Čtvrtek 20. května 1937

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj se vzdává slova. Přistoupíme proto ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova má 214 paragrafů s přílohou k §u 195; rozdělena jest na 7 částí, prvá část sestává ze 3 hlav, z nichž první rozdělena jest na 12 dílů. Části hlavy, díly a jiná pododdělení, jakož i některé paragrafy mají vlastní nadpisy. Dále má osnova nadpis zákona a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 214 paragrafy, se všemi rozděleními a nadpisy v osnově uvedenými, s nadpisem zákona a úvodní formulí, jakož i s přílohou k §u 195 podle zprávy výborové, ve znění shodném s předchozím usnesením senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 912).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Němec (čsl. soc. dem.): Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsanou v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (tisk 779).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Klein, za výbor zahraniční p. posl. Stunda.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Klein: Nejsou.

Zpravodaj posl. Stunda: Nie sú.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž je:

3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s prozatímní obchodní dohodou mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednanou výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n. (tisk 806).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. dr Mareš místo omluveného posl. Stivína, za výbor živn.-obchodní p. posl. Slavíček.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Mareš: Nejsou.

Zpravodaj posl. Slavíček: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Návrh, aby senátu prodlouženy byly lhůty stanovené §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny k vládním návrhům:

a) zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II),

b) zákona o nejvyšším správním soudě (tisk 837).

Senát usnesl se v 70. schůzi dne 28. dubna 1937 požádati posl. sněmovnu za prodloužení lhůt stanovených §em 43 úst. listiny o další 3 měsíce pro každou osnovu.

Ke slovu se nikdo nepřihlásil, ani nebyl podán návrh na odklad hlasování nebo na přikázání výboru, dám tudíž hlasovati o návrzích senátu podle §u 78 jedn. řádu sněmovny.

Kdo souhlasí, aby posl. sněmovna o další 3 měsíce prodloužila senátu lhůty k projednávání jmenovaných dvou usnesení posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Žádaná prodloužení lhůt jsou povolena.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

5. Volba zapisovatele poslanecké sněmovny.

Došla mne kandidátní listina, navrhující za zapisovatele pana posl. Šaláta za resignovavšího posl. Siváka.

Není-li námitek, dám volbu zapisovatele provésti podle §u 61 jedn. řádu zdvižením ruky. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s volbou pana posl. Šaláta za zapisovatele posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Pan posl. Šalát jest zvolen za zapisovatele posl. sněmovny.

Táži se zvoleného pana poslance, zda funkci přijímá.

Posl. Šalát: Prijímam.

Předseda (zvoní): Zvolený přijímá funkci zapisovatele.

Tím vyřízen jest 5., poslední odstavec pořadu.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. dr Jos. Dolanskému, Čavojskému, dr Hodinovi, inž. Richtrovi, dr Jillymu, Jobstovi, Wollnerovi.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 20. května 1937 přikázány k řádnému projednání návrhy výborům:

ústavně-právnímu tisk 877;

ústavně-právnímu a soc.-politickému tisk 901;

ústavně-právnímu, soc.-politickému a rozpočtovému tisk 905;

zemědělskému a rozpočtovému tisky 883, 886, 900;

zemědělskému, soc.-politickému a rozpočtovému tisk 875;

soc.-politickému a rozpočtovému tisky 884, 904;

živn.-obchodnímu a rozpočtovému tisk 885.

Předseda sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 3. června t. r. o 3. hodině odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů kulturního a rozpočtového podle § 35 jedn. řádu o vládním návrhu (tisk 898) zákona o zřízení vysoké školy technické v Košicích.

2. Zpráva výboru ústavně-právního podle § 35 jedn. řádu o usnesení senátu (tisk 913) k vládnemu návrhu zákona (tisky sen. 371 a 416) o platnosti sňatkov, uzavretých v dobe od 28. októbra 1918 do 13. júla 1919 na území Slovenska alebo Podkarpatskej Rusi len pred duchovným správcom.

3. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 866), ktorým predložená bola k prejavu súhlasu dodatková dohoda k obchodnej úmluve medzi republikami Československou a Francúzskou zo dňa 2. júla 1928 a k dodatkovej dohode k tejto obchodnej úmluve zo dňa 12. mája 1933, podpísaná v Prahe dňa 2. marca 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. apríla 1937, č. 54 Sb. z. a n. (tisk 881).

4. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 832), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n. (tisk 882).

(Schůze skončena ve 3 hod. 48 min. odpol.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP