Úterý 5. dubna 1938

Místopředseda Vávra (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Žádám o přečtení podaných návrhů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Vodičky, Schenka, Zupky, Fuščiče, Kosika a Śliwky:

§ 1 znějž takto:

"§ 1.

(1) Nadace, fondy, ústavy a jiné korporace a společnosti, jejichž členům nepřísluší podíl na kmenovém jmění společném - kromě svazků územní samosprávy, spolků, bytových družstev a dělnických domů - platí ročně poplatkový ekvivalent:

a) ve výši 0.6 % z hodnoty tuzemského nemovitého jmění;

b) ve výši 0.3 % z hodnoty movitého jmění.

(2) Výdělkové společnosti, jejichž účastníkům přísluší podíl na kmenovém jmění společném, platí ročně poplatkový ekvivalent ve výši 0.6% z hodnoty tuzemského nemovitého jmění - kromě svépomocných, výrobních, stavebních a spotřebních družstev."

2. Eventuální návrh posl. Vodičky, Schenka, Zupky, Fuščiče, Kosika a Śliwky:

Bude-li náš pozměňovací návrh k §u 1 zamítnut, navrhujeme, aby § 6 byl doplněn literou k) tohoto znění:

"k) Od poplatkového ekvivalentu jsou dále osvobozeny:

1. domy postavené svazky územní samosprávy k úlevě bytové tísně;

2. ostatní nájemní domy, patřící těmto svazkům nebo fondům a nadacím těmito svazky spravovaným, pokud sestávají z malých bytů a malých provozoven."

3. Pozmenovací návrh posl. dr Pružinského:

Odst. 1 §u 9 sa nahradzuje textom:

"(1) Pri nemovitostiach, ktoré sú podrobené dani pozemkovej, nesmie byť ekvivalent vymerený z čiastky vyššej než 50 násobok čistého katastrálneho výnosu, pri nemovitostiach, ktoré sú podrobené domovej triednej dani, z čiastky vyššej než 200násobok tejto dane, pri nemovitostiach, ktoré sú podrobené dani činžovnej podľa §u 143, odst. 1, písm. a) zákona o priamych daniach, z čiastky vyššej než 15násobok nájomného, a pri nemovitostiach podrobených tejto dani, podľa §u 143, odst. 1, písm. b) zákona o priamych daniach z čiastky vyššej než 12násobok nájomného; ak sú prenajaté len čiastočne, je maximálnym vymerovacím základom pre poplatkový ekvivalent súčet 12násobku nájomného a 200násobku domovej dane triednej."

4. Pozměňovací návrh posl. Teplanského, Remeše, dr Klapky, Vičánka, Michálka, Špačka a Jaksche:

Druhá věta odst. 3 §u 22 budiž nahrazena zněním:

"Pokud jde však o země Slovenskou a Podkarpatoruskou, jsou první dvě splátky v r. 1938, které se řídí podle výše splátky připadající na poslední čtvrtletí předcházejícího období, splatný 30. června 1938, pokud nebyly již dříve zaplaceny."

Místopředseda Vávra (zvoní): Dávám slovo k doslovu p. zpravodaji posl. Bergmannovi.

Zpravodaj posl. Bergmann: Slavná sněmovno!

Páni řečníci, kteří se zúčastnili debaty o osnově zákona o poplatkovém ekvivalentu, zabývali se jenom zčásti věcí samou, někteří pak jen otázkami politickými. Dovolím si tedy reagovati na některé vývody, které se týkají věci samé. (Předsednictví převzal místopředseda Taub.)

P. kol. dr Pružinský se ve smyslu svého pozměňovacího návrhu přimlouval, aby byl v zákoně precisován pojem obecné hodnoty. Ovšem tento způsob odhadu podmětu ekvivalentu by byl tak složitý, že by znamenal pro finanční administrativu značné zatížení. Při projednávání §u 9 sám rozpočtový výbor, aby zjednal jasno, změnil znění tohoto paragrafu tím, že se přidržel obvyklého termínu, "obecná hodnota", který je v našem zákonodárství tak běžný, že každý ví, co to znamená, a vyškrtl slova v závorce "pro denní hodnotu", aby nemohlo dojíti se strany finančních úřadů event. k odhadu vyššímu, než je ona skutečná hodnota.

P. kol. dr Pružinský se přimlouval také za reformu poplatkového systému. Jistě bychom rádi uvítali, kdyby finanční správa urychlila své práce na novém poplatkovém systému a co nejdříve předložila zákonodárným sborům osnovu, která by jednak kodifikovala, jednak zjednodušila celý náš poplatkový systém.

P. kol. Vodička se přimlouval zejména za úplné osvobození samosprávy od poplatkového ekvivalentu; stejně p. kol. Sogl. Podotýkám, že při jednání v rozpočtovém výboru bylo přece jen dosaženo značného zmírnění tím, že sazba pro samosprávu zůstává stejná, jako byla dosud, ale že v §u 5 je ministerstvu financí dána široká možnost osvoboditi v určitých případech instituce, které slouží účelům vyznačeným v tomto zákoně.

P. kol. Sogl reklamoval provedení obecních voleb. Domnívám se, že se p. kol. Sogl těchto voleb dočká, a proto myslím, že není potřebí zde zvlášť vyzývat vládu, aby volby co nejdříve vypsala, poněvadž, ja k jsme informováni z denního tisku, se vypsání obecních voleb připravuje.

P. kol. Kut připomněl, že město Praha zaslalo své připomínky k této osnově pozdě. Připomínám tedy p. posl. Kutovi, že město Praha poslalo své připomínky včas, že také na tyto připomínky byl v rozpočtovém výboru zčásti vzat zřetel, ovšem v poslední chvíli přišlo město Praha s novými požadavky, které, bohužel, již nemohou býti uplatněny.

Konečně se pan kol. Kut dovolával prohlášení předsedy vlády, že v této sněmovně nebudou již schvalovány zákony se zpětnou platností. Domnívám se, že tento zákon nemá jasné zpětné platnosti, a to proto, poněvadž chce prostě unifikovat období vyměřovací. (Posl. Kut: Zákon musí býti jasný! Má nebo nemá zpětnou platnost?) Pane kolego, zákon má účinnost pro Slovensko a Podkarpatskou Rus od 1. ledna 1938, a to proto, poněvadž od tohoto dne začíná nové vyměřovací období. (Výkřiky posl. Kuta.) Poněvadž se ekvivalent platí ve splátkách, není tu nebezpečí, že by tu byl nějaký bezprávní stav, kdežto vyměřovací období v zemích České a Moravskoslezské počíná znova teprve 1. lednem 1941. Aby se dosáhlo zladění těchto vyměřovacích období pro celý stát, nešlo to jinak vykonstruovat, takže přesto, že toto období vyměřovací není stejné, dosáhne se od 1. ledna 1951 stejného vyměřovacího období pro celý stát. Tím bude také provedena unifikace. (Výkřiky posl. Kuta.)

Pan kol. dr Eichholz považoval za potřebné, aby se při této příležitosti zabýval výnosem, který byl vydán presidiem ministerstva školství a nár. osvěty a kterým se připomněl výnos z 12. dubna 1933, v němž byly shrnuty směrnice, týkající se státoobčanské výchovy ve školách, zejména se v tomto výnose z r. 1933 připomíná, že je svrchovaně potřebí, aby ve smyslu citovaného výnosu škola vychovávala k přátelskému soužití, k národnostní, náboženské a společenské snášenlivosti, k oddanosti k Československé republice a k úctě k jejímu demokratickému zřízení. Myslím, že není potřebí protestovat proti tomu, aby škola vychovávala v tomto duchu dorost všech národností této republiky, všech stavů této republiky, všech společenských vrstev bez rozdílu politického přesvědčení nebo náboženského vyznání. (Výborně! - Potlesk.) Myslím, že každý rozumný člověk musí uvítati takovouto snahu školské správy a nebude proti ní protestovat. (Potlesk.) Či chce pan kol. Eichholz, aby se školy staly rejdištěm nepřátelství, národnostní, náboženské a společenské nesnášenlivosti, nebo aby se staly semeništěm a prostředkem štvaní proti Československé republice? Nebo aby se vyvolávala neúcta k našemu demokratickému státnímu zřízení?

Konečně připomněl tento výnos také učitelstvu, jak se má chovat mimo školu; praví se v něm, že by byl ohrožen účel tohoto výnosu, vychovávati k snášenlivosti národnostní, náboženské a společenské, vychovávati k přátelskému soužití národností Československé republiky a k úctě k jejímu demokratickému zřízení, kdyby se vyskytla určitá jednání učitelstva a profesorstva, jakožto stavů, jimiž by byla projevována příslušnost k určitým politickým směrům a názorům agitačním demonstrativním způsobem, který by se mohl ocitnouti v rozporu s kategorickými předpisy služební pragmatiky o povinnostech a chování učitelů a profesorů.

Míní zde p. kol. dr Eichholz opět dělati bolestína, že snad tento výnos je namířen vysloveně proti německému učitelstvu nebo že je snad namířen proti učitelstvu, které se hlásí k jeho straně? Vždyť se zde nepřipomíná nic jiného nežli povinnost uložená přísahou a služební pragmatikou. (Tak jest!) Či chce trpět p. kol. dr Eichholz, aby učitelstvo nebo profesorstvo, jak se to na určitém ústavu stalo, troufalo si agitačním a demonstračním způsobem dostaviti se korporativně ke svému okresnímu školnímu inspektoru a vyzvat ho, aby se přihlásil do strany, k níž celý sbor náleží? Domnívá se p. kol. Eichholz, že by toto bylo všech no prospěšné škole?

Výnos je vydán pro všechny učitele, stejně pro učitele české národnosti jako pro učitele národnosti německé, maďarské, polské atd. Tedy nevím, proč právě p. kol. dr Eichholz považoval za potřebné zde protestovat proti tomuto výnosu, a já jeho protest (Výkřiky.) odmítám (Potlesk.), poněvadž učitelé v rámci daných zákonů a v rámci ústavy mohou se v našem státě politicky vyžít. Ale nemůžeme strpěti, aby škola stala se, místo aby byla ústavem, který má vychovávati občany, rejdištěm a semeništěm protistátních živlů. (Výborně! - Potlesk. - Posl. Dubický: Zejména henleinovců v pohraničí!)

Pokud se pak pozměňovacích návrhů týče, a to především návrhu p. kol. Vodičky, Schenka a druhů, kteří navrhují, aby samospráva byla z povinnosti poplatkového ekvivalentu vyloučena, nemohu se pro tento návrh vysloviti, poněvadž byly proti tomu předneseny vážné námitky také v rozpočtovém výboru se strany finanční správy. Rovněž nemohu se vysloviti pro eventuální návrh p. kol. Vodičky, aby totiž od poplatkového ekvivalentu byly osvobozeny domy postavené svazky územní samosprávy k úlevě bytové tísně a dále ostatní nájemní domy, patřící těmto svazkům nebo fondům a nadacím těmito svazky spravovaným, pokud sestávají z malých bytů a malých provozoven.

Upozorňuji, že v §u 6 je tato věc řešena tím, že po dobu 30 let budou tyto domy osvobozeny od poplatkového ekvivalentu.

Stejně se vyslovuji proti pozměňovacímu návrhu p. kol. dr Pružinského k §u 9, odst. 1, a to proto, poněvadž to neodpovídá jeho názorům, které jsme velmi často slýchávali v rozpočtovém výboru, kde obyčejně karikoval postup našich úřadů tím známým heslem "proč jednoduše, když to jde také komplikovaně". Zdá se mi tedy, že tuto zásadu p. kol. Pružinský zde opouští, poněvadž jeho způsob odhadu by byl daleko komplikovanější, než je v zákoně samém.

Přimlouvám se za přijetí pozměňovacího návrhu p. kol. Teplanského, Remeše, dr Klapky, Vičánka, Michálka, Špačka a Jaksche k §u 22, aby druhá věta odst. 3, byla škrtnuta a nahrazena tímto zněním (čte): "Pokud jde však o země Slovenskou a Podkarpatoruskou, jsou první dvě splátky v r. 1938, které se řídí podle výše splátky, připadající na poslední čtvrtletí předcházejícího období, splatný 30. června 1938, pokud nebyly již dříve zaplaceny."

Doporučuji znovu slavné sněmovně, aby osnovu zákona schválila tak, jak se na ní usnesl rozpočtový výbor, se změnou, jak ji doporučuje pan kol. Teplanský a druhové. (Souhlas.)

Místopředseda Taub (zvoní): Přistoupíme k hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má 26 paragrafů, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých částí a některých paragrafů, jakož i úvodní formuli.

Poněvadž byly podány pozměňovací návrhy, mám v úmyslu dát hlasovati takto:

O paragrafu 1 hlasovali bychom nejprve v úpravě pozměňovacího návrhu posl. Vodičky; nebude-li přijata, podle zprávy výborové.

O §§ 2 až 5, k nimž nebyly podány pozměňovací návrhy, budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

O §u 6 budeme hlasovati nejprve v úpravě event. návrhu posl. Vodičky, bude-li zamítnut jeho návrh k §u 1.

Nebude-li zamítnut návrh posl. Vodičky k §u 1 nebo bude-li zamítnut jeho eventuální návrh k §u 6, budeme hlasovati o tomto paragrafu podle zprávy výborové.

O §§ 7 a 8 hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O §u 9 bychom hlasovali nejprve podle návrhu posl. dr Pružinského; nebude-li přijat, budeme o tomto paragrafu hlasovati podle zprávy výborové.

O §§ 10 až 21, k nimž není pozměňovacích návrhů, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O §u 22 budeme hlasovati nejprve v úpravě pozměňovacího návrhu posl. Teplanského, Remeše, dr Klapky, Vičánka, Michálka, Špačka a Jaksche; kdyby tato úprava nebyla přijata, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O §§ 23 až 26, dále o nadpisu zákona a ostatních nadpisech v zákoně se vyskytujících, jakož i o úvodní formuli hlasovali bychom podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto pořadu hlasování námitky? (Nebyly.)

Není jich.

Budeme hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo tedy souhlasí s §em 1 v úpravě návrhu posl. Vodičky, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s §em 1 podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo souhlasí s §§ 2 až 5 podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo nyní souhlasí s §em 6 v úpravě eventuálního návrhu posl. Vodičky, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s §em 6 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo souhlasí s §§ 7 a 8 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo nyní souhlasí s §em 9 v úpravě návrhu posl. dr Pružinského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s §em 9 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo souhlasí s §§ 10 až 21 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Kdo souhlasí s §em 22 v úpravě návrhu posl. Teplanského, Remeše, dr Klapky, Vičánka, Michálka, Špačka a Jaksche, jehož přijetí doporučuje pan zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 22 je přijat v úpravě pozměňovacího návrhu.

Kdo nyní souhlasí s §§ 23 až 26, s nadpisem zákona a s ostatními v zákoně se vyskytujícími nadpisy, jakož i s úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém.

Zároveň byla vyřízena petice č. 1289-IV.

Podle usnesení předsednictva vykonáme ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o poplatkovém ekvivalentu (tisk 1264).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Bergmann: Nejsou.

Místopředseda Taub (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Výboru rozpočtovému přikazuji počátkem schůze rozdaný vládní návrh zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (tisk 1312) a navrhuji, aby výboru rozpočtovému stanovena byla lhůta k podání zprávy do čtvrtka, t. j. dne 7. dubna t. r. do 11. hodiny dopol.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP