Čtvrtek 11. února 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: dr Markovič, Košek, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Jaša, Bergmann.

221 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministr dr Kalfus.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 26 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní a zítřejší den posl. Fuščičovi.

Omluvili se

nemocí posl. Holeček, dr Mareš, Onderčo.

Lékařská vysvědčení předložili posl. A. Nitsch, dr Luschka.

Změna klubu.

Posl. Esterházy, dr Holota, Jaross, dr Korláth, A. Nitsch, Petrášek, dr Porubszky, Szentiványi a dr Szüllö oznámili spolu s předsednictvem nového klubu, že utvořili poslanecký klub s názvem: "Egyesült Országos Keresztény-Szocialista és Magyar Nemzeti Párt és Szepesi Német Párt Képviselöi Klubja" (t. j. Klub poslanců sjednocené strany krajinsko-křesťansko-sociální, Maďarské národní a Spišské německé strany.

Jako činovníci klubu zvoleni a ohlášeni: předseda klubu poslanec dr Szüllö, místopředseda klubu posl. Szentiványi, jednatel posl. dr Holota.

Zároveň oznámeno, že zanikl dosavadní klub "Országos keresztény-szocialista, Magyar nemzeti párt és Zipser Deutsche Partei".

Změny ve výborech.

Do výboru kulturního vyslal: klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. K. Chalupu za posl. Jiráčka; klub poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei" posl. Köglera za posl. Kirpalovou.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 28. ledna 1937 posl. dr Neuwirtha za posl. E. Köhlera, dne 2. února 1937 posl. dr Zippeliuse za posl. dr Kellnera; klub poslanců národního sjednocení posl. Ježka za posl. inž. Schwarze; klub poslanců "Egyesült Országos Keresztény-Szocialista és Magyar Nemzeti Párt és Szepesi Német Párt" posl. dr Holotu za posl. Jarosse; klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Zierhuta za posl. Kunze.

Do výboru zahraničního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Peterse a dr Neuwirtha za posl. Kliebra a Knöchela; klub poslanců "Egyesült Országos Keresztény-Szocialista és Magyar Nemzeti Párt és Szepesi Német Párt" posl. Esterházyho za posl. dr Szüllöho.

Do výboru živn.-obchodního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche u. Karpathendeutsche Partei" posl. dr Hodinu za posl. Obrlika; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Vodičku za posl. Kopřivu.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem (přípis č. j. 1090/1937 m. r. z 27. ledna 1937);

zákona o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (přípis č. j. 2748/1937 m. r. ze 6. února 1937).

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisem ze dne 21. ledna 1937, k tisku 345-IV sen. 1936, že senát usnesl se v 55. schůzi dne 21. ledna

1937 projeviti souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935, s výdaji státního rozpočtu na rok 1935, které nelze uhraditi přesunem podle čl. XII uvedeného zákona, a to: A. v kap. 5, Ministerstvo nár. obrany, až do výše 89,810.995 Kč 75 h; B. v kap. 13, Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, až do výše 3,084.507 Kč 15 h; C. v kap. 16, Ministerstvo železnic, až do výše 35.349 Kč 30 h; D. v kap. 17, Ministerstvo soc. péče, až do výše 160,056.324 Kč 45 h; E. v kap. 20, Ministerstvo financí, až do výše 408,700.981 Kč.

Dále sdělil předseda senátu přípisem ze dne 22. ledna 1937, k tisku 323 sen. 1936, že senát projednal a schválil v 56. schůzi dne 22. ledna 1937 státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1935, spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku.

Přípisy ze dne 10. února 1937 sdělil předseda senátu, že senát usnesl se v 57. schůzi dne 10. února 1937 k návrhu posl. sněmovny, aby o další 21/2 měsíce prodlouženy byly lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 2245-II sen. a tisk 1-IV posl. sněm.),

zákona o veřejné stráži zemědělské (tisk 699-I sen. a tisk 2-IV posl. sněm.),

zákona o ochraně polního majetku (tisk 702-II sen. a tisk 3-IV posl. sněm.),

zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 1079-III sen. a tisk 4-IV posl. sněm.).

Konečně sdělil předseda senátu přípisy ze dne 11. února 1937, že senát projednal a schválil v 57. a 58. schůzi dne 10. a 11. února 1937:

dodatkovou dohodu k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsanou v Praze dne 15. června 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n. (k tisku 333-IV sen. 1936);

ve znění odchylném od usnesení posl. sněmovny osnovu zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (k tisku 338-IV sen. 1936).

Došlá vládní nařízení

přikázal předseda výborům:

rozpočtovému vládní nařízení ze dne 22. ledna 1937, č. 6 Sb. z. a n., o mimořádném dobropisu z plateb vykonaných v roce 1937 na přímé daně s přirážkami (přípis předsedy vlády č. j. 2280/1937 m. r. z 1. února 1937);

zemědělskému a ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 29. ledna 1937:

č. 13 Sb. z. a n., kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení (přípis předs. vlády č. j. 2573/1937 m. r. ze 4. února 1937),

č. 14 Sb. z. a n., kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci (přípis předs. vlády č. j. 2574/1937 m. r. ze 4. února 1937).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Janalíka min. zemědělství o zcelovací akci v Mastníku na Moravě (č. D 273-IV);

posl. Otáhala min. železnic o propouštění zaměstnanců u čsl. státních drah v okresu Fryštátském a Bohumínském (č. D 274-IV);

posl. Stangla min. vnitra o nepatřičném chování koncipisty J. Stradala od horšovotýnského okresního úřadu (č. D 275-IV);

posl. Kneborta:

min. průmyslu, obchodu a živností o zamýšlené centralisaci živnostenských škol pokračovacích (č. D 276-IV),

min. školství a nár. osvěty o zamýšlené centralisaci živnostenských škol pokračovacích (č. D 282-IV);

posl. dr Peterse min. sociální péče ve věci Všeobecného pensijního ústavu (VPÚ) (č. D 277-IV);

posl. Jarossa min. nár. obrany o krivdách páchaných na vojínovi Melicharovi Nagyovi (č. D 278-IV);

posl. R. Böhma min. vnitra a zemědělství o postupu rady Procházky od frýdlantského okresního úřadu na úřední schůzi obecních starostů okresu frýdlantského a při pronajetí honitby v Dittersbächelu v okrese frýdlantském (č. D 279-IV);

posl. dr Goldsteina min. vnitra ve věci odpovědi okresního náčelníka v Topolčanech na žádost M. Brodyho o udělení hostinské živnosti (č. D 280-IV);

posl. inž. Schwarze min. spravedlnosti ve věci smrti Arnona Hillmana ve vyšetřovací vazbě ve věznici krajského soudu v Užhorodě (č. D 281-IV).

Odpovědi:

min. vnitra na dotazy:

posl. dr Neumana č. D 194-IV,

posl. Neumeistra č. D 201-IV,

posl. inž. Richtra č. D 181-IV a č. D 204-IV,

posl. Bruknera č. D 239-IV,

posl. inž. Lischky č. D 218-IV;

min. železnic na dotazy:

posl. Němce (čsl. soc. dem.) č. D 169-IV,

posl. Koška č. D 183-IV,

posl. Knöchla č. D 205-IV;

min. nár. obrany na dotazy:

posl. dr Jillyho č. D 215-IV,

posl. Stanislava č. D 245-IV,

posl. Neumeistra č. D 200-IV,

posl. dr Goldsteina č. D 237-IV;

min. financí na dotazy:

posl. Schenka č. D 142-IV,

posl. dr Goldsteina č. D 187-IV,

posl. Polívky č. D 226-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. dr Goldsteina č. D 236-IV,

posl. inž. Karmasina č. D 231-IV;

min. spravedlnosti a vnitra na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 172-IV;

min. vnitra a nár. obrany na dotaz posl. J. Sedláčka č. D 211-IV;

min. zemědělství na dotaz posl. Turčeka č. D 220-IV;

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Němce (SdP) č. D 203-IV.

Rozdané tisky:

Poštou dne 29. ledna 1937:

Návrhy tisky 761 až 765 - přikázány výboru iniciativnímu.

Naléhavé interpelace tisky 758 až 760.

Odpovědi tisky 750 (I až XVI), 757 (I až XIV).

Těsnopisecká zpráva o 75. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Publikace Mezinárodní informační služby parlamentní "Z cizích parlamentů" (ročník XVIII, čís. 1 a 2).

Počátkem schůze:

Usnesení senátu tisk 777 - přikázáno výboru ústavně-právnímu.

Návrhy tisky 770, 776 - přikázány výboru iniciativnímu.

Interpelace tisky 744 (I až XVII), 766 (I až XV).

Odpovědi tisky 767 (I až XVIII), 768 (I až XV), 772 (I až XI).

Zápisy o 71., 75. až 77. schůzi posl. sněmovny NSRČ, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 76. a 77. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Přikázáno výborům se lhůtami.

Počátkem schůze rozdaný tištěný vládní návrh tisk 773 přikázal předseda výboru kulturnímu a vládní návrh tisk 774 výboru rozpočtovému a k jeho návrhu byly jmenovaným výborům k podání zpráv o těchto vládních návrzích uloženy lhůty do pátku dne 12. února 1937 do 10 hod. dopol.

Prodloužena lhůta výboru.

Předseda sdělil, že výbor ústavně-právní žádá o prodloužení lhůty k podání zprávy o vládním návrhu zákona tisk 749, a k jeho návrhu byla jmenovanému výboru prodloužena lhůta k podání této zprávy do 1. března t. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP