Sobota 4. prosince 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Mlčoch, dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Taub.

Zapisovatelé: Pik, Jaša.

204 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři Bechyně, dr Czech, dr Černý, dr Dérer, dr Kalfus, dr Krofta, inž. Nečas, dr Spina, dr Šrámek, Tučný, dr Zadina, Zajiček.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 121. schůzi poslanecké sněmovny (Poslanci povstávají.) sdělením zarmucující zprávy, že dnes v 9 hodin 20 min. odešel z našich řad navždy člen této sněmovny, pan ministr průmyslu, obchodu a živností, Josef Václav Najman.

Narodil se v Bohanské Skále u Hořic dne 20. dubna 1882. Vyučil se v koloniálním obchodě svého strýce v Hořicích a pilně se staral o své sebevzdělání. Již v Hořicích byl redakčně činný. Na politickém sjednocení obchodnictva a živnostnictva začal pracovati záhy s velkým úsilím a k tomu konci založil v Hradci Králové r. 1905 časopis "Naše obrana", r. 1906 časopis "Obchodnické zájmy", jejichž redakci později přenesl do Prahy. Roku 1908 stal se samostatným obchodníkem koloniálním zbožím. Téhož roku spolupracoval v Prostějově na prvém programu živnostenské strany a od té doby ne ústupně zastával myšlenku politického osamostatnění se živnostnictva a obchodnictva ve vlastní politické straně na podkladě jím vydaného hesla "Nepomůže-li si živnostnictvo a obchodnictvo samo - nikdo mu nepomůže". K tomu účelu ještě před válkou založil odborné listy "Hostinské zájmy" a "Řeznicko-uzenářské zájmy". Také v jím vydávaných kalendářích snažil se pomáhati československému živnostnictvu a obchodnictvu k zlepšení jeho životních poměrů.

Hlavní činnost rozvinul však po převratu. S energií jemu vlastní chopil se práce organisační. Staral se, aby živnostenská strana byla opřena o dobrý samostatný tisk. Proto založil r. 1919 "Reformu" s počátku jako odpoledník, později jako denník. Roku 1921 zakládá vlastní živnostenskou tiskárnu "Čechii", v níž vedle "Reformy" tiskne též "Nový večerník".

Poslancem Národního shromáždění byl od r. 1920. Byl předsedou živn.-obchodnické strany středostavovské a. zastával několikrát funkci předsedy parlamentního klubu. V prvém volebním období byl členem výboru branného, komise pro dávku z majetku, výboru rozpočtového, státně-zřízeneckého, ústavně-právního a zásobovacího. V druhém volebním období byl členem Stálého výboru a výboru zahraničního. Ve třetím volebním období byl členem Stálého výboru, úsporné a kontrolní komise parlamentní a výboru zahraničního.

Když r. 1926 vstoupila živn.-obchodnická strana středostavovská do vládní koalice, byl jmenován dne 12. října téhož roku ministrem železnic, ve kterémžto úřadě setrval až do roku 1929. Dne 4. června r. 1935 stal se ministrem průmyslu, obchodu a živností a tento odpovědný úřad zastával až do své smrti.

Při tom byl stále činný v ústředních sborech strany a zůstával neochvějným průkopníkem jejího rozmachu. Má lví podíl na rozvoji strany. Josef Václav Najman byl politikem pamětlivým odpovědnosti a své idee dovedl nejen obhájit, nýbrž i uskutečnit. Pevná vůle, životní síla a pracovitost provázely zemřelého v jeho soukromém i politickém životě. Byl ideovým vůdcem živnostnictva a obchodnictva, neohroženým zastáncem jeho zájmů. Dovedl býti energickým bojovníkem i tvrdým obráncem když šlo o zájmy národa a státu.

Často v letech minulých slýchali jsme Josefa Václava Najmana v rozpočtové debatě, kterou dnes končíme bez Něho. Jeho hlas býval pozorně slyšen. Dnes však navždy umlkl.

Odešel z pilného, prací naplněného života téměř přímo od svého pracovního stolu. S hlubokým smutkem vzdáváme čest jeho památce.

Na znamení smutku ukončím schůzi (Poslanci usedají.) a sděluji, že se předsednictvo usneslo aby se příští schůze konala dnes za 10 minut, t. j. v 10 hod. 56 min. dopol. s

pořadem:

Nevyřízený odstavec pořadu 121. schůze.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 10 hod. 46 min. dopol.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP