Čtvrtek 24. června 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Sivák, dr Markovič, Langr, Košek, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Vičánek, Šalát.

197 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Krofta, Machník.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 24 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Lancovi, Schluschemu; na dnešní a zítřejší den posl. dr Dominikovi; na tento týden posl. Hirtemu, Stivínovi, dr Holotovi, dr Rašínovi.

Omluvil se

nemocí posl. dr Mičura.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Stundy, Chmelíka, dr Porubszkyho a Petráška na den 22. t. m., posl. dr Štůly na den 10. a 11. t. m.

Nový poslanec.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 19. června 1937, číslo 40.373/1937-9, že na místo uprázdněné resignací posl. Budiga, povolalo podle § 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka inž. Stanislava Kralička, architekta a stavitele v Brně, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Změny ve výborech.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců "Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei" posl. Köglera za posl. Katze.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců nár. obce fašistické posl. dr Branžovského za posl. Iváka.

Do výboru kulturního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Eichholze a Kundta za posl. dr Hodinu a Illinga; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Appelta za posl. dr Clementise.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Peterse a G. Böhma za posl. dr Roscheho a inž. Richtra; klub národního sjednocení posl. dr Štůlu za posl. Holečka; klub poslanců "Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei" posl. Tauba za posl. Zischku", klub poslanců "Bund der Landwirte" dne 23. června 1937 posl. Kunze za posl. Viereckla, dne 24. června 1937 posl. Viereckla za posl. Kunze.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 23. června 1937 posl. Knorreho a Axmanna za posl. dr Köllnera a Birkeho, dne 24. června 1937 posl. dr Kellnera za posl. Axmanna; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Hladkého za posl. Révaye; klub poslanců národního sjednocení posl. Ježka za posl. dr Rašína; klub poslanců "Deutsche christlich-soziale Volkspartei" posl. dr Mayr-Hartinga za posl. dr Luschku.

Do výboru branného vyslal klub poslanců republik. strany zeměděl. a malorolnického lidu dne 21. června 1937 posl. Topoliho za posl. Slívu, dne 24. června 1937 posl. Slívu za posl. Topoliho.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil, že senát projednal a schválil:

v 81. a 82. schůzi dne 16. a 22. června 1937 obchodnú smluvu medzi republikou Českosloslovenskou a Australským sústátím, podpísanú v Prahe dňa 19. srpna 1936 a uvedenú v dočasnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 13. novembra 1936, č. 334 Sb. z. a n. (tisk 386-IV sen 1937) (přípis ze dne 22. června 1937);

v 82. a 83. schůzi dne 22. a 23. června 1937 obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsanou v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (tisk 385-IV sen. 1937) (přípis ze dne 23. června 1937).

Došlá vládní nařízení přikázána výborům:

rozpočtovému a zemědělskému vládní nařízení ze dne 11. června 1937, č. 100 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost dovozních listů vydaných v době od 1. února 1936 do 31. prosince 1936 (přípis předsedy vlády č. j. 16.438/37 m. r. z 22. června 1937);

rozpočtovému vládní nařízení ze dne 11. června 1937, č. 103 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při stavbách k účelům vojenské správy a při vyplácení některých mezd (přípis předsedy vlády č. j. 16.435/37 m. r. z 22. června 1937);

zásobovacímu vládní nařízení ze dne 11. června 1937, č. 104 Sb. z. a n., kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 6. října 1936, č. 264 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování (přípis předsedy vlády č. j. 16.432/37 m. r. ze dne 22. června 1937).

Došly odpovědi.

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Kneborta č. D 282-IV;

min. financí na dotaz posl. Knotka č. D 286-IV;

min. nár. obrany na dotaz posl. Polívku č. D 299-IV;

min. průmyslu, obchodu a živností a min. financí na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 315- IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Návrhy tisky 1010, 1014 až 1016, 1020 přikázány výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 1017 až 1019.

Interpelace tisk 996 (I až XIX).

Přikázáno výboru se lhůtou.

Předseda sdělil, že ústavně-právní výbor se usnesl v dnešní schůzi, aby vládní návrh tisk 933 byl přikázán též výboru rozpočtovému, a konstatoval, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Při hlasování byl návrh přijat.

K návrhu předsedovu uložila sněmovna hlasováním tomuto výboru k podání zprávy lhůtu do pátku dne 25. t. m. do 12 hod. pol.

Z iniciativního výboru

ve schůzi dne 22. června 1937 přikázány k řádnému projednání návrhy výborům:

zemědělskému a rozpočtovému tisky 974, 985, 986, 988, 989, 991;

soc.-politickému a rozpočtovému tisky 981, 984;

rozpočtovému tisky 1012, 1013.

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy.

Předsednictvo usneslo se podle §u 9, odst. 1, lit. m) jednacího řádu vyloučiti z těsnopisecké zprávy o 107. schůzi sněmovny dne 22. června 1937 projev ohrožující bezpečnost státu z řeči posl. Kundta.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu (tisk 1012) posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 1018).

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby jednání o této věci sloučeno bylo s jednáním o dalším odstavci pořadu, jímž jest:

2. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu (tisk 1013) posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění (tisk 1019).

Důvodem navrhovaného sloučení jest okolnost, že u obou předmětů jde o úpravu platů členů Národního shromáždění.

Jsou snad nějaké námitky proti návrhu na sloučené projednávání těchto dvou odstavců? (Námitek nebylo.)

Není jich.

Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Zpravodajem při obou odstavcích jest p. posl. Bergmann. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Bergmanu: Slavná sněmovno!

Srážky platové podle zákona č. 254 z r. 1935 u členů posl. sněmovny a senátu byly zákonem č. 316 z r. 1936 prodlouženy pouze do 30. června t. r. Poslanci kol. Beran, dr Meissner, dr Patejdl, Stašek, Mlčoch, Taub, Zierhut a dr Luschka předložili posl. sněmovně iniciativní návrh zákona, kterým se srážky platové pro členy obou sněmoven Národního shromáždění mají prodloužiti do konce roku 1937 a snížiti ze 14% na 10%. Další příjmy předsedů obou sněmoven Národního shromáždění mají podléhati těmže srážkám jako služební příjmy členů vlády. Tento zákon má míti účinnost od 1. července 1937 do 31. prosince 1937.

Zároveň předložili tíž poslanci poslanecké sněmovně iniciativní návrh zákona, kterým se má od 1. ledna 1938 přiznati členům obou sněmoven, kteří nemají trvalé bydliště v Praze, zvláštní přídavek; ve výši 6% platu členům bydlícím v zemi České, ve výši 8% členům bydlícím v zemi Moravskoslezské a členům bydlícím v zemi Slovenské a na Podkarpatské Rusi ve výši 10%.

Místopředsedům obou sněmoven pak má příslušeti přídavek ve výši 20% jich stálého platu bez ohledu na jejich bydliště.

Toto diferencování platů nebo příjmů členů zákonodárných sborů není žádnou novinkou, poněvadž již v revolučním Národním shromáždění dostávali jeho členové, pokud bydleli v Praze, plat menší nežli poslanci mimopražští. Stejně pak místopředsedové revolučního Národního shromáždění, pokud bydleli v Praze, měli o 300 Kč menší plat než ti, kteří neměli stálého bydliště v Praze.

Rozpočtový výbor projednal ve včerejší schůzi obě tyto osnovy a doporučuje je posl. sněmovně k ústavnímu schválení tak, jak se na nich rozpočtový výbor usnesl. Navrhuji proto, aby posl. sněmovna obě tyto osnovy schválila. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen.

Vykonáme tedy oddělené hlasování o každé ze společně projednávaných osnov.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Budeme hlasovati nejprve o odst. 1 pořadu:

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 1018).

Osnova zákona má dva paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími dvěma paragrafy, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jednacího řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění (tisk 1018).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Bergmann: Ne.

Předseda (zvoní): Není jich. (Hluk.)

Prosím o klid.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Nyní vykonáme hlasování o 2. odstavci pořadu:

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění (tisk 1019).

Osnova zákona má dva články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1019).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Bergmann: Nikoli.

Předseda (zvoní): Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP