Pátek 25. června 1937

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 1025).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Hrubý: Nejsou.

Předseda (zvoní): Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Zbývá ještě hlasovati o resoluci otištěné ve zprávě výborové.

Kdo s touto resolucí souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato je přijata.

Tím vyřízen je 3. odstavec pořadu.

Vykonáme nyní odložené hlasování o odst. 1 pořadu.

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o branné výchově (tisk 1017).

Zpravodaji jsou: za výbor branný p. posl. Vičánek, za výbor kulturní p. posl. Jaša, za výbor rozpočtový p. posl. dr inž. Brdlík.

Osnova zákona má 69 paragrafů v pěti hlavách, z nichž III. má 5 částí, nadpis zákona, nadpisy jednotlivých paragrafů, částí a hlav a úvodní formuli.

Poněvadž byly podány pozměňovací návrhy, mám v úmyslu dáti hlasovati takto:

Nejprve bychom hlasovali o §§ 1 až 3 podle zprávy výborové, pak o doplňovacím návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského k §u 3.

O §u 4 bychom hlasovali v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, o §u 4 až 9 podle zprávy výborové.

Pak bychom hlasovali o doplňovacím návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského k §u 9.

O §§ 10 až 16 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O §u 17 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, o §u 17 podle zprávy výborové.

O §§ 18 a 19 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O §u 20 hlasovali bychom nejprve v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, o §u 20 podle zprávy výborové.

O §§ 21 až 58 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O §u 59 bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, o §u 59 podle zprávy výborové.

O §u 60 hlasovali bychom v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, o §u 60 podle zprávy výborové.

O §u 61 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Dále je nám hlasovati o návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského na škrtnutí §u 62; nebude-li přijat, hlasovali bychom o §§ 62 až 66 podle zprávy výborové.

O §u 67 budeme hlasovati nejprve v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského; nebude-li přijata, hlasovali bychom o §§ 67 až 69, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých paragrafů, částí a hlav a úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto pořadu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s §§ 1 až 3 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § § 1 až 3 přijaty jsou podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s doplňovacím návrhem posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského k §u 3, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Kdo souhlasí s §em 4 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Kdo souhlasí s § § 4 až 9 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 4 až 9 přijaty jsou podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s doplňovacím návrhem posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského k §u 9, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

Kdo souhlasí s §§ 10 až 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 10 až 16 přijaty jsou podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 17 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s §em 17 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 17 přijat jest podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 18 a 19 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § § 18 a 19 jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 20 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s §em 20 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 20 jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 21 až 58 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§ 21 až 58 jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 59 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s §em 59 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 59 jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 60 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s §em 60 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 60 jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 61 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § 61 jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, aby byl škrtnut § 62, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s §§y 62 až 66 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. §§y 62 až 66 jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §em 67 v úpravě návrhu posl. Vodičky a dr Jar. Dolanského, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s §§y 67 až 69, nadpisem zákona, nadpisy jednotlivých paragrafů, částí a hlav, jakož i s úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. § §y 67 až 69, nadpis zákona, nadpisy paragrafů, částí a hlav a úvodní formule jsou přijaty podle zprávy výborové.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o branné výchově (tisk 1017).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Vičánek: Nejsou.

Zpravodaj posl. Jaša: Nemám žádných.

Zpravodaj posl. dr inž. Brdlík: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém. (Potlesk.)

Zbývá ještě hlasovati o čtyřech resolucích, otištěných ve zprávě výborové, dále o resolučním návrhu, který podali posl. dr inž. Brdlík, Srba, David, Vičánek, Pekárek a Heeger, a o resolučním návrhu, který podali poslanci dr Eichholz, dr Peters a dr Köllner.

Žádám o přečtení resolučních návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Resoluce posl. dr inž. Brdlíka, Srby, Davida, Vičánka, Pekárka a Heegera.

Vláda se vyzývá, aby při stanovení podrobností o složení výborů brannosti podle §u 9 navrhovaného zákona pamatovala na to, aby v těchto výborech byly přiměřeně zastoupeny svazky územní samosprávy a jejich ústřední odborné organisace.

Resoluční návrh posl. dr Eichholze, dr Peterse, dr Köllnera.

Vláda se vybízí, aby v nejkratší lhůtě předložila Národnímu shromáždění novelisaci zákona ze dne 31. ledna 1922, č. 41 Sb. z. a n. (léčebná péče o invalidní vojíny).

Předseda (zvoní): Žádám pp. zpravodaje, aby se o těchto návrzích vyslovili.

Zpravodaj posl. Vičánek: Doporučuji k přijetí resoluci pp. posl. dr Brdlíka, Srby a druhů, a resoluční návrh pp. posl. dr Eicholze, dr Peterse a dr Köllnera navrhuji k zamítnutí.

Zpravodaj posl. dr inž. Brdlík: Připojuji se k vývodům pana zpravodaje.

Zpravodaj posl. Jaša: Připojuji se k návrhu zpravodaje výboru branného.

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Kdo souhlasí se čtyřmi resolucemi otištěnými ve zprávě výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tyto jsou přijaty.

Kdo souhlasí s resolucí posl. dr inž. Brdlíka, Srby, Davida, Vičánka, Pekárka a Heegera, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato jest přijata.

Kdo souhlasí s resolučním návrhem posl. dr Eichholze, dr Peterse a dr Köllnera, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Nyní vykonáme odložené hlasování o odst. 2 pořadu.

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024).

Zpravodaji jsou: za výbor ústavně-právní p. posl. dr Mareš, za výbor soc.-politický p. posl. dr Suchý, za výbor rozpočtový za omluveného p. posl. dr Stránského p. posl. Bergmann.

Osnova zákona má 15 paragrafů, rozdělených na tři části, nadpis zákona, nadpisy částí a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 15 paragrafy ve třech částech, nadpisem zákona, nadpisy částí a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o úsporných opatřeních personálních (tisk 1024).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Mareš: Nejsou.

Zpravodaj posl. dr Suchý: Nemám žádných.

Zpravodaj posl. Bergmann: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Předseda (zvoní): Přerušuji projednávání pořadu této schůze.

Sdělení předsednictva.

Přikázáno výborům se lhůtou.

Mezi schůzí rozdané usnesení senátu NSRČ tisk 1026 přikázal předseda výborům kulturnímu a rozpočtovému a k jeho návrhu uložena byla oběma výborům k podání zprávy o tomto usnesení lhůta do soboty dne 26. června 1937 do 9. hod. dopol.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Sandnerovi, Němcovi (SdP); na dnešní a zítřejší den posl. dr inž. Touškovi.

Došlé dotazy a odpověď.

Dotazy:

posl. Polívku min. školstva a nár. osvety:

vo veci porušovania schválených osnôv vyučovacích na štátnej ľudovej škole v Krásne nad Kysúcou (č. D 374-IV),

vo veci odborných učitelov ing. J. Stibala z Baňské Bystrice a J. Stibala z Prešova (č. D 375-IV),

vo veci obvodných meštianskych škol v krajoch národne smiešaných (č. D 376-IV),

vo veci Martina Mikloša, učitela v Jelšave (č. D 377-IV);

posl. J. Sedláčka min. pošt a telegrafů o opatření, která byla učiněna, aby se odstranily nedostatky umístění a provozu poštovních a telegrafních úřadů v Olomouci (č. D 372-IV);

posl. dr Patejdla min. železnic o obsazení místa skupináře oddělení I/4 (šéflékaře) ředitelství státních drah v Bratislavě (č. D 373-IV).

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. Vaverky a Hladkého č. D 310-IV.

Rozdaný tisk

mezi schůzí: Zpráva tisk 1025.

Předseda sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala v sobotu dne 26. června t. r. o půl 10. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů kulturního a rozpočtového podle §u 35 jedn. řádu o usnesení senátu (tisk 1026) k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 486 a 498), kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských.

2 až 6. Nevyřízené odstavce 4 až 8 pořadu 109. schůze.

Schůze skončena ve 4 hod. 50 min. odpol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP