Čtvrtek 31. března 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Taub, dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Vávra.

Zapisovatelé: Pik, Jaša.

195 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Dérer, Machník, Mlčoch, inž. Nečas, Tučný.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 14 hod. 21 min. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní a zítřejší den posl. Vančovi.

Omluvili se

nemocí posl. dr Mičura a dr Rosche.

Další lékařské vysvědčení předložil posl. Bečko.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. Gottwalda na dny od 22. do 25. února 1938.

Změna ve výboru.

Klub poslanců čsl. strany nár. socialistické vyslal do výboru rozpočtového posl. Tichého za posl. dr Stránského a paní posl. Bátkovou-Žáčkovou za posl. dr Klapku.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 30. března 1938, že senát projednal a schválil ve 109. a 110. schůzi dne 29. a 30. března 1938:

obchodní smlouvu mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou v Praze dne 17. listopadu 1937 (tisk 654-IV sen. 1938);

úmluvu o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsanou dne 17. listopadu 1937 v Praze (tisk 655-IV sen. 1938).

Došel dotaz a odpovědi.

Dotaz posl. dr Kugla min. školství a nár. osvěty ve věci protižidovských míst v odborných příručkách pro učňovské školy (č. D 497-IV).

Odpovědi:

min. zemědělství na dotaz posl. J. Sedláčka (č. D 402-IV);

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. J. Sedláčka (č. D 403-IV);

min. veř. prací na dotaz posl. J. Sedláčka (č. D 449-IV).

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Vládní návrh tisk 1294 - přikázán výboru ústavně-právnímu.

Zpráva tisk 1305.

Zápis o 135. schůzi posl. sněmovny NSRČ, proti němuž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecká zpráva o 135. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy.

Předsednictvo posl. sněmovny se usneslo podle §u 9, odst. 1, lit. m) vyloučiti z těsnopisecké zprávy o 143. schůzi sněmovny dne 29. března 1938 některé projevy z řeči posl. Širokého.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání pořadu, a to ke společnému jednání o prvých 3 odstavcích pořadu, jimiž jsou:

1. Zpráva výborů technicko-dopravného, rozpočtového a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1238), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu Úmluva medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským o úprave technicko-hospodárskych otázok na československo-maďarskom hraničnom úseku Dunaja a na hraničnom úseku Tisy pod ústím Sámoša, podpísaná v Budapešti dna 24. augusta 1937 so Záverečným protokolom z toho istého dna (tisk 1272).

2. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1241), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu obchodná smluva medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským, podpísaná dna 17. novembra 1937 v Prahe (tisk 1274).

3. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 1242), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu úmluva o úprave pohraničného styku medzi republikou Československou a krážovstvom Maďarským, podpísaná dňa 17. novembra 1937 v Prahe (tisk 1275).

Zpravodaji jsou: při odst. 1 pořadu za výbor techn.-dopravní p. posl. Vančo, za výbor rozpočtový p. posl. Vičánek, za výbor zahraniční p. posl. Stunda; při odst. 2 a 3 pořadu za výbor živn.-obchodní p. posl. Benda; za výbor zahraniční při odst. 2 pořadu p. posl. Světlík, při odst. 3 pořadu p. posl. dr Lukáč.

Budeme pokračovati ve společné rozpravě, započaté ve 143. schůzi sněmovny dne 29. března t. r.

Přihlášeni jsou ještě řečníci: na straně "proti" p. posl. Beuer, dr Hodina; na straně "pro" p. posl. Ursíny.

Dávám slovo p. posl. Ursínymu.

Posl. Ursíny: Vážená snemovňa! Paní a pánovia!

Slovenskí poslanci koaličných strán spolu so slovenským poslancom národnej obce fašistickej poverili mňa, aby som v ich mene v dnešnej schôdzi poslaneckej snemovne predniesol toto jednomysežné vyhlásenie:

"Každému vernému príslušníkovi svojho národa, tak Slovákovi ako Čechovi musí byť vždy, ale menovite v týchto vážnych dobách nad všetky pochyby jasné, že slobodnú a šťastnú budúcnosť svoju udržíme len a len ako slobodu československú v jednotnej, silnej a neodvislej vlasti, v našej republike Československej. (Potlesk.) Na tomto jedine správnom stanovisku stojí tak väčšina slovenského národa, ako i väčšina obyvatežstva Slovenska, čo znamená, že si legislatívnu autonomiu Slovenska nepraje, lebo práve v nej vidí porušenie našej štátnej jednoty a tým ohroženie našej národnej a štátnej existencie. Takto rozhodli Slovensko a Slováci na základe najvšeobecnejšieho a najčistejšieho volebného práva Europy vtedy, keď v r. 1935 odovzdali na strany, menom ktorých hovorím, 660.640 hlasov (Slyšte!) a na autonomistický blok len 489.641 hlasov. (Slyšte!)

Zvláštnou morálnou oporou pre toto stanovisko je, že vežká väčšina vynikajúcich národných činitežov slovenských, ktorí v dobách útlaku priniesli svojmu národu tie najväčšie obete, osvojila si ho, kým naproti tomu predprevratoví dejatelia národní v tábore autonomistickom vyskytujú sa len sporadicky. Nemajú teda autonomisti ani po stránke číselnej, tým menej po stránke mravnej oprávnenie vydávať sa za zástupcov slovenského národa. (Hlučný potlesk.) Je absolútne falošné ich stanovisko, ktorým hlásajú, že my všetci príslušníci smeru československého opustili sme slovenskú národnú platformu a neuznávame existenciu slovenského národa. Pravdou je, že na stanovisku slovenského národa stojíme, všetky jeho hodnoty zvežadiť z celých svojích síl chceme - ale jedine len ten nacionalizmus slovenský uznávame - a jedine ten je správny, ktorý hžadá súlad a jednotu s nacionalizmom českým. (Výborně! - Potlesk.) Nacionalizmus slovenský, vyostrovaný protičesky, je hriechom páchaným ním na sebe samom. Je vhodné pripomenúť slová źudovíta Štúra, ktorými protestoval proti upodozrievaniu, že by chcel Slovákov trhať národne od Čechov, keď povedal: "Kto teraz sa od bratov trhá, padne pred najťažšiu odpovednosť pred národom naším!" (Výborně!) Shodné stanovisko nášho národného bohatiera generála Milana Rastislava Štefánika je všeobecne známe.

Národ slovenský a Slovensko, za neúplné 2 desaťročia vo svojom hospodárskom, kultúrnom a sociálnom vývoji a rozvoji urobily taký ohromný pokrok, akému v dejinách niet takmer príkladu. (Výborně! - Potlesk.) Že ťažké následky vekov, idúcich do tisícročia, nebolo možné v dobe tak krátkej odstrániť, je nad slnko jasnejšie. Ale my všetci, ktorí sme dali svoje sily i s našimi loyálnymi menšinami do služieb nášho národa, Slovenska a štátu, na čele s naším predsedom vlády dr Milanom Hodžom (Potlesk.), nemáme príčiny ani pred tvárou svojho národa, ani pred tvárou Europy hanbiť sa za vykonané dielo. (Výborně! - Potlesk.) Na tejto skutočnosti nemení ani okolnosť, že sa staly i nedopatrenia. Vykonané dobré dielo ďaleko ich zatieňuje. Na ňom pracovali sme nielen my, ale i mnohí oddaní bratia naši českí. Nie zneuznanie, ale vďaka im za to patrí. (Potlesk.) Máme neodvratnú vôžu v bratskej shode československej vyriešiť všetky úkoly, ktoré vyriešiť treba a ktoré šťastný vývoj vecí i v budúcnosti vyžadovať bude. Sme preniknutí pevnou vierou, že sa nám to úpravou kompetencie samosprávy a hospodárskymi opatreniami i podarí. Vežké hodnoty vykonaného diela v minulosti a z nich vyplývajúci predpoklad pre budúcnosť nemôže nahradiť a nenahradí nebezpečná legislatívna autonomia, ústiaca v rozkladnom politickom dualizme. Ona stáva sa dvojnásobne nebezpečnou vtedy, keď je formulovaná a keď sa o ňu bojuje s tými, ktorí o naše bezživotie, o našu národnú smrť usilovali. Odmietame s celou rozhodnosťou, aby ich alebo iných ktokožvek do riešenia nášho pomeru československého priťahoval, a dvojnásobne odmietame, aby do neho zasahovali. V otázkach menšín našich stojíme na stanovisku úplnej spravedlnosti a shody, tak, ako ona bola predsedom vlády formulovaná, ktorá však zneužívaná byť nesmie.

V týchto mimoriadne vážnych chvížach pevne veríme v šťastný vývoj našich národných a štátnych vecí. Je však bezpodmienečne treba, aby národ našiel sám seba - lebo jeho bezpečnosť nespočíva len v dobrej a silnej armáde, ale i v jeho duchu. Duch srdečnej jednoty a shody československej dá nám nezlomnú silu. Kto by ju podlamoval, pomáha tým, ktorí by chceli kradmou rukou siahnuť na našu slobodu. Proti tomu i demokracia musí zasiahnuť a veríme, že i zasiahne pevnou rukou (Výborně! - Potlesk.), a my a vlasť naša pevne budeme kráčať vpred vo svojom šťastnom vývoji." (Hlučný potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. Beuer. Dávám mu slovo.

Posl. Beuer [německy]: Slavná sněmovno!

To, co jsme v úterý zde ve sněmovně zažili, byl první demonstrativní krok k uskutečnění onoho komplotu fašistické iredenty bez rozdílu národnosti [ ], aby republika byla učiněna zralou pro otevřený útok fašismu. Tato provokace agentů Berlína, Varšavy a Budapešti byla na parlamentní půdě rozhodně a působivě odmítnuta. Avšak nyní jest nutno se stejnou, ba s ještě mnohem větší rozhodností, energií a jednotností učiniti konec fašistickým rejdům na venkově.

Od násilné okupace Rakouska Třetí říší způsobili v německých oblastech republiky vůdcové sudetskoněmecké strany poměry, které hraničí skoro s anarchií a ohrožují co nejvážněji nejen život sudetskoněmeckého lidu, nýbrž i zájmy fašismem ohrožené republiky. Vytahují se všechny registry našeptávací propagandy, používá se všech fašistických vyděračských metod, od rozšiřování vymyšlených poplašných zpráv až k otevřenému teroru, aby se němečtí obyvatelé uvedli do stavu zimničného rozčilení, neustálého napětí a fantastických očekávání, aby byli zmateni, popuzeni a zastrašeni, aby se tak nebo onak vynutilo jejich usměrnění.

V našeptávací propagandě není již překážek. O zdánlivě bezprostředně nastávajícím vstupu Henleinově do vlády a o stejně bezprostředně nastávající proklamaci autonomie [ ] je mezi obyvatelstvem Henleinovými lidmi systematicky roznášeno a šeptáno vše, co se zdá býti jen trochu způsobilé vyvolati zmatek, rozčilení a paniku.

Tak byla v pohraničních obcích německo-jablonského okresu, kde jsem byl minulou neděli, rozšířena pověst, že na všech opevňovacích pracích byla zastavena práce, protože budou na žádost Hitlerovu všechna pohraniční opevnění rozbořena a v nejkratší době již má býti v německé oblasti provedeno lidové hlasování.

Tak zv. náborová akce sudetskoněmecké strany provádí se jako vyslovená teroristická akce. Hlavní vedení, jak známo, stanovilo pro přijetí nových členů pevnou lhůtu, 31. květen, po němž začíná všeobecné zastavení členských přihlášek. Již tím se vykonává silný nátlak, který je zesilován při individuálním písemném a ústním náboru takovými hesly, jako "5 minut před dvanáctou", "pojďte k nám, než bude pozdě" a přímou vyhrůžkou černým indexem, do něhož mají býti zapsáni všichni, kdož se nedají až do 31. května vtlačiti do organisací sudetskoněmecké strany. Teror v podnicích se rozrostl do ohromných rozměrů. Stále znovu se nám hlásí případy, že dělníci jsou buď samými podnikateli nebo mistry a úředníky stavěni před dvojí možnost: buď přístup k sudetskoněmecké straně nebo propuštění z podniku. Zde několik příkladů za mnohé: v Perninku v Krušnohoří šli poslední sobotu šéf firmy Bartel a jeho syn při výplatě od muže k muži a vyzývali dělníky ke vstupu do sudetskoněmecké strany. Dělníkům, kteří se zdráhali podepsati přihlášku, bylo pohrozeno, že to pro ně bude míti velmi vážné následky. Od firmy August Ehrlich ve Voigtsbachu u Liberce byl propuštěn dělník pod záminkou nedostatku práce proto, že vyzval svoje kolegy v práci, aby se nedali přinutiti ke vstupu do sudetskoněmecké strany. Ve velkopodniku firmy Liebigovy, jehož šéf vede ostatně kampaň libereckých průmyslníků proti demokratickému starostovi senátoru Kostkovi, začali před několika dny rovněž různí úředníci s nuceným náborem pro sudetskoněmeckou stranu, proti čemuž se ovšem dělníci ihned úspěšně postavili na obranu. Neslýchaný případ podnikového teroru stal se v libereckém podniku firmy Z. Neumann, která se ostatně charakterisovala také tím, že pro svůj žitavský podnik zřídila protiplynový kryt, ale kategoricky odmítá učiniti totéž k ochraně svých libereckých dělníků. V tomto podniku byli němečtí a čeští dělníci funkcionáři sudetskoněmecké strany přinuceni hrozbami, aby u firmy protestovali proti tomu, že funkcionáři socialistických odborových organisací učinili rozhodnutí poslati vládě přípis, v němž projevují svou pohotovost k obraně republiky. Vedení podniku ihned zasáhlo a vynutilo si hrozbami zrušení tohoto usnesení. Aby se členové protifašistických stran uvedli ve zmatek, aby se učinili povolnějšími a tím zralými pro nucený nábor, jsou systematicky rozšiřovány vymyšlené zprávy o zdánlivém přestupu vedoucích funkcionářů těchto stran ke straně sudetskoněmecké. K charakterisování hanebnosti této metody chci zde uvésti jen nejkřiklavější případ: v Litoměřicích byla před několika dny rozšířena pověst, že komunistický poslanec Schenk přestoupil k sudetskoněmecké straně. (Smích komunistických poslanců.) Mohu ovšem s pýchou a radostí konstatovati, že všechny pokusy sudetskoněmecké strany přemluviti nebo přinutiti členy a přivržence komunistické strany k přestupu úplně ztroskotaly a ztroskotají i příště. (Potlesk poslanců strany komunistické.)

V posledních dnech se množí případy, že se proti komunistům, sociálním demokratům, avšak i proti občanským demokratům postupuje násilně, o bezpočetných vyhrůžkách vraždou vůbec nemluvě. Tak byl v Honsberku v jabloneckém okresu před několika dny bez jakékoliv příčiny přepaden ve vsi známý komunista Emil Bohner skupinou 5 Henleinových lidí, z nichž tři nebyli v místě známi, a byl těžce ztýrán. V Grünwaldu u Litoměřic bylo na skupinu členů "Jungbundu", kteří projížděli obcí na kole, Henleinovci voláno: "Nebudete již dlouho jezditi, vy demokratičtí psi!" Horečně se pracuje na výstavbě a na vyškolení tak zvaných pořadatelských oddílů sudetskoněmecké strany. Pro metody, jichž se při tom používá, je mimořádně příznačný tento případ: Předešlý týden mobilisovala sudetskoněmecká strana z Čes. Lípy pod záminkou, že chce znemožniti komunistickou schůzi, zcela veřejně své pořadatele z celého okresu. Veřejné oznámení rušení schůze mělo však jen odvrátit policii od skutečného úmyslu vedoucích sudetskoněmecké strany. Ve skutečnosti nebyli totiž pořadatelé sudetskoněmecké strany, svolaní do Čes. Lípy, posláni na komunistickou schůzi, nýbrž bylo s nimi provedeno vojenské noční cvičení. Ostatně pořadatelské oddíly sudetskoněmecké strany vystupují již zcela veřejně, i když se žádné schůze nekonají. Tak pochodoval v těchto dnech v Bedřichově u Liberce pořadatelský oddíl sudetskoněmecké strany v uniformě a s bodáky na straně za nejjasnějšího dne obcí, aniž stráž bezpečnosti zakročila. Stále častěji užívají Henleinovci s provokativním úmyslem úplně veřejně Hitlerova pozdravu, především v hostincích, jak jsem to sám zjistil v neděli ve Cvikově, a také úředníci ze sudetskoněmecké strany při vstupu do podniku. Všemi těmito metodami, pro které by mohly býti uvedeny ještě četné příklady, má býti německé obyvatelstvo zastrašeno a vytvořen dojem, jakoby německá oblast patřila již ve skutečnosti k Třetí říši a jakoby osud sudetskoněmeckého lidu byl již rozhodnut. Zákonné vystupování sudetskoněmecké strany, bezuzdné štvavé řeči na schůzích, pochody za zvonění kostelních zvonů, vyvěšování praporů sudetskoněmecké strany na radnicích atd., především však říšskoněmecká rozhlasová propaganda jsou zařízeny na to, aby tento dojem plánovitě zesílily.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP