Pátek 23. dubna 1937

Přítomní:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Košek, dr Markovič, Langr, Sivák, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Vávra, de Witte.

156 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři inž. Dostálek, dr Šrámek.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi v 10 hod. 31 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na

dnešní den posl. Lichnerovi, Brožíkovi, Pikovi, inž. Žilkovi, Jobstovi, Kliebrovi, Frankovi, Knorremu, dr Neuwirthovi, F. Nitschovi.

Omluva.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. inž. Touška na den 22. dubna t. r.

Změny ve výboru.

Do výboru ústavně-právního vyslal:

klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Heegera za posl. Köglera; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Švermu za posl. Širokého.

Došla odpověď

ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr Neumana č. D 270-IV.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Předběžná rozprava podle §u 20 jedn. řádu o vládním návrhu zákona o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (tisk 850).

Budeme pokračovati v rozpravě, započaté ve včerejší, 94. schůzi sněmovny.

Lhůta řečnická jest 60 minut.

Přihlášeni jsou ještě řečníci: na straně "proti" p. posl. inž. Richter; na straně "pro" p. posl. dr Kossey.

Dávám slovo p. posl. inž. Richterovi.

Posl. inž. Richter (německy): Dámy a pánové!

Projednávaná předloha, novelisace civilního řádu soudního, patří do té skupiny zákonných předloh, které bychom za předpokladu určitých okolností nemohli odepříti svůj souhlas. Vítali bychom každou osnovu, která slouží tomu, aby platné právo bylo sjednoceno, modernisováno a přizpůsobeno současným požadavkům. Při jejím podrobnějším projednávání budeme však musiti ještě lecos říci o tom, jak tato předloha vyhovuje těmto požadavkům.

Chtěl bych se ve svém dnešním projevu omeziti především na politickou stránku, s jejíhož zorného úhlu pohlížíme na novelu civilního řádu soudního. Domnívám se však, že již dnes musím zase poukázati, že pouhými zákonodárnými opatřeními se zamýšleného zlepšení poměrů nedosáhne, nemůže-li vláda a státní orgány dáti státním občanům pocit naprosté právní jistoty v jejich životě a v jejich poctivě nabytých hmotně právních nárocích. Tento pocit naprosto zanikl v nejširších kruzích obyvatelstva a zejména u sudetských Němců a poslední čin vlády, o kterém jsme se dověděli v dnešním tisku, totiž konečná úprava věci Fénixu nevypadá podle toho, aby probudil pocit subjektivní a hmotně právní bezpečnosti v tomto státě a opět pozvedl klesající tendenci důvěry ve vládu.

Když před více než jedním rokem bylo jasno, že desetitisíce malých lidí, kteří s největší námahou střádali na roční příspěvky pro pojišťovnu, aby zajistili své stáří, byly poškozeny proto, že nesvědomití spekulanti takřka před očima dozorčího úřadu a takřka před očima vládního komisaře se obohacovali a prováděli nereelní obchody, nemeškal pan ministr vnitra a oznámil veřejnosti, že odpovědní činitelé budou nejen trestně stíháni a že budou přinuceni, aby zjednali nápravu, nýbrž, že bude samozřejmě nevinně poškozeným nahrazena škoda. Sudetští Němci si zvláště povšimli zjištění pana ministra vnitra, že totiž většina pojištěných a tím i poškozených je německé národnosti. "Proč pak," tázali se tito lidé, "se pan ministr domníval, že musí toto jinak neobvyklé zjištění učiniti? Byli mezi nimi optimisté, kteří se domnívali, že se to stalo proto, že je zde úmysl sudetské Němce uchrániti velké hospodářské ztráty, protože se nechce dopustiti, aby došlo ke druhé aféře Ústřední banky, ale že zde bude vzhledem k. beztak již obtížným hospodářským poměrům sudetských Němců snaha, aby všechny škody byly nahrazeny a aby byli chráněni zejména drobní lidé.

Byli mezi nimi pesimisté, kteří se domnívali, že se zmínka o národnostním rozvrstvení děje proto, aby byl český tábor uklidněn, aby se českému táboru ukázalo, proč není o věc tak veliký zájem a aby se tím věc mohla protáhnouti na dlouhé lokte. Ukázalo se, že pesimisté měli zase jednou pravdu, neboť z dosud uveřejněného obsahu právě dnes vydaného vládního nařízení vychází jasně na jevo, že úprava musí zklamati nejširší vrstvy a všechny jejich naděje. Nehledě k tomu, že úprava je na hony vzdálena sociálních hledisek a že se provádí jen z důvodů obchodních, je nutno konstatovati, že skutečnost, že třeba jediný pojištěnec byl zkrácen třeba o jediný halíř, je doznáním vlády, že jednak nemá tolik moci, aby vůbec zaručila svými dozorčími orgány správné vedení pojišťoven, a jednak že nemá vůli, aby napravila škodu vzniklou tím, že tyto orgány selhaly. "Proč pak", budou se, dámy a pánové, tázati primitivní lidé, "proč pak zavedli zákonem ustanovení, že pojišťovací společnosti musí míti koncesi, proč bylo vůbec normováno dozorčí právo nad pojišťovnami, proč byl vytvořen draze placený dozorčí a kontrolní aparát, byly-li přesto nesvědomitými spekulanty poškozeny desetitisíce státních občanů důvěřujících tomuto státnímu dozorčímu právu?".

Z obsahu vládního nařízení, teprve dnes uveřejněného, vychází na jevo, že řada podstatných otázek zůstala nezodpověděna. Považujeme proto za svoji povinnost žádati s tohoto místa, aby na ně vláda odpověděla. Především musí býti vysvětleno, co se má státi s několika sty zaměstnanců, úředníků a zástupců pojišťovny Fénix. Vládní nařízení to nevysvětluje. Jest třeba se tázati, do jaké míry se bude při správě nové společnosti přihlížeti k tomu, že 80% poškozených jsou sudetští Němci. Pak bychom připomněli panu ministrovi vnitra jeho slib, aby konečně sdělil veřejnosti výsledek vyšetřování. (Potlesk poslanců sudetskoněmecké strany.) Vláda má tu pochybnou slávu, že upravuje tuto otázku jako poslední ze všech států a že až dodnes opomenula také skutečně uveřejniti výsledky zahájeného vyšetřování. Bylo by nanejvýše zajímavé zvěděti, jaký úspěch měla vyjednávání s rakouskou vládou stran spoluručení této země, protože jste právě kdysi tvrdili, že uspokojení věřitelů Fénixu má záviseti na výsledku těchto jednání. Vyhrazujeme si zaujmouti ještě v příhodné době stanovisko k úpravě věci Fénixu.

Vraceje se k rozpravě o předložené osnově novelisace civilního řádu soudního chtěl bych poukazuje na právě zmíněné vládní nařízení opakovati, že i nejlepší zákony jsou pouze formálním řešením, nepodaří-li se radikálně změniti správní aparát a zejména justiční aparát a přizpůsobiti je přiměřeně požadavkům doby. Každý praktický pokus v tomto směru zůstane však bezvýsledným, nebudou-li lidé vychováváni podle nových právních názorů. V tomto směru se bohužel ještě nic nestalo. Jsme po určitou dobu svědky vývoje, který má prý svůj důvod ve státně politických nezbytnostech a který prakticky směřuje k tomu, že u orgánů veřejné bezpečnosti a spravedlnosti se ubíjí a tím i ztrácí veškerý právní cit a veškerá ochota k praktické legalitě. Není pochyby o tom, že hospodářské potřeby jsou naléhavé. Není pochyby, že osnovy, které těmto potřebám slouží a které mohou v oboru občanského práva přivoditi konstruktivní změny, my i obyvatelstvo uvítáme. Přesto se v kruzích německého obyvatelstva na ně pohlíží se smíšenými pocity. Neboť i když je vezdejší chléb velmi důležitý, i když je důležité, aby v čistě hmotných věcech denního života byl pořádek a aby státní moc tento pořádek vždy znovu uskutečňovala, ustupují všechny životní hmotné zájmy tam, kde je ohroženo v denním životě postavení člověka samého. Události posledních měsíců ukázaly, že u nás člověk nemá prakticky již žádné ceny, že práva státních občanů jsou prakticky suspendována. Tuto skutečnost jest třeba jednou vysloviti s tohoto místa a odvoláváme se při tom na slova posl. Žilky, který v rozpočtové debatě prohlásil, že nejlépe poslouží státu ten, kdo vylíčí poměry tak, jak právě jsou. Této zásady jsme neustále dbali a právě u vás, kteří prý kladete váhu na objektivní kritiku, jsme pro to naprosto nenalezli ani vzájemné lásky ani pochopení. Dnes je tomu tak, že ústavně zaručená práva již nikomu nemohou poskytnouti ochranu. Jsme dnes zvláště v německém území tak daleko, že závisí na blahovůli nebo zlovůli podřízených orgánů, zejména orgánů bezpečnostní služby, bude-li někdo zatčen, a že závisí výlučně na blahovůli nebo zlovůli orgánů bezpečnostních, bude-li ještě mimo to naň uvrženo podezření vyzvědačství nebo vojenské zrady. Na blahovůli právně nekontrolovatelných orgánů závisí, zda poctiví lidé mají býti po měsíce, ba i přes rok drženi ve vazbě, aby pak po těžkých tělesných a hospodářských újmách byli prostě propuštěni, protože ve většině těchto případů vyjde na jevo, že denunciace nebo podezření bylo naprosto bezdůvodné.

Za těchto poměrů se jistě nemůže německému obyvatelstvu zazlívati, že nemá na nejlepších osnovách o novelisaci civilního řádu soudního ten zájem, který by snad byl za jiných okolností a poměrů na místě. Neustále jsme varovali. Varovali jsme při prodlužování zmocňovacího zákona, varovali jsme při prodlužování zákona o rozpouštění politických stran a dnes je jasno, že by to bývalo šlo i bez prodloužení nebo novelisace těchto zákonů. Ale škoda, která vznikla postupným rozbíjením faktické zásady právního státu a neschopností správního aparátu právnicky mysliti, nebude moci býti tak brzy zase napravena. (Posl. Beuer [německy]: Mluvíte o zásadě právnosti ve státě a v sudetskoněmeckém území organisujete občanskou válku a používáte při tom fašistických teroristických metod!) To je psychopatické, co říkáte. (Posl. Beuer [německy]: Vypravujte něco o románu Karla Maye z Dolního Gruntu!) K tomu ještě přijdu.

Zvláště jsme varovali při projednávání zákona o obraně státu, neslyšeli jste nás však a prakse nám dala za pravdu. (Hluk. - Různé výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. inž. Richter (pokračuje): Teprve před několika týdny se stal případ, že policejní orgány zavlekly muže obviněného ze zločinu, který mohl v nejlepším případě spáchati v Praze, z Prahy do Liberce. (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. inž. Richter (pokračuje): Obviněný byl proti právu a zákonu držen déle než 14 dnů v policejní vazbě. (Hluk.) To je nepatřičnost, kterou podle názoru primitivního občana nelze naprosto odůvodniti zákonem nebo nařízením. (Výkřiky posl. Beuera.)

Předseda (zvoní): Pane posl. Beuere, žádám vás, abyste nerušil schůzi.

Posl. inž. Richter (pokračuje): Ale přemýšlíme-li právě o novelisaci civilního řádu soudního, jehož čl. XVII opět zavádí nová výjimečná ustanovení v domnělém zájmu státní obrany, bude jistě na místě, abychom veřejnosti vysvětlili, jakými podivnými cestami se může ubírati právní myšlení našich úředních orgánů. Věřte tomu nebo ne, zavlečení obviněného z Prahy do Liberce, tedy z obvodu jednoho krajského soudu do obvodu soudu jiného, odůvodnilo liberecké policejní ředitelství §em 5, odst. 2 zákona o obraně státu, který bych s tohoto místa rád přečetl. Zní (čte): "Jestliže by v řízení před soudy, úřady a veřejnými orgány mohly býti jakkoli dotčeny věci, které mají zůstati utajeny v zájmu obrany státu, je soud, úřad nebo orgán řízení provádějící povinen učiniti všechna vhodná opatření, aby věci ty zůstaly zachovány v tajnosti. Za tím účelem se může úřad nebo veřejný orgán řízení provádějící v mezích nezbytnosti odchýliti od platných předpisů řízení se týkajících." Podle tohoto ustanovení mají podřízené orgány veškerou možnost, aby odůvodnily nezákonné zavlečení obviněného. Zmiňuji se o tomto případě především proto, abych dokázal, co prakse učinila z tohoto obvinění. Jde zde o jakéhosi pana Heriberta Förstera, který byl zaměstnancem časopisu "Zeit" a kterého kdysi navštívil policejní konfident Peuker. Tento pan Peuker je i soudům známý, je informátorem pana Ripky z "Lidových novin". Je třeba zde konstatovati, že Peukerovi bylo v řízení před krajským soudem v Brně prokázáno křivé obvinění a lež. Je třeba konstatovati, že předseda senátu kraj. soudu chtěl dáti pana Peukra, tohoto policejního konfidenta, zatknouti, protože se nabízel ke křivému svědectví. Je však příznačné, že se u nás nikdo pro křivé obvinění nezatkne, obviní-li křivě člena sudetskoněmecké strany. Tento pan Peuker se obrátil v létě minulého roku na pana Förstera, aby od něj dostal onen známý hledaný materiál proti sudetskoněmecké straně. Materiál byl pak doručen gen. tajemníkovi sudetskoněmecké strany, který konstatoval, že jde o fotografie falešných dokumentů. Je však zajímavé, že policie tento materiál gen. tajemníkovi opět vzala a poslala jej opět onomu konfidentovi a že přes naše trestní oznámení neuznaly úřady za vhodno zahájiti trestní vyšetřování proti Peukrovi nebo neznámým pachatelům. Během této věci to nebyl nikdo jiný než pan aktuár Čmolík z libereckého policejního ředitelství, který se nesmrtelně blamoval. Tři měsíce po této události se týž úřad domníval, že musí dáti zatknouti pana Heriberta Förstera v Praze, aby ho potom proti zákonu a právu převedl do Liberce, kde byl s poukazem na ustanovení zákona o obraně státu ponechán přes 14 dní ve vazbě. Znalci poměrů ovšem tvrdí, že liberecký policejní president dr Benda, učenlivý žák známého dr Preiningra, má veliké ambice, a jsme zvědavi, zda tento druh "úspěchů" mu umožní, že skutečně dostane vytoužené místo policejního presidenta v Praze.

Můžete si mysliti, jaké stanovisko musíme zaujmouti ke čl. XVII nového civilního řádu soudního, který dává zájemci v civilním řízení soudním možnost, aby předstíraje zájmy obrany státu dosáhl v tomto řízení výjimečného postavení. Při projednávání tak zv. novely k vyzvědačskému zákonu jsme upozornili, že tato novela fakticky rozbije ústavní záruky občanských svobod a záruky trestního řádu. Přednesli jsme své pochybnosti v ústavně-právním výboru, sdělili jsme je zde v plenu sněmovny, podali jsme o nich zprávu panu předsedovi vlády a zpravili jsme v písemném memorandu pana předsedu vlády o svých pochybnostech. Měli jsme konečně příležitost přednésti dokonce své obavy panu presidentovi státu. Všude se divili našemu skepticismu a ještě ani neuplynul rok prakse a ukázalo se, že naše obavy byly skutečnostmi daleko zastíněny a překonány.

Řekli nám, že úchylky od dosavadního trestního řízení mají sloužiti tomu, aby se řízení mohlo rychleji - pomyslete, rychleji - a naléhavěji vyříditi. Řekli nám, že právě tato změna, umožňující rychlejší a důkladnější řízení, uchrání nevinné justičních omylů. [ ].

Nemáte ani ponětí o skutečném účinku zákonů, na kterých se usnášíte. (Hluk.) Slyšíme-li takové věci, nesmí se nikdo diviti, že osnovy civilního řádu soudního nevzbudí zvláštní zájem německého obyvatelstva. Vlastnická práva k hmotným věcem mohou býti nepochybně důležitá. Nedbá se jich však tak jako tak, jak ukazuje případ úpravy věci Fénixu. Je potřebí rychlé a účinné ochrany práv v mezích denního hospodářského života. Každý pokus, kterým se má světu předstírati, že postupně spějeme ke stále dokonalejšímu uskutečňování zásady právnosti ve státě, bude se však musiti minouti s účinkem, zavedou-li se zde takovéto skutečné středověké metody. (Výkřiky. - Hluk.)

K tomu přistupuje, že jen v nejřidších případech si mohou obvinění podle §u 6 zákona na ochranu republiky dovoliti, aby si vzali obhájce. Neboť i zde měla výjimečná ustanovení zákona přímo nelidské a katastrofální následky, což vám pravděpodobně také není známo. Neboť omezení v připuštění obhájců způsobilo, že připuštění obhájci mají monopolní postavení a následkem tohoto monopolního postavení jsou samozřejmě i monopolní ceny. Dnes je neprávem obviněným sotva možno zvoliti si podle vlastní vůle obhájce a je jim zhola nemožno si tohoto obhájce zaplatiti. V seznamu připuštěných obhájců nejsou ani dva němečtí obhájci, kteří mají důvěru 70% německého obyvatelstva. Je přímo neslýchané, že si ministerstvo spravedlnosti po dohodě s generálním štábem dovolilo tímto seznamem připuštěných obhájců dokumentovati, že všichni obhájci Němců usedlých v tomto státě jsou státně nespolehliví. [ ]. Neboť to nikdy nemůže dobře dopadnouti, když se práva znalí sudetskoněmečtí právní zástupci prohlásí veskrze za státně nespolehlivé. (Souhlas poslanců sudetskoněmecké strany.)

Je nám skoro lhostejné, můžeme-li v novém civilním řádu soudním uplatniti ve třech nebo v šesti měsících vlastnický nárok nebo nárok ze správy, zda nějaká kráva dává slíbených 8 litrů mléka denně čili nic. (Výkřiky.) Důležitější je, že se teprve za 12, 14 i 16 měsíců vysvětlí, jsou-li těžce podezřelí a zatčení lidé vinni čili nic. Z nejbližšího okolí mého domova a z mého volebního kraje, který je největším německým volebním krajem, je mi známo nesčetně mnoho případů, které by se zde zdály přímo pravdě nepodobnými, kdybych je zde jednotlivě uváděl. Více než 70 lidí bylo pro neodůvodněné podezření z vyzvědačství zatčeno. Dnes je jich zatčeno ještě 30, většina jich nebyla ještě vůbec nebo během několika měsíců jen jednou vyslechnuta. [ ]. (Souhlas poslanců sudetskoněmecké strany.) Policejní metody dne 18. března v Ústí n. L., postup bezpečnostních orgánů při událostech v Dolním Gruntě, selhání četnictva v pátrání při atentátu na posl. Maye vrhá ostré světlo na středověkou temnotu těchto správních metod, jejichž praksi jste slíbili změniti. (Hluk.) Četnictvu nebylo ani možno zatknouti pachatele, který uprostřed četníků srazil posl. Röslera nohou od židle. Četnictvo zapomnělo, že má po ruce policejní psy ... (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. inž. Richter (pokračuje): ... pomocí kterých mohlo se v poměrně krátké době vysvětliti, kdo vlastně byl pachatelem atentátu na posl. Maye. Neboť, pánové, přes nejlepší povětrnostní poměry, přes to, že stopy byly úplně jasné, nepoužilo se policejních psů ze zcela určitých důvodů. Připomínám jen, že kdysi, když pan posl. Heeger prohlásil ... (Hluk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP