Pátek 23. dubna 1937

Místopředseda Langr (zvoní): Slovo k věcné, poznámce vyžádal si p. posl. Beuer. Dávám mu je.

Posl. Beuer (německy): Dámy a pánové!

Stanovisko naší strany k civilnímu řádu soudnímu vyložil již náš soudruh dr Clementis. Používám této příležitosti především k tomu, abych upozornil, že právě soudní prakse chová mnoho nespravedlností vůči německému obyvatelstvu a německým státním občanům. Kladu zde požadavek, aby rychlé provedení dohody vlády s německými aktivistickými stranami z 18. února se vztahovalo především i na okamžité odstranění těchto nespravedlností a zavedení plné rovnoprávnosti německých státních občanů před soudem.

Posl. Richter ze sudetskoněmecké strany považoval za nutné vystoupiti zde jako zastánce zásady právnosti ve státě a legality. Prohlašuji zde, že vůdcové sudetskoněmecké strany mají nejméně práva odvolávati se na zásadu právnosti ve státě a legality, neboť jsou to oni, kdož se všemi prostředky pokoušejí podkopati legalitu v sudetskoněmeckém území a zavésti tam stav občanské války. Pan posl. Richter měl odvahu mluviti o událostech v Dolním Gruntě a jinde. Obrátil skutkovou podstatu přímo vzhůru nohama, takže je třeba vnésti do této otázky jasno. Před několika týdny uspořádali poslanci sudetskoněmecké strany v tomto sále pusté výtržnosti a tehdy jsme se souhlasem celé socialistické a demokratické veřejnosti prokázali, že výtržnosti byly úmyslně způsobeny, aby se dalo návěští k nepokojům a srážkám v německém území. Události posledních týdnů potvrdily tuto předpověď na 100%. Vůdcové sudetskoněmecké strany se již na celé čáře dali na cestu násilí, fašistického teroru, politického gangsterství. Spokojím se tím, že předkládám sněmovně časový seznam jen těch nejhorších teroristických činů sudetskoněmecké strany. Po nezdařených pokusech vyvolati na velikých komunistických a socialistických projevech v Chebu, Karlových Varech a Ústí n. L. potyčky, přepadla dne 21. března úderná garda henleinovského turnerského spolku kulturní. projev karlovarského německého svazu mládeže. Rozpoutala se krvavá výtržnost, při níž bylo těžce zraněno 7 členů mládeže. Potom táhli výtržníci před budovu soc. demokratických novin "Volkswille", kde vytloukli všechna okna. Téhož dne byla rozbita schůze posl. Jaksche ve Stříbře, při které byly rovněž vyvolány pusté výtržnosti a bitky. Téhož dne přepadli úderné oddíly sudetskoněmecké strany schůzi oposice sudetskoněmecké strany ve Svitavách, při čemž bylo rovněž mnoho zraněných. Dne 15. dubna došlo ke známé srážce v Dolním Gruntě, kterou úmyslně vyprovokoval poslanec sudetskoněmecké strany Rösler. To jsou fašistické metody občanské války. Zde se ukazuje jasně úmysl sudetskoněmecké strany vnášeti do sudetskoněmeckého území nepokoj a vyvolávati srážky. Smysl této politiky fašistického teroru a gangsterství je na bíledni. Vůdcové sudetskoněmecké strany se stali mimořádně nervosními, protože cítí, že se půda pod jejich nohama chvěje, protože vidí, že statisíce dělnických příslušníků sudetskoněmecké strany si přeje národnostního narovnání, protože v podnicích bojují dělníci ze sudetskoněmecké strany bok po boku s komunistickými a sociálně demokratickými dělníky proti svým kořistnickým podnikatelům. Chtějí vyvolávati v německém území nepokoje, aby Hitler měl možnost zde zasáhnouti, aby stejným způsobem udělal pořádek, jak se o to nyní pokouší ve Španělsku. Charakter této [ ] politiky teroru sudetskoněmecké strany vystupuje nejlépe do popředí v posledních formách politiky občanské války sudetskoněmecké strany.

Místopředseda Langr (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že má jenom věcnou poznámku.

Posl. Beuer (pokračuje): Jenom krátce. Až dosud pořádali vůdcové sudetskoněmecké strany atentáty proti dělníkům a dělnickým funkcionářům, nyní začali podle známého vzoru organisovati zdánlivé atentáty proti sobě samým. Víme, že vůdcové sudetskoněmecké strany následujíce i zde svůj vzor, Hitlera, spatřují v Karlu Mayovi vrchol německé literatury. Odvažují se nyní vyprávěti politické veřejnosti román Karla Maye o domnělém atentátu na pana Františka Maye v Dolním Gruntě. (Hluk. - Různé výkřiky.)

Místopředseda Langr (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Beuer (pokračuje): Potřebují takových teroristických metod a atentátů, aby dělali mučedníky, aby opět osvěžili blednoucí lesk "národního společenství". Potřebují takových atentátů, aby odvrátili pozornost od svých vlastních násilností a teroristických činů proti pracujícímu obyvatelstvu. Je třeba z událostí posledních týdnů ihned vyvoditi nutné důsledky. Tato politika katastrof a občanské války, kterou dělá sudetskoněmecká strana, dává v sázku existenci národa a státu. Je zapotřebí, aby jí byl ihned a rázně učiněn konec. První důsledky z těchto událostí musí vyvoditi především vláda, a to v tom smyslu, že ihned přikročí k ráznému a velkorysému uskutečnění dohody z 18. února. Protivníci fašismu poznávají z posledních událostí naléhavou nutnost, aby se konečně spojili a vytvořili lidovou frontu, aby uskutečnili práva lidu a aby učinili přítrž politice sudetskoněmecké strany vedoucí k občanské válce.

Místopředseda Langr (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že jeho lhůta uplynula.

Posl. Beuer (pokračuje): Varujeme s tohoto místa německé obyvatelstvo, aby nenásledovalo politiku sudetskoněmecké strany, která vede k občanské válce. Vyzýváme dělnické příslušníky sudetskoněmecké strany, aby se společně s komunisty, socialisty a demokraty postavili proti této [ ] politice fašistických banditů a společně bojovali za práva lidu, národnostní narovnání ....

Místopředseda Langr (zvoní): Upozorňuji znovu pana řečníka, že jeho lhůta uplynula.

Posl. Beuer (pokračuje): .... proti kořistnickým podnikatelům a za šťastnější budoucnost německého lidu. (Potlesk poslanců komunistické strany.)

Místopředseda Langr (zvoní): K předběžné rozpravě není již dalšího řečníka, rozprava jest tedy skončena a vyřízen 1. odstavec pořadu.

Měl bych nyní podle odst. 3 §u 20 jedn. řádu přikázati vládní návrh buď v této nebo v příští schůzi výboru, který považuji za příslušný. Poněvadž však vláda předložila návrh zákona o civilním řádu soudním (tisk 850) podle odst. 1, §u 1 zákona č. 41 Sb. z. a n. ze dne 12. března 1937, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu, zároveň oběma sněmovnám, a to s návrhem, aby tato osnova byla projednávána podle právě uvedeného zákona, dám dříve podle odst. 2 téhož zákona rozhodnouti o tomto návrhu vlády.

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo tedy souhlasí s návrhem vlády, aby osnova zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (tisk 850) projednávána byla podle zákona ze dne 12. března 1937, č. 41 Sb. z. a n., kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů posl. sněmovny a senátu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Sněmovna vyslovila svůj souhlas. Bude tudíž osnova projednávána podle citovaného zákona, učiní-li senát stejné usnesení.

Podle odst. 3 §u 20 jedn. řádu, pokud se týče podle odst. 2 §u 1 zákona č. 41 z r. 1937 přikazuji vládní návrh zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (tisk 850) výboru ústavně-právnímu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

2. Volba terna pro jmenování člena a náhradníka ústavního soudu.

Byl mi podán tento návrh. Žádám o přečtení.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Koška, Mlčocha, Tauba, dr Luschky a Zierhuta:

Navrhujeme, aby terno členů (náhradníků) ústavního soudu podle §u 1 zákona o ústavním soudě bylo zvoleno takto:

1. JUDr Frant. Novák, odborový přednosta ministerstva zemědělství (JUDr Jan Kalhous, min. rada ministerstva vnitra); 2. Frant. Maryška, president kraj. soudu v Hradci Králové (JUDr Jos. Orglmeister, přednosta okr. soudu v Děčíně); 3. JUDr Ernst Löschner, přednosta okr. soudu v Poběžovicích (JUDr Vojtěch Vičánek, advokát, Bratislava).

Místopředseda Langr (zvoní): Podle §u 61 jedn. řádu - není-li námitek - může se voliti zdvižením ruky nebo povstáním. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s návrhem terna členů a terna náhradníků právě přečteným, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Terna jsou zvolena.

Tím vyřízen jest pořad dnešní schůze.

Sdělení předsednictva.

Přikázáno výboru se lhůtou.

K návrhu místopředsedy Langra byla výboru brannému pro vládní návrh zákona tisk 851 stanovena lhůta k podání zprávy do úterý dne 27. dubna t. r. do 12. hodiny polední.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi na dnešní den posl. Gottwald, Schmidke, Kosik, Široký, Kundt.

Omluvili se

nemocí posl. Kliment, Viereckl, Borkaňuk.

Místopředseda Langr sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala v úterý dne 27. dubna t. r. o 3. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a branného podle §u 35 jedn. řádu o vládním návrhu zákona (tisk 851) o vojenském polním trestním řízení.

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 747), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n. (tisk 779).

3. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 795), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. února 1937, č. 20 Sb. z. a n. (tisk 806).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Teplanského (tisk 810).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Dubé v trest. věci posl. E. Kohlera (tisk 812).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Rumburku v trest. Franka (tisk 878).

Schůze byla skončena v 11 hod. 50 min. dopol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP