Úterý 22. února 1938

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Košek, dr Markovič, Langr, Sivák, Vávra, Taub.

Zapisovatelé: dr inž. Fulík, Pik.

227 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři Bechyně, dr Dérer, dr Kalfus, Machník, inž. Nečas.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 4 hod. 10 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní a zítřejší den posl. Knöchlovi, Němcovi (SdP), Röslerovi, Světlíkovi, Stanglovi; na tento týden posl. Drobnému, dr Jar. Dolanskému.

Omluvili se

nemocí posl. Knotek, dr Luschka, dr Szüllö.

Lékařská vysvědčení předložili posl. dr Dominik, R. Chalupa, Macoun, Polívka, Szentiványi.

Změny v klubech:

Posl. Musil oznámil zároveň s klubem poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu, že stal se členem tohoto klubu.

Klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" oznámil přípisem ze dne 12. února t. r., že předsednictvo klubu je složeno takto: předseda posl. Kundt; místopředsedové posl. dr Hodina, dr Rosche, dr Eichholz, inž. Richter; zapisovatel (t. j. jednatel) posl. Klieber.

Změny ve výborech.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Dvořáka za posl. Pozdílka.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche u. Karpathendeutsche Partei" posl. dr Hodinu za posl. Kliebra; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické dne 8. února 1938 posl. Stivína za posl. dr Macka, dne 14. února 1938 posl. dr Macka za posl. Stivína; klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Michálka za posl. K. Chalupu.

Do výboru techn. - dopravního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche u. Karpathendeutsche Partei" posl. inž. Králíčka za posl. Hirteho.

Do výboru ústavně - právního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche u. Karpathendeutsche Partei" posl. dr Zippeliuse a dr Kellnera za posl. dr Eichholze a dr Roscheho.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 11. února 1938, č. j. 3925/38 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. J. Sedláčka:

min. zemědělství o prodeji pozemků na hřbitov pravoslavné náboženské obce v Jasině za příliš vysokou cenu (č. D 456-IV),

vládě republiky Československé o nutnosti pomoci lázním Luhačovice a nutnosti zestátnění místní dráhy Újezdec-Luhačovice (č. D 457-IV),

min. zahraničí a min. spravedlnosti v záležitosti Anny Sušínské z Hluchova, okres Litovel, která se dožaduje rozluky se svým manželem Pavlem Petrovičem Sušínským pro dvojženství (č. D 458-IV),

min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o stížnostech na nepořádky v židovské náboženské autonomní obci v Jasině a nedbání hlasu a zastoupení oposice, která chce pořádek (č. D 459-IV),

min. financí o zadržení výplaty částky odpočivných platů Otakaru Špručkovi, vrchní

mu soudnímu radovi v. v., v Prostějově a snad i jiným soudcům v. v. v podobných případech (č. D 460-IV),

min. veř. prací:

o přijetí Národního sdružení odborových organisací co kontrahenta kolektivní platné smlouvy pro státní solné doly ve Slatinských Dolech a o jeho přizvání ke všem jednáním, majícím vztah k této smlouvě a jmenovanému závodu (č. D 463-IV),

o koupi Lidového domu na Kladně zástupci ministerstva veřejných prací (č. D 464-IV);

posl. Neumeistra min. financí ve věci trafiky v Lomu u Mostu (č. D 461-IV);

posl. dr Holotu min. vnútra o prevádzaní vládneho nariadenia č. 106/1931 Sb. z. a n. (č. D 462-IV).

Odpovědi:

min. spravedlnosti na dotaz posl. inž. Schwarze č. D 281-IV;

min. vnitra na dotazy posl. dr Mičury č. D 415-IV a posl. Obrlika č. D 425-IV;

min. financí na dotaz posl. dr Korlátha č.- D 428-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 410-IV.

Rozdané tisky.

Poštou 15. února t. r. rozesláno:

Vládní návrhy tisky 1218 a 1219 - přikázány výborům zahraničnímu a živn. obchodnímu.

Zprávy tisky 1224 až 1237.

Interpelace tisky 1208 (I až XVI), 1216 (I až XVII).

Odpovědi tisk 1211 (I až XVII).

Zápisy o 122., 124. až 126., 128. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 127. a 128. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č.

Počátkem schůze rozdáno:

Vládní návrhy: tisk 1238 - přikázán výborům zahraničnímu, techn. - dopravnímu a rozpočtovému; tisky 1239, 1241 a 1242 - přikázány výborům zahraničnímu a živn. - obchodnímu.

Návrhy tisky 1217, 1240 - přikázány výboru iniciativnímu.

Interpelace tisky 1220 (I až XXVI), 1222 (I až XXXI).

Odpovědi tisky 1221 (I až XXIII), 1223 (I až XV).

Zápisy o 127. a 129. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecká zpráva o 129. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č.

Publikace Mezinárodní informační služby parlamentní "Z cizích parlamentů", ročník XIX, č. 1 až 2.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

disc. rady adv. komory v Praze ze dne 15. ledna 1938, č. Dis 12/38, za souhlas s disc. stíháním posl. dr Neuwirtha (č. J 308- IV);

okr. soudu trest. v Brně ze dne 26. ledna 1938, č. Nt 26/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Čuříka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 309-IV),

kraj. soudu v Chebu ze dne 2. února 1938, č. Nt VIII 362/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Wollner a pro přečiny podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. J 310-IV);

okr. trest. soudu v Praze ze dne 8. ledna 1938, č. Nt XVI 10/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Kopeckého pro přestupek podle §u 314 tr. z. (č. J 304-IV);

kraj. soudu v Trenčíně ze dne 17. ledna 1938, č. Nt VI 3/38, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 1. února 1938, č. 1124/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Dembovskému pro přečin podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a pro šestinásobný přestupek podle §u 2 zák. č. 108/ 1933 Sb. z. a n. (č. J 311-IV);

kraj. soudu v Levoči ze dne 21. ledna 1938, č. Nt III 121/37, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 4. února 1938, č. 1597/38 za souhlas s trest. stíháním posl. Slušného pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 312-IV);

okr. soudu v Chebu ze dne 8. února 1938, č. Nt 5/38, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Neuwirtha pro přestupek urážky na cti podle §§ 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 313-IV);

okr. soudu v Karl. Varech ze dne 12. února 1938, č. Nt XIII 4/38, za souhlas s trest. stíháním posl. Wollner a pro přestupek podle §u 4 zákona o útisku a podle §u 5 tr. z. (č. J 315-IV);

okr. soudu ve Fryštátě ze dne 10. února 1938, č. E 4581/37, za souhlas k výkonu zatčení, případně uvěznění posl. Śliwky (č. J 316-IV);

okr. soudu trest. v Brně ze dne 2. února 1938, č. Nt. 35/38, za souhlas s trest. stíháním posl. V. Sedláčka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 317-IV);

okr. soudu ve Žluticích ze dne 7. února 1938, č. Nt 149/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Kliebra pro přestupek podle §§ 5 a 6 zákona č. 254/1921 Sb. z. a n. (č. J 318-IV);

kraj. soudu v Chebu ze dne 15. února 1938, č. Nt VIII 364/38, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Köllnera pro přečiny podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. J 319-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 (tisk 1052) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1225).

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby bylo sloučeno jednání o této věci s jednáním o předloze, která jest na pořadu jako další odstavec 2, to jest:

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV fin. zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936 (tisk 1224).

Důvodem pro navrhované sloučení jest, že v obou případech jde o zkoumání a schválení výsledků státního hospodaření v r. 1936.

Jsou snad nějaké námitky proti návrhu na sloučené projednávání těchto dvou odstavců pořadu? (Námitek nebylo.)

Není jich.

Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Zpravodajem výboru rozpočtového při obou odstavcích pořadu jest p. posl. Remeš.

Dávám mu slovo k oběma odstavcům.

Zpravodaj posl. Remeš: Slavná sněmovno!

Přesto, že státní závěrečný účet je aktem nesporně hospodářským, jsem přesvědčen, že debata jistě vezme na sebe politický charakter. Je to pochopitelné s ohledem na situaci mezinárodní, bylo tomu tak ve výboru rozpočtovém, a zcela jistě lze předpokládati, že také debata v plenu sněmovny se bude zabývati z valné části otázkami politickými. Mně budiž dovoleno, abych hovořil o předmětu s těch hledisek, která právě státní závěrečný účet představuje se stanoviska věcného.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP