchody takto: "Prodej filtračních masek jest nejen nejšpinavějším obchodním podvodem, nýbrž také nejzáhubnějším."

Že se od vydání zákona č. 82 pro uskutečnění protiletecké ochrany a obrany nic neudělalo, nutno co nejostřeji odsouditi. Lidu hrozí zkáza a zhouba, na jeho ochranu je vydán zákon a vláda se nepostará, aby byl splněn.

Konečně ani se strany vlády se uskutečnění civilní protiletecké obrany vážně nebralo. Svědčí o tom skutečnost, že bylo ze státní pokladny na CPO r. 1936 až 1938 dáno velmi málo. Tak r. 1936 dal stát 2 1/2 mil. Kč, r. 1937 3 mil. Kč a r. 1938 14 1/2 mil. Kč. To znamená, že tohoto roku vydá stát na protileteckou ochranu 1 Kč na jednoho občana, a v minulých letech nebylo vydáno ani tolik.

Bude snad namítnuto, z čeho má stát dáti, když nemá. Na to je jedna odpověď: Našlo se na sanaci bankrotářského hospodářství Dunajské paroplavební společnosti, najde se na sanaci pro spekulace krachujících bank, dávají se velké presenty Obilní společnosti a Společnosti pro zpeněžení lihu, musí se tedy najíti i prostředky na ochranu životů a zdraví milionů pracujících v této republice.

Jde o lidské životy, musí se udělati vše na jejich záchranu a bylo by zločinem, kdyby v tomto směru nebylo použito všech prostředků. V čem je ta příčina, že CPO není dosud tím, čím by v tak nebezpečné době měla býti? Je to v tom, že obce, které mají nésti největší podíl na vybudování CPO, následkem okleštění samosprávy na to nemají, banky, akc. společnosti, továrny, zbrojaři, statkáři a velkostatkáři, kteří dosahují ročně ohromných zisků, nic na to dáti nechtějí, a pracující lid, který je ve všem nejvíce postižen, již více dáti nemůže. A tak nenasytnost a kořistnictví boháčů jsou brzdou účinně ochrany obyvatelstva před leteckými útoky.

Budování úspěšné civilní protiletecké ochrany a obrany ztroskotává pak na nedostatku peněz, ztroskotává na tom, že boháči, kteří mají, nechtějí na ochranu životů pracujících lidí nic dáti. Proto v těchto posledních dnech, kdy mír visí na vlásku, ptají se zoufale československé matky, co v případě války bude s jejich dětmi, jak a kde je uchrání, jak zachrání jejich životy a zdraví a jak odvrátí od nich ten strašný osud dětí habešských, čínských a španělských.

Naproti tomu musí se celý svět obdivovati ohromné péči, kterou civilní protiletecké ochraně věnuje Sovětský svaz. V Sovětském svazu není žádných obtíží a překážek při financování a budování CPO. Stále se provádějí stavby dokonalých krytů, v Moskvě pro CPO je k použití podzemní dráha, každý občan má svou masku, je vyřešena dokonce i otázka ochrany malých dětí a kojenců, provádí se masový protiplynový výcvik, organisuje se masová popularisace všech ochranných opatření, prostě není zapomenuto na nic, na čem závisí ochrana života a zdraví sovětského občana. Země socialismu, jak 14. června 1937 napsala "Pravda", má všechny podmínky pro takové zvýšení úrovně své protiletecké bezpečnosti, jaká je pro kapitalistické státy nedosažitelná. V Sovětském svazu CPO není věcí jen malého počtu lidí, ale milionových mas. Lid prostřednictvím společnosti "Ossoaviachimu" si civilní protileteckou ochranu a obranu sám vede, o ní rozhoduje a také sám si ji buduje.

Nic jiného než nebezpečí válečného útoku vedlo v Československé republice k tomu, že se přichází s doplňkem k zákonu o ochraně a obraně proti leteckým útokům, že se přichází s doplňkem, podle kterého má býti dána obcím možnost, aby si opatřily peníze na vybudování CPO. Nastupuje se prostě opět táž cesta, jaká je v této republice obvyklá, že CPO musí také zaplatiti lid. Nepůjde se na ty, kteří mají, ale vezme se těm, u nichž je nedostatek. Mluví o tom také důvodová zpráva, že povinnost, dáti na budování CPO, má postihnouti nejširší okruh lidí. Obce při budování CPO mají velké povinnosti. Musí se starati o individuální ochranu, t. j. o opatření masek pro své zaměstnance, pro organisaci CPO i obecní chudé a o kolektivní ochranu stavbou krytů, zřízením služby asanační, o zajištění zásobování vodou a potravinami a pod. a na to z dosavadních příjmů není úhrady. Proto má býti obcím umožněno opatřiti si peníze novou dávkou nájemní nebo z nájemní hodnoty, která má postihnouti domky i domy od daní osvobozené.

Toto řešení těžce postihne široké pracující masy. Postihne ty, kteří v každém případě ponesou ve válce nejtěžší oběti na životech a na zdraví. Tyto nové dávky budou znamenati faktické zvýšení činží, neblaze postihnou majitele domků, kteří stěží si hájí střechu nad hlavou, a v celku budou znamenati snížení životní úrovně pracujících lidí. Toto řešení je ústupkem československým kapitalistům, neboť podle původního návrhu měly touto dávkou býti postiženy výrobní objekty a velké budovy, avšak, jak napsal "Věstník Svazu průmyslníků", byl tento plán průmyslníky zmařen.

Komu záleží na řádném vybudování CPO, které je velmi důležitým opatřením, souvisícím s obranou republiky, nemůže a nesmí s takovýmto neblahým řešením souhlasiti. Má-li ochrana a obrana proti leteckým útokům uchrániti lid, má-li zachovati republice většinu dělníků a většinu pracujících, má-li býti zachráněna naděje republiky - mládež a děti - musí býti získány prostředky na kryty, na masky a na ostatní opatření stůj co stůj, a tam, kde jsou. Zájem republiky to vyžaduje. Nesmí se čekati na dobu, kdy naše ulice a naše domy se stanou terčem výbušných, třaskavých plynových a elektronových leteckých bomb, a dělati opatření až v průběhu válečných hrůz. Obce prostředky na CPO získati musí, ale ne na úkor pracujících, nýbrž od těch, kteří mají tolik, že si mohli na svou ochranu postaviti ve svých palácích a vilách za miliony důkladné a vším komfortem opatřené kryty.

Ochranu a obranu proti leteckým útokům nutno řešiti ihned a velkoryse. Nutno učiniti ihned vše, aby ochrana civilního obyvatelstva a zejména žen a dětí byla zajištěna, neboť nepřátelská letadla jsou připravena. Proto masky všem a kryty všude v domech, ústavech, úřadech a ve školách. Majitelé továren a závodů musí býti všemi prostředky donuceni, aby v zájmu výroby a v zájmu obrany republiky učinili okamžitá opatření k ochraně životů a zdraví svých dělníků před útoky nepřátelského letectva okamžitým postavením důkladných krytů a zakoupením masek pro celé osazenstvo.

Na vybudování protiletecké civilní ochrany nesmí však platiti lid. Kryty a masky nesmí býti opatřeny na účet lidu, na účet zdražení nájemného a snížení životní úrovně lidu. Náklady na CPO nechť nesou ti, kdož ani prst nepřiložili dosud k tomu, aby obrana republiky byla zajištěna, a kdož na její obraně neslýchaně kořistí, to jest zbrojaři. Zde peníze jsou, a zájmem republiky a její obrany je odtud je dostati.

Proto navrhujeme, aby zisky z výroby zbraní a válečného materiálu byly postiženy zvláštní daní na úhradu výdajů, vzniklých obcím z budování ochrany a obrany občanů proti leteckým útokům, aby výroba masek a všech potřeb, nutných k protiletecké ochraně, byla zestátněna a aby zaměstnavatelé nesměli dělníkům srážeti z mezd za dobu promeškanou v zaměstnání v důsledku konání služby v CPO.

Zájem obrany republiky vyžaduje, aby CPO byla silná, a toho lze dosáhnouti jen společným úsilím všeho pracujícího lidu. (Potlesk komunistických poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP