Čtvrtek 13. května 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Mlčoch, dr Markovič, Langr, Košek, Sivák, Taub.

Zapisovatelé: dr inž. Fulík, Pik.

180 poslanců podle presenční listiny.

Člen vlády ministr inž. Nečas.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 30 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Židovskému; na dnešní a zítřejší den posl. Schluschemu, dr Clementisovi, dr Jos. Dolanskému, dr inž. Lokschovi; na týden posl. Smetánkovi, R. Böhmovi.

Omluvil se

nemocí posl. Appelt.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Viereckl, Polach.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Danihela a posl. Jaši na den 27. dubna t. r.

Změny ve výborech.

Klub poslanců nár. sjednocení vyslal: do výboru iniciativního posl. J. Sedláčka za posl. Kuta; do výboru zemědělského posl. dr inž. Touška za posl. inž. Schwarze.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců československé soc. dem. strany dělnické posl. dr Markoviče za posl. Hladkého; klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" posl. dr Mayr-Hartinga za posl. dr Luschku.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Parei" posl. G. Böhma za posl. E. Köhlera.

Projednávání osnovy tisk 431 sen. podle §u 1, odst. 2 zákona č. 41/1937.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisem ze dne 28. dubna 1937, k tisku 431 sen. z r. 1937, že senát vykonal v 69. a 70. schůzi dne 27. a 28. dubna 1937 předběžnou rozpravu o vládním návrhu zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům, a přijal návrh vlády, aby osnova tato projednávána byla podle zákona ze dne 12. března 1937, č. 41 Sb. z. a n. Dále sdělil, že vládní návrh zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům přikázán byl podle §u 20 jedn. řádu a podle §u 1, odst. 2 zákona č. 41 z r. 1937 výboru ústavně-právnímu.

Poněvadž ve schůzi 95. dne 23. dubna t. r. i sněmovna přijala návrh vlády, aby osnova tato projednávána byla podle zákona ze dne 12. března 1937, č. 41 Sb. z. a n., bude tato osnova podle citovaného zákona projednávána.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 28. dubna t. r., že senát usnesl se v 70. schůzi dne 28. dubna 1937 učiniti posl. sněmovně návrh, aby o další 3 měsíce prodlouženy byly lhůty dané § em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládních návrzích:

1. zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk sněm. 2189-II) (k tisku sen. 1-IV/1935),

2. zákona o drahách (železniční zákon) (tisk sněm. 698) (tisk sen. 359-l. V/1937),

3. zákona, ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinskú a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk sněm. 809) (tisk sen. 426-IV/1937),

4. zákona o nejvyšším správním soudě (tisk sněm. 837) (tisk sen. 438-IV/1937),

5. o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (tisk sněm. 802) (tisk sen. 420-IV/1937).

Došlá vládní nařízení přikázána výborům:

rozpočtovému vládní nařízení ze dne 21. dubna 1937, č. 56 Sb. z. a n., o úpravě poměrů čsl. stavu pojištění Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, a některých souvislých otázek (přípis předsedy vlády č. j. 11.066/37 m. r. z 28. dubna 1937);

rozpočtovému, zemědělskému a živn.-obchodnímu vládní nařízení:

ze dne 21. dubna 1937, č. 57 Sb. z. a n., o přechodném snížení celních sazeb na sádlo (přípis předsedy vlády č. j. 11.067/37 m. r. z 28. dubna 1937),

ze dne 30. dubna 1937, č. 69 Sb. z. a n., o úpravě cla na některé druhy ovoce a zeleniny (přípis předsedy vlády č. j. 12.027/37 m. r. ze dne 11. května 1937).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Bruknera min. vnitra o malicherném postupu některých četnických stanic proti majitelům nákladních automobilů (č. D 332-IV);

posl. Axmanna min. soc. péče o postupu zemědělské nemocenské pojišťovny v Uničově v případě pojištěnky Emilie Langrové z Lužic (č. D 327-IV);

posl. dr Holotu min. školstva a nár. osvety o úprave penzií neštátnych detských opatrovateliek (č. D 333-IV).

Odpovědi:

min. nár. obrany na dotazy: posl. Jarossa, č. D 278-IV, posl. Obrlika č. D 265-IV;

min. soc. pečlivosti na dotaz posl. Polívku č. D 301-IV;

vlády na dotaz posl. Michálka č. D 185-IV;

min. spravedlnosti na dotaz posl. dr Neumana č. D 223-IV;

min. vnitra na dotazy: posl. dr Goldsteina č. D 280 a 285-IV, posl. E. Köhlera č. D 252-IV;

min. financí na dotazy: posl. dr Kellnera č. D 207-IV, posl. Franka č. D 246-IV, posl. Hollubeho č. D 247-IV;

předsedy vlády, min. školství a nár. osvěty,

vnitra a financí na dotaz posl. dr Jos. Dolanského č. D 255-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. inž. Karmasina č. D 262-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Vládní návrhy: tisk 898 - přikázán výborům kulturnímu a rozpočtovému, tisk 899 - přikázán výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu.

Návrhy tisky 892 až 897, 900, 901, 904, 905 - přikázány výboru iniciativnímu.

Naléhavá interpelace tisk 891.

Interpelace tisky 876 (I až XII), 888 (I až XXXIII).

Odpověď na naléhavou interpelaci tisk 907.

Těsnopisecké zprávy o 90. a 91. schůzi posl. sněmovny.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Liberci ze dne 29. dubna 1937, č. Nt X 27/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Obrlika pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 236-IV);

kraj. soudu trest. v Brně ze dne 12. února 1937, č. Tl III 236/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Kuta podle §§ 242 a 266 tr. ř. (č. J 237-IV).

Odvolány imunitní žádosti.

V důsledku amnestie presidenta republiky ze dne 6. března 1937 odvolány byly imunitní žádosti za souhlas s trest. stíháním:

posl. Klímy, č. J 180-IV, pres. sděl. 60. schůze;

posl. Němce (SdP), č. J 203-IV, pres. sděl. 76. schůze.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvního odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 747), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (tisk 779).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Klein, za výbor zahraniční p. posl. Stunda.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. Kleinovi.

Zpravodaj posl. Klein: Slavná sněmovno!

Výbor živn.-obchodní sleduje chvályhodnou zvyklost při projednávání smluv, věnovati charakteru státu, s nímž jsme ujednali smlouvu, zvláštní péči a pozornost. Při jednání o této smlouvě bylo konstatováno: 1. že mírem mezi Bolivií a Paraguayí jeví se zvýšená potřeba různého zboží v tomto státě; 2. že geografická vzdálenost mezi naším státem a Bolivií vyžaduje zvláštní exportní organisace. Je třeba především, aby k této službě byl větší počet obchodních zástupců povolán a aby se nezapomínalo na služby, které mohou našemu vývozu prokázati kolonisté a vystěhovalci, skupiny lidí, s nimiž před odchodem z našeho státu možno sjednati určité smlouvy; 3. že není vždy žádoucí pohotovosti našich vývozců, zejména pokud jde o rychlou odpověď na dotaz. Objevily se dokonce i takové malichernosti, že firma, která byla tázána ve věci určitých exportních artiklů, nechtěla věnovati porto na poštu leteckou. To nesvědčí o pohotovosti, kterou komerční vývozní služba potřebuje, a je jistě na místě, aby tato nepohotovost byla odstraněna. Dále vyslovil výbor živn.-obchodní žádost, aby se co nejdříve upravila také otázka devisová.

Důvodová zpráva uvádí, že v r. 1935 činil československý dovoz z Bolivie 92.000 Kč, československý vývoz normálního zboží do Bolivie 822.000 Kč. Podle neúplných statistických záznamů byl však československý zahraniční obchod s tímto státem aktivní i v letech předchozích, zejména v r. 1934, a zůstává aktivním i v r. 1936, kdy za 12 měsíců činil dovoz podle země zásilky 71.000 Kč, vývoz 1,382.000 Kč, z toho aktivum pro Československo 1,311.000 Kč.

Obchodní dohoda obsahuje 6 článků. Je založena na zásadě vzájemného bezpodmínečného a neomezeného postupu podle doložky o nejvyšších výhodách. Forma smlouvy odpovídá vzoru bilaterálních obchodních dohod, jenž byl doporučen hospodářským výborem Společnosti národů. Výbor živn.-obchodní uvítal, že do obchodní smlouvy byla pojata také klausule podunajská.

Výměnou not z 19. listopadu 1936 zavázaly se obě vlády uvésti tuto obchodní dohodu v prozatímní platnost dnem 1. ledna 1937.

V této notě bylo zvlášť uvedeno, že při - obchodně-politických jednáních mezi oběma zeměmi budou brány za podklad dovozní statistiky platné v každé z těchto zemí.

Výbor živn.-obchodní jednal o této obchodní dohodě ve schůzi dne 11. února 1937 a usnesl se doporučiti posl. sněmovně schválení tohoto usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsanou v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor zahraniční, panu posl. Stundovi.

Zpravodaj posl. Stunda: Slávna snemovňa!

Zahraničný výbor jednal vo schôdzi zo dňa 11. februára 1937 o hore uvedenom vládnom návrhu, pripojil sa k usneseniu výboru živn.-obchodného a doporučuje ho posl. snemovne k ústavnému schváleniu. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): K této věci jest přihlášen řečník, zahájím proto rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 30 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Přihlášen jest p. posl. Kundt. Dávám mu slovo.

Posl. Kundt (německy): Dámy a pánové!

Poněvadž obchodní smlouvy, které jsou na pořadu schůze, patří do oboru pana ministra pro zahraniční věci, tedy zahraničních styků, jsme nuceni právě téhož dne, kdy byly v této sněmovně vyloženy naše návrhy zákonů, podati toto prohlášení k události z poslední doby:

Ve svém povzneseném postavení jako zástupce československé svrchovanosti na korunovační slavnosti v Londýně neopominul pan předseda vlády dr Hodža vystoupiti před anglickou veřejnost i novinářsky. Československá tisková kancelář sice již prohlásila, že reprodukce jeho mínění v časopise "Morningpost" není v určitých částech projevem mínění pana předsedy vlády dr Hodži, a tím ji dementovala. Ovšem Československá tisková kancelář naprosto neuvedla, které projevy učinil pan předseda vlády ve znění časopisu "Morningpost" a které nikoliv, a to jest opominutí hodné politování, tím spíše, že tato neobezřetná nejasnost budí nebezpečí zahraničně politických zostření.

Odpovědnost za tento způsob zpravodajství musí sudetskoněmecká strana přenechati jak panu předsedovi vlády, tak i Československé tiskové kanceláři, podřízené jemu samému.

Sudetskoněmecká strana činí však velmi ostré námitky proti tomu, aby úřední zástupci státu podávali žurnalistům takové vylíčení zahraničně politické a vnitřně politické situace, které se může vykládati tak, jak to mohl sděliti s anglickou veřejností zástupce časopisu "Morningpost" na základě rozmluvy s panem předsedou vlády.

Sudetskoněmecká strana se ohrazuje co nejrozhodněji, aby nebyla jinak označována, než se to jeví v jejím úředním názvu. Ale především se ohrazuje co nejostřeji proti vymýšlení záměrů, které mají podporovati německé zakročení v Československu, neboť to jest v přímém rozporu s jednáním a politikou sudetskoněmecké strany a s ujišťováním s oficiálního místa státu, že Československo udržuje s Německou říší dobré sousedské a korektní styky. (Hluk. - Výkřiky komunistických poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP