Sobota 27. listopadu 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Taub, dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Mlčoch.

Zapisovatelé: Pik, Jaša.

166 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Místopředseda Košek zahájil schůzi v 10 hod. 21 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. dr Dufek, R. Chalupa, Hintermüller, Rybárik, Schlusche, Wagner; na dnešní den případně na den 29. t. m. posl. Stanislav.

Omluvili se

nemocí posl. Marek, dr Pješčak, V. Sedláček.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Suroviak.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznány dodatečné omluvy posl. V. Sedláčka a Stanislava na den 15. t. m.

Změny ve výborech.

Výbor zemědělský zvolil dne 23. listopadu 1937 za onemocnělého posl. Šamalíka II. místopředsedou posl. Knotka.

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců nár. sjednocení posl. dr Domina za posl. J. Sedláčka.

Do výboru soc. politického vyslal: klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Bergmann a za posl. F. Langra; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Synka za posl. Zápotockéko; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Němce za posl. Bečko.

Do výboru zemědělského vyslal: klub poslanců nár. sjednocení posl. dr inž. Touška za posl. Holečka; klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. inž. Lischku za posl. dr Hodinu.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 19. listopadu 1937 posl. dr Neuwirtha za posl. dr Roscheho, dne 22. listopadu 1937 posl. dr Rosche, inž. Richtra, inž. Peschku a E. Köhlera za posl. Kundta, dr Peterse, dr Neuwirtha a dr Eichholze, dne 23. listopadu 1937 posl. Knorreho a dr Jillyho za posl. inž. Richtra a E. Köhlera, dne 24. listopadu 1937 posl. dr Peterse za posl. inž. Peschku, dne 25. listopadu 1937 posl. Kundta a dr Eichholze za posl. Knorreho a dr Jillyho; klub poslancov slovenskej ľudovej strany dne 16. listopadu 1937 posl. Slušného a Sidora za posl. dr Pružinského a Florka, dne 17. listopadu 1937 posl. Haščíka za posl. Slušného, dne 19. listopadu 1937 posl. dr Sokola a dr Wolfa za posl. Sidora a Haščíka, dne 20. listopadu 1937 posl. Florka za posl. dr Wolfa, dne 22. listopadu 1937 posl. Danihela za posl. Florka, posl. Drobného a Dembovského za posl. dr Sokola a Danihela, dne 23. listopadu 1937 posl. Šaláta a dr Pružinského za posl. Drobného a Dembovského; klub poslanců komunistické strany Československa dne 23. listopadu 1937 posl. Zápotockého za posl. Slanského, dne 24. listopadu 1937 posl. Slanského za posl. Zápotockého; klub poslanců "Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei" posl. Zischku za posl. Jaksche; klub poslanců "Egyesült Országos Keresztényszocialista és Nemzeti párt és Zipser deutsche Partei" dne 17. listopadu 1937 posl. Jarosse za posl. Esterházyho, dne 19. listopadu 1937 posl. Esterházyho za posl. Jarosse, dne 22. listopadu 1937 posl. Jarosse za posl. Esterházyho, dne 23. listopadu 1937 posl. A. Nitsche za posl. Jarosse; klub poslanců "Deutsche christl. soziale Volkspartei" dne 19. listopadu 1937 posl. dr inž. Lokschu za posl. dr Mayr-Hartinga, dne 24. listopadu 1937 posl. dr Mayr-Hartinga za posl. dr inž. Lokschu; klub poslanců "Bund der Landwirte" dne 20. listopadu 1937 posl. R. Böhma za posl. Viereckla, dne 22. listopadu 1937 posl. Kunze za posl. R. Böhma, dne 23. listopadu posl. R. Böhma za posl. Kunze, dne 25. listopadu 1937 posl. Zierhuta za posl. R. Böhma.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu NSRČ k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy zákonů:

o civilních inženýrech (příp. č. j. 25.459/1937 m. r. z 21. října 1937);

o daňových úlevách na opravy domů (příp. č. j. 28.023/1937 m. r. z 16. listopadu 1937);

kterým se prodlužuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (příp. č. j. 28.025/1937 m. r. z 16. listopadu 1937);

kterým se mění vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (příp. č. j. 28.027/1937 m. r. z 19. listopadu 1937);

jímž se vydává advokátní řád (příp. č. j. 27.269/1937 m. r. z 23. listopadu 1937).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. dr Korlátha:

min. zemedelstva o nezákonnom zdanení 200 litrov menších zásob vína u drobných majiteľov viníc (č. D 427-IV),

min. financií o nezákonnom zdanení 200 litrov menších zásob vína u drobných majiteľov viníc (č. D 428-IV.);

posl. Tichého min. zemědělství ve věci přídělu parcelace Josefu Adámkovi ze Zubří u Rožnova čís. 434 (č. D 429-IV);

posl. J. Sedláčka vládě republiky Československé a min. financí o nebezpečí, které hrozí konfekčnímu průmyslu neúměrným zatížením a zvýšením paušálu daně obratové (č. D 430-IV);

posl. dr Goldsteina min. financí ve věci Zikmunda Urabina z Jablonce n. N. (č. D 431- IV).

Odpovědi:

vlády na dotaz posl. Tichého č. D 353-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. dr Mičuru č. D 368-IV, posl. Bábka č. D 370-IV, posl. J. Sedláčka č. D 399-IV;

předsedy vlády, min. zemědělství a min. financí na dotaz posl. dr Korlátha č. D 385- IV;

min. financí na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 363-IV;

min. veř. prací na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 288-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Vládní návrhy: tisk 1137 - přikázán výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu; tisk 1145 - přikázán výboru rozpočtovému.

Návrhy tisky 113,2 až 1134, 1136, 1138, 1141 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 1127 až 1131, 1140.

Odpovědi na naléhavé interpelace tisky 1125, 1126.

Odpovědi tisk 1109 (I až XVII).

Těsnopisecké zprávy o 113. a 114. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Výboru imunitnímu

přikázány žádosti:

okr. soudu v Iršavě ze dne 27. října 1937, č. T 615/37, předložená vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 17. listopadu 1937, č. 12.270/37, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Fencika pro přestupek pomluvy podle §u 2 a §u 14. č 5 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 284-IV);

kraj. soudu v Báňské Bystřici ze dne 25. října 1937, č. Nt VI 40/37. předložená vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 17. listopadu 1937, č. 10.856/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Turčeka pro přečin rušení obecného míru podle §u 14. č. 5 a 3 zákona na ochranu republiky (č. J 285-IV);

kraj. soudu v Bratislavě ze dne 26. srpna 1937, č. Nt XVI 305/37, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 19. listopadu 1937, č. 10.946/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Haščíka pro přečin pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J. 286-IV).

Místopředseda Košek (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1044), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n. (tisk 1118).

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby jednání o této věci sloučeno bylo s jednáním o dalším odstavci pořadu, jímž jest:

2. Zpráva výborů zahraničného a živn.-obchodného o vládnom návrhu (tisk 1046), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu dodatková dohoda medzi republikou Československou a kráľovstvom Jugoslávie zo dňa 30. marca 1931 k československo-juhoslovanskej obchodnej a plavebnej smluve zo dňa 14. novembra 1928, zjednaná výmenou nôt zo dňa 9. júla 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. júla 1937, č. 189 Sb. z. a n. (tisk 1119).

Důvodem pro navrhované sloučení jest, že v obou případech jde o předlohy upravující naše mezinárodní poměry a styky.

Jsou nějaké námitky proti návrhu na sloučené projednávání těchto dvou odstavců? (Námitky nebyly.)

Není jich.

Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Zpravodaji při odst. 1 pořadu jsou: za výbor zahraniční p. posl. Beneš, za výbor živn.-obchodní p. posl. Rechcígl.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor zahraniční, p. posl. Benešovi.

Zpravodaj posl. Beneš: Slavná sněmovno!

Dodatková dohoda k československo-estonské obchodní smlouvě z 20. června 1927, uzavřená mezi republikou Československou a republikou Estonskou výměnou not dne 5. dubna 1937 v Tallinnu a schválená vládou republiky Československé dne 9. července 1937, týká se nakládání podle doložky nejvyšších výhod.

Touto dohodou je formulována výjimka ze zásady nejvyšších výhod ve prospěch vícestranných smluv, výjimka, která je na místě ve prospěch vícestranných úmluv sjednaných pod záštitou Společnosti národů, a to jen v tom případě, že stát, proti němuž výjimka se má uplatniti, není ochoten ani fakticky recipročně poskytovati výhody ve vícestranné úmluvě zaručené.

Státy - tedy také republika Československá - které vřazují výše uvedenou výjimku z doložky nejvyšších výhod do svých bilaterálních smluv, nečiní nic, co by se příčilo doporučením Mezinárodní hospodářské konference v Ženevě nebo cílům, které sleduje Společnost národů.

V tomto případě sleduje Společnost národů cíl, aby bylo znemožněno státu, který nepřistoupil k určité vícestranné úmluvě, reklamovati výhody z ní plynoucí na základě doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v bilaterální smlouvě mezi ním a státem, členem vícestranné úmluvy, t. j. aby si určitý stát nemohl zajistiti výhody úmluvy, aniž by převzal její závazky.

Výjimka z doložky nejvyšších výhod, schválená Radou Společnosti národů na schůzi v Madridě dne 14. června 1924, byla vložena do bilaterálních smluv četných států. I republika Československá ji má stipulovánu v platných obchodních smlouvách s řadou států (Bulharsko, Hospodářská Unie belgo-lucemburská, Rumunsko, Albanie, Maďarsko a Uruguay), doplnila ji obchodní smlouvou s Řeckem a vyjednává o analogické doplnění s několika státy.

Zahraniční výbor ve schůzi konané dne 11. listopadu 1937 usnesl se doporučiti posl. sněmovně tuto dodatkovou dohodu k schválení připojeným schvalovacím usnesením:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovou dohodou k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsanou v Tallinnu dne 5. dubna 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n. (Souhlas.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP