Čtvrtek 4. listopadu 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Košek, dr Markovič, Langr, Sivák, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Šalát, Vávra.

204 poslanců podle presenční listiny.

Člen vlády ministr inž. Dostálek.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 28 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. Wagnerovi, Srbovi, Polívkovi, Davidovi, Klieberovi, Gruberovi, Fr. Nitschovi, Röslerovi.

Omluvili se

nemocí posl. Hlinka, V. Sedláček, dr Hula.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Bečko.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. Liebla na den 29. října t. r.

Změny ve výborech.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Knorreho za posl. dr Neuwirtha; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické dne 29. října t. r. posl. Vaverku za posl. dr Markoviče, dne 30. října t. r. posl. dr Markoviče za posl. Vaverku, posl. Hladkého za posl. dr Meissnera; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické dne 29. října t. r. posl. Bábka za posl. dr Stránského, posl. Davida za posl. F. Richtra, dne 30. října t. r. posl. F. Richtra za posl. Bábka a posl. dr Stránského za posl. Davida; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Švermu za posl. Borkaňuka; klub poslanců "Deutsche christlich-soziale Volkspartei" posl. dr Mayr-Hartinga za posl. dr Luschku; klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Kunze za posl. Zierhuta.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. B. Köhlera za posl. dr Clementise.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. B. Köhlera za posl. Appelta.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Eichholze za posl. Kundta.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 30. října 1937, č. j. 9017/1076 S-37 m. r., že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy atd., bude pana ministra financí dr Kalfuse zastupovati pan ministr školství a nár. osvěty dr Franke.

Předseda vlády sdělil dále přípisem ze dne 26. října 1937, č. j. 5409/1163/S/37 m. r., že pan president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 11. června 1937 na druhé funkční období ústavního soudu členy ústavního soudu a jejich náhradníky:

z teren usnesených poslaneckou sněmovnou NSRČ: Františka Nováka, odborového přednostu ministerstva zemědělství v Praze, členem, JUDr Josefa Orglmeistera, přednostu okresního soudu v Děčíně, jeho náhradníkem;

z teren usnesených senátem NSRČ: JUDr Karla Baxu, advokáta v Praze, členem, JUDr Josefa Plimla, radu politické správy zemského úřadu v Praze, jeho náhradníkem;

s výhradou ustanovení §u 3, věta 2 zákona č. 162/1920 Sb. z. a n., z teren usnesených vládou na místě sněmu Podkarpatské Rusi: JUDr Ilju Hadžegu, presidenta krajského soudu v Užhorodě, členem, Karla Loyku, vrchního radu politické správy u zemského úřadu v Užhorodě, jeho náhradníkem.

Zároveň jmenoval pan president republiky JUDr Karla Baxu předsedou ústavního soudu.

Za nejvyšší soud byli vysláni do ústavního soudu jako jeho členové (náhradníci): Druhý president dr Adolf Záturecký (náhradník senátní president dr Theodor Nussbaum), senátní president dr Rudolf Procházka (náhradník senátní president Maxmilian Pokorny).

Za nejvyšší správní soud byli pak vysláni tito členové (náhradníci): senátní president dr Josef Tuček (náhradník rada nejvyššího správního soudu dr Vladimír Mrazík); senátní president dr František Zikán (náhradník rada nejvyššího správního soudu dr Václav Dusil).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. dr Korlátha min. školstva a nár. osvety o zabránení tomu, aby sa katechizmu reformovanému a obidvom katechizmom katolíckym mohlo vyučovať v jazyku maďarskom v užhorodských školách s vyučovacím jazykom nemaďarským (č. D 413-IV);

posl. Nepomuckého min. financí ve věci protizákonného postupu berního vykonavatele z Jilemnice při dražbě (č. D 418-IV).

Odpovědi:

min. průmyslu, obchodu a živností a ministra vnitra na dotaz posl. Neumeistra č. D 119-IV,

min. nár. obrany a min. financí na dotaz posl. Neumeistra č. D 329-IV;

min. nár. obrany na dotazy:

posl. Tichého č. D 338-IV, posl. Neumeistra č. D 391, 392-IV;

min. vnitra na dotaz posl. dr Neumana č. D 350-IV;

min. železnic na dotazy: posl. Zajíce a dr Kosseye č. D 362-IV, posl. inž. Richtra č. D 361-IV;

min. vnútra a min. soc. pečlivosti na dotaz posl. Polívku č. D 381-IV;

min. soc. péče na dotaz posl. Axmanna č. D 335-IV;

min. veř. prací na dotaz posl. Polívku č. D 227-IV;

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Bátkové-Žáčkové č. D 369-IV;

min. spravedlnosti na dotaz posl. Kopřivy č. D 242-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zprávy tisky 1086 až 1088.

Návrh tisk 1090 - přikázán výboru iniciativnímu.

Interpelace tisk 1080 (I až X).

Stanovena lhůta výboru.

Předseda konstatoval, že sněmovna je způsobilá se usnášeti, a k jeho návrhu byly výborům ústavně-právnímu a brannému pro vládní návrh tisk 796 stanoveny lhůty k podání zprávy do úterý dne 9. listopadu 1937 do 12. hod. polední.

Z iniciativního výboru

ve schůzi dne 4. listopadu 1937 přikázány k řádnému projednání návrhy výborům:

soc.-politickému tisky 997, 1031;

soc.-politickému a rozpočtovému tisky 1007, 1051;

rozpočtovému a zemědělskému tisky 998 až 1004, 1006, 1008, 1015, 1016, 1027, 1028, 1032, 1033, 1035 až 1037, 1042, 1053, 1054, 1057 až 1059, 1065 až 1068, 1074;

ústavně-právnímu, zemědělskému a rozpočtovému tisky 1078, 1079;

rozpočtovému tisk 1034;

brannému, kulturnímu a rozpočtovému tisk 1005;

ústavně-právnímu tisky 1010, 1014, 1020, 1030, 1049, 1064, 1071;

ústavně-právnímu a rozpočtovému tisk 1048;

zdravotnickému a rozpočtovému tisk 1061,

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádost kraj. soudu v Bratislavě ze dne 23. října 1937, č. Nt 308/37, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 25. října 1937, č. 10.126/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Haščíka pro přečin pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/ 1933 Sb. z. a n. (č. J 277-IV).

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy.

Předsednictvo usneslo se vyloučiti podle § 9, odst 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy o 112. schůzi sněmovny dne 29. října 1937 projevy hrubě urážlivé z řeči posl. B. Köhlera.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 899), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. dubna 1937, č. 58 Sb. z. a n. (tisk 975).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Tykal, za výbor zahraniční p. posl. dr Kozák.

Oba páni zpravodajové přednesli již své zprávy v minulé 112. schůzi sněmovny dne 29. října t. r.

Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto k hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec, a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Druhé čtení bude dáno na pořad příští schůze.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 939), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. května 1937, č. 87 Sb. z. a n. (tisk 977).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Hrubý, za výbor zahraniční pan posl. Stunda.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. Hrubému.

Zpravodaj posl. Hrubý: Slavná sněmovno!

Československo ve snaze umístiti svou výrobu musí hledati odbyt nejen u svých nejbližších sousedů, nýbrž i ve vzdálenějších zemích, kde se nám naskytují častokráte lepší možnosti. Proto snaží se náš stát umožniti své obchodní styky i se státy vzdálenými a vláda tedy musela samozřejmě upraviti také náš styk mezi republikou Československou a republikou Kolumbií.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP