Čtvrtek 11. února 1937

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Olomouci ze dne 20. ledna 1937, č. Nt XIII 2/37, za souhlas s trest. stíháním posl. J. Sedláčka pro přečin podle §§ 1, 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 208-IV);

kraj. soudu v Litoměřicích ze dne 12. ledna 1937, č. Nt XII 1/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Knöchla pro přečiny podle §u 11, č. 2, §u 14, č. 1, 3, 5 a §u 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 209-IV);

okres. soudu trest. v Praze ze dne 25. ledna 1937, č. Nt XI 1/37, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Neuwirtha pro přestupky podle §u 312 a §u 314 tr. z. (č. J 210-IV);

okr. soudu v Sabinově ze dne 21. ledna 1937, č. Nt 391/36, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 25. ledna 1937, č. 1088/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Židovského pro dvojnásobný přestupek pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 211-IV);

kraj. soudu v Komárně ze dne 30. prosince 1936, č. Nt 86/36, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 22. ledna 1937, č. 714/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Kosika pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 212-IV);

kraj. soudu v Chebu ze dne 28. ledna 1937, č. Nt VIII 361/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Wollnera pro přečiny podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. J 213-IV);

kraj. soudu v Košicích ze dne 31. prosince 1936, č. Tk V 281/32, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 27. ledna 1937, č. 1142/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Kosika pro zločin násilí proti orgánům vrchnosti podle §§ 4/I, 6/I z. čl. XL. z roku 1914 (č. J 214-IV);

discip. rady advokátní komory v Praze ze dne 20. ledna 1937, č. Dis. 27/37, za souhlas s kárným stíháním posl. dr Neuwirtha (č. J 215-IV);

kraj. soudu v Olomouci ze dne 23. ledna 1937, č. Nt VIII 1, 2/37, za souhlas s trest. stíháním posl. J. Sedláčka pro přečin podle §u 2 zákona na ochranu cti (č. J 216- IV);

kraj. soudu v Chebu ze dne 2. února 1937, č. Nt VIII 362/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Franka pro přečiny podle §u 11, č. 2 a §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. J 217-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 736), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756).

Zpravodajem jest p. posl. Hrubý. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Hrubý: Slavná sněmovno!

V posledních letech bylo používáno při ražbě mincí nejen u nás, nýbrž skoro ve všech státech jako ražebního kovu stříbra ve směsi s mědí. Stříbro sice bylo až do poslední doby považováno za drahý kov, ale jeho cena vlivem zvýšené těžby a také vlivem mezinárodních poměrů klesla r. 1932 až 1933 tak, že byl jen malý rozdíl mezi cenou stříbra a niklu. Občan, třebaže si nebyl vědom, že vnitřní hodnota stříbrných mincí neodpovídá označené jednotce, přijal je sympaticky, ačkoliv rozměr mincí urychloval vlastně jejich oběh od občana k občanu.

Bohužel, stříbrné mince a zvláště pětikoruny ražené ze směsi o ryzosti 500 tisícin stříbra a mědi se neosvědčily, ježto tato slitina jest příliš měkká, tyto mince se rychle opotřebují a stávají se časem nevzhlednými. Kromě toho je tato slitina snadno tavitelná, což svádělo řadu podnikavých lidí k padělání pětikorun, do kterých mnohdy padělatelé dávali při nízké ceně stříbra více tohoto kovu, nežli bylo v mincích pravých. K těmto nepříznivým zkušenostem došli i v jiných státech, na př. v Rakousku a Německu, kde byly stříbrné půlšilinky a stříbrné marky vyměněny za niklové.

Z uvedených důvodů navrhuje československá vláda, aby pětikoruny byly raženy z niklu, který je tvrdší a lépe vzdoruje opotřebování nežli dosavadní směs. Celková úprava niklových pětikorun i rozměry zůstanou stejné jako u dosavadních pětikorun, jenom váha bude vyšší o 1 gr, aby bylo možno zvýšiti relief.

Nové pětikoruny budou dávány do oběhu postupně, takže asi 2 roky budou obíhati pětikoruny stříbrné i niklové, a proto je nutno dáti souhlas k překročení dosavadního kontingentu, ježto dosavadní kontingent jest ražbou mincí a papírovými penězi po 10 a 20 korunách vyčerpán.

Kromě toho má tato osnova zákona umožniti i ražbu stříbrných mincí pamětních na oslavu významných událostí. Tyto pamětní mince obvykle nezůstávají dlouho v oběhu a jsou uschovávány, takže se jejich ražbou kontingent drobných mincí valně nezvýší.

Výhrada tato se nevztahuje na větší množství, ježto v §u 5 navrhované osnovy zákona omezena je ražba stříbrných pamětních mincí o 10 i 20 Kč v každém jednotlivém případě na částku 20 mil. Kč.

Opatření toto, třebaže důvodová zpráva o tom nemluví a vláda také na to nepomýšlí, dobře zapadá do posledních opatření, která provádějí jiné, velké státy.

Fakt je, že měnové zápasy nejsou ve světě u konce a že problém měnový není devalvací vyřešen. Přichází znovu vývojem doby na přetřes funkce stříbra jako měnového kovu, zvláště ve státech východních. Uvážíme-li, že 80% lidstva užívá stříbra jako měnového kovu a pouze 20 % lidstva zlatého standardu, pochopíme onen velký hospodářský rozvrat světového obchodu a vítězství Japonska na asijských i evropských trzích.

Amerika bojuje o asijské trhy s Anglií a Japonskem nejen zbraněmi hospodářskými, nýbrž i měnovými. Rooseveltovy nákupy stříbra mají zdvihnouti cenu stříbra a tím i kupní schopnost východních států, i když se při těchto opatřeních částečně sveze spekulace, hlavně spekulace majitelů stříbrných dolů.

Amerika totiž chce svými levnými výrobky znemožniti vytvoření průmyslu v těchto státech, aniž by při tom uvnitř svého státu snižovala ceny, mzdy a platy svých občanů. Jde o veliký hospodářský zápas, který, bude-li šťastně vyřešen a podaří-li se dosáhnouti cíle, může zabrániti velikým konfliktům hospodářským, ale i konfliktům zbraněmi. Z opatření těchto rýsuje se na obzoru vlastně opuštěný bimetalismus, pokud ovšem nebude nalezen jiný instrument, neboť stříbro sloužilo skoro 5.000 let jako měnový kov a konalo platné služby lidstvu právě v době krisí.

Považoval jsem za nutno uvésti tyto okolnosti ze zpravodajské povinnosti, třebaže osnova zákona s nimi nepočítá. Přes to však stažené stříbro může býti pro každý případ velmi důležitou reservou, jíž se může Československo vklíniti do případné nové úpravy, neboť právě poslední devalvace ukázala vzájemnou souvislost Evropy i celého světa.

Výbor rozpočtový se zabýval vládním návrhem tisk 736 ve schůzi dne 21. ledna t. r., posoudil jej - a to znova opakuji - s hlediska technického a věcného. Byl také shledán za odůvodněný a proto doporučuji slavné sněmovně usnesení rozpočtového výboru ke schválení. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): K této věci došla řečnická přihláška, zahájím proto rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 30 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Přihlášena je jako řečník na straně "proti" pí posl. Machačová. Dávám jí slovo.

Posl. Machačová: Jsem zmocněna, abych jménem naší strany učinila zde toto prohlášení (čte):

"Večer", list agrární strany, nazval dne 9. února španělské poslankyně Ibaruri, zvanou la Passionaria, a Margaretu Nelken nevěstkami. (Slyšte!) Považuji za svou povinnost prohlásiti s této tribuny:

Jménem všech českých žen a matek v Československu ... (Výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. Machačová (pokračuje): .... ohrazujeme se co nejrozhodněji proti této nízké a hanebné urážce členek zákonodárného shromáždění Španělska. (Výkřiky.) Je to po prvé v dějinách české žurnalistiky, kdy ženy veřejně činné, třeba byly politickými odpůrci, jsou nazývány nevěstkami. Nejpotupnějším názvem - nevěstkou - je nazývána poslankyně Ibaruri, dcera rolníka, žena havíře a matka dvou dospívajících dětí, žena, která je ctěna a milována španělským lidem pro svoji obětavost a šlechetnost. Nevěstkou, slovem, které jen s uzarděním vysloví počestná žena, je označena poslankyně Margarita Nelken, zvolená a milovaná vším lidem z Estramadury, žena vysoce vzdělaná, žena, která je matkou a babičkou. (Výkřiky.) Isabella Blum, belgická poslankyně, s obdivem píše o její obětavosti a statečnosti, se kterou se stará o zásobování Madridu, o zabezpečení žen a dětí těžce zkoušeného hlavního města země, bojujícího o svou svobodu a nezávislost.

Potupné nazvání obou poslankyň je urážkou španělského lidu, dělníků i rolníků. Jak by mohl zvolit do svého parlamentu nevěstky, jak by je mohli strpěti ostatní zástupci lidu mezi sebou? Jak by mohli jejich jménem nazývati ulice, školy, náměstí?

Jsme nesmírně rozhořčeni nad touto potupou, která musí hluboce urazit všechny veřejně činné ženy. Mlčeti k tomuto bezpříkladnému způsobu hanobení politických odpůrců by záhy mohlo vésti k tomu, že by reakce takovým způsobem počala urážet i naše politicky činné ženy, bojující za zájmy a práva svého lidu.

Ujišťujeme obě členky španělského parlamentu, že každý čestný člověk v Československu, muži i ženy, odsuzují odpornou urážku, kterou si dovolil agrární "Večer". Hanbíme se za to, že český list, list největší vládní strany, se dopustil urážky hluboce pobuřující každou ženu a matku. Prohlašujeme zajisté jménem všech žen, bez ohledu do kterého politického tábora náleží, že nestrpíme, aby se podobné způsoby ujaly v našem veřejném životě. Vyzýváme je k protestům proti pobuřujícímu psaní agrárního reakčního tisku. Slíbili jsme španělským ženám, že budeme stupňovati materiální pomoc, a cítíme se nyní tím více zavázáni projevit španělským ženám a dětem svou lásku a oběma poslankyním svoji nejhlubší úctu. (Potlesk poslanců strany komunistické.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Dávám slovo k doslovu p. zpravodaji posl. Hrubému. (Výkřiky poslanců strany komunistické.)

Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Hrubý: Slavná sněmovno!

Jistě všichni slušní členové tohoto váženého domu uznají, že na takové vývody, jaké zde byly předneseny, nelze s této tribuny odpověděti. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Hrubý (pokračuje): Já jsem jako referent mluvil o změně zákona o ražbě pětikorun. Mluvil jsem o stříbrných pětikorunách a myslím, že na slova vážené kol. Machačové lze odpověděti, poněvadž nesouvisí s věcí, že o takových věcech, které zde přednesla, by platilo přísloví: Mluviti stříbro a mlčeti zlato! (Stálé výkřiky komunistických poslanců.) Z vás si mohu vzíti vzor! (Výkřiky komunistických poslanců: Mlčte už!) Vás se nebudu dovolovat. (Hluk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Hrubý (pokračuje): Poněvadž jsem referoval o osnově zákona, a věc, která zde byla přednesena, vůbec nesouvisí ... (Stálé výkřiky komunistických poslanců. - Výkřiky posl. Zeminové.)

Předseda (zvoní) Prosím o klid. (Výkřiky komunistických poslanců: Omluvte se!)

Zpravodaj posl. Hrubý (pokračuje): Vám se omlouvat? Ani mě nenapadne! Nejsem odpovědným redaktorem žádného časopisu, jsem rovnocenným poslancem jako vy. (Výkřiky komunistických poslanců: Omluvte se!) Do Španělska mně nic není. Vážím si československých žen a do španělských mně nic není. (Stálé výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Hrubý (pokračuje): Referoval jsem o hospodářské osnově a nejsem žádným redaktorem, abych se omlouval za časopis, jsem poslancem československého parlamentu, a říkám, že věc, která zde byla přednesena, nesouvisí s mým referátem. Proto na ni odpovídati nebudu. (Stálé výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Žádám paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Stálé výkřiky komunistických poslanců.)

Prosím o klid a žádám pana zpravodaje, aby pokračoval v doslovu k pořadu schůze.

Zpravodaj posl. Hrubý (pokračuje): Vážená sněmovno! Poněvadž k hospodářské osnově, s níž nesouvisí žádná z okolností, o kterých zde bylo mluveno, nebylo žádných připomínek ani námitek a poněvadž všechno, co bylo řečeno, nesouvisí s projednávanou osnovou, mám za to, že byl s osnovou projeven souhlas, a navrhuji schválení. (Odpor komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid a žádám paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má šest paragrafů, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími šesti paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Hrubý: Nikoli.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Nebude-li námitek, přistoupíme k projednávání odst. 3 pořadu. (Námitek nebylo.)

Námitek není.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP