Čtvrtek 3. března 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr

Místopředsedové: Langr, Košek, Sivák, Vávra, Taub.

Zapisovatelé: Dubický, dr inž. Fulík.

217 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Kalfus, inž. Nečas, Zajiček.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 19 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Schützovi, Vierecklovi; na dnešní a zítřejší den posl. F. Richtrovi, R. Böhmovi, Petráškovi.

Omluvili se

nemocí posl. Devečka, Rybárik.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Kögler.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. Ježka na den 25. února t. r.

Změna ve výboru.

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Hodinu a F. Nitsche za posl. inž. Lischku a E. Köhlera.

Došlo od guvernéra Národní banky.

Guvernér Národní banky zaslal přípisem ze dne 28. února 1938 výroční účty a výroční zprávu Národní banky Československé za rok 1937 a zprávu o řádné valné hromadě konané dne 26. února 1938, došlé podle §u 37 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n. - postoupeno výboru rozpočtovému.

Došlý dotaz a odpověď.

Dotaz posl. dr Korlátha min. zemedelstva o bezcennom krmive rozdelenom medzi gazdov, poškodeným v minulom roku suchom na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (č. D 465-IV).

Odpověď min. financí na dotaz posl. Nepomuckého č. D 418-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Vládní návrhy: tisk 1251 - přikázán výboru soc.-politickému; tisk 1252 přikázán výborům zahraničnímu a ústavně-právnímu.

Návrh tisk 1249 - přikázán výboru iniciativnímu.

Interpelace tisk 1244 (I až XIII).

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádost kraj. soudu v Chebu ze dne 26. února 1938, č. Nt VIII 363/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Wollnera pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 321-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání pořadu, a to ke společnému jednání o prvých dvou odstavcích pořadu, jimiž jsou:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936 (tisk 1224).

2. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 (tisk 1052) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1225).

Zpravodajem výboru rozpočtového při obou odstavcích pořadu jest p. posl. Remeš.

Budeme pokračovati ve společné rozpravě, začaté ve 130. schůzi sněmovny dne 22. února t. r.

Lhůta řečnická jest 60 minut.

Přihlášeni jsou ještě řečníci: na straně "proti": pp. posl. Hirte, dr Novotný, dr Korláth, Slanský, Turček, dr Štůla, Appelt, dr Neuwirth, J. Sedláček, F. Nitsch, Chmelík, inž. Lischka, Axmann, inž. Schreiber, Kundt; na straně "pro" pp. posl. Křemen, dr Neuman, Hladký, Petrovič, Brukner, Bergmann, Benda, Rybárik, Říčář, Hatina, Kopasz, F. Bayer, Hrubý, Netolický, Schulcz, Fiala, Révay, F. Kučera.

Dávám slovo prvnímu řečníku na straně "proti", p. posl. Hirtemu.

Posl. Hirte (německy): Slavná sněmovno!

Hlavní část parlamentní činnosti . . . . . . (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Hirte (pokračuje): . . . . se u nás týká projednávání státního hospodářství. Sotva se promrská známým rekordním tempem rozpočet, počíná se projednávati státní závěrečný účet za rok 1936. Před našimi zraky se při tom vždy rozvíjí tentýž obraz, který ukazuje, že se ani jednotlivé obory, ani vláda nedržely rozpočtu. Zákonodárné sbory nemohou dosíci změn, při nichž by se spravedlivě a stejnoměrně dbalo všech oborů, zatím co se vláda a odpovědní činitelé ve veřejné správě naprosto nemusí říditi usneseními sněmovny. Tak je i tato věc drastickým příkladem nedemokratických metod v tomto státě, které jsou jen skryty za demokratickou fasádou.

Rozpočet se tak stává jen hrou s čísly, protože se prakticky jeho ustanovení nezachovávají, zábavou, při níž vůbec se nebéře zřetel na potřeby a požadavky odpovědné politiky. Papír je sám trpělivý. Ale ještě trpělivější jsou ubozí státní občané, pro něž libovolně měněná čísla znamenají bohužel hrozný útisk a často i zničení existence. Pro vládu je však sestavování státního rozpočtu jen taktickým manévrem, těm však, kteří musí zaplatiti účet a útraty a přinášeti oběti, je nesnesitelným břemenem. Tak se tato hříčka s čísly stává nebezpečnou hrou s existencí státních občanů, jejichž zájmů a přání se v tomto státě vůbec nedbá.

Především na nás, sudetské Němce, doléhá tvrdost tohoto systému, [ ] . V posledních letech se tak děje především pod heslem "Zajištění státu", jemuž se bez rozmýšlení obětují životní podmínky obyvatelstva. Abyste nemusili bráti zřetel na mezitím změněné poměry a odstranit rušivé a nebezpečné příčiny, zostřujete raději metody správní prakse a zvyšujete bez váhání břemena ve státním rozpočtu, aniž se ptáte, zda mohou postižení a vyčerpaní poplatníci ještě stačiti. České obyvatelstvo může snadno souhlasiti s těmito poměry, protože většinou těží ze směrodatné státní politiky, čímž se mu může dostati náhrady.

Požadavků a mínění příslušníků ostatních národností, především našich sudetských Němců, se vůbec nedbá, těm, kdož z dnešních poměrů těží, je lhostejno, co si myslí a co cítí sudetskoněmecký poplatník při tom, že se na př. z jeho daní staví a udržují české školy v sudetskoněmeckém území, že se přijímají čeští zaměstnanci, že se Čechům zadávají veřejné práce a že jsou Češi přijímáni do práce. Rozhořčení, že tímto způsobem nenávratně odplývají neslýchaně veliké částky, které jdou do miliard, z jeho pracovního důchodu do českého hospodářství a do hospodářství státu a že tak zanikají tisíce sudetskoněmeckých podniků, je vám lhostejné. Lhostejné je vám zoufalství sudetskoněmeckého dělníka, který se musí dívati, jak do pracovních míst, o která se uchází, jsou zdaleka přiváženi Češi, nemá pro vás významu rozhořčení sudetskoněmeckých řemeslníků a obchodníků, kteří jsou vylučováni ze zadávání státních dodávek, nedbáte nářku desetitisíců sudetskoněmeckých dětí, kterým se v domovské obci zavře nebo nepovolí škola a které musí choditi kilometry do sousedních obcí, aby tam seděly v přeplněných školních třídách. Na to se nebéře zřetel ani v oficielní politice ani v cifrách státního rozpočtu, ačkoliv postižení musí vše zaplatiti. Až dosud jste nevzali žádný zřetel na četné stížnosti, důkazy a spravedlivou kritiku, kterou jsme přednesli ve výborech i v zákonodárných sborech.

Vy především, dámy a pánové, kteří se domníváte nebo chcete dokázati, že máte jediný patent na demokraticko-parlamentní vedení státní správy a kteří [ ] . (Potlesk poslanců strany sudetskoněmecké.) Vaši voličové, kteří vás poslali do této sněmovny a kteří budou jednou přidrženi, aby úplně vyrovnali vzrostlý účet, budou vás volati k odpovědnosti za vaše chování, neboť stát, který ovládáte, který tak rádi označujete za stát malých lidí, musí se konečně státi státem těchto malých lidí, jež jste až dosud obětovali svým sobeckým cílům. Nezůstanete ušetřeni řešení této otázky. Jejím vlivem se neustále zvětšují národnostní a sociální rozdíly a vznikla tak dnes již skoro nepřeklenutelná propast, za niž jste odpovědni, ježto by bylo vaším úkolem vésti stát rozumně a spravedlivě a odstraniti příkré rozdíly a nespravedlivosti.

Politická a kulturní úroveň vůdčích státníků se posuzuje právě podle úspěchů dosažených ve vyrovnání sociálních a národnostních napětí a podle právní a hospodářské situace pracujících vrstev. U nás ve státě je již po léta sociální situace beznadějná a pro pochybenou hospodářskou a sociální politiku neuspokojivá. Stejně bezútěšná je živnostenská politika, ačkoliv živnosti jsou ve státě nejen neobyčejně důležitým hospodářským činitelem, nýbrž i jedním z nejdůležitějších pramenů příjmů státního finančního hospodářství. Zbidačení pracujících vrstev a zničení obchodních a řemeslnických podniků musí konec konců vésti k vnitřnímu rozkladu státu. Tomu nasvědčují dosti zřetelné zjevy, pozorujeme-li hospodářskou situaci obyvatelstva státu. To jsou na př. ohromně vysoká čísla insolvencí, vyrovnání a konkursů, manifestačních přísah a zastaveni provozu v podnicích, stejně jako přímo znepokojující stabilita počtu nezaměstnaných a nízkých mezd. Obráží se však také ve všeobecném zchudnutí většiny živnostníků a v desetitisících žádostí zchudlých řemeslníků a živnostníků za podporu, které došly na různá místa.

Každá jednotlivá žádost je otřásající obžalobou zhoubného účinku celého systému, jejž dnes udržují všemi prostředky vedoucí lidé a strany, jež mají na něm zájem. S touto soustavou jsou také spojeni velmi mocní hospodářští činitelé, jejichž vývoj a udržení jde na účet pracujících lidí. Oni nejsou vázáni zákony, neboť se mohou vyhnouti jejich následkům na úkor slabých a bezprávných drobných lidí. Nejtypičtěji se to projevuje na situaci a činnosti konsumů a jejich svazů, jež hospodaří jako kapitalistické podniky. Nedosti na tom, že se pro tyto živly rozleptávající hospodářství uzákonila výjimečná ustanovení a zákonná zadní dvířka, ještě jste tak nestydatí a označujete je jako nekapitalistické svépomocné organisace a poskytujete jim jako takovým neslýchané výhody.

Tak jsou jen zcela nedostatečně zdaňovány, ačkoliv mají ohromné obraty a ohromné zisky, zatím co drobní samostatní řemeslníci a obchodníci musí platiti nejvyšší sazbu jako podnikatelé hospodařící podle kapitalistických zásad, aby dosáhli zisk. Vzrůst konsumních družstev, jež jsou sdružena v Ústředním svazu československých družstev, jenž má asi 2.600 prodejen, v nichž nakupuje více než 400.000 rodin a jenž vloni vykazoval obrat skoro jedné miliardy, jenž má vlastní živnostenské podniky a slušný počet továren, znamená, bude-li vývoj nespoutaně pokračovati, zničení samostatného řemeslnictva a meziobchodu, tedy onoho stavu, jenž byl vždy mravní a hmotnou podporou státu. Krásné zásady a ideály družstevnictví zklamaly, protože určitá družstva mají své vlastní podniky, jež jsou družstevní jen podle právních ustanovení zde platných, ale nikoliv podle jejich ducha. Dnes již musíme lišiti mezi mocnými kapitalistickými podniky v družstevní formě pod stranickými vlivy, a družstvy, která zůstala věrna ideálu svépomoci v zájmu sociálně slabých spoluobčanů.

Kromě mamutích podniků pod pláštíkem družstev, které mají dobře organisovanou síť filiálek, máme řadu jednotkových obchodů, které mají stejně rozkladný vliv na obchod a živnosti. Je jasné, že podniky tohoto druhu jsou přímo škůdci národního hospodářství. Cenová politika jednotkových obchodů vede k ohromnému stlačování mezd a k zaplavování trhu méněcenným zbožím, ke všeobecné nedůvěře v hotové tovary a ke snížení úcty k řemeslné dovednosti. Co je to platné, snaží-li se na př. státní a soukromé elektrárny společně s "Elektrotechnickým svazem" o to, aby se při stavbě zařízení pro spotřebu elektrické energie užívalo předepsaného materiálu, co je platné, že se ukládá koncesovaným obchodům s elektrotechnickými potřebami, aby užívaly jen předepsaného materiálu, nemusí-li jednotkové obchody a obchodní domy, které mimo sýr a ponožky obchodují také s materiálem pro elektrická vedení a aparáty pro silný proud, tyto předpisy zachovávati a prodávají tedy materiál nevyhovující předpisům a tím přispívají k ohrožení lidských životů nehledě ani k tomu, že značně podporují fušery. Kde je iniciativa příslušných míst v ministerstvu obchodu, která by učinila konec těmto poměrům?

Dosavadní zákonodárství nestačilo a neumělo náležitě zaraziti obchodní činnost existujících jednotkových obchodů a obchodních domů a nepřispělo ke snížení počtu nezaměstnaných živnostníků, který přesahuje 160.000.

Přednostní postavení družstevních velkopodniků a jednotkových obchodů musí býti postupně odstraněno: 1. Z důvodů daňových, neboť tyto mamutí podniky nenahrazují daňové zdroje, jež jimi byly ucpány a 2. z důvodů spravedlnosti a zdravé soutěže, neboť nevzbuzuje to úctu ke státu žijícímu uprostřed kulturních států, dovolí-li, aby klika kšeftařů zatlačila jeho střední stav od úkolů vytčených mu národním hospodářstvím.

K tomu přistupuje ještě zhoršení hospodářských poměrů způsobené novými daněmi na zbrojení. Zatím co v roce 1936 nastalo následkem odpisování daní určité, byť jen částečné uvolnění, přiostřuje se nyní situace zavedením nových daní na zbrojení přímo hrozivě, neboť tyto daně, které jsou samy o sobě neproduktivní, jsou s to ochromiti iniciativu v hospodářství a chuť k podnikání. Přes opačná ujišťování finančních úřadů vymáhají se daně týmž bezohledným způsobem jako dosud, tak že ani v tomto směru se nelze nadíti uklidnění v hospodářství. Předešlého roku na př. se ve Svobodě ve východních Čechách povolily nucené dražby proti 40 obchodníkům a přes energické protesty se v četných případech skutečně provedly. Tato opatření si velmi rádi dovolujete zvláště v sudetskoněmeckém, hospodářsky zeslabeném území. V Mariánských Lázních jsou zase exekuce na konci sezony na denním pořadu. Při tom se exekutoři odvážili dokonce hroziti poplatníkovi zničením existence. Přes zákroky zástupců hospodářských korporací u finančních úřadů, při čemž se poukazovalo zejména na vzrůstající rozrušení mezi sudetskoněmeckým obyvatelstvem, nemohli jsme až dosud konstatovati uvolnění v tomto způsobu vymáhání daní. Naopak; jedna berní správa ve Slezsku rozesílá na př. veřejným úředníkům a jiným osobám dotazníky, ve kterých je vybízí, aby sdělili, u kterého krejčího si dávají pro sebe a svou rodinu šíti a jakou částku zaplatili tomuto krejčímu. Tedy postup, který odporuje ustanovením zákona o přímých daních. Protestujeme proti těmto metodám v daňové praksi, které odporují ustanovením ústavním.

Je vám, dámy a pánové, známo, že zákon o obraně státu má na sudetskoněmecké živnostnictvo nevídaný účinek, takový účinek, že zaň jako odpovědní činitelé nemůžete nésti před dějinami odpovědnost? (Potlesk poslanců strany sudetskoněmecké.) V pohraničním území žije asi 85 % sudetských Němců, kteří musí nésti tvrdá ustanovení zákona. Tyto požadavky a tento útisk byste nesměli žádati ani na synech vlastního národa, dámy a pánové. Přes tyto požadavky a břemena obviňuje se stále obyvatelstvo sudetskoněmeckého pohraničního území z neloyálnosti. Pravím vám, dámy a pánové, my sudetští Němci, již musíme žíti v pohraničním pásmu Československé republiky, projevujeme tím, že zachováváme klid, za jeden den více loyálnosti než vy za celý rok. (Potlesk poslanců sudetskoněmecké strany.) Vystavěli jste na př. uprostřed sudetskoněmeckých pohraničních vesnic ocelové závory a ochromili tak dopravní ruch pro místní obyvatele a žádáte ještě, aby to majitelé platili. Tak jste na př. cesty k domácím pohraničním chatám v Krompachu částečně úplně uzavřeli závorami, částečně jste chůzi po nich časově omezili, tím jste ochromili cizinecký ruch a hospodářsky jste zničili zaměstnance pohraničních chat a hostinců. Dovážíte dělníky na státní stavby a pohraniční opevnění z českého území do sudetskoněmeckých pohraničních vesnic, přeplněných nezaměstnanými, a dovážíte rovněž potraviny anebo máte tyto dělníky k tomu, aby svou potřebu kryli nanejvýše v marxistických konsumních spolcích, musí-li již v německém území něco kupovati. Minulý týden zabrala vojenská posádka tělocvičnu německého tělocvičného spolku v Röhrsdorfu pod Svorem, ačkoliv v téže obci je také česká tělocvična, jakož i zvláštní tělocvična české menšinové školy. Tím není jen poškozen německý tělocvičný spolek, který nemůže pořádati ani cvičení ani jiné podniky, nýbrž především hostinský, který přijde o své již beztak skrovné příjmy. Necháváte sudetskoněmecké živnostníky na hranicích zatýkati jen proto, že nosí odznak sudetskoněmecké strany. Říkáte těmto živnostníkům, když se dovídáte, že domovní prohlídky byly bez výsledku, aby ihned odevzdali členskou legitimaci sudetskoněmecké strany, aby neměli příště žádné nepříjemnosti. (Výkřiky poslanců strany sudetskoněmecké: Fuj!) Nasazujete do německého území české marxistické konsumy a naléháte na přistěhovalé české státní úředníky, aby již nekupovali u německého obchodníka, ačkoliv on musí přispívati na platy těchto úředníků.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP