Úterý 5. dubna 1938

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

2. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 800), jímž se doplňuje ustanovení §u 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (tisk 1314).

Zpravodaji jsou: za výbor ústavně-právní p. posl. F. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. Martinásek.

Dávám slovo prvnímu zpravodaji - za výbor ústavně-právní - p. posl. F. Richtrovi.

Zpravodaj posl. F. Richter: Slavná sněmovno!

Účelem vládního návrhu zákona, jímž se novelisuje § 5 zákona z 11. dubna 1935, čís. 82 Sb. z. a n., je umožniti obcím splnění povinností, které jím citovaný zákon ukládá a které jím ukládají i jiné předpisy týkající se ochrany a obrany proti leteckým útokům, a to otevřením nových možností příjmových.

Podle odůvodnění vládního návrhu je nutno při dávkách, které mají tvořiti finanční podklad pro opatření obcí na protileteckou obranu, pamatovati, aby dávky k tomu cíli určené postihovaly nejširší okruh osob a aby byly spravedlivým rozdělením břemene. S těmito názory nutno souhlasiti. Při tom uvažuje vládní návrh v zásadě o dvou možnostech. Základem dávky by mohl býti buď důchod anebo spotřeba bytová. Poněvadž však důchod je vyhrazen jako daňový zdroj pokladně státní, uvažuje vládní předloha pouze o druhé možnosti, a to zatížení spotřeby bytové. Třeba si byl ústavně-právní výbor vědom obtíží, které budou způsobeny obyvatelstvu novým zatížením důležité životní potřeby, jako je potřeba bydlení, přiklonil se k vládnímu návrhu, poněvadž úvahy o jiných možnostech příjmových nevedly k praktickému resultátu. Uvažovalo se o postihu vysokých zisků plynoucích ze zbrojní konjunktury, ale tyto možnosti byly už zabrány státem známými daňovými předlohami z roku loňského. Možnost získati prostředky pro obranu protileteckou zvýšením dávky z přírůstku nemovitosti nebo dávkou z nezastavěných pozemků a pod. byly rovněž diskutovány. Vzhledem k nové stylisaci první věty odst. (1) §u 5 nejsou tyto možnosti vyloučeny.

Naproti námitkám proti zatížení spotřeby bytové možno uvésti na druhé straně, že zde zájem obyvatelů na řádných opatřeních pro případ leteckých útoků je jasný a že tedy je zde souvislost mezi zájmem stran, které v místě bydlí, a povinností, která je stíhá. Ostatně v anketě, která byla uspořádána z popudu ústavně-právního výboru mezi četnými městy naší republiky, nebyl nalezen žádný jiný účinný zdroj příjmů pro tyto účely, naopak řada měst se vyslovila kladně o předpokládané dávce z bytové potřeby jakožto jedině možné a ve výsledcích účinné. Z ankety také vychází, že při minimálních nárocích obcí zvýšení dávky z nájemného nebude nijak přepjaté.

Doplněk §u 5, odst. 1 zákona č. 82/1935 se vztahuje na nynější zákonný stav, který by vylučoval z dávky na ochranu proti leteckým útokům všecky ty nové byty, které byly stavěny podle zákonů na podporu stavebního ruchu a které požívají podle těchto zákonů daňových osvobození.

Zákon pro dávku na ochranu proti leteckým útokům, a jenom pro tuto dávku, zrušuje tato osvobození obsažená v zákonech o stavebním ruchu. Ovšem tyto nové byty nesmí býti z tohoto titulu vůči starým bytům nijak diskriminovány. Nepotřebuje zvláštního odůvodnění, že zákony o stavebním ruchu nemohly předpokládati zvláštní potřebu vyvolanou mezinárodní nejistotou a že by byly nemohly v sobě zahrnouti i osvobození od takové dávky, jejíž universálnost je zřejmá. Ústavněprávní výbor považoval za nutné, aby vyloučení osvobození podle zákonů o stavebním ruchu bylo obsaženo přímo v zákoně a nepřenášeno ve formě zmocnění na vládu, a to jak z důvodů účelnosti, tak zejména i z důvodů ústavních, poněvadž zákonná ustanovení mohou býti rušena jenom zákonem.

Ústavně-právní výbor upravil také odchylně od vládního návrhu stylisaci prvé věty prvního odstavce novelisovaného § 5. V dosavadním znění je povinnost obcí k obraně protiletecké příliš těsně spojena s dávkou na ochranu proti leteckým útokům. Mohlo by se z toho vyvozovati, že k splnění těchto účelů obec musí zavésti tuto dávku a že jenom její výtěžek určuje hranice opatření, která proti leteckým útokům obec má konati. Z nového znění vychází, že je právem obce užíti všech dosavadních příjmových pramenů, aby hradila náklady spojené s protileteckou obranou, a že může a má sáhnouti k zamýšlené dávce, je-li toho potřebí. Tím je dána i možnost zkoumati účelnost zavedení této dávky ze spotřeby bytové, když jsou jiné možnosti úhradové.

Ústavně-právní výbor na konec přijal resoluci, jejíž význam jest z obsahu jasný. Zabezpečiti se proti možnostem leteckých útoků je potřeba časová a nemůže býti odkládána do doby, kdy se účinnost zákona a jeho provádění projeví.

Vážené dámy a pánové! Dovolte mi ještě přičiniti k tomuto přednesu ve jménu ústavněprávního výboru několik poznámek, které už jsou jaksi mimo zkoumání této předlohy s hlediska ústavně-právního výboru. Chci při této příležitosti zdůrazniti význam civilní protiletecké obrany. Je důležitou složkou obranného potenciálu státu, její dokonalé vybudování zvyšuje risiko možného útočníka. Dnes - je to věc už známá - vedou se války stejně proti vojsku na frontě, jako proti obyvatelstvu v zázemí a nejen proti objektům vojensky důležitým, nýbrž - bohužel i proti obyvatelstvu nebojujícímu. Vedle škod hmotných je cílem takových útoků otřásti odolností obyvatelstva, zlomiti jeho vůli k obraně. Proti této snaze a jejímu provádění musí býti postavena účinná obrana.

Nejvydatnější obranou proti leteckým útokům ovšem je a zůstane obrana aktivní. Spočívá v síle vojenského letectví, v jeho schopnosti čeliti útokům a v možnosti útok okamžitě a aspoň v stejném rozsahu oplatiti. Spočívá dále v síle ostatních protileteckých zbraní. V tomto směru je snad zbytečno prohlašovati, že naše letectvo je připraveno splniti všechny povinnosti a všechny úkoly, které na ně vloží odpovědná doba. Pokud jde o naše střelné zbraně protiletecké všeho druhu, nemají, pokud jde o dokonalost, přesnost a účinnost, v Evropě konkurence.

Avšak znovu nutno podtrhnouti, že snad stejně hodnotnou složkou našeho obranného potenciálu je i protiletecká obrana civilní. Její budování spočívá především na prostředcích hmotných. Jde tu o všecka ta zařízení a opatření, jež mají za účel předejíti škody z hrozících útoků a dále co nejrychleji a nejúčinněji odstraňovati škody už vzniklé na majetku, na zdraví a na životech. Patří sem také výcvik speciálního personálu.

Osnova, kterou projednáváme, umožňuje obcím, aby si takové prostředky zjednaly. Znamená sice zatížení občanstva, ale je diktována nutnou potřebou a chce býti všeobecná i spravedlivá. Ovšem tato opatření nejsou ještě všecko. Velké škody ve všech směrech se mohou předejíti a může se jim zabrániti, bude-li mezi obecenstvem, zvláště velkých a větších měst, jasno, co vyžaduje civilní protiletecká obrana od občanstva, a zejména bude-li tu naprostá ochota a odhodlanost podříditi se všem požadavkům kázně a discipliny. Pokládám toto spolupůsobení nejširší veřejnosti za důležitého činitele protiletecké obrany a považuji za nutné, aby si každý zjednal orientaci o tom, co to jsou letecké útoky a jaké jsou jejich následky, a aby každý věděl, co má a co nesmí dělati v takovém případě a aby také dovedl jak sám, tak i u ostatních prosaditi rozumný a úřady nařízený postup. Poslední protiletecké cvičení v Praze, jehož jsem byl svědkem a jež jsem měl možnost a příležitost sledovati z blízké vzdálenosti, mne po této stránce plně neuspokojilo. Tyto znalosti a zájem také nic nebo skoro nic nestojí. Apeluji proto na všechno obyvatelstvo, aby civilní protiletecké obraně věnovalo největší péči, aby bylo připraveno, aby nikdo ani zdaleka nemohl počítati s tím, že v tomto směru vykazujeme nějaké slabiny.

Konečně také pokládám za nutné, aby byly odpovědnými činiteli prozkoumány všechny možnosti protiletecké obrany - máme velké zkušenosti z bojiště španělského a čínského a aby byly vypracovány zásadní směrnice o tom, jak si má občanstvo počínati v případě leteckého útoku. Mám zde na mysli něco podobného, jako nedávno vydala anglická vláda obcím a občanstvu ve svých výnosech, kde už řeší zásadně určité problémy protiletecké obrany. Je tam kladně vyřešena otázka rozptylu občanstva a otázky hromadných úkrytů jsou tam provázeny poznámkami o jejich účelnosti a vhodnosti a skoro se odmítají. Naproti tomu se tam mluví o možnosti improvisovaných krytů, které si konec konců může každý jednotlivec anebo obec zřizovati ve formě asi 6 stop hlubokých příkopů v zahradách, na polích a event. v parcích.

To jsem chtěl ještě dodati k této osnově, kterou si dovoluji jménem ústavně-právního výboru doporučiti k ústavnímu přijeti v tom znění, jak vyšla z výborových prací, s uvozovací formulí a nadpisem, jak je uveden ve vládním návrhu. (Souhlas.)

Místopředseda Taub (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor rozpočtový, p. posl. Martináskovi.

Zpravodaj posl. Martinásek: Slavná sněmovno!

Vláda předložila k ústavnímu projednání změněný návrh zákona tisk 800, jímž se doplňuje ustanovení §u 5, odst. 1 zákona ze dne 11. dubna 1935, č. 82 Sb. z. a n., o ochraně a obraně proti leteckým útokům.

V dnešních pohnutých dobách může míti obrana a ochrana státu a jeho obyvatelstva plný účinek tehdy, když vedle dobře vybudované, všemi moderními prostředky opatřené armády a bezpečného opevnění státních hranic se připraví obyvatelstvo uvnitř státu všestranně, především pokud se týče proti nebezpečí leteckých útoků. Za tímto účelem byla již provedena řada příprav a i určitých opatření zákonitých, která však stále nedostačují, a je nutno pro bezpečnost hlavně civilního obyvatelstva, starati se o rychlejší a bezpečnější ochranu a obranu.

Zmíněný zákon č. 82 z r. 1935 se ukázal neúplným hlavně co do opatření finančních nákladů pro protileteckou ochranu se strany našich obecních samospráv. Předložená osnova proto doplněním §u 5 zmíněného zákona tento nedostatek odstraňuje.

Zákonem č. 82 z r. 1935 a vlád. nařízením k tomuto zákonu, č. 199 z r. 1935, byly uloženy obcím velké povinnosti pro ochranu a obranu jejich obyvatelstva. Obce mají zejména pořizovati dostatečný počet veřejných úkrytů, úkryty pro zaměstnance obecních podniků a ústavů, mají se postarati o dostatečný počet zásobních plynových masek, o plynové masky pro zaměstnance obecních podniků, ústavů a jiných zařízení, mají se postarati o výzbroj a výstroj hasičů, samaritánů, orgánů služby desinfekční a poplachové atd. Jelikož na úhradu všech těchto zařízení bude hlavně ve větších střediscích - potřeba značných částek, bylo proto nutno uvažovati, aby předložená osnova umožnila obcím hledati nutný příjem v co nejširším okruhu obyvatelstva. Z některých míst byly učiněny návrhy, aby tyto prostředky byly vybírány přirážkou k dani důchodové a k dani výdělkové. Tento způsob by však nebyl mohl dosáhnouti takového výsledku a nebyl by zachytil nejširší okruh obyvatelstva, nehledě k tomu, že tyto prameny příjmové jsou určeny především pro pokladnu státu. Přišlo se proto k názoru, že tato dávka má býti obcí vybírána podle směrnic, o nichž bližší předpisy budou vydány vládním nařízením. Při tom se v osnově projevuje názor, aby dávka byla vybírána buď na základě nájemného nebo nájemní hodnoty, nebo podle počtu a účelu používaných místností. Osnova také umožňuje, aby tato dávka byla rozložena i na novostavby, které jsou dosud podle platných zákonů o stavebním ruchu od daní a dávek dočasně osvobozeny. Toto rozšíření dávky děje se z toho důvodu, že zákony o stavebním ruchu nemohly počítati s dnešními výlučnými poměry, a bylo by také jistou nespravedlností, kdyby tento majetek, podle zákonů o stavebním ruchu zvýhodněný, nepřispěl na důležitá a nutná opatření, která znamenají také jeho ochranu a obranu. Vláda při předložení tohoto návrhu zákona si byla vědoma obtíží, které při rozvržení takové dávky mohou nastati u bydlících osob chudých a nemajetných, a proto jest v osnově ustanovení, že vláda může nařízením stanoviti vhodná osvobození od dávky na ochranu proti leteckým útokům, zejména v zájmu bytové péče, když jde o osoby naprosto chudé.

Jinak je v zákoně vyslovena správná zásada, že může jíti v daném okamžiku o život a majetek všeho občanstva bez rozdílu a že je proto spravedlivo, aby na tento účel přinášely oběť nejširší kruhy obyvatelstva.

Aby se v praksi splnil tento očekávaný předpoklad, jest třeba zdůrazniti, aby při způsobu rozvrhování dávky a ručení za ni byla zavedena prakse přímého ukládání dávky poplatníkovi a z toho vyplývající také jeho záruky za zaplacení.

Je proto třeba vyvarovati se ukládání této dávky nájemníkům prostřednictvím majitele domu, poněvadž by v četných případech z této dávky vzniklo nové břemeno majitelům domů, čehož se osnova chce vyvarovati.

Byly zde dále návrhy, aby finanční potřeba na protileteckou obranu byla hrazena z mimořádných zisků, plynoucích především ze zbrojní konjunktury. K tomuto třeba poznamenati, že tyto zisky byly již zatíženy ve prospěch státní pokladny známým i daňovými předlohami v roce loňském.

Konečně jest třeba vysloviti přání, aby tato osnova a k ní pak vládní prováděcí nařízení byla v této vážné době cele pochopena jak se strany naší samosprávy, tak se strany všech těch, kteří toto nové břemeno ponesou, a aby se konečně protiletecká obrana a ochrana v zájmu klidu a bezpečnosti obyvatelstva co nejrychleji uskutečňovala. Bude-li občanstvo státu viděti, že se s jeho finančními obětmi koná dobré a účelné dílo pro bezpečnost jeho života a majetku, bude mít pro veškerá tato opatření i požadované oběti plné pochopení.

Rozpočtový výbor projednal ve schůzi dne 5. dubna 1938 shora uvedený vládní návrh zákona, připojil se k usnesení výboru ústavněprávního a doporučuje posl. sněmovně připojenou osnovu zákona i s resolucí k ústavnímu projednání.

Dále vyslovil rozpočtový výbor přání, aby prováděcí nařízení k tomuto zákonu bylo mu před svým vydáním předloženo vzhledem k tomu, že zásadní otázka rozložení břemen řeší se zákonem pouze rámcovým. (Potlesk.)

Místopředseda Taub (zvoní): Přerušuji projednávání tohoto odstavce, jakož i pořadu této schůze.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle § u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. dr Lukáč; na tento týden posl. Židovský.

Změna v klubu.

Posl. Schlusche oznámil přípisem ze dne 5. dubna 1938, že z příkazu říšského vedení strany "Deutsche christl. soz. Volkspartei" týmž dnem vstoupil do klubu poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei".

Rozdaný tisk

mezi schůzí: Zpráva tisk 1314.

Odvolána imunitní žádost

za souhlas s trest. stíháním posl. dr Neuwirtha č. J 239-IV, pres. sdělení 102. schůze.

Místopředseda Taub sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 7. dubna t. r. o 11. hod. dopol. s

pořadem:

1. Nevyřízený odst. 2 pořadu 145. schůze.

2. Zpráva výboru rozpočtového podle §u 35 jedn. řádu o vládním návrhu (tisk 1312) zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách.

Schůze byla skončena v 19 hod. 4 min.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP