Pátek 29. října 1937

(Začátek schůze v 15 hod. 35 min. odpol.)

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr Markovič, Košek, Sivák, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

244 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři dr Czech, dr Černý, dr Dérer, Najman, inž. Nečas, dr Spina, dr Šrámek, Zajiček.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 112. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi šestého zasedání čtvrtého volebního období.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 20. října 1937, č. j. 8738 a 8739/1096/S-37 m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 20. října 1937 prohlásil zasedání obou sněmoven Národního shromáždění dnem 20. října 1937 za ukončené a rozhodnutím z téhož dne svolal obě sněmovny Národního shromáždění k zasedání do Prahy na den 29. října 1937.

První schůzi podzimního zasedání zahajuji vzpomínkou (Poslanci povstávají.) na člena sněmovny, posl. Martina Rázuse, který dne 8. srpna t. r. v Brezne nad Hronom dokončil svoji životní pout.

Martin Rázus narodil se dne 18. října 1888 v Lipt. Sv. Mikuláši. Po studiích na střední škole odešel na theologická studia, jež dokončil na universitě v Edinburku. Ve svém církevním povolání - jako evangelický farář, - působil nejprve ve svém rodném kraji v Pribyline, pak v Moravském Lieskovém a konečně v Brezne nad Hronom.

Již jako student náležel básnické družině Ivana Kraska, sdružené při časopise "Prúdy". Jeho literární dílo obsáhlo 19 vynikajících prací ve 27 svazcích. Jsou to nejen knihy básní, nýbrž i prósy a 2 dramata. Své umění postavil plně do služeb národa. Základní své osobní vlastnosti: přímost, neohroženost a stálou pohotovost přenáší do své tvorby, která je od začátku až do konce citlivým záznamem o všem, co naplňovalo básníkovu duši. Od úpěnlivého výkřiku nad bídou Slovenska v letech 1914 až 1918, přes básnické přivítání zrodivší se svobody, až do románu denního života popřevratové slovenské dědiny, reagoval básník Martin Rázus realisticky na všechny časové zjevy našeho veřejného života. Tak prvé jeho verše v době světové války jsou zároveň počátkem jeho intensivní politické činnosti, které se aktivně věnoval teprve v posledním desítiletí svého života.

Martin Rázus byl předsedou slovenské národní strany a pilným přispivatelem do "Národných novin". Poslancem byl zvolen r. 1929 a r. 1935. Od r. 1929 do konce roku 1932 byl členem klubu poslanců čsl. strany nár.-demokratické, od května do prosince r. 1935 členem klubu poslanců Hlinkovy slovenské strany ľudové. Od r. 1932 do května 1935 a od prosince téhož roku až do své smrti zůstal mimo kluby. Pamatujeme se dobře, jak pilně sledoval sněmovní jednání a jak jeho hlas byl vždy pozorně vyslechnut. Martin Rázus bojoval i s parlamentní tribuny za duchovní jednotu národa a hledal cesty k vzájemnému porozumění. Dne 30. listopadu bude tomu rok, kdy naposled promluvil s naší parlamentní tribuny. Pak odešel do ústraní, aby v tichu hledal návrat svého zdraví. Zákeřná choroba odvolala ho však v letech širokého rozletu a mnohostranné činnosti jeho ducha do nenávratna.

Martinu Rázusovi zachováme všichni vděčnou paměť. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 31. srpna 1937, č. 56.016/1937-9, že na místo zemřelého posl. Rázuse povolalo podle §u 56 řádu volení do poslanecké sněmovny náhradníka Rudolfa Schwarze, správce státní ľudové školy v Pohorelé, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan poslanec Rudolf Schwarz ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "sľubujem".

Žádám o přečtení slibovací formule a p. posl. R. Schwarze žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): "Sľubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Posl. R. Schwarz (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem. (Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Změny ve vládě.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 21. července 1937, č. j. 6313/909 S m. r., že pan president republiky přijal demisi vlády a jmenoval rozhodnutím ze dne 21. července 1937 dr Hodžu předsedou vlády a pány: mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra dr Kamila Kroftu ministrem zahraničních věcí, posl. dr Josefa Černého ministrem vnitra, posl. dr Emila Frankeho ministrem školství a nár. osvěty, posl. dr Ivana Dérera ministrem spravedlnosti, posl. Josefa V. Najmana ministrem průmyslu, obchodu a živností, posl. Rudolfa Bechyně ministrem železnic, posl. inž. Jana Dostálka ministrem veř. prací, posl. dr Josefa Zadinu ministrem zemědělství, posl. Františka Machníka ministrem nár. obrany, posl. inž. Jaromíra Nečase ministrem soc. péče, posl. dr Ludvíka Czecha ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, posl. Aloise Tučného ministrem pošt a telegrafů, posl. dr Jana Šrámka ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy, posl. dr Františka Spinu a posl. Erwina Zajička ministry. Ministra dr Emila Frankeho pověřil prozatímním řízením ministerstva financí.

Přípisem ze dne 23. července 1937, č. j. 6334/1075/S/37 m. r., že vláda republiky Československé zvolila ve schůzi, konané dne 21. července 1937, podle ustanovení § 71 ústavní listiny náměstkem předsedy vlády ministra železnic R. Bechyně.

Vzájemné zastupování ministrů.

Přípisem ze dne 2. srpna 1937, č. j. 6600/1076/S 37 m. r., že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení § 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v min. radě, při vedení resortní agendy atd. zastupuje pana ministra dr Kroftu pan předseda vlády dr Hodža, ministra dr Černého pan ministr dr Zadina, ministra dr Frankeho jako ministra školství a nár. osvěty i jako ministra pověřeného prozatímním řízením ministerstva financí pan ministr Tučný, pana ministra dr Dérera pan ministr dr Czech, pana ministra Najmana pan ministr Machník, pana ministra Bechyně pan ministr inž. Nečas, pana ministra inž. Dostálka pan ministr dr Šrámek, pana ministra dr Zadinu pan ministr dr Černý, pana ministra Machníka pan ministr Najman, pana ministra inž. Nečase pan ministr dr Dérer, pana ministra dr Czecha pan ministr dr Dérer, pana ministra Tučného pan ministr dr Franke, pana ministra dr Šrámka pan ministr inž. Dostálek.

Pokud jde o zastupování pp. ministrů dr Spiny a Zajička, bude učiněna potřebná dohoda případ od případu.

Nový ministr.

Předseda vlády sdělil dále přípisem ze dne 4. října 1937, č. j. 8164/909/37 S m. r., že pan president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 2. října t. r. žádosti ministra školství a nár. osvěty dr Frankeho za zproštění zatímního řízení ministerstva financí a jmenoval rozhodnutím z téhož dne odborového přednostu ministerstva financí dr Josefa Kalfuse ministrem a pověřil řízením ministerstva financí.

Dovolené.

Předseda konstatoval, že sněmovna je způsobilá se usnášeti, a k jeho návrhu udělila sněmovna hlasováním žádanou dovolenou posl. dr Tiso na dobu od 1. září do 30. listopadu t. r. pro cestu do zahraničí.

Dovolené podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. dr Jos. Dolanskému, Drobnému, Haščíkovi, Kundtovi, Kunzovi, inž. Richtrovi, Schützovi; na týden posl. R. Böhmovi.

Omluvy.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Slušného na dobu od 22. do 26. června t. r., posl. Dembovského, Kejmara, dr inž. Lokschi, Ostrého, Szentiványiho na den 20. září t. r.

Změny ve výborech.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. de Witte za posl. Zischku.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Zischku za posl. Tauba.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Katze za posl. Köglera.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Zippeliuse za posl. Knorreho; klub poslanců národní obce fašistické posl. dr Dominika za posl. Iváka; klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. dr Luschku za posl. dr Mayr-Hartinga.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Mrskošovou za posl. dr inž. Tumlířovou.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud oznámil přípisem ze dne 25. června 1937, č. 69/37, že v plenární schůzi téhož dne se usnesl ověřiti volby těchto členů posl. sněmovny:

dr Ivana Pješčaka, z kandidátní listiny čís. 7 jako nástupce zemřelého posl. Onderča;

inž. Stanislava Králíčka, z kandidátní listiny čís. 12, nastoupivšího na místo resignovavšího posl. Budiga;

dr Vlastimila Klímu, z kandidátní listiny čís. 16, nastoupivšího na místo zemřelého posl. dr Kramáře.

Soustrastné projevy předsednictvu posl. sněmovny.

Při úmrtí presidenta Osvoboditele dr T. G. Masaryka kondolovali předsednictvu sněmovny mezi jinými: předseda Národní Skupštiny království Jugoslavie Štěpán Ćirić, předseda poslanecké sněmovny rumunské N. N. Saveanu, předseda poslanecké sněmovny francouzské Edvard Herriot, předseda poslanecké sněmovny španělské Martinez Barrio, předseda poslanecké sněmovny chilské Amunategui.

Od vlády došlo:

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu NSRČ k projednání a schválení Národním shromážděním:

přípisem ze dne 5. října 1937, č. j. 24.297/37 m. r., návrh zákona o přísežných tlumočnících,

přípisem ze dne 23. října 1937, č. j. 25.794/37 m. r., návrh zákona o převzetí akcií Československé akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank.

Ze senátu došlo:

Předseda senátu NSRČ sdělil, že senát projednal a přijal:

v 82. a 83. schůzi dne 22. a 23. června 1937 osnovu zákona, kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon) (k tisku 479-IV sen. 1937) (přípis ze dne 23. června 1937);

v 85. schůzi dne 26. června 1937 osnovy:

zákona o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (tisk 508-IV sen. 1937),

zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 525-IV sen. 1937),

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS (tisk 526-IV sen. 1937) (přípisy ze dne 26. června 1937), a to ve znění usneseném posl. sněmovnou;

v 86. schůzi dne 30. června 1937 osnovy:

zákona o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým (k tisku 509-IV sen. 1937),

zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení veřejno-notářských řádů (k tisku 493-IV sen. 1937)

a ve znění usneseném posl. sněmovnou osnovu zákona o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v r. 1937 (tisk 490-IV sen. 1937) (přípisy ze dne 30. června 1937);

v 87. schůzi dne 1. července 1937 osnovy:

zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 531-IV sen. 1937),

zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 532-IV sen. 1937),

zákona o branné výchově (tisk 530-IV sen. 1937) (přípisy ze dne 1. července 1937), a to ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Předseda senátu NSRČ sdělil dále:

přípisem ze dne 26. června 1937 (k tisku 1-IV sen. 1935), že senát usnesl se v 85. schůzi dne 26. června 1937 učiniti posl. sněmovně návrh, aby lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II) byla prodloužena o dalších pět měsíců;

přípisem ze dne 30. června 1937, že senát usnesl se v 86. schůzi dne 30. června 1937 na tom, aby o dalších pět měsíců prodloužena byla lhůta k projednání usnesení senátu o vládních návrzích: 1. zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 2245-I sen.), 2. zákona o veřejné stráži zemědělské (tisk 699-II sen.), 3. zákona o ochraně polního majetku (tisk 702-II sen.) a 4. zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 1079-III sen.);

přípisem ze dne 1. července 1937, že senát v 87. schůzi dne 1. července 1937 schválil návrhy výboru rozpočtového a národohospodářského o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky 321, 357, 435, 453, 462, 463 a 464) (k tisku 514-IV sen. 1937).

Došlá vládní nařízení přikázána výborům:

rozpočtovému vládní nařízení:

ze dne 11. června 1937, čís. 99 Sb. z. a n., jímž se doplňují a mění některá ustanovení zákona ze dne 14. března 1934, čís. 49 Sb. z. a n., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu, změněného a doplněného nařízeními ze dne 13. července 1934, č. 167 Sb. z. a n., a ze dne 22. února 1935, č. 36 Sb. z. a n. (přípis předsedy vlády č. j. 16.434/37 m. r. z 22. června 1937),

ze dne 18. června 1937, č. 124 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1935, č. 77 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (přípis předsedy vlády č. j. 17.945/37 m. r. z 2. července 1937),

ze dne 24. června 1937, č. 139 Sb. z. a n., o finančních úlevách při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavů pojištění (přípis předsedy vlády č. j. 18.032/37 m. r. z 3. července 1937),

ze dne 30. června 1937, č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti fondových dluhopisů (přípis předsedy vlády č. j. 18.068/37 m. r. ze 7. července 1937),

ze dne 30. června 1937, č. 161 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti vydaných fondových dluhopisů (přípis předsedy vlády č. j. 18.069/37 m. r. ze 7. července 1937);


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP