Pátek 25. června 1937

Tato osnova zákona odporuje primérním sociologickým zájmům našeho národního společenství, tato osnova kromě toho, a to je její další vada, diskvalifikuje, resp. diskriminuje určité rozdílné stavy našeho národa. Vážené dámy a pánové, teprve v rozpočtovém výboru - a budiž za to poděkováno členům vládní koalice, kteří to učinili - byla do této osnovy zákona pojata ustanovení, podle kterých také jiným vrstvám obyvatelstva než malým zemědělcům, t. j. malým živnostníkům, malým příslušníkům svobodných povolání, malým nebo větším zaměstnancům veřejným i soukromým, se poskytuje stejná výhoda, jako se poskytuje majitelům malých zemědělských usedlostí tím, že také pro převod malých domků nejvýše do ceny 120.000 Kč se jim poskytují úlevy na převodních poplatcích. čili na dani z obratu nemovitostí. Ovšem, jak to u nás bývá, naše demokracie je odstupňována podle číselné potence politických stran, avšak ne v tom rozsahu, v jakém se to poskytuje zemědělci. Jako mravní důvod je pro to, aby malí zemědělci měli výhodu až do rozsahu svého majetku pozemkového v ceně 250.000 Kč, po př. v ceně 200.000 Kč, zatím co živnostníkům, obchodníkům, gážistům, kteří si vystavěli domek, v němž obývají se svými rodinami a v němž provozují event. své zaměstnání živnostenské, řemeslnické, obchodnické nebo svoje povolání svobodné, lékaři, advokáti atd., se má poskytnouti toto dobrodiní jenom do ceny domku 120.000 Kč. Což nad to jest podle této osnovy, která leží na našich stolcích, u těchto vrstev obyvatelstva, které dohromady dělají 2/3 obyvatelstva našeho státu, pokládá se za hřích, pokládá se za nespravedlivé nebo za přílišné dobrodiní.

To jsou nejpodstatnější vady, které této osnově vytýkáme. Mně, vážené dámy a pánové, by bylo velmi milo, kdyby nebyla bývala v poslední chvíli zakročila ve smyslu tuto osnovu zákona do jisté míry znehodnocujícím sama vláda. Prosím, není nikomu, kdo je členem rozpočtového výboru, tajno, že ještě včera celý rozpočtový výbor, koalice jako oposice, žádal, aby tyto výhody byly poskytnuty všem vrstvám obyvatelstva, nejen zemědělským, ve stejném měřítku, stejným stupněm procenta daňové úlevy při převodu nemovitostí jak zemědělských, tak rodinných domků, gážistických, obchodnických, živnostenských, řemeslnických. Včera ještě celý výbor rozpočtový stál na zásadě, že § 4 byl do této osnovy do jisté míry propašován nebo zařazen proti smyslu zákona, proti jakési ekvitě, kterou má sledovati finanční správa při konstrukci svého celého finančního zákonodárného díla. Zdálo se, že tyto věci budou rozhodnutím koalice, která byla v té věci bez jakéhokoli předchozího jednání s oposicí právě vzhledem k přirozeně pociťovanému společenství národnímu jednotna, že se stane skutkem to, co, jak říkám, by se mělo státi. Ale mocným a nejmocnějším činitelem ve všem našem jednání zákonodárném je na konec ministerstvo financí. Vzhledem k tomu, co se v rozpočtovém výboru dálo, sešla se včera ministerská rada, zvláště hospodářští ministři pod předsednictvím samého pana předsedy vlády a výsledkem je, že včerejší dobré, účelné, poctivé a spravedlivé rozhodnutí celého rozpočtového výboru bylo zase restituováno ve smyslu původního vlád. návrhu s opravou §u 3 potud, že se místo 10.000 Kč nezdanitelných dává 30.000 Kč a místo 50.000 Kč zdanitelných nanejvýše do 50.000 Kč jen polovina daně darovací. Tímto kompromisem byl vykoupen souhlas koalice s původním návrhem zákona. Vyhrál, jak již to u nás obyčejně bývá, pan ministr financí, no a demokracie přes své lepší přesvědčení tuto jeho výhru dnešním hlasováním osvědčí.

My jsme, vážené dámy a pánové, připravili pozměňovací návrhy, ale podle informací, kterých se nám dostalo, a vzhledem k malé početnosti, kterou v této sněmovně máme, je nemůžeme a nechceme podati, poněvadž vidíme bezvýslednost toho. Já jenom chci těmito svými poznámkami dokumentovati nesprávnou cestu finanční správy v těžkém národohospodářském a mezinárodně-politickém položení, ve kterém se náš stát nyní nachází. Vážené dámy a pánové, jestli kdy se nemají díti takovéto operace, nemají se dít v té době, která nás denně znepokojuje možnými nebezpečími a zápletkami, které se stále okolo nás objevují a skoro nikdy nemizí. Víme, že jedním z nejtěžších možných nepřátel státotvornosti a skutečné solidarity v národě mohou býti nesprávné methody uplatňování daňových a poplatkových zákonů praksí státní finanční správy. Vykládejte co chcete a jak chcete, ať jste v té nebo oné politické straně, lidem na schůzích o potřebě obětavosti, o nezbytnosti solidarity, o bratrství a vzájemnosti a o čemkoliv jiném - jakmile přijdete na člověka, jemuž nesmyslnými daňovými a poplatkovými zákony, drakonickými v praksi a nemožnými v theorii, byla vzata možnost zachování dosavadní existence nebo jejího zlepšení, narazíte na hluché uši, na nepřátelství srdce, které je možno nazvati státním nihilismem. Finanční správa má možnost všechnu tu národní a státně-uvědomovací práci, kterou koná tolik lidí ze všech politických stran této sněmovny, vyvrátiti jediným nesprávným platebním rozkazem anebo nesprávným použitím zákona, proti němuž nakonec se snad podařilo mnohým postiženým dovolati se ochrany u nejvyššího správního soudu. Ale poněvadž se to podařilo, na př. při dani darovací z výbavy a věna, už přichází finanční správa v §em 4 v tomto zákoně, aby odmítla stanovisko nejvyššího správního soudu, který až dosud judikoval, že darování ve všech darováních mezi rodiči a dětmi anebo mezi prarodiči a pradětmi v sestupné linii nepodléhaly dani darovací, když o nich nebyla zřízena veřejná listina, schopná intabulace. Nejvyšší správní soud od zítřka, jestliže ten zákon zítra nebo v nejbližších dnech dojde platnosti, musí judikovati, že všechna tato darování, která jsou jenom projevem vědomí rodičů, že plní svoji povinnost, kterou jim diktuje občanský zákon, když jim ukládá, aby své děti zaopatřili, aby jim dali přiměřenou pomoc podle svých prostředků na výbavě pro zaopatření existence chlapce nebo na věně pro zaopatření možné lepší existence dceři v manželství, podléhají dani darovací a že tito lidé musejí splniti onu povinnost a odváděti darovací daň tak, jako kdyby tyto peníze byli darovali - s odpuštěním - nějaké holce v baru. Vážení přátelé, je to silné slovo, ale nenapadá mi lepší přirovnání. Podle zákona budou tato darování stejně poplatná a stejně žádají ohlašování pod všemi těmi těžkými tresty, kterými podle našich důchodkových a daňových zákonů stíhá finanční správa nepřiznání včas nebo přiznání nedokonalé nebo snahu omeziti výši darování vzhledem k tomu, že darování nastalo během několika let, nejméně do 10 let nazpět.

Prosím, vážené dámy a pánové, osnova zákona v tomto znění přináší určité úlevy jak malým zemědělcům, tak malým majetníkům domků do 120.000 Kč ceny, nepřihlíží však vůbec k tomu, jaký je skutečný majetek dotčeného subjektu, v nemovitosti uložený, následkem toho, že je zadlužena nebo předlužena, má před sebou jenom odhadní hodnotu, objektivní cenu, která má býti vypočítána podle dosavadních zvyklostí metodami, které včera také z řad vládních v rozpočtovém výboru byly označeny za nespravedlivé a nesprávné. Co a jaké dobrodiní při tomto všem omezení těchto možností, dobrodiní tu poskytované poplatníkovi na konec zbude, to si račte každý vyříditi podle své kalkulace a podle svých vlastních početních možností.

A poněvadž tato osnova zákona má tyto vady, poněvadž byla kromě toho dělána tak ukvapeně - a já to musím na konec vytknouti, - nepřispívá to k vážnosti této demokracie ani mezi námi, jestliže takový vládní návrh se objeví na stolku členů rozpočtového výboru včera odpoledne, jestliže vzhledem k mínění jejich je přerušena schůze, jestliže se musí o něm jednati ve vládě, jestliže se tam na zákrok ministra financí toto mínění odpovědných zástupců lidu obrátí nebo se tito zástupci lidu donutí, aby své mínění obrátili, a jestliže na příklad dnes ráno jsme svoláni, abychom o tom návrhu zákona dále jednali, na půl deváté, začneme o jiném předmětu, který je na pořadu, potom pan předseda rozpočtového výboru schůzi přeruší. A to je u nás pravidlem, které však v budoucnosti budeme hleděti každým způsobem znemožniti, to jest, aby se svolal výbor na určitou lhůtu a aby se potom řeklo: "Přerušuji projednávání tohoto předmětu na půl hodiny", a když člen, který není příslušníkem koalice přijde za půl hodiny k místnosti, ve které se má ta práce konati, řekne mu zřízenec přede dveřmi: "Ještě tam sedí koaliční výbor a ještě nejsou hotovi". Načež řádný člen rozpočtového výboru se sebere a jde pryč a přijde za další půl hodiny a dostane tutéž odpověď. Řekne si: Máme zkušenosti, že to dohodování trvá někdy až 5 hodin, že se to třikrát odloží. Půjdu si přečíst noviny do čítárny, nechám v rozpočtovém výboru klobouk a hůl. Přijdu za půl hodiny a dovídám se, že už to všecko bylo odhlasováno, že výbor je skončen a že o mých pozměňovacích návrzích vůbec nebylo hlasováno, poněvadž se na ně zapomnělo. (Posl. Trnka: Tak jsi to řekl za mne! Dobře, kolego!) Neříkám to k vůli vám, kol. Trnko, ale říkám to všeobecně. To není slušný postup, vážené dámy a pánové! Když řeknu - promiňte mi zas přirovnání, které by snad mohlo věc zesměšňovati, ale odvolávám se na starou pravdu: Si licet parva componere magnis - svým dětem: "Za půl hodiny mne čekejte tam a tam", snažím se tam jako otec přijíti a zásadně jim řeknu: "Nebudu-li tam do té doby, jděte domů nebo si jděte jinam"; ale ne přerušiti rozpočtový výbor na půl hodiny, a když tam přijdete, není nic, za další půl hodiny není zase nic a potom, když tam nejsou ostatní, říci: "My jsme to odhlasovali, my jsme tě hledali, nebylo možno tě najít," ačkoliv jsem seděl v čítárně.

Myslím, že tyto metody také nejsou dále použivatelné. Jestliže vyčítám tento nesprávný postup, který znehodnocuje práci zákonodárnou, ministerstvu financí, snažme se také nedělat tyto věci tak v oboru naší autonomie, vnitřní parlamentní správy.

Je samozřejmé, že vzhledem k těmto výtkám, které jsem zde stručně řekl, nemůžeme pro tuto vládní osnovu hlasovati. (Potlesk poslanců nár. sjednocení.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není už nikdo přihlášen. Rozprava je skončena.

Žádám o přečtení pozměňovacích návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Pozměňovací návrh posl. Nepomuckého.

Titulní označení "Poplatek nemovitostní a daň z obohacení při převodech menších zemědělských usedlostí" budiž nahrazen tímto zněním:

"Poplatek nemovitostní a daň z obohacení při převodech nemovitostí."

V §u 1, odst. 1 budiž vsunut v desáté řádce za slovo "patřících" dovětek "malých živnostenských a obchodních provozoven a dělnických domků".

Po této úpravě bude míti § 1, odst. 1 znění:

"§ 1.

(1) Převody pozemků věnovaných zemědělství, které vzdělávají vlastník nebo jeho rodina sami, třeba i za pomoci jiných pracovníků, nebo kterých takto nevzdělávají jen proto, že byla na tyto pozemky uvalena exekuce, že vlastník je pod poručenstvím nebo opatrovnictvím nebo že na jeho jmění byl prohlášen konkurs, jakož i převody budov (obytných i hospodářských) k takovým pozemkům hospodářsky patřících malých živnostenských a obchodních provozoven a dělnických domků, kterých užívá zcela nebo z části vlastník, podléhající těmto poplatkům nemovitostním:"

Předseda (zvoní): Dávám slovo k doslovu zpravodaji p. posl. Hrubému.

Zpravodaj posl. Hrubý: Slavná sněmovno!

Jak již bývá pravidlem při projednávání zákonů, které zatěžují poplatníky, nebývá nikdy nějakého nadšení a nálady, aby osnova zákona byla jednomyslně schválena. Proto také na výtky kolegy F. Nitsche, který tvrdí, že § 3 navrhované osnovy zákona nepřináší žádných výhod, připomínám, že tu jde pravděpodobně o omyl, neboť podle původního znění zákona vztahovala se tato úleva jenom na movitosti, kdežto nyní jest osvobozena od daně darovací i nemovitost do částky 30.000 Kč.

Pokud se týká ostatních jeho výtek a připomínek, sděluji, že mohou býti řešeny až teprve tehdy, když se bude projednávati souborný návrh zákonů na novelisaci celého poplatkového práva.

Pan kolega Nepomucký tvrdil, že v §u 1 osnovy zákona jsou některé nejasnosti, pokud se týká úlev jednak pro zemědělce a jednak pro majitele malých domků. Připomínám k tomu, že jde pravděpodobně rovněž o omyl u pana kolegy Nepomuckého, poněvadž je známo, že osnova zákona se vztahuje a mluví o úlevách poplatků a daně darovací pro všechny případy domků, ať už živnostníků s provozovnami či domků pro dělníky až do částky 30.000 Kč. Proto se také stává zbytečným jeho doplňovací návrh a lze říci, že p. kol. Nepomuckému je v tomto směru vlastně vyhověno již předem.

Pan kolega Špaček kritisoval největší měrou § 4 projednávané osnovy zákona, a to pro nejasnosti, cituje při tom pouhé krátké odvolání na jednotlivé předešlé zákony a nařízení. Upozorňuji, že v důvodové zprávě jest jasně vyznačeno, oč jde, a to že § 4 má odstraniti nerovnoměrný stav, který jest již zaveden pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, že totiž nyní dary a věnování podléhají dani darovací, i když o nich není zřízeno listinné osvědčení. Za předešlého stavu totiž mohl kdokoliv převésti určité movitosti, dáti svému dítěti třebas i milionové věno, a nezříditi o tom listinné osvědčení, a nepodléhal žádné dani darovací. (Posl. Špaček: Tak jsme to měli udělat na Slovensku také!) Já kladu na srdce panu kolegovi Špačkovi, bylo-li spravedlivější, když milionář dával milionové věno a neplatil nic, zatím co chalupník na základě listinného osvědčení, živnostník nebo dělník musili platiti daň darovací, když chtěli někomu něco darovati nebo věnovati, ... (Posl. Špaček: Četl jste včera, že těch milionářů je u nás čím dále tím méně - sotva 14?) Horší je, že za chvíli bychom neměli žádné chalupníky, kdybychom takto pokračovali a milionáře šetřili. Myslím, že osnova zákona je po této stránce spravedlivá, když postihuje movitosti právě jako majetek nemovitý, který bez listinného osvědčení nelze převésti. (Posl. Špaček: Jste hodný člověk, ale večer vás bude boleti svědomí!) Upozorňuji ovšem, že zde byla v §u 3 poskytnuta značná výhoda tím, že věno do 30.000 Kč je osvobozeno a od 30.000 Kč zdaněno pouze 1/2 % poplatkem.

Výslovně však upozorňuji a jsem přesvědčen, že je to také jednomyslný názor všech tak se nám aspoň dostalo ujištění od pana ministra financí v rozpočtovém výboru - že slovem "výbava" nemyslí se výbava v lidovém slova smyslu, t. j. peřiny, nábytek atd., nýbrž podíl, takže zde nemůže dojíti k inkvisitorským zásahům, jak je zde pan kol. Špaček ve své vervě líčil. V tom směru jsem přesvědčen, že je osnova úplně jasná (Posl. Špaček: Až moc!) že také prakse berních úřadů bude jasná a že ji všichni páni kolegové budou v tomto směru kontrolovat.

V závěru chci jenom zdůrazniti, že první reforma, o níž jsem se zmínil, byla v r. 1840 a její příprava trvala 28 let. My, vážení pánové, nemůžeme čekat ještě nových 28 let, než se snad celý soubor poplatkového práva vytvoří a předloží tomuto slavnému domu. Výslovně bylo v důvodové zprávě prohlášeno, že tato reforma má odstraniti i největší tvrdosti a nespravedlnosti, a to také v určitém směru činí. Budu povděčen, když z této slavné sněmovny vyjde co nejdříve návrh se všemi doplňky, jež zde páni kolegové uvedli, a pak se jistě najde dostatek pochopení, aby byla nalezena do budoucna správná směrnice pro zatížení poplatky i daněmi. V tom směru prohlašuji, že nemohu souhlasiti s vývody, které zde byly proneseny, ani s doplňky a navrhuji slavné sněmovně, aby osnovu tuto přijala ve znění, jak ji schválil rozpočtový výbor, i s přiloženou resolucí. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má sedm paragrafů, nadpis zákona, nadpis částí a úvodní formuli.

Mám v úmyslu dáti hlasovati takto:

Nejprve o celé osnově zákona v úpravě návrhu posl. Nepomuckého; nebude-li přijata, o celé osnově podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona v úpravě návrhu posl. Nepomuckého, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou, to jest s jejími sedmi paragrafy, nadpisem zákona, nadpisy částí a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP