Čtvrtek 27. ledna 1938

(Začátek schůze ve 3 hod. 38 min. odpol.)

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr Markovič, Košek, Sivák, Vávra, Taub.

Zapisovatelé: R. Böhm, Dubický.

228 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři Bechyně, dr Czech, Mlčoch, dr Spina, dr Zadina.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 129. schůzi poslanecké sněmovny smutnou zprávou (Poslanci vstávají.), že nás v přestávce mezi poslední předvánoční a dnešní schůzí navždy opustil jeden z mladších členů této sněmovny, posl. Marek

Zemřel 8. ledna t. r. v jihlavské nemocnici, kde podlehl těžké, dlouho jej sužující chorobě.

Ludvík Marek narodil se dne 17. srpna 1891 jako syn domkáře a tkalce v Krokočíně u Velké Bíteše. Po studiu na učitelském ústavě v Brně byl několik let učitelem; učitelem však, který se nespokojil jen tímto povoláním, nýbrž studoval - třeba i po nocích dále, aby vykonal gymnasiální maturitní zkoušku, po níž se věnoval studiu filosofie.

Během tohoto studia přešel na fakultu právnickou, kterou také roku 1920 absolvoval.

Přímo vášnivá láska k práci pro druhé mu již za války umožnila učiniti si z ní povinnost. Do doby popřevratové vstoupil jako organisátor zemědělců okresu velkobítešského, jako jeden z těch, jichž posláním byla obětavá veřejná činnost v osvobozené vlasti. Té dává všechny své síly duševní i fysické, nelituje žádné námahy a své zdraví již dokonce nešetří. Pozemková reforma v jihlavské župě, organisace Domovin v této župě a celá veřejná práce v této organisaci, vše to jest pevně spjato se jménem Ludvíka Marka, který již od roku 1919 byl župním tajemníkem republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu v Jihlavě. Jeho činnost politická, jeho ochota pomáhat všude, kde toho bylo potřeba, jeho spolupráce ve všech hospodářských zájmech župy postavila jej na čestné místo po boku vůdce zemědělského lidu Českomoravské vysočiny, zesnulého předsedy posl. sněmovny Františka Staňka.

Roku 1925 stal se zemským tajemníkem strany, vykonávaje vedle funkce této řadu jiných, jež všechny svědčí o jeho mimořádné píli. Byl prvním a dlouholetým předsedou župní Domoviny v Jihlavě, úřadujícím místopředsedou Zemědělského svazu v Jihlavě, prvým místopředsedou Vodohospodářského svazu v Brně, předsedou Okresního hospodářského spolku v Jihlavě a delegátem Zemědělské rady.

Roku 1929 byl zvolen členem posl. sněmovny a zůstal jím až do své smrti.

Ve třetím volebním období byl jejím zapisovatelem a členem výboru imunitního, iniciativního, technicko - dopravního, ústavněprávního a zahraničního.

Ve čtvrtém volebním období byl členem výboru imunitního, ústavně-právního a zahraničního.

Smutné a čestné naší vzpomínky si zaslouží zesnulý nejen pro svoji práci, kterou zde konal, nýbrž i pro lásku, s jakou uměl sloužiti obětavě a nesobecky zájmům veřejným, potřebám státu a potřebám lidu, který zde zastupoval. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 21. ledna 1938, č. 3424/1938-9, že na místo zemřelého posl. Marka povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Josefa Musila, rolníka v Nové Vsi, okres Třebíč, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan posl. Musil ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule, a p. posl. Musila žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuj i, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Musil (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Posl. Kut dotazuje se předsedy sněmovny podle §u 70 jedn. řádu na usnesení koaličního subkomitétu rozpočtového výboru, které prý je v rozporu s projevem pana předsedy vlády ze dne 5. prosince 1935 a které nemá opodstatnění v platném jednacím řádu a není sdíleno posl. sněmovnou.

Poukazuje na ustanovení §u 70 jedn. řádu nemohu na otázku tazatele odpověděti, poněvadž se nedotazuje na žádné opatření učiněné předsedou sněmovny. (Hluk.)

Prosím o klid.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. Čavojskému, Dlouhému, dr Klapkovi, F. Nitschovi, Petrovi, Suroviakovi, Šmejcové.

Omluvili se

nemocí posl. dr Clementis, dr inž. Lokscha.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Bečko, dr Kossey, Tichý, a posl. Suroviak dodatečně na dobu od 13. do 17. prosince 1937.

Změny ve výborech.

Stálý výbor podle §u 54 úst. listiny zvolil ve své ustavující schůzi dne 17. prosince 1937: předsedu posl. sněmovny posl. Malypetra předsedou; předsedu senátu dr Soukupa a posl. Zeminovou místopředsedy; sen. dr. Hrubana, posl. Ostrého a Tauba zapisovateli.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche u. Karpathendeutsche Partei" posl. inž. Richtra za posl. Kundta; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr Klapku za posl. F. Richtra, posl. dr Stránského za posl. dr Neumana; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Vaverku za posl. Al. Langra; klub poslanců komunistické strany Československa dne 19. ledna 1938 posl. Slanského za posl. Kopřivu, posl. Beuera za posl. Procházku a posl. Vodičku za posl. Döllinga, dne 20. ledna 1938 posl. Döllinga za posl. Beuera; klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. K. Chalupu za posl. Michálka; klub poslanců "Egyesült országos keresztény szocialista és Magyar nemzeti párt és Zipser deutsche Partei" posl. Esterházyho za posl. dr Holotu; klub poslanců nár. sjednocení posl. dr Štůlu za posl. dr inž. Touška.

Do výboru ústavně právního vyslal klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr Stránského za posl. dr Neumana.

Do výboru technicko - dopravního vyslal klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Tykala za posl. Tichého.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Habartu za posl. Líšku.

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. O l i v u za posl. K. Chalupu.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Haningera za posl. Kejmara.

Do výboru živn. - obchodního vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Hrubého za posl. Křemena.

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Ursínyho za posl. Lichnera.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Slívu za posl. Rechcígla.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Švermu za posl. dr Clementise.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 28. prosince 1937, č. j. 10.960/1076 S-min. rady, že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy atd. bude pana ministra obchodu Mlčocha zastupovat pan ministr nár. obrany Machník a navzájem pana ministra nár. obrany Machníka bude zastupovat pan ministr obchodu Mlčoch.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil, že senát projednal a přijal:

v 93. až 97. schůzi dne 13. až 17. prosince 1937 státní rozpočet a osnovu finančního zákona na rok 1938 (tisk 585-IV sen. 1937) (přípis ze dne 17. prosince 1937);

v 98. a 99. schůzi dne 20. a 21. prosince 1937 osnovy:

zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 602-IV sen. 1937),

zákona, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 605-IV sen. 1937),

zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 608-IV sen. 1937),

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 609-IV sen. 1937),

zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 610-IV sen. 1937), zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n. (tisk 611-IV sen. 1937),

zákona o kartelovém poplatku (tisk 612-IV sen. 1937),

zákona o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (tisk 613-IV sen. 1937),

zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 614-IV sen. 1937),

zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 615-IV sen. 1937),

zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 616-IV sen. 1937),

zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva (tisk 617-IV sen. 1937);

v 99. schůzi dne 21. prosince 1937 osnovy:

zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 618-IV sen. 1937),

zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 619-IV sen. 1937),

zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 620-IV sen. 1937),

zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 621-IV sen. 1937),

zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 622-IV sen. 1937), (přípisy ze dne 21. prosince 1937),

a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Dále sdělil předseda senátu přípisem ze dne 21. prosince 1937, k tisku 563-IV sen. 1937, že senát usnesl se v 99. schůzi dne 21. prosince 1937 učiniti posl. sněmovně návrh, aby lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 796) o zbraních a střelivu (tisk 1111) byla prodloužena o dalších 5 měsíců.

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. J. Sedláčka:

min. veř. prací:

o nutnosti stavby obytného domu pro veřejné zaměstnance ve Šternberku na Moravě (č. D 445-IV),

o urychleném postátnění dálkové silnice Přerov - Prostějov - Boskovice - Něm. Brod (č. D 449-IV),

min. vnitra o udělení čsl. státního občanství JUDr Alfredu Goldnerovi z Přerova (č. D 446-IV),

min. zemědělství o nutnosti odstraniti některé závady při zcelování v Hluchově na Litovelsku a přinutiti i další činitele k správnému postupu (č. D 451-IV);

posl. Wollnera min. vnitra o služební a povahové kvalifikaci Františka Jichy v Chebu (č. D 442-IV);

posl. Polívku min. železníc o sťažnostiach obcí Šarlužky Kajsa, Dražovce a iných, okres Nitra, na technické vady projektu železnice Zbehy-Zlaté Moravce, na zapríčinenie zátop, na protizákonný postup pri zabraní pozemkov bez vyvlastňovacieho pokračovania, na autoritátorsky postup stavebnej správy ČSD a odopieranie náhrady škody za zničenú úrodu (č. D 447-IV);

posl. Hollubeho min. železnic o liknavé dopravě spěšného zboží na trati z Hejnic-Lázní Libverdy do Moravské Třebové (č. D 448-IV);

posl. Schenka min. soc. péče a min. financí o obecně prospěšných stavebních družstvech (č. D 450-IV);

posl. Knöchla min. železnic, že se při vydávání doplatkových jízdenek k normálním jízdenkám ve vlaku porušují jazykové předpisy (č. D 453-IV);

posl. Otáhala min. školství a nár. osvěty o naprosto nevhodném umístění čsl. reálného gymnasia v Hranicích (č. D 454-IV);

posl. Jarossa min. nár. obrany o hradení nemocničných ošetrovacích nákladov pešieho vojína v zálohe Ludvíka Illésa, bytom v Boli (č. D 452-IV);

posl. dr Neumana min. železnic ve věci soustavného opomíjení Českých Budějovic při budování základen železničního provozu (č. D 455-IV).

Odpovědi:

min. zemědělství na dotazy:

posl. Janalíka č. D 273-IV, posl. Tichého č. D 429-IV;

min. zemědělství a min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 395-IV;

min. vnitra na dotaz posl. Neumeistra č. D 388-IV;

min. vnitra, veř. prací a min. soc. péče na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 323-IV;

min. vnitra a min. nár. obrany na dotaz posl. Tichého č. D 297 a 298-IV;

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Obrlika č. D 387-IV;

vlády na dotazy:

posl. Neumeistra č. D 389-IV, posl. J. Sedláčka č. D 405 a 422-IV;

min. zahraničních věcí a min. vnitra na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 401-IV;

min. financí na dotaz posl. Neumeistra č. D 408-IV;

min. železnic na dotazy:

posl. J. Sedláčka č. D 398 a 411-IV, posl. dr Neumana č. D 419 a 420-IV;

min. železnic, pošt a telegrafů, průmyslu, obchodu a živností a vnitra na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 345-IV.

Rozdané tisky.

Poštou dne 21. ledna 1938 rozeslána zpráva tisk 1195.

Počátkem schůze rozdáno:

Vládní návrh tisk 1201 - přikázán výborům zahraničnímu a živn. - obchodnímu.

Návrhy tisky 1193, 1200, 1202 až 1207, 1209, 1214, 1215 - přikázány výboru iniciativnímu.

Naléhavá interpelace tisk 1210.

Interpelace tisky 1188 (I až XIII), 1196 (I až XIV), 1197 (I až XV), 1199 (I až XIV).

Odpovědi tisky 1185 (I až XIX), 1198 (I až XII).

Zápisy o 117. až 121. a 123. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 117. až 125. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Přikázáno výborům se lhůtami.

Předseda konstatoval, že sněmovna je způsobilá se usnášeti, a k jeho návrhu byly výborům techn. - dopravnímu, úst. právnímu a rozpočtovému pro vládní návrh tisk 1212 a výboru rozpočtovému pro vládní návrh tisk 1213 k podání zpráv o těchto předlohách uloženy lhůty do 12. února t. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP